Bilingual display

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

en

lt

EN
LT
Brussels, 16.7.2009
Briuselis, 16.7.2009
COM(2009) 363 final
COM (2009) 363 galutinis
2009/0108 (COD)
2009/ 0108 (COD)
Proposal for a
Pasiūlymas
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
concerning measures to safeguard security of gas supply
dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB
and repealing Directive 2004/67/EC
{SEC(2009) 977}
{SEC(2009) 977}
{SEC(2009) 978}
{SEC(2009) 978}
{SEC(2009) 979}
{SEC(2009) 979}
{SEC(2009) 980}
{SEC(2009) 980}
AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. Pasiūlymo aplinkybės
1. Context of the proposal
Komisija siūlo reglamentą, kuriuo bus panaikinta šiuo metu galiojanti Direktyva 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti [1]. Didėjant priklausomybei nuo importo, daugėjant pavojų, susijusių su dujų tiekimu iš trečiųjų šalių ir jų tranzitu per šias šalis, didėjant dujų srautams ir plėtojantis Bendrijos dujų vidaus rinkai, šios direktyvos nebepakanka.
The Commission proposes a Regulation which will repeal the existing Directive 2004/67/EC concerning measures to safeguard security of natural gas supply [1]. This Directive is no longer sufficient in a context of growing import dependence and increased supply and transit risks in third countries as well as increasing gas flows and the development of the internal gas market within the Community.
Po 2009 m. sausio mėn. įvykusios Rusijos ir Ukrainos dujų tiekimo krizės, dėl kurios nepaprastai sutriko dujų tiekimas per Ukrainą Bendrijai, Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentas paragino skubiai peržiūrėti šiuo metu galiojančią direktyvą. Negalima atmesti galimybės, kad toks didelis dujų tiekimo sutrikimas gali pasikartoti – net ir artimiausiu metu. Todėl Bendrija turi pasirengti dujų tiekimo sutrikimams ateityje.
In response to the Russian-Ukrainian gas crisis in January 2009 causing an unprecedented disruption of gas supplies to the Community via Ukraine, the European Council and the European Parliament have called for an accelerated revision of the existing Directive. Another major gas supply disruption cannot be excluded and may even occur in the near future. The Community therefore has to prepare for the event of future gas supply disruptions.
Sausio mėnesį įvykusi krizė parodė, kad, siekiant pasirengti artimiausiu metu spręsti tiekimo sutrikimo problemas ir ilgainiui sukurti reikiamą infrastruktūrą, būtina aiškiau apibrėžti dujų sektoriaus, valstybių narių ir Bendrijos institucijų vaidmenis. Krizė parodė, kad tik iš anksto parengtos ir Bendrijos lygmeniu koordinuojamos priemonės gali būti nuoseklios ir veiksmingos.
The January crisis demonstrated to need to define more clearly the roles of the gas industry, Member States and the Community institutions to deal with a supply disruption in the short term and to provide for the necessary infrastructure in the longer term. A lesson from the crisis is that for measures to be consistent and effective, they have to be prepared well in advance and to be coordinated at Community level.
Šis reglamento pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos tikslus, visų pirma tikslus, susijusius su veikiančios dujų vidaus rinkos sukūrimu ir energijos tiekimo saugumu.
This proposal for a Regulation is consistent with the objective of the Union, especially those concerning the establishment of a functioning internal market for gas and the security of energy supply.
2. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimas
2. Consultations with interested parties and impact assessment
Viešos konsultacijos
Public consultations
2008 m. lapkričio 13 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl dabar galiojančios direktyvos įgyvendinimo – COM (2008) 769. Paskelbus šį komunikatą, nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. kovo mėn. su suinteresuotosiomis šalimis (valstybėmis narėmis, sektoriaus atstovais, reguliavimo institucijomis, piliečiais) vyko viešos konsultacijos. Dėl peržiūrėto dujų tiekimo saugumo užtikrinimo teisės akto daug konsultuotasi ir per Dujų tiekimo koordinavimo grupės, kurioje dalyvauja valstybių narių, dujų sektoriaus ir vartotojų, t. y. Europos asociacijų Eurogas, OGP, GIE, IFIEC, BEUC, Eurelectric, atstovai, posėdžius (vasario 23 d., balandžio 2 d. ir gegužės 13 d.). Per 2009 m. sausio 12 d. ir vasario 19 d. įvykusius Energetikos tarybos posėdžius valstybės narės išsakė savo nuomonę, o kelios valstybės narės vėliau raštu pateikė Komisijai savo pastabas.
On 13 November 2008, the Commission published a Communication on the implementation of the existing Directive - COM(2008) 769. The publication was followed by the public consultation of the interested parties (Member States, industry, regulators, and citizens) which took place between November 2008 and March 2009. Detailed consultations on a revised legislation for security of gas supply have also taken place in the Gas Coordination Group, consisting of the representatives of Member States, the gas industry and customers through their European associations (Eurogas, OGP, GIE, IFIEC, BEUC, Eurelectric) at its meeting on 23 February, 2 April, and 13 May. Member States gave their views at the Energy Council on 12 January and 19 February 2009 and several Member States have subsequently submitted written observations to the Commission.
Poveikio vertinimas
Impact assessment
Poveikio vertinime svarstytos penkios politikos alternatyvos: 1) nesiimti naujų Bendrijos lygmens veiksmų; 2) geriau užtikrinti Direktyvos 2004/67/EB įgyvendinimą; 3) savanoriškai taikomos sektoriaus atstovų priemonės; 4) peržiūrėta direktyva; 5) naujas reglamentas.
The impact assessment has considered five policy options: 1) No new Community action; 2) Better enforcement of the 2004/67/EC Directive; 3) Voluntary approach by industry; 4) A revised directive; 5) A new regulation.
Dėl 1-osios ir 2-osios alternatyvų: Komisija įvertino, kaip įgyvendinama šiuo metu galiojanti direktyva. Ji padarė išvadą, kad didėjant priklausomybei nuo importo, daugėjant pavojų, susijusių su dujų tiekimu iš trečiųjų šalių ir jų tranzitu per šias šalis, didėjant dujų srautams ir plėtojantis Bendrijos dujų vidaus rinkai, dabar galiojančios direktyvos nebepakanka. Dėl 3-iosios alternatyvos: pagrindinis savanoriškų priemonių trūkumas yra tas, kad negalima garantuoti nuolatinio visų subjektų dalyvavimo. Be to, rinkos jėgos gali ir neužtikrinti papildomų pajėgumų, kurių reikia tiekimo saugumui garantuoti. Dėl 4-osios ir 5-osios alternatyvų (teisinės priemonės pasirinkimas): Komisija mano, kad reglamentas yra tinkamesnė priemonė nei direktyva dėl šių pagrindinių priežasčių: reglamentas yra tiesiogiai taikomas valstybių narių kompetentingoms institucijoms, gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams; jam netaikoma ilga perkėlimo į nacionalinę teisę procedūra; jis užtikrina visoje Bendrijoje taikomų standartų ir įpareigojimų aiškumą ir nuoseklumą, taip pat jame tiesiogiai apibrėžiamas Bendrijos institucijų dalyvavimas.
With regard to option 1 and 2 the Commission carried out an evaluation of the implementation of the existing Directive. It concluded that the existing Directive is insufficient given the growing import dependence and increased supply and transit risks in third countries as well as, increasing gas flows and the development of the internal gas market within the Community. With regard to option 3, a major disadvantage of a voluntary approach is that participation of all players in a consistent manner cannot be guaranteed. Moreover, the extra capacity to ensure security of supply is not necessarily provided for by market forces. With regard to options 4 and 5 (choice of legal instrument) the Commission considers that a Regulation is a more appropriate instrument than a Directive for the following main reasons: A Regulation is directly applicable to the competent authorities in the Member States, to natural gas undertakings and to customers; it does not require lengthy transposition; it ensures clarity and coherence of standards and obligations across the Community and it defines directly the involvement of Community institutions.
3. Teisiniai pasiūlymo aspektai
3. Legal elements of the proposal
Teisinis pagrindas
Legal basis
Teisinis pasiūlymo pagrindas – Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsnis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – padidinti dujų tiekimo saugumą sukuriant paskatų investuoti į reikiamas jungtis, kad būtų pasiektas N-1 rodiklis, ir į dujų transportavimą priešinga kryptimi. Be to, jungtys reikalingos ir tinkamam dujų vidaus rinkos veikimui užtikrinti.
The legal basis for the proposal is Article 95 of the Treaty establishing the European Community. The main objective of the proposal is to increase the security of gas supply by creating the incentives to invest in necessary interconnections to meet the N-1 indicator, as well as the reverse flows. Those interconnections are at the same time necessary for the proper functioning of the internal gas market.
Reglamente daugiausia dėmesio skiriama dujų vidaus rinkos vaidmeniui dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje. Reglamento nuostatomis siekiama suteikti gamtinių dujų įmonėms galimybę visoje Bendrijoje aprūpinti vartotojus dujomis kuo ilgiau ir netaikant apribojimų nacionaliniu lygmeniu. Reglamente leidžiama naudotis ne rinka grindžiamomis priemonėmis: kompetentinga institucija leidžia naudotis šiomis priemonėmis tik ekstremaliosiose situacijose, kai jau yra išnaudotos visos rinka grindžiamos priemonės ir gamtinių dujų įmonės nebegali užtikrinti tiekimo. Be to, Komisijai suteikiama daugiau galių, kad ji galėtų užtikrinti kuo ilgesnį vidaus rinkos veikimą ir nacionaliniu lygmeniu priimtų priemonių atitiktį šiam principui.
The Regulation places the main emphasis on the role of the internal gas market to ensure the security of gas supply. The provisions aim at enabling natural gas undertakings to supply their customers across the Community for as long as possible and without restrictions at national level. The Regulation allows the recourse to non-market based measures decided by the competent authority only as the last resort in emergency situations when all market based measures are exhausted and the natural gas undertakings are no longer able to deal with a supply disruption. The Commission is also given a stronger role to ensure that the internal market works for as long as possible and that measures decided at national level are compatible with this principle.
Subsidiarumo principas
Subsidiarity principle
Šiuo pasiūlymu siekiama padidinti dujų tiekimo Bendrijai saugumą. Kuriant energijos vidaus rinką ir po 2009 m. sausio mėn. sutrikusio dujų tiekimo paaiškėjo, kad dujų tiekimo saugumo problema Bendrijai tampa vis svarbesnė, todėl Bendrijos institucijų ir konkrečiai Komisijos įsikišimas šiuo atveju yra pagrįstas. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija turi tinkamiausių priemonių koordinuoti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus ir skatinti dialogą su trečiosiomis šalimis. Siekiant išvengti dujų tiekimo sutrikimo ir jam pasirengti, geriausia tiekimo saugumo garantija yra didelė, tinkamai sujungta ir konkurencinga vidaus rinka, turinti įvairių tiekimo šaltinių bei dujų transportavimo maršrutų ir galinti paskirstyti tiekimo sutrikimo poveikį atskiroms valstybėms narėms arba tiekimo įmonėms.
This proposal aims at strengthening Community security of supply. With the realisation of the internal energy market and as illustrated by the gas supply disruption of January 2009, the security of gas supply is a concern whose Community dimension is becoming more and more important, therefore justifying the involvement of Community institutions and the Commission in particular. In a Community emergency situation, the Commission is best placed to coordinate the actions of the Competent Authorities of the Member States and to facilitate the dialogue with third countries. To prevent and prepare for gas supply disruption, the best guarantee for security of supply is a large, well interconnected and competitive internal market, offering diverse supply sources and routes and dispersing the impact of a supply disruption on individual Member States or supply undertakings.
Proporcingumo principas
Proportionality principle
Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą. Šiuo pasiūlymu neviršijama tai, kas būtina pasiūlymo tikslams pasiekti. Valstybės narės tebebus atsakingos už dujų tiekimo joms saugumą ir joms bus sudarytos labai lanksčios sąlygos rinktis tiekimo saugumo užtikrinimo būdus ir priemones, atsižvelgiant į jų dujų sektorių nacionalines ypatybes.
The proposal complies with the proportionality principle; it does not go beyond what is necessary in order to achieve the objectives. Member States will continue to be responsible for their security of supply and will enjoy considerable flexibility in the choice of arrangements and instruments to ensure security of supply, taking into account their national characteristics in the field of gas.
4. Poveikis biudžetui
4. Budgetary implications
Pasiūlymo poveikis Bendrijos biudžetui bus nedidelis: reikės padengti Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžių išlaidas ir, jeigu bus sudaryta stebėsenos grupė, jos veiklos išlaidas (ši grupė gali būti sudaryta dujų tiekimui Bendrijoje ir už Bendrijos ribų stebėti ir ataskaitoms apie dujų tiekimą teikti). Komandiruotėms už Bendrijos ribų organizuoti krizės atveju galima panaudoti Stabilumo priemonės lėšas.
The proposal will have a limited impact on the Community budget, in particular to cover the costs of meetings of the Gas Coordination Group and, in the case of deployment, the costs of the monitoring task force which can be deployed to monitor and report the gas flows within and outside the Community. Missions outside the Community in the moments of crisis may draw on funds from the Instrument for Stability.
2009/xxxx (COD)
2009/xxxx (COD)
Pasiūlymas
Proposal for a
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 2004/67/EB
concerning measures to safeguard security of gas supply
(Tekstas svarbus EEE)
and repealing Directive 2004/67/EC
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
(Text with EEA relevance)
atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [2],
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],
Having regard to the proposal from the Commission [2],
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [4],
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [3],
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [5],
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions [4],
kadangi:
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [5],
(1) Gamtinės dujos (toliau – dujos) – vienas iš svarbiausių Bendrijai tiekiamos energijos išteklių – sudaro ketvirtadalį tiekiamos pirminės energijos kiekio ir daugiausia naudojamos elektros energijos gamybai, šildymui, kaip pirminė žaliava pramonėje ir transporto priemonių kuras.
Whereas:
(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų vartojimas Europoje sparčiai didėjo. Mažėjant vidaus gamybos apimčiai, dujų importas didėjo dar sparčiau, todėl didėjo priklausomybė nuo dujų importo, o kartu ir poreikis spręsti tiekimo saugumo klausimus.
(1) Natural gas (hereinafter: gas) is an essential component in the energy supply of the Community, constituting one quarter of primary energy supply and contributing mainly to power generation, heating, feedstock for industry and fuel for transportation.
(3) Tarybos direktyvoje 2004/67/EB pirmą kartą nustatyta Bendrijos lygmens teisinė sistema, kurios paskirtis – užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir prisidėti prie tinkamo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat tiekimo sutrikimo atvejais. Šia direktyva įsteigta Dujų tiekimo koordinavimo grupė, kurios veikla buvo veiksminga: ši grupė padėjo keistis informacija ir nustatyti bendrus valstybių narių, Komisijos, dujų sektoriaus ir vartotojų veiksmus. Energijos tiekimo patikimumo korespondentų tinklas (NESCO, angl. Network of Energy Security Correspondents), kurio įsteigimą 2006 m. gruodžio mėn. patvirtino Europos Vadovų Taryba, pagerino gebėjimą rinkti informaciją ir iš anksto įspėdavo apie galimą grėsmę energijos tiekimo saugumui. 2009 m. birželio mėn. Tarybos patvirtinti nauji energijos vidaus rinkos teisės aktai yra svarbus žingsnis, kad būtų baigta kurti energijos vidaus rinka, ir turi aiškų tikslą – padidinti energijos tiekimo Bendrijai saugumą.
(2) Gas consumption in Europe has increased rapidly during the last ten years. With decreasing domestic production, gas imports have increased even more rapidly, thus creating a higher import dependence and the need to address security of supply aspects.
(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemones valstybės narės tebeturi didelę priemonių pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors valstybės narės dujų tiekimo saugumui iškyla grėsmė, akivaizdu, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą. Iš naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, būtina numatyti labiau koordinuotas reagavimo į tiekimo sutrikimą priemones: ir prevencines, ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.
(3) Council Directive 2004/67/EC established for the first time a legal framework at Community level to safeguard security of natural gas supply and to contribute to the proper functioning of the internal gas market also in the case of supply disruptions. It established the Gas Coordination Group which has shown to be useful to exchange information and define common actions between Member States, the Commission, the gas industry and consumers. The Network of Energy Security Correspondents (NESCO) endorsed by the European Council in December 2006 has improved the capacity to collect information and has provided early warning of potential threats to the security of energy supply. The new internal energy market legislation adopted by the Council in June 2009 constitutes an important step to complete the internal energy market and has an explicit objective to enhance the Community's security of energy supply.
(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo maršrutai ir šaltiniai turėtų būti tokie, kad būtų užtikrintas visai Bendrijai ir kiekvienai valstybei narei skirtų dujų tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas ateityje priklausys nuo naudojamo kuro rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, investicijų į saugyklas ir dujų transportavimo maršrutus Bendrijoje ir už jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių dujų įrenginius.
(4) However, under the current measures regarding the security of gas supply that have been taken at Community level, Member States still enjoy a large margin of discretion as to the choice of measures. Where the security of supply of a Member State is threatened, there is a clear risk that measures developed unilaterally by that Member State may jeopardise the proper functioning of the internal gas market. Recent experience has demonstrated the reality of that risk. To allow the internal gas market to function even in the face of a shortage of supply, it is therefore necessary to provide for a more coordinated response to supply crises, both concerning preventive action and the reaction to concrete disruptions of supply.
(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai sutrikimas gali paveikti visas valstybes nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms.
(5) Gas routes and sources for the Community should support the security of supply of the Community as a whole and its Member States individually. Security of supply will depend in the future on the evolution of the fuel mix, the development of production in the Community and in third countries supplying the Community, investments in storage facilities and in routes within and outside the Community including Liquefied Natural Gas facilities.
(7) 2008 m. gruodžio mėn. paskelbtoje Europos saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitoje pažymima, kad didėjanti priklausomybė nuo importuojamos energijos – tai dar vienas svarbus pavojus Bendrijos energijos tiekimo saugumui ir kad energetinis saugumas – tai vienas iš naujų saugumo politikos uždavinių. Dujų vidaus rinka yra svarbiausia priemonė, galinti padidinti energijos tiekimo Bendrijai saugumą ir sumažinti žalingą dujų tiekimo sutrikimo poveikį kiekvienai valstybei narei.
(6) A major disruption of gas supply to the Community can affect all Member States and Contracting Parties of the Energy Community Treaty and lead to severe economic damages across the Community economy. Likewise, the disruption of gas supply can have severe social impacts in particular on vulnerable groups of customers.
(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 principas) yra tikroviškas scenarijus. Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu arba tiekimo šaltinio sutrikimu galima naudotis kaip lyginamuoju standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą valstybės narės turėtų sugebėti užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas joms reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti.
(7) The December 2008 report on the implementation of the European Security Strategy highlights the growing reliance on imported energy as a significant additional risk for the Community's security of energy supply and stresses energy security as one of the new challenges for security policy. The internal gas market is a central element to increase the security of energy supply in the Community and to reduce the exposure of individual Member States to the harmful effects of supply disruptions.
(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstybėje narėje ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo kriterijai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų tiekimo krizėms. Dujų poreikio valdymo priemonės (pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali būti labai svarbios užtikrinant energetinį saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones galima pritaikyti greitai ir gerokai sumažinti dujų poreikį.
(8) The failure of the largest single gas infrastructure or gas supply source, the so-called N-1 principle, is a realistic scenario. Using the failure of such infrastructure or supply source as a benchmark of what Member States should be able to compensate is a valid starting point for ensuring their security of gas supply.
(10) Reikėtų kuo labiau skatinti investicijas į naują dujų infrastruktūrą. Jos turėtų padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus rinkos veikimą. Kai investicijos į infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis investicijomis susijusioje veikloje turėtų aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, angl. European Network of Transmission System Operators for Gas), kurie užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį.
(9) Sufficient gas infrastructure within a Member State and across the Community is essential for tackling supply interruptions. Common minimum criteria on security of gas supply should ensure a level playing field for security of gas supply and should create significant incentives to build the necessary infrastructure and to improve the level of preparedness in case of crisis. Demand side measures such as fuel switching may have a valuable role to play in ensuring energy security where they can be applied quickly and reduce demand appreciably to react to a supply disruption.
(11) Siekiant padėti valstybėms narėms finansuoti būtinas investicijas į vietos lygmens gamybą ir infrastruktūrą, valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo šaltiniais, visų pirma Europos investicijų banko paskolomis ir garantijomis arba regioninių, struktūrinių ar sanglaudos fondų lėšomis. Siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą, Europos investicijų banko ir išorinių Bendrijos priemonių, pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI lėšomis taip pat gali būti finansuojami veiksmai trečiosiose šalyse.
(10) Investments in new gas infrastructure should be strongly promoted. They should enhance the security of gas supply while ensuring the proper functioning of the internal market in natural gas. Where an infrastructure investment is of cross-border nature the Agency for the Cooperation of Energy Regulators established by Regulation (EC) No .../… of the European Parliament and of the Council ("ACER") and the European Network of Transmission System Operators for Gas ("ENTSO-G") should be closely involved in order to take better account of the cross-border implications.
(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame turėtų būti numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonės, kurios bus taikomos tuomet, kai rinkos nebesugebės tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, rinka grindžiamoms priemonėms, švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, turėtų būti teikiama pirmenybė.
(11) Different sources of Community funding are available to support Member States to finance the necessary investment in indigenous production and infrastructure, notably loans and guarantees from the European Investment Bank or funding from regional, structural or cohesion funds. The European Investment Bank as well as the Community external instruments such as ENPI, IPA and DCI can also finance actions in third countries in order to improve security of energy supply.
(13) Priėmus trečiąjį energijos vidaus rinkos teisės aktų paketą [6], dujų sektoriui bus taikomos naujos nuostatos, kuriose bus nustatytas aiškus valstybių narių, reguliavimo institucijų, perdavimo sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir atsakomybė, be to, bus padidintas rinkos skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkos veikimas ir tiekimo saugumas.
(12) This Regulation should enable natural gas undertakings and customers to rely on market mechanisms for as long as possible when coping with disruptions. It should also provide for emergency mechanisms to be used when markets are no longer able to deal adequately with a gas supply disruption. Even in an Emergency, market based instruments should be given priority to mitigate the effects of the supply disruption.
(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veiksminga konkurencija šioje rinkoje garantuoja Bendrijai didžiausią dujų tiekimo visoms valstybėms narėms saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos sąlygos veikti visu pajėgumu, kai dujų tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotinės ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų pirma taikyti rinkos reikalavimus atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę politiką, vengti rinkos iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo sutrikimą.
(13) Following the adoption of the third internal energy market package [6], new provisions will apply to the gas sector, creating clear roles and responsibilities for Member States, regulators, transmission system operators and ACER, as well as improving the transparency of the market for the benefit of its well-functioning and the security of supply.
(15) Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo sutrikimo atvejais ir krizinėse situacijose, labai svarbu aiškiai nustatyti visų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmenį ir atsakomybę.
(14) The completion of the internal gas market and effective competition within that market offer the Community the highest level of security of supply for all Member States, provided that the market is allowed to work fully in case of disruption of supply affecting a part of the Community, whatever the cause of the disruption. To this end, a comprehensive and effective common approach to security of supply is required, particularly through transparent and non-discriminatory policies compatible with the requirements of the market, avoiding market distortions and undermining of market responses to disruptions.
(16) Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, reikėtų nustatyti pakankamai suderintus tiekimo saugumo standartus, kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. sausio mėn. susidariusi situacija, tačiau šiais standartais gamtinių dujų įmonėms, įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, neturėtų būti nustatyti nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai.
(15) The precise definition of the roles and responsibilities of all natural gas undertakings and Competent Authorities is therefore crucial in maintaining the well-functioning of the internal market, particularly in supply disruptions and crisis situations.
(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio mėn., ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, jungtis, įrangą, kurią naudojant dujų srautą vamzdynuose galima fiziškai nukreipti abiem kryptimis, saugyklas ir SGD pakartotinio dujinimo įrengimus, gamtinių dujų įmonės turi atlikti laiku.
(16) Sufficiently harmonised security of supply standards covering at least the situation that occurred in January 2009, taking into account the difference between Member States, should be defined, without imposing unreasonable and disproportionate burdens on natural gas undertakings including new entrants and small undertakings.
(18) Svarbu užtikrinti nenutrūkstamą dujų tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir kitiems saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. Svarbu, kad krizės atveju taikytinos priemonės būtų nustatytos iki krizės.
(17) It is essential for the well-functioning of the market that the necessary investments in indigenous production and infrastructures, such as interconnections, equipment allowing physical bidirectional flows on pipelines, storage, and LNG re-gasification facilities, are made by the natural gas undertakings in time, bearing in mind possible supply disruptions such as the one that occurred in January 2009.
(19) Vykdant dujų tiekimo saugumo užtikrinimo įpareigojimus galima naudotis labai įvairiomis priemonėmis. Kad šių priemonių taikymo rezultatai būtų nuoseklūs ir ekonomiški, šiomis priemonėmis turėtų būti naudojamasi atitinkamai nacionaliniu, regioniniu arba Bendrijos mastu.
(18) It is important that gas supply is maintained, particularly as regards household customers, as well as other protected customers such as schools and hospitals, in cases in which the market cannot continue to supply them. It is essential that the measures to be taken during a crisis are defined in advance of any crisis.
(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio investicijų į pakankamus tarpvalstybinius pajėgumus ir kitą infrastruktūrą planavimo aspektai, sistemos ilgalaikio gebėjimo garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai aptariami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje …/…/EB [dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB] [7]. Tiekimo saugumo standartams įvykdyti gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad būtų galima atlikti reikiamas investicijas. Svarbiausia priemonė Bendrijos lygmeniu reikalingoms investicijoms nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas dešimties metų tinklo plėtros planas.
(19) A large choice of instruments is available to comply with security of supply obligations. These instruments should be used in a national, regional and Community context, as appropriate, to ensure that they deliver a consistent and cost-effective result.
(21) Dujų tiekimo koordinavimo grupės nariai ENTSO-G ir ACER turėtų aktyviai dalyvauti Bendrijos lygmens bendradarbiavimo ir konsultacijų procese.
(20) The security of supply aspects of long-term planning of investments in sufficient cross-border capacities and other infrastructures, ensuring the long-term ability of the system to guarantee security of supply and meet reasonable demands, are addressed by Directive .../…/EC of the European Parliament and of the Council [concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC] [7]. Meeting the security of supply standards may require a transitional period to allow the necessary investments to be made. The 10-year network development plan drawn up by the ENTSO-G and supervised by ACER is a fundamental tool to identify the required investments needed at Community level.
(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, visos gamtinių dujų įmonės kartu su kompetentingomis institucijomis turėtų parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Tokie planai turėtų būti suderinti tarpusavyje. Jie turėtų būti parengti remiantis gerąja esamų planų rengimo patirtimi ir juose turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų suinteresuotųjų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmuo ir atsakomybė. Jei įmanoma ir būtina, reikėtų parengti bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
(21) The ENTSO-G and ACER, as members of the Gas Coordination Group, should be fully involved in the process of cooperation and consultations at Community level.
(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių solidarumą susidarius Bendrijos lygmens ekstremaliajai situacijai, visų pirma padėti valstybėms narėms, kurių geografinės arba geologinės sąlygos yra mažiau palankios, valstybės narės turėtų parengti specialias solidarumo priemones, įskaitant komercinius gamtinių dujų įmonių susitarimus, kompensavimo priemones, didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo priemonės gali būti ypač parankios valstybėms narėms, kurioms Komisija rekomenduoja parengti bendrus regioninio lygmens prevencinių veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
(22) In order to ensure the highest level of preparedness in case of supply disruption, Emergency Plans should be established by all natural gas undertakings together with the Competent Authorities. Such plans should be mutually consistent. Their content should follow best practices among existing plans and should define clear roles and responsibilities for all concerned natural gas undertakings and Competent Authorities. Joint emergency plans at regional level, should be established where possible and necessary.
(24) Europos šalių solidarumas prireikus turėtų būti užtikrinamas teikiant Bendrijos ir valstybių narių civilinės saugos pagalbą. Tokia pagalba turėtų būti koordinuojama ir jai teikti palankios sąlygos turėtų būti sudaromos taikant Tarybos sprendimu 2007/779/EB, Euratomas [8] sukurtą Bendrijos civilinės saugos mechanizmą.
(23) To strengthen the solidarity between Member States in the case of a Community Emergency and in particular to support Member States which are exposed to less favourable geographical or geological conditions, Member States should devise specific measures to exercise solidarity, including measures such as commercial agreements between natural gas undertakings, compensation mechanisms, increased gas exports or increased releases from storages. Solidarity measures may be particularly appropriate between Member States for which the Commission recommends the establishment of joint preventive actions plans or emergency plans at regional level.
(25) Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių suverenioms teisėms į savo gamtos išteklius.
(24) European solidarity should also, where needed, take the form of civil protection assistance provided by Community and its Member States. Such assistance should be facilitated and coordinated by the Community Civil Protection Mechanism established by Council Decision 2007/779/EC, Euratom [8].
(26) 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvoje 2008/114/EC dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo [9] nustatyta procedūra, kuria siekiama pagerinti Bendrijoje veikiančių paskirtųjų Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, įskaitant tam tikrus dujų infrastruktūros objektus, saugumą. Direktyva 2008/114/EB kartu su šiuo reglamentu padeda kurti visuotinę Bendrijos energetinio saugumo užtikrinimo koncepciją.
(25) The sovereign rights of Member States over their own natural resources are not affected by this Regulation.
(27) Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas ir bandymai.
(26) Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection [9] lays down a process with a view to enhancing the security of designated European Critical Infrastructures, including certain gas infrastructures, in the Community. Directive 2008/114/EC together with the present Regulation contribute to creating a comprehensive approach to the energy security of the Community.
(28) Pagal 2004 m. balandžio 26 d. Direktyvą 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti [10] įsteigta Dujų tiekimo koordinavimo grupė turėtų konsultuoti Komisiją ir taip palengvinti tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai. Be to, ji turėtų kontroliuoti, ar pagal šį reglamentą taikomos priemonės adekvačios ir tinkamos.
(27) Emergency Plans should be updated regularly and published. They should be subject to peer review and tested.
(29) Šiuo reglamentu siekiama pavesti gamtinių dujų įmonėms ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms užtikrinti, kad tiekimo sutrikimo atveju dujų vidaus rinka kuo ilgiau veiksmingai veiktų, kol kompetentingos institucijos imsis priemonių ir ištaisys padėtį, dėl kurios rinka nebegali užtikrinti reikiamo dujų tiekimo. Tokios išimtinio pobūdžio priemonės turėtų visiškai atitikti Bendrijos taisykles ir apie jas turėtų būti pranešama Komisijai.
(28) The Gas Coordination Group, established by Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning the measures to safeguard security of natural gas supply [10], should act as adviser to the Commission to facilitate the coordination of security of supply measures in the case of a Community emergency. It should also monitor the adequacy and appropriateness of measures to be taken according to this Regulation.
(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos dujos yra labai svarbios Bendrijai reikalingų dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, rengdama su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis susitarimus, kurie padėtų spręsti krizines situacijas ir užtikrinti stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti grupę, kuri stebėtų dujų tiekimą krizinėse situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už Bendrijos ribų, taip pat jai turėtų būti suteikta teisė atlikti tarpininkavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiosios šalies sunkumų.
(29) This Regulation aims at empowering natural gas undertakings and Competent Authorities of the Member States to ensure that the internal gas market works effectively for as long as possible in the case of a supply disruption, prior to measures being taken by Competent Authorities to address the situation in which the market can no longer deliver the required gas supplies. Such exceptional measures should be fully compliant with Community rules and should be notified to the Commission.
(31) 2009 m. vasario mėn. Energetikos taryba padarė išvadą, kad skaidrumą ir patikimumą reikėtų didinti užtikrinant, kad Komisija ir valstybės narės keistųsi informacija apie santykius energetikos srityje, taip pat informacija apie ilgalaikio tiekimo sutartis su trečiosiomis šalimis, kartu neatskleisdamos slaptos komercinės informacijos.
(30) Since gas supplies from third countries are central to the security of gas supply of the Community, the Commission should coordinate the actions with regard to third countries, working with producer and transit countries on arrangements to handle crisis situations and to ensure a stable gas flow to the Community. The Commission should be entitled to deploy a task force to monitor gas flows in crisis situations within and, in consultation with the third countries involved, outside the Community and, where a crisis arises due to difficulties in a third country, to assume a mediation and facilitation role.
(32) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis dujų tiekimo saugumui Bendrijoje užtikrinti, tikslų valstybės narės negali tinkamai pasiekti pačios ir todėl dėl veiksmų masto arba poveikio juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiame reglamente neviršijama tai, kas būtina nustatytiems tikslams pasiekti.
(31) In February 2009, the Energy Council concluded that transparency and reliability should be increased through meaningful exchange of information between the Commission and Member States level on energy relations, including long term supply arrangements, with third countries while preserving commercially-sensitive information.
(33) Direktyva 2004/67/EB turėtų būti panaikinta,
(32) Since the objectives of the action to ensure the security of gas supply in the Community cannot be sufficiently achieved by the Member States only and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, better be achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
(33) Directive 2004/67/EC should be repealed.
1 straipsnis
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
Dalykas
Article 1
Šiame reglamente aiškiai apibrėžiama ir padalijama atsakomybė, numatomas valstybių narių ir Bendrijos lygmens atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių priemonių ir priemonių, kurių imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, koordinavimas ir taip nustatomos priemonės, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą ir taip užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą.
Subject-matter
2 straipsnis
This Regulation establishes measures aimed at safeguarding the security of gas supply so as to ensure the proper and continuous functioning of the internal market for gas by providing for a clear definition and attribution of responsibilities and for a coordination of the response at the level of the Member States and the Community regarding both preventive action and the reaction to concrete disruptions of supply.
Apibrėžtys
Article 2
Šiame reglamente vartojami Direktyvoje 2009/xxx/EB (Dujų direktyvoje) [11] ir Reglamente 2009/XX/EB [12] (Agentūros reglamente) apibrėžti terminai.
Definitions
Be to, vartojami ir šie terminai:
For the purpose of this Regulation the definitions of Directive 2009/xxx/EC [11] (the "Gas Directive") and the Regulation 2009/xxx/EC [12] (the "Agency Regulation") shall apply.
(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio vartotojai ir, jei atitinkama valstybė narė nusprendžia, mažosios ir vidutinės įmonės, mokyklos ir ligoninės, jeigu jos jau prijungtos prie dujų paskirstymo tinklo;
In addition the following definitions shall apply:
(2) kompetentinga institucija – nacionalinė reguliavimo institucija arba nacionalinė vyriausybinė institucija, valstybių narių paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams spręsti. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti pavesti tam tikras šiame reglamente nurodytas užduotis kitoms institucijoms nei kompetentinga institucija. Šios užduotys atliekamos prižiūrint kompetentingai institucijai ir nurodomos 4 straipsnyje minimuose planuose.
(1) "protected customers" means all household customers already connected to a gas distribution network, and, if the Member State concerned so decides, can also include small and medium-sized enterprises, schools and hospitals provided that they are already connected to a gas distribution network;
3 straipsnis
(2) “Competent Authority” means the national regulatory authority or national governmental authority designated by the Member States to be responsible for security of gas supply. This is without prejudice to the choice of Member States to allocate certain tasks in this Regulation to other authorities than the Competent Authority. These tasks shall be performed under the supervision of the Competent Authority and shall be specified in the plans referred to in Article 4.
Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo atsakomybė
Article 3
1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą pagal savo atitinkamas atsakomybės sritis atsako gamtinių dujų įmonės, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas itin glaudus jų bendradarbiavimas.
Responsibility for security of gas supply
2. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už šiame reglamente nustatytų dujų tiekimo saugumo priemonių įgyvendinimą. Šios priemonės – tai kas dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, prevencinių veiksmų planų rengimas, ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas ir nuolatinė nacionalinio lygmens dujų tiekimo saugumo stebėsena. Kompetentingos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.
1. Security of gas supply is a task of the natural gas undertakings, Competent Authorities of the Member States, the industrial gas customers, and the Commission within their respective areas of responsibility. It requires a high degree of cooperation between them.
3. Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip iki [2010 m. birželio 30 d.; 3 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] praneša Komisijai apie paskirtą kompetentingą instituciją.
2. Each Member State shall designate a Competent Authority responsible for the implementation of the security of gas supply measures provided in this Regulation. The measures shall include the biennial risk assessment, the establishment of the Preventive Action Plans, the establishment of the Emergency Plan, and the continuous monitoring of security of gas supply at national level. Competent Authorities shall cooperate with each other to prevent a supply disruption and to limit damages in case it occurs.
4. Komisija kompetentingų institucijų veiklą Bendrijos lygmeniu koordinuoja per Dujų tiekimo koordinavimo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro Bendrijos masto ekstremalioji situacija.
3. Each Member State shall notify to the Commission the designated Competent Authority by [30 June 2010; 3 months from entry into force] at the latest.
5. Tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės yra aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, patikrinamos, nederamai neiškraipo konkurencijos ir netrikdo veiksmingo vidaus rinkos veikimo.
4. The Commission shall coordinate the Competent Authorities at the Community level through the Gas Coordination Group in particular in the case of a Community Emergency.
4 straipsnis
5. The measures to ensure the security of supply shall be clearly defined, transparent, proportionate, non-discriminatory, verifiable, and shall not unduly distort competition and the effective functioning of the internal market.
Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimas
Article 4
1. Ne vėliau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su gamtinių dujų įmonėmis, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančiomis atitinkamomis organizacijomis ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, parengia:
Establishment of Preventive Action Plan and Emergency Plan
a) prevencinių veiksmų planą, kuriame nurodomos priemonės nustatytų rūšių rizikai mažinti, ir
1. By [31 March 2011; 12 months from entry into force] at the latest, the Competent Authority, after consultation of the natural gas undertakings, of the relevant organisations representing the interests of household and industrial customers and of the regulatory authority, where it is not the Competent Authority, shall establish:
b) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame nurodomos priemonės dujų tiekimo sutrikimo poveikiui mažinti.
(a) A Preventive Action Plan containing the measures needed to mitigate the risks identified; and
2. Prieš priimdamos šiuos planus, kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir konsultuojasi viena su kita ir su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias konsultacijas aptariami bent šie klausimai: jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis pajėgumas transportuoti dujas abiem kryptimis.
(b) An Emergency Plan containing the measures to be taken to mitigate the impact of a gas supply disruption.
3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija gali rekomenduoti, kokiu regioniniu lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir rengiamos konsultacijos. Komisija, pasikonsultavusi su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), taip pat gali rekomenduoti parengti bendrą regioninio lygmens planą.
2. Before adopting those Plans the Competent Authorities shall exchange information and consult each other and the Commission to ensure that their Plans and measures are mutually consistent at the appropriate regional level. These consultations shall cover, as a minimum, interconnections, cross-border supplies, storage across borders and the physical capacity to transport gas in both directions.
4. Valstybės narės, užuot rengusios atskirus nacionalinius planus arba kad juos papildytų, taip pat gali nuspręsti parengti bendrus regioninio lygmens planus.
3. During the process mentioned in paragraph 2 the Commission may recommend at which regional level the exchange of information and consultations shall take place. The Commission, after consultation of the European Network of Transmission System Operators for Gas ("ENTSO-G") and the Agency for the Cooperation of Energy Regulators ("ACER"), may also recommend the establishment of a joint Plan at regional level.
5. Kompetentinga institucija paskelbia savo planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos Komisijai.
4. Member States may also decide to establish joint Plans at regional level, instead of or in addition to separate national Plans.
6. Per šešis mėnesius po to, kai kompetentingos institucijos praneša apie planus, Komisija įvertina visų valstybių narių planus. Dėl šių planų Komisija konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu Komisija mano, kad planas nepadėtų veiksmingai sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų Bendrijos teisės nuostatų, ji pareikalauja peržiūrėti planą.
5. The Competent Authority shall publish its Plans, including amended versions according to paragraph 6, and notify them to the Commission without delay.
Per du mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos prašymą atitinkama kompetentinga institucija pakeičia savo planą ir praneša apie pakeistą planą Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
6. Within six months after the notification of the Plans by the Competent Authorities, the Commission shall assess the Plans of all Member States. The Commission shall consult ENTSO-G, ACER, the Gas Coordination Group and other concerned stakeholders on those plans. Where the Commission considers that a Plan is not effective to mitigate the risks as identified in the risk assessment or inconsistent with the risk scenarios or the Plans of other Member States, or that it does not comply with the provisions of this Regulation or other provisions of Community law, it shall require the revision of the Plan.
Jeigu per du mėnesius Komisija nusprendžia prašymo nekeisti arba neatšaukti, kompetentinga institucija patenkina Komisijos prašymą per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą dienos.
Within 2 months from notification of the Commission's request, the Competent Authority concerned shall amend its Plan and notify the amended Plan to the Commission or shall set out to the Commission why it does not agree with the request. In that case, the Commission may amend or withdraw its request.
5 straipsnis
If within 2 months the Commission decides not to amend or withdraw its request, the Competent Authority shall comply with the Commission's request within 3 months after notification of the Commission's decision.
Prevencinių veiksmų plano turinys
Article 5
1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama tokia informacija:
Content of the Preventive Action Plan
a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti skirtos priemonės; tarp tokių priemonių yra bent šios priemonės: planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys ir pajėgumai, kurių reikia saugomiems vartotojams aprūpinti nustatytais didelio dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio valdymo priemonės ir gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatyti įpareigojimai.
1. The Preventive Action Plan shall contain:
b) 8 straipsnyje nustatytas rizikos vertinimas.
(a) the measures to fulfil the infrastructure and supply standards, as laid down in Articles 6 and 7; these measures shall include at least the planning to meet the N-1 standard, volumes and capacities needed to supply the protected customers in the defined high demand periods, the demand side measures and obligations imposed on natural gas undertakings and other relevant bodies;
c) Prevencinės priemonės nustatytų rūšių rizikai mažinti.
(b) the risk assessment as laid down in Article 8;
d) Informacija apie atitinkamus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.
(c) the preventive measures to address the risks identified;
2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti skirti veiksmai, grindžiamas ENTSO-G rengiamu dešimties metų tinklo plėtros planu [13] ir jį atitinka.
(d) information on the relevant Public Service Obligations.
3. Rengiant prevencinių veiksmų planą atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir poveikį aplinkai.
2. The Preventive Action Plan, in particular the actions to meet the infrastructure standard as laid down in Article 6, shall be based on and consistent with the ten year network development plan to be elaborated by the ENTSO-G [13].
4. Prevencinių veiksmų planas atnaujinamas kas dvejus metus.
3. The Preventive Action Plan shall take into account economic effectiveness, effects on the functioning of the internal energy market and environmental impact.
6 straipsnis
4. The Preventive Action Plan shall be updated every two years.
Infrastruktūros standartas
Article 6
1. Ne vėliau kaip iki [2014 m. kovo 31 d.; 3 metai nuo įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija užtikrina, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų pajėgi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų poreikis per šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.
Infrastructure standard
2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas įpareigojimas gali būti vykdomas regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga institucija 5 straipsnyje nurodytame prevencinių veiksmų plane įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas taikant dujų poreikio valdymo priemones.
1. By [31 March 2014; 3 years after entry into force] at the latest, the Competent Authority shall ensure that in the event of a disruption of the largest gas supply infrastructure, the remaining infrastructure (N-1) has the capacity to deliver the necessary volume of gas to satisfy total gas demand of the calculated area during a period of sixty days of exceptionally high gas demand during the coldest period statistically occurring every twenty years.
3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I priede aprašytą metodiką. Ją taikant reikėtų atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir laikymo pajėgumus. I priede nurodyta apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus padidinama iki atitinkamo regioninio lygmens.
2. Following the recommendation of the Commission referred to in Article 4(3) or in situation referred to in Article 4(4), the obligation set out in paragraph 1 may be fulfilled at the regional level. The N-1 standard shall also be considered to be fulfilled where the Competent Authority demonstrates in the Preventive Action Plan referred to in Article 5 that a supply disruption may be sufficiently and timely compensated for by demand side measures.
4. Kiekviena kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 standarto nesilaikymą.
3. The methodology for calculating the N-1 standard as provided in Annex I shall be used. It should take into consideration the network configuration and actual gas flows as well as the presence of production and storage capacities. The calculated area as referred to in Annex I shall be extended to the appropriate regional level, where necessary.
5. Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, kai, kompetentingos institucijos prašymu, Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus pajėgumą transportuoti dujas abiem kryptimis, kurios nors valstybės narės tiekimo saugumas nepadidės. Pasikeitus aplinkybėms, toks sprendimas gali būti peržiūrėtas. Dujų transportavimo abiem kryptimis pajėgumo lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo principo ir atsižvelgiant bent į pajėgumą, kurio reikia 7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį dujų perdavimo sistemos operatorius pertvarko visos perdavimo sistemos veikimą, kad dujos šia sistema galėtų būti transportuojamos abiem kryptimis.
4. Each Competent Authority shall report to the Commission without delay any non-compliance with the N-1 standard.
6. Valstybės narės užtikrina, kad nauja perdavimo infrastruktūra garantuotų tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo taškų ir kad ji padėtų kurti tinkamai sujungtą infrastruktūrą.
5. The transmission system operators shall enable permanent physical capacity to transport gas in both directions on all interconnections within two years from the entry into force of this Regulation, except in cases where at the request of a Competent Authority, the Commission decides that the addition of a bi-directional flow capacity would not enhance the security of supply of any Member State. Such decision may be reviewed if circumstances change. The level of the bi-directional flow capacity shall be reached in a cost efficient way and at least take into account the capacity required to meet the supply standard set in Article 7. Within that two year period, the gas transmission system operator shall adapt the functioning of the transmission system as a whole so as to enable bi-directional gas flows.
7. Nacionalinės reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 standarto įgyvendinimo išlaidas ir nuolatinio fizinio pajėgumo transportuoti dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu išlaidų patiria kelios valstybės narės, visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 straipsnio 1 dalis.
6. Member States shall ensure that any new transmission infrastructure provides for the security of supply by means of sufficient number of entry and exit points, and contributes to the development of a well connected infrastructure.
7 straipsnis
7. National Regulatory Authorities shall take into account the costs of fulfilling the N-1 standard and the costs of enabling the permanent physical capacity to transport gas in both directions in their approval of tariffs in line with Article 41(8) of Directive […/…EC]. In the case of costs incurred in more than one Member State, the national regulatory authorities of all Member States concerned shall jointly decide on cost allocation. Article 8(1) of Regulation (EC) No …/… shall apply.
Tiekimo standartas
Article 7
1. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą valstybės narės saugomiems vartotojams šiais atvejais:
Supply standard
a) esant ypač žemai temperatūrai septynių dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kartą per dvidešimt metų, ir
1. The Competent Authority shall take the measures to ensure the gas supply to the protected customers of the Member State in the case of:
b) šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.
a) extremely cold temperatures during a seven days peak period statistically occurring once every twenty years; and
2. Kompetentinga institucija imasi priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą saugomiems vartotojams šešiasdešimties dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibrėžta ekstremalioji situacija. Kompetentinga institucija stengiasi palaikyti tiekimą saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai būtina.
b) any period of sixty days of exceptionally high gas demand during the coldest weather periods statistically occurring every twenty years.
3. Gamtinių dujų įmonėms nustatyti įpareigojimai laikytis 1 ir 2 dalyse nustatyto tiekimo standarto yra nediskriminaciniai ir jais naujiems rinkos dalyviams ir mažoms įmonėms nesudaroma pernelyg didelė našta.
2. The Competent Authority shall take the measures to ensure the gas supply to the protected customers for the period of sixty days also in the event of an Emergency as defined in Article 9(2). The Competent Authority shall endeavour to maintain the supply for the protected customers as long as necessary.
4. Kompetentinga institucija leidžia gamtinių dujų įmonėms vykdyti šiuos kriterijus regioniniu arba Bendrijos lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje esančią infrastruktūrą.
3. The obligations imposed on natural gas undertakings for the fulfilment of the supply standard as laid down in paragraph 1 and 2 , shall be non-discriminatory and shall not impose an undue burden on market entrants and small undertakings.
5. Kompetentinga institucija užtikrina, kad tiekimo saugomiems vartotojams sąlygos būtų nustatytos netrikdant tinkamo dujų vidaus rinkos veikimo ir kad taikoma dujų kaina atitiktų prekės rinkos vertę.
4. The Competent Authority shall allow the natural gas undertakings to meet these criteria on a regional or Community level and shall not require that these standards are met based on infrastructure located only within its territory.
8 straipsnis
5. The Competent Authority shall ensure that conditions for supplies to protected customers are established without prejudice to the proper functioning of the internal gas market and at a price respecting the market value of the commodity.
Rizikos vertinimas
Article 8
1. Iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos] kiekviena kompetentinga institucija išsamiai įvertina poveikį dujų tiekimo saugumui jos valstybėje narėje darančią riziką; šiuo tikslu ji:
Risk assessment
a) naudoja 6 ir 7 straipsniuose nurodytus standartus;
1. By [30 September 2010; 6 months after entry into force] each Competent Authority shall fully assess the risks affecting the security of gas supply in its Member State by:
b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes;
a) using the standards specified in Articles 6 and 7;
c) numato įvairius išskirtinai didelio dujų poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, pavyzdžiui, pagrindinių perdavimo infrastruktūros objektų, saugyklų, SGD terminalų veikimo sutrikimą ir trečiųjų šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimą;
b) taking into account all relevant national and regional circumstances;
d) nustato rizikos rūšių tarpusavio sąveiką ir koreliaciją su kitomis valstybėmis narėmis.
c) running various scenarios of exceptionally high demand and supply disruption, such as failure of main transmission infrastructures, storages, LNG terminals, and disruption of supplies from third country suppliers;
2. Gamtinių dujų įmonės, namų ūkio vartotojų ir pramoninių vartotojų interesams atstovaujančios atitinkamos organizacijos ir reguliavimo institucija, jei tai kita nei kompetentinga institucija, bendradarbiauja ir teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.
d) identifying the interaction and correlation of risks with other Member States.
3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki rugsėjo 30 d.
2. The natural gas undertakings, the relevant organisations representing the interests of household and industrial customers and the regulatory authority, where it is not the Competent Authority, shall cooperate and provide all necessary information for the risk assessment.
9 straipsnis
3. The risk assessment shall be repeated every two years before 30 September of that year.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir krizės lygmenys
Article 9
1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas:
Emergency Plan and Crisis Levels
(1) grindžiamas 2 dalyje nurodytais krizės lygmenimis;
1. The Emergency Plan shall:
(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir atsakomybė, taip pat jų ryšiai su kompetentinga institucija ir prireikus su reguliavimo institucija;
(1) Build upon the crisis levels according to paragraph 2;
(3) jame nustatomas kompetentingos institucijos vaidmuo ir atsakomybė;
(2) Define the role and responsibilities of the natural gas undertakings and of the industrial customers, and their interaction with the Competent Authority and where appropriate with the regulatory authority;
(4) jame nustatomos išsamios procedūros, kurių reikia laikytis kilus kiekvieno lygmens krizei, taip pat nustatomos atitinkamos informacijos perdavimo sistemos;
(3) Define the role and responsibilities of the Competent Authority;
(5) jame nurodomas krizės valdytojas arba krizės valdymo grupė ir apibrėžiamas jo (jos) vaidmuo;
(4) Establish detailed procedures to be followed for each crisis level, including the corresponding schemes on information flows;
(6) jame nurodomas II priede išvardytų rinka grindžiamų priemonių indėlis sprendžiant pavojaus lygmens situaciją ir švelninant ekstremaliojo lygmens situacijos padarinius;
(5) Designate a crisis manager or team and define its role;
(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne rinka grindžiamų priemonių, kurias planuojama taikyti arba kurios bus įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo lygmens situacijai, indėlis; įvertinama būtinybė taikyti ne rinka grindžiamas priemones siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų poveikis ir apibrėžiamos jų įgyvendinimo procedūros;
(6) Identify the contribution of the market based measures listed in Annex II for coping with the situation in the Alert level and mitigating the situation in the Emergency level;
(8) jame apibūdinamos kiekvienam krizės lygmeniui skirtos bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis priemonės;
(7) Identify the contribution of the non-market based measures planned or to be implemented for the Emergency level listed in Annex III and assess the degree to which the use of non-market based measures is necessary to cope with the crisis, assess their effects and define the procedures to implement them;
(9) jame išsamiai apibūdinami gamtinių dujų įmonėms nustatyti informacijos teikimo įpareigojimai, susiję su pavojaus ir ekstremaliojo lygmens situacijomis;
(8) Describe the mechanisms used to cooperate with other Member States for each crisis level;
(10) jame išvardijami iš anksto nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat nurodomos kompensavimo priemonės ir šalių, dalyvaujančių atliekant tokius veiksmus, komerciniai susitarimai. Tokie veiksmai gali būti susiję su valstybių narių ir (arba) gamtinių dujų įmonių tarpvalstybiniais susitarimais.
(9) Detail the reporting obligations imposed on the natural gas undertakings in the Alert and Emergency level;
2. Trys pagrindiniai krizės lygmenys yra:
(10) A list of predefined actions to make gas available in the case of an Emergency, including the compensation mechanisms and commercial agreements between the parties involved in such actions. Such actions may involve cross-border agreements between Member States and/or natural gas undertakings.
(1) Išankstinio įspėjimo lygmuo (išankstinis įspėjimas): esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio pablogės tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti gauta taikant išankstinio įspėjimo mechanizmą).
2. The three main crisis levels shall be as follows:
(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis, tačiau rinka dar yra pajėgi išspręsti situaciją be kompetentingos institucijos įsikišimo.
(1) Early warning level (Early Warning): when there is concrete, serious and reliable information, possibly triggered by an Early Warning Mechanism, that an event may occur which will deteriorate the supply conditions;
(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį arba iš jų, ir yra tikėtinas pavojus, kad taikant tik rinka grindžiamas priemones saugomiems vartotojams nepavyks užtikrinti tiekimo standarto.
(2) Alert level (Alert): when a supply disruption or exceptionally high demand occurs but the market is still able to resolve the situation without the intervention of the Competent Authority;
3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu garantuojama, kad tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nenumatoma priemonių, dėl kurių būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas į kitas valstybes.
(3) Emergency level (Emergency): when an exceptionally high demand occurs or when there is a disruption of the supply through or from the largest infrastructure or source and there is a credible risk that the supply standard to the protected customers can no longer be met with market based instruments alone.
4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti ES ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrą.
3. The Emergency Plan shall ensure that cross-border access to the storage facilities is maintained also in case of emergency. The Emergency Plan shall not introduce any measure unduly restricting the flow of gas across the borders.
5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, kompetentinga institucija imasi iš anksto nustatytų veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo grupę.
4. The Competent Authority shall immediately inform the Commission and provide it with all the necessary information when it declares any of the crisis levels. In the event of an emergency which may result in a call for assistance from the EU and its Member States the Competent Authority of the Member State concerned shall without delay notify the Commission’s Civil Protection Monitoring and Information Centre.
6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai ir ar dėl to gamtinių dujų įmonėms ir vidaus rinkos veikimui nesudaroma pernelyg didelė našta. Visų pirma Komisija gali paprašyti kompetentingos institucijos pataisyti priemones, kuriomis gamtinių dujų įmonėms sudaroma pernelyg didelė našta, ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei Komisija mano, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas nėra arba nebėra pagrįstas.
5. When the Competent Authority declares an Emergency it shall follow the pre-defined actions as defined in its Emergency Plan and shall immediately inform the Commission in particular of the actions it intends to take according to Article 9(1). The Commission may convene the Gas Coordination Group.
10 straipsnis
6. The Commission shall verify within one week whether the declaration of an Emergency is justified and whether it does not impose an undue burden on the natural gas undertakings and on the functioning of the internal market. The Commission may, in particular, ask the Competent Authority to modify measures imposing an undue burden on natural gas undertakings and to lift its declaration of Emergency if the Commission considers it not or no longer justified.
Bendrijos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės
Article 10
1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją vienos kompetentingos institucijos prašymu arba kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, daugiau kaip viena kompetentinga institucija paskelbia apie ekstremaliąją situaciją. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją ypač paveiktuose geografiniuose regionuose, apimančiuose kelių valstybių narių teritoriją.
Community emergency responses
2. Komisija sušaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupę iš karto po paskelbimo apie Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją.
1. The Commission may declare a Community Emergency at the request of one Competent Authority or when the Community loses more than 10% of its daily gas import from third countries as calculated by ENTSO-G. It shall declare a Community Emergency where more than one Competent Authority has declared Emergency following the verification in accordance with Article 9(6). It may declare a Community Emergency for specifically affected geographical regions comprising more than one Member State.
3. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina keitimąsi informacija, valstybės narės bei regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti krizių valdymo grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių narių, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, atstovai.
2. The Commission shall convene the Gas Coordination Group as soon as it declares Community Emergency.
4. Jei Komisija mano, kad, susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, kompetentingos institucijos arba gamtinių dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji kelia didelį pavojų kitos valstybės narės padėčiai, Komisija pareikalauja, kad kompetentinga institucija arba gamtinių dujų įmonė pakeistų savo veiklą.
3. In a Community Emergency, the Commission shall coordinate the actions of the Competent Authorities. In particular the Commission shall ensure the exchange of information, ensure the consistency and effectiveness of the actions at Member State and regional level in relation to the Community level, and shall coordinate the actions with regard to third countries. The Commission may convene a crisis management group composed in particular of representatives of the industry and the Member States concerned by the Emergency.
Per tris dienas nuo pranešimo apie Komisijos prašymą atitinkama kompetentinga institucija pakeičia savo veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba paaiškina Komisijai, kodėl nesutinka su jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali pakeisti arba atšaukti savo prašymą.
4. When the Commission considers that in a Community Emergency, an action taken by a Competent Authority or natural gas undertakings is inappropriate to deal with the Emergency, or that it seriously endangers the situation in another Member State, the Commission shall require the Competent Authority or natural gas undertaking to change its action.
Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia nekeisti arba neatšaukti prašymo, kompetentinga institucija nedelsdama patenkina Komisijos prašymą.
Within three days from notification of the Commission's request, the Competent Authority concerned shall change its action and notify the Commission or shall set out to the Commission why it does not agree with the request. In that case, the Commission may amend or withdraw its request.
5. Kompetentinga institucija arba gamtinių dujų įmonės jokiais atvejais netaiko priemonių, dėl kurių būtų ribojamas dujų transportavimas vidaus rinkoje.
If, within three days, the Commission decides not to amend or withdraw its request, the Competent Authority shall comply with the Commission's request without delay.
6. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikyta tarpvalstybinė prieiga prie laikymo įrenginių, ir nepriima jokių teisinių nuostatų, kuriomis būtų nederamai ribojamas dujų transportavimas paveiktoms rinkoms.
5. The Competent Authority or natural gas undertakings shall not introduce any measure restricting the flow of gas within the internal market at any time.
7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį stebėsenos grupės narių sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė gali būti sušaukta, kai tai būtina; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už jos ribų.
6. In a Community Emergency, the Member States shall ensure that cross-border access to the storage facilities is maintained and shall not introduce any legal provisions which unduly restrict the flows of gas to the affected markets.
8. Kompetentinga institucija teikia Komisijos Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centrui informaciją apie pagalbos poreikius. Civilinės saugos stebėsenos ir informacijos centras vertina bendrąją padėtį ir teikia rekomendacijas dėl pagalbos, kuri turėtų būti teikiama labiausiai paveiktoms valstybėms narėms, o prireikus ir trečiosioms šalims.
7. The Commission shall establish a permanent reserve list for a monitoring task force consisting of industry experts and representatives of the Commission. This monitoring task force may be deployed when necessary and shall monitor and report on the gas flows within and outside the Community, in cooperation with the supplying and transiting countries.
11 straipsnis
8. The Competent Authority shall provide to the Commission’s Civil Protection Monitoring and Information Centre the information on any need for assistance. The Civil Protection Monitoring and Information Centre shall assess the overall situation and provide advice on the assistance that should be provided to the most affected Member States, and where appropriate to third countries.
Dujų tiekimo koordinavimo grupė
Article 11
1. Dujų tiekimo koordinavimo grupė įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą. Šią grupę sudaro kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. Grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.
Gas Coordination Group
2. Dujų tiekimo koordinavimo grupė padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos klausimus:
1. A Gas Coordination Group is established to facilitate the coordination of measures concerning the security of supply. The Group shall be composed of representatives of the Competent Authorities, ACER, ENTSO-G and representative bodies of the industry concerned and relevant customers. The Commission shall decide on the composition of the Group ensuring its representativity and shall chair the Group. The Group shall establish its rules of procedure.
a) dujų tiekimo saugumas bet kuriuo metu ir ypač ekstremaliosiose situacijose;
2. The Gas Coordination Group shall assist the Commission in particular on issues related to:
b) visa informacija, susijusi su dujų tiekimo saugumu nacionaliniu, regioniniu ir Bendrijos lygmenimis;
(a) security of gas supply, at any time and more especially in times of Emergency;
c) geroji patirtis ir galimos gairės visoms suinteresuotosioms šalims;
(b) all information relevant for security of gas supply at national, regional and Community levels;
d) tiekimo saugumo lygis, lyginamieji standartai ir vertinimo metodika;
(c) best practices and possible guidelines to all the parties concerned;
e) nacionaliniai, regioniniai ir Bendrijos scenarijai, parengties lygio tikrinimas;
(d) the level of security of supply, benchmarks and assessment methodologies;
f) priemonių, kurių imamasi ekstremaliajai situacijai Bendrijoje, Energijos bendrijos steigimo sutarties šalyse spręsti, ir su trečiosiomis šalimis susijusių priemonių koordinavimas;
(e) national, regional and Community scenarios and testing the levels of preparedness;
g) planų įgyvendinimas;
(f) coordination of measures to deal with Emergency within the Community, Energy Community Treaty Countries and with third Countries;
h) labiausiai paveiktoms valstybėms narėms būtina pagalba.
(g) implementation of the Plans;
3. Komisija reguliariai šaukia Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžius.
(h) assistance needed by the most affected Member States.
12 straipsnis
3. The Commission shall convene the Gas Coordination Group on a regular basis.
Keitimasis informacija
Article 12
1. Susidarius ekstremaliajai situacijai, kompetentingai institucijai kasdien teikiama visų pirma ši informacija:
Information exchange
a) kasdienis dujų poreikis ir dujų tiekimo prognozės kitoms trims dienoms;
1. The Competent Authority during the Emergency shall have in particular the following information available on a daily basis:
b) valandinis dujų srautas visuose tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir išleidimo taškuose, taip pat visuose gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir SGD jungimo taškuose (mln. m3 per dieną);
(a) daily gas demand and supply forecasts for the following three days;
c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį įmanoma užtikrinti dujų tiekimą saugomiems vartotojams.
(b) hourly flow of gas at all cross-border entry and exit points as well as all points connecting a production facility to the network, storage, LNG in mcm/d;
2. Susidarius Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, Komisija turi teisę prašyti kompetentingos institucijos nedelsiant pateikti jai bent šią informaciją:
(c) period, expressed in days, during which it is possible to ensure gas supply to the protected customers
a) 1 dalyje nustatytą informaciją;
2. The Commission is entitled, in the case of a Community Emergency, to request the Competent Authority to provide it without delay at least:
b) informaciją apie priemones, kurių planuojama imtis ir kurias kompetentinga institucija jau įgyvendino, kad sušvelnintų ekstremaliosios situacijos padarinius, taip pat informaciją apie jų veiksmingumą;
(a) the information as laid down in paragraph 1;
c) prašymus dėl papildomų priemonių, kurių turi imtis kitos kompetentingos institucijos;
(b) information on the measures planned to be undertaken and already implemented by the Competent Authority to mitigate the Emergency, and their effectiveness;
d) priemones, kurios įgyvendintos kitų kompetentingų institucijų prašymu.
(c) the requests made for additional measures to be taken by other Competent Authorities;
3. Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.
(d) the measures implemented at the request of other Competent Authorities.
4. Kompetentinga institucija pateikia Komisijai informaciją apie jos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano įgyvendinimą ir taikytas priemones.
3. The Competent Authorities and the Commission shall ensure the confidentiality of commercially sensitive information.
5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, kompetentinga institucija nedelsdama pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios situacijos ir taikytų priemonių veiksmingumo vertinimą, įskaitant ekstremaliosios situacijos ekonominio poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui vertinimą, poveikio elektros energijos sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos pagalbos vertinimą.
4. The Competent Authority shall provide to the Commission information on the deployment of its Emergency Plan and the measures taken.
6. Kad Komisija galėtų įvertinti tiekimo saugumo padėtį Bendrijoje, ne vėliau kaip iki [2010 m. rugsėjo 30 d.; 6 mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos]:
5. After an Emergency, the Competent Authority shall without delay provide to the Commission a detailed assessment of the Emergency and the effectiveness of the implemented measures, including the assessment of economic impact of the Emergency, the impact of the fuel switching on the levels of the emissions, the impact on the electricity sector and the assistance provided to and/or received from the Community and its Member States.
a) Valstybės narės Komisijai pateikia galiojančius tarpvyriausybinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kurie turi įtakos dujų infrastruktūros kūrimui ir dujų tiekimui; prieš sudarydamos naujus tarpvyriausybinius susitarimus valstybės narės informuoja apie tai Komisiją, kad būtų įvertinta šių susitarimų atitiktis vidaus rinkos teisės aktams.
6. By [30 September 2010; 6 months after entry into force] at the latest in order to allow the Commission to assess the situation of the security of supply at Community level:
b) Gamtinių dujų įmonės apie sutartis, sudarytas su trečiųjų šalių tiekėjais, praneša Komisijai šią informaciją:
a) Member States shall submit to the Commission the existing inter-governmental agreements concluded with third countries which have an impact on the development of gas infrastructures and supplies; before concluding new inter-governmental agreements, the Member States shall inform the Commission to assess their compliance with the internal market legislation;
- sutarties trukmė ir jos pratęsimo nuostatos;
b) Natural gas undertakings shall notify the Commission of the following details of the contracts concluded with suppliers from third countries:
- bendras sutartyje nurodytas kiekis, metinis kiekis ir vidutinis kiekis per mėnesį;
- Contract duration and extension provisions;
- galimybė keisti sutartyje nurodytą kiekį, taip pat nuostatos, susijusios su įsipareigojimais pirkti arba mokėti netesybas.
- Contracted volumes in total, on an annual basis and the average volume per month;
- sutartyje nurodyti pristatymo taškai.
- Flexibility of contracted volumes, including provisions related to take-or-pay obligations.
13 straipsnis
- Contracted delivery points.
Dujų tiekimo saugumo stebėsena ir ataskaitų apie ją teikimas
Article 13
1. Be stebėsenos ir ataskaitų teikimo įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 straipsnyje, kompetentinga institucija skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys:
Monitoring and reporting of security of gas supply
a) informacija apie N-1 rodiklio skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti būtini duomenys, pažanga, susijusi su investicijomis į N-1 standarto įgyvendinimą, sunkumai, kuriuos šalis patyrė įgyvendindama naujas alternatyvias priemones;
1. In addition to the monitoring and reporting obligations provided for in Article 5 of the Gas Directive the Competent Authority shall publish and forward to the Commission a report by 31 July each year containing the following data:
b) dujų importo sutartyse nurodytos metinės sumos, trukmė ir šalis tiekėja;
(a) calculation of N-1 indicator and data necessary for such calculation, progress made in investments needed to cope with N-1, country specific difficulties encountered in the implementation new alternative solutions;
c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taško didžiausias sujungimo pajėgumas;
(b) annual amounts, durations and supply country covered by gas supply import contracts;
d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių susitarimų, sudarytų su trečiosiomis šalimis, aspektai.
(c) maximal interconnection capacity of each entry and exit points to and from the gas systems;
2. Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.
(d) the main elements of the relevant intergovernmental agreements concluded with third countries.
14 straipsnis
2. The Competent Authorities and the Commission shall ensure the confidentiality of commercially sensitive information.
Stebėsena
Article 14
Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, padaro išvadas dėl galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai saugumui padidinti ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip patobulinti šį reglamentą.
Monitoring
15 straipsnis
By […] the Commission, having assessed the notified Plans and after consulting the Gas Coordination Group, shall draw conclusions as to possible means to enhance security of supply at Community level and shall report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation. The report shall include, where appropriate, recommendations for improvement of this Regulation.
Panaikinimas
Article 15
Direktyva 2004/67/EB yra panaikinama.
Repeal
16 straipsnis
Directive 2004/67/EC is repealed.
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Article 16
Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Priimta Briuselyje
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Done at Brussels,
Pirmininkas Pirmininkas
For the European Parliament For the Council
The President The President
I PRIEDAS. N-1 RODIKLIO APSKAIČIAVIMAS
1. N-1 rodiklio apskaičiavimas
ANNEX I: CALCULATION OF THE N-1 INDICATOR"
N-1 rodiklis apibūdina dujų infrastruktūros pajėgumą tiekti dujas didžiausiam dujų poreikiui apskaičiuoto rodiklio teritorijoje patenkinti, kai sutrinka didžiausios infrastruktūros veikimas.
1. Calculation of the N-1 indicator
Apskaičiuoto rodiklio teritorija – tai geografinė vietovė, kurios apskaičiuotas N-1 rodiklis.
The N-1 indicator describes the ability of the gas infrastructure's capacity to supply the gas for maximal demand in the calculated area in case of disruption of the largest infrastructure.
Sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros objektų techniniai pajėgumai [14] turėtų atitikti bent visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų. Toliau nurodytu būdu apskaičiuotas N-1 rodiklis turėtų būti lygus bent 100 %.
"Calculated area" means a geographical area for which the application of N-1 indicator is calculated.
……………………….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
Technical capacity [14] of all remaining available gas supply infrastructure in the event of disruption of the largest infrastructure should be at least equal to the total gas demand of the calculated area during a period of sixty days of exceptionally high gas demand during the coldest period statistically occurring every twenty years. The N-1 indicator, calculated as below, should be at least equal to 100%.
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%
……………………….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
……………………………………….Dmax
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%
Terminų, vartojamų apskaičiuojant N-1 rodiklį, apibrėžtys:
……………………………………….Dmax
Su tiekimu susijusios apibrėžtys
Definitions required for the calculation of the N-1 indicator:
IPm – didžiausias techninis importo vamzdynų pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. dujų vamzdynų, kuriais dujos tiekiamos apskaičiuoto rodiklio teritorijai, didžiausių techninių pajėgumų suma.
Supply side definitions
Pm – didžiausias gamybos pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių didžiausių galimų gamybos apimčių suma, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į svarbius veiksnius, pavyzdžiui, dujų telkinio atsikūrimą.
IPm – Maximal technical capacity of import pipelines (mcm/d) means a sum of maximal technical capacity of gas pipelines supplying gas to the calculated area.
Sm – išleidimo pajėgumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. didžiausia dujų išleidimo iš visų apskaičiuoto rodiklio teritorijos saugyklų apimtis, kurią įmanoma užtikrinti kiekvieną dujų tiekimo sutrikimo šešiasdešimties dienų laikotarpio dieną. Ši apimtis galėtų būti nustatyta sudėjus apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių visų rūšių saugyklų, naudojamų šešiasdešimties dienų laikotarpiu, dujų išleidimo apimtis.
Pm – Maximal production capacity (mcm/d) means the sum of maximal possible rates of production in the calculated area from all gas production facilities taking into account critical elements like field recovery;
LNGm – didžiausias SGD įrenginių pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų SGD terminalų suminis didžiausias galimas pajėgumas skystinti gamtines dujas arba importuoti, priimti SGD, teikti papildomas paslaugas, laikinai laikyti ir pakartotinai dujinti SGD; jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip esamus didžiausius SGD tanklaivių ir laikymo pajėgumus, techninį pajėgumą perduoti dujas sistemai ir galimybę 60 dienų tiekti dujas apskaičiuoto rodiklio teritorijai.
Sm – Crisis deliverability (mcm/d) means the maximal rate of withdrawal of all storages in the calculated area which is possible to maintain during each of the sixty days of the disruption period. This rate could be established by a combination of the withdrawal rates of various types of all storages of the calculated area used during the sixty days period.
Im – didžiausios dujų infrastruktūros, kurią naudojant apskaičiuoto rodiklio teritorijai tiekiamas didžiausias dujų kiekis, pajėgumas (mln. m3 per dieną).
LNGm – Maximal LNG facility capacity (mcm/d) means the sum of maximal possible capacities at all LNG terminals for the liquefaction of natural gas or the importation, offloading, ancillary services, temporary storage and re-gasification of LNG, taking into account critical elements like maximal ships and storage capacities availability and technical send-out capacity to the system, providing gas in a 60 days period to the calculated area.
Jeigu apskaičiuoto rodiklio teritorijoje dujos gali būti perduodamos iš daugiau nei vieno vamzdyno ar dujų įleidimo taško ir tokį perdavimo pajėgumą turi ne didžiausia infrastruktūra (Ipm ≠ Im), likęs apskaičiuoto rodiklio teritorijos perdavimo pajėgumas taip pat turi būti atimtas iš skaitiklio.
Im – Capacity of the largest gas infrastructure (mcm/d), which supplies the calculated area with the highest share of gas.
Tout – išleidžiamų dujų perdavimo pajėgumas (mln. m3 per dieną), t. y. likusių techninių pajėgumų perduoti dujas per apskaičiuoto rodiklio teritoriją, sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, suma.
Where the calculated area provides a transmission capacity from more than one pipeline or entry point and it is not the largest infrastructure (Ipm ≠ Im), the remaining transmission capacity of the calculated area also needs to be subtracted in the numerator.
Poreikio apskaičiavimas
Tout – Transmission outflow capacity (mcm/d) is the sum of remaining technical capacity for transmission of gas via the calculated area in the event of disruption of the largest infrastructure.
Dmax – pajėgumas tiekti apskaičiuoto rodiklio teritorijai per dieną reikalingą dujų kiekį, susijusį su šalčiausia išskirtinai didelio dujų poreikio diena, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.
Demand calculation
II PRIEDAS. RINKA GRINDŽIAMŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
Dmax – means a capacity to supply the relevant daily gas demand of the calculated area which is related to the coldest day with exceptionally high gas demand statistically occurring every twenty years.
Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija atsižvelgia į šį orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą:
ANNEX II: LIST OF MARKET BASED SECURITY OF GAS SUPPLY MEASURES
Tiekimo valdymo priemonės
In developing the Preventive and Emergency Plans the Competent Authority shall take into account the following indicative and non-exhaustive list of measures:
· Lankstesnė gamyba
Supply side
· Lankstesnis importas
· Increased production flexibility
· Komercinis dujų laikymas – išleidimo pajėgumas ir laikomų dujų kiekis
· Increased import flexibility
· SGD terminalo pajėgumas ir didžiausias išleidimo pajėgumas
· Commercial gas storage – withdrawal capacity and volume of gas in storage
· Tiekimo šaltinių ir maršrutų įvairinimas
· LNG terminal capacity and maximal send-out capacity
· Dujų transportavimas priešinga kryptimi
· Diversification of supplies and routes
· Perdavimo sistemos operatorių vykdomas koordinuotas transportavimas
· Reverse flows
· Ilgalaikės ir trumpalaikės sutartys
· Coordinated dispatching by transmission system operators
· Investicijos į infrastruktūrą
· Long-term and short-term contracts
· Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo susitarimai
· Investments in infrastructure
Poreikio valdymo priemonės
· Contractual arrangements to ensure security of gas supply
· Pertraukiamojo poreikio sutartys
Demand side
· Galimybė pakeisti kurą – alternatyvaus kuro šaltinių atsargos pramonės įrenginiuose ir elektrinėse
· Interruptible contracts
· Didesnis efektyvumas
· Fuel switch possibility – alternative back-up fuels in industrial and power generation plants
· Didesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas
· Increased efficiency
III PRIEDAS. NE RINKA GRINDŽIAMŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
· Increased use of renewable energy sources
Rengdama prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentinga institucija apsvarsto galimybę taikyti toliau nurodytas priemones tik susidarius ekstremaliajai situacijai:
ANNEX III: LIST OF NON-MARKET BASED SECURITY OF GAS SUPPLY MEASURES
Tiekimo valdymo priemonės
In developing the Preventive and Emergency Plans the Competent Authority shall consider the contribution of the following measures only in the case of an Emergency:
· Strateginės dujų atsargos
Supply side
· Priverstinis kuro pakeitimas
· Strategic gas storage
· Alternatyvaus kuro atsargų naudojimas (pvz., laikantis 90 dienų naftos atsargų įpareigojimo)
· Forced fuel switch
· Elektros energijos, pagamintos naudojant kitus šaltinius nei dujos, naudojimas
· Use of stocks of alternative fuels (e.g. in line with 90 days of oil stocks obligation)
Poreikio valdymo priemonės
· Use of electricity generated from other sources other than gas
· Įvairūs poreikio privalomo mažinimo etapai
Demand side
· Various steps of compulsory demand reduction
FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA
Šis dokumentas yra aiškinamąjį memorandumą papildantis priedas. Todėl, pildant šią finansinę pažymą, reikėtų stengtis nekartoti aiškinamajame memorandume pateiktos informacijos, tačiau būtina išlaikyti jos aiškumą. Prieš pildant šią formą, prašom perskaityti konkrečias rekomendacijas, kuriose pateikiama patarimų ir paaiškinimų.
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS
This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių (veikla, susijusi su stebėsenos ekspertų komandiruotėmis)
1. NAME OF THE PROPOSAL :
2. VEIKLA GRINDŽIAMO VALDYMO IR VEIKLA GRINDŽIAMO BIUDŽETO SUDARYMO SISTEMA
"Regulation of the European Parliament and the Council concerning measures to safeguard security of gas supply" (Activity related to missions of monitoring experts)
Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) ir susijusi (-ios) veiklos rūšis (-ys):
2. ABM / ABB FRAMEWORK
06: Energetika ir transportas
Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:
06 04: Tradiciniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai
06: Energy and transport
3. BIUDŽETO EILUTĖS
06 04: Conventional and renewable energies
3.1. Biudžeto eilutės (veiklos eilutės ir atitinkamos techninės bei administracinės pagalbos eilutės (buvusios BA eilutės)) su pavadinimais:
3. BUDGET LINES
06 01 01: Išlaidos energetikos ir transporto politikos srityje dirbančiam personalui
3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :
06 04 03: Aprūpinimo tradiciniais energijos ištekliais saugumas
06 01 01: Expenditure related to staff in active employment of ‘Energy and transport‚ policy area’
06 01 02: Išorės personalas ir kitos energetikos ir transporto politikos srities valdymo išlaidos
06 04 03: Security of conventional energy supplies
3.2. Priemonės ir jos finansinio poveikio trukmė:
06 01 02: External and other management expenditures in support of ‘Energy and transport‚ policy area’
Pradžia – 2010 m. Pabaiga nenustatyta.
3.2. Duration of the action and of the financial impact:
3.3. Biudžeto ypatybės (prireikus įterpti eilučių):
Start: 2010 End not determined
Biudžeto eilutė | Išlaidų rūšis | Nauja | ELPA įnašas | Šalių kandidačių įnašai | Finansinės perspektyvos išlaidų kategorija |
3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :
06.01.01 | NPI | NDIF [15] | NE | NE | NE | Nr. 5 |
Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |
06.04.03 | NPI | DIF | NE | NE | NE | Nr. 1a |
06.01.01 | Non-comp | Non-diff [15] | NO | NO | NO | N°5 |
06.01.02 | NPI | NDIF | NE | NE | NE | Nr. 5 |
06.04.03 | Non comp | Diff | NO | NO | NO | N°1a |
4.
06.01.02 | Non cmp | Non diff | NO | NO | NO | N°5 |
IŠTEKLIŲ SUVESTINĖ
4.
4.1. Finansiniai ištekliai
SUMMARY OF RESOURCES
4.1.1. Įsipareigojimų asignavimų (ĮA) ir mokėjimų asignavimų (MA) suvestinė
4.1. Financial Resources
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)
Išlaidų rūšis | Skirsnio Nr. | | n metai | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ir vėliau | Iš viso |
EUR million (to 3 decimal places)
Veiklos išlaidos [16] | | | | | | | | |
Expenditure type | Section no. | | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |
Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) | 8.1 | a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Operational expenditure [16] | | | | | | | | |
Mokėjimų asignavimai (MA) | | b | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Į orientacinę sumą įskaičiuotos administracinės išlaidos [17] | | | | |
Payment Appropriations (PA) | | b | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Techninė ir administracinė pagalba (NDIF) | 8.2.4 | c | | | | | | | |
Administrative expenditure within reference amount [17] | | | | |
ORIENTACINĖ SUMA, IŠ VISO | | | | | | | |
Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c | | | | | | | |
Įsipareigojimų asignavimai | | a+c | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
TOTAL REFERENCE AMOUNT | | | | | | | |
Mokėjimų asignavimai | | b+c | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
Commitment Appropriations | | a+c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Į orientacinę sumą neįskaičiuotos administracinės išlaidos [18] | | |
Payment Appropriations | | b+c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Žmogiškieji ištekliai ir susijusios išlaidos (NDIF) | 8.2.5 | d | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 1,464 |
Administrative expenditure not included in reference amount [18] | | |
Į orientacinę sumą neįskaičiuotos prie žmogiškųjų išteklių ir susijusių išlaidų nepriskiriamos administracinės išlaidos (NDIF) | 8.2.6 | e | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,9 |
Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 1.464 |
Iš viso orientacinių priemonės finansinių išlaidų
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 |
Iš viso ĮA, įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams | | a+c+d+e | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 5,364 |
Total indicative financial cost of intervention
Iš viso MA, įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams | | b+c+d+e | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 5,364 |
TOTAL CA including cost of Human Resources | | a+c+d+e | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.364 |
Išsami informacija apie bendrąjį finansavimą
TOTAL PA including cost of Human Resources | | b+c+d+e | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 5.364 |
Jeigu numatoma, kad pasiūlymą bendrai finansuos kelios valstybės narės arba kitos įstaigos (nurodyti kokios), toliau pateiktoje lentelėje reikėtų nurodyti tokio bendrojo finansavimo dalies įvertinimą (jei numatoma, kad bendrai finansuos kelios skirtingos įstaigos, galima pridėti papildomų eilučių):
Co-financing details
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):
Bendrąjį finansavimą teikianti įstaiga | | n metai | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ir vėliau | Iš viso |
EUR million (to 3 decimal places)
…………………… | f | | | | | | | |
Co-financing body | | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |
Iš viso ĮA, įskaitant bendrąjį finansavimą | a+c+d+e+f | | | | | | | |
…………………… | f | | | | | | | |
4.1.2. Suderinamumas su finansiniu programavimu
TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f | | | | | | | |
x Pasiūlymas atitinka esamą finansinį programavimą.
4.1.2. Compatibility with Financial Programming
Atsižvelgiant į pasiūlymą, reikės pakeisti finansinės perspektyvos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.
x Proposal is compatible with existing financial programming.
Įgyvendinant pasiūlymą gali tekti taikyti Tarpinstitucinio susitarimo [19] nuostatas (t. y. taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti finansinę perspektyvą).
Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.
4.1.3. Finansinis poveikis pajamoms
Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement [19] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).
x Pasiūlymas neturi finansinio poveikio pajamoms.
4.1.3. Financial impact on Revenue
Pasiūlymas pajamoms turi tokį finansinį poveikį:
x Proposal has no financial implications on revenue
Pastaba. Visa išsami informacija ir pastabos, susijusios su poveikio pajamoms apskaičiavimo metodais, turėtų būti pateiktos atskirame priede.
Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:
mln. EUR (dešimtųjų tikslumu)
NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.
| | Prieš taikant priemonę [n-1 metai] | | Padėtis pradėjus taikyti priemonę |
EUR million (to one decimal place)
Biudžeto eilutė | Pajamos | | | [n-metai] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [20] |
| | Prior to action [Year n-1] | | Situation following action |
| a) pajamos absoliučiąja verte | | | | | | | | |
Budget line | Revenue | | | [Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [20] |
| b) pajamų pokytis | | | | | | | | |
| a) Revenue in absolute terms | | | | | | | | |
(Nurodyti kiekvieną susijusią biudžeto eilutę. Jei poveikis daromas kelioms biudžeto eilutėms, lentelėje įterpti reikiamą eilučių skaičių.)
| b) Change in revenue | | | | | | | | |
4.2. Žmogiškųjų išteklių visos darbo dienos ekvivalentas (įskaitant pareigūnus, laikinuosius ir išorės darbuotojus); išsami informacija pateikta 8.2.1 punkte.
(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)
Metų poreikiai | n metai | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 ir vėliau |
4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.
Iš viso žmogiškųjų išteklių | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Annual requirements | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later |
5. YPATYBĖS IR TIKSLAI
Total number of human resources | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aiškinamajame memorandume reikia pateikti išsamią informaciją apie pasiūlymo aplinkybes. Šiame finansinės teisės akto pažymos skirsnyje turi būti pateikta ši konkreti papildoma informacija:
5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
5.1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai poreikiai
Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:
Kaip siūloma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, Komisija sudaro nuolatinę stebėsenos grupę, kurioje dalyvauja sektoriaus ekspertai ir Komisijos atstovai. Stebėsenos grupė sudaroma dujų tiekimo sutrikimo arba galimo jo sutrikimo atvejais; bendradarbiaudama su šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis ji stebi dujų transportavimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų, taip pat teikia apie jį ataskaitas.
5.1. Need to be met in the short or long term
5.2. Papildoma Bendrijos dalyvavimo nauda, pasiūlymo suderinamumas su kitomis finansinėmis priemonėmis ir galima sąveika
As proposed in the "Regulation of the European Parliament and the Council concerning measures to safeguard security of gas supply", the Commission shall establish a permanent monitoring task force consisting of industry experts and representatives of the Commission. The monitoring task force shall be deployed in case of disruption or potential disruption of gas supplies and shall monitor and report on the gas flows within or outside the European Union, in cooperation with the supplying and transiting countries.
Kaip parodė 2009 m. sausio mėnesį įvykusi dujų tiekimo krizė, dujų tiekimo saugumo problemos išspręsti įgyvendinant tik valstybių narių iniciatyvas neįmanoma. Bendrijos dalyvavimas sprendžiant šią problemą būtinas, nes tai padėtų kuo labiau sumažinti krizės poveikį koordinuojant Europos Sąjungoje vykdomą veiklą ir būtų įgyvendinamos tiekėjams ir tranzito šalims skirtos nuoseklios iniciatyvos.
5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy
5.3. Pasiūlymo tikslai, numatomi rezultatai ir susiję rodikliai atsižvelgiant į veikla grindžiamo valdymo sistemą
As demonstrated in the recent gas crisis of January 2009, the issue of security of gas supply cannot be tacked only with initiatives at Member States level. Community involvement is needed to ensure a coordinated action within the Union to minimize the impact of the crisis as well as implementing coherent initiatives vis-à-vis suppliers and transit countries.
Kaip parodė 2009 m. sausio mėnesį įvykusi dujų krizė, Bendrijai būtina turėti priemonę, kuria remdamasi ji galėtų skubiai sušaukti iš sektoriaus ekspertų sudarytą stebėsenos grupę, kad ji padėtų Komisijos pareigūnams spręsti dujų krizę.
5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework
5.4. Įgyvendinimo metodas (orientacinis)
As is has been outlined in the January 2009 gas crisis the Community need to be provided with tool to deploy, at very short notice a monitoring team including expert from the industry to assist Commission officials during gas crisis.
Toliau nurodykite metodą (-us) [21], kurį (-iuos) pasirinkote priemonei įgyvendinti.
5.4. Method of Implementation (indicative)
Centralizuotas valdymas
Show below the method(s) [21] chosen for the implementation of the action.
x Tiesioginis, vykdomas Komisijos
X Centralised Management
ٱ Netiesioginis, perduodama:
x Directly by the Commission
ٱ vykdomosioms įstaigoms
ٱ Indirectly by delegation to:
ٱ Bendrijų įsteigtoms įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 185 straipsnyje
ٱ Executive Agencies
ٱ nacionalinei (-ėms) viešojo sektoriaus įstaigai (-oms) arba viešąsias paslaugas teikiančiai (-čioms) įstaigai (-oms)
ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation
Pasidalijamasis arba decentralizuotas valdymas
ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission
ٱ kartu su valstybėmis narėmis
ٱ Shared or decentralised management
ٱ kartu su trečiosiomis šalimis
ٱ With Member states
ٱ Bendras valdymas kartu su tarptautinėmis organizacijomis (nurodyti)
ٱ With Third countries
Pastabos:
ٱ Joint management with international organisations (please specify)
6.
Relevant comments:
STEBĖSENA IR VERTINIMAS
6.
6.1. Stebėsenos sistema
MONITORING AND EVALUATION
Stebėsenos grupės veikla bus vertinama ir aprašoma kasmet rengiamoje ataskaitoje.
6.1. Monitoring system
6.2. Vertinimas
The activity of the monitoring team will assessed and included in a report produced every year.
6.2.1. Ex-ante vertinimas
6.2. Evaluation
Netaikoma.
6.2.1. Ex-ante evaluation
6.2.2. Priemonės, kurių buvo imtasi atlikus tarpinį arba ex-post vertinimą (panašios ankstesnės veiklos patirtis)
Not applicable
Netaikoma.
6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)
6.2.3. Būsimo vertinimo sąlygos ir dažnumas
Not applicable
Netaikoma.
6.2.3. Terms and frequency of future evaluation
7. KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS
Not applicable
Stebėsenos veikla bus vertinama kartą per metus ir bus rengiama ataskaita. Stebėsenos grupės veiklai bus taikomos įprastos Komisijos kovos su sukčiavimu kontrolės priemonės.
7. ANTI-FRAUD MEASURES
8. IŠSAMI INFORMACIJA APIE IŠTEKLIUS
The monitoring activity will be assessed once a year and report will be produced. The activity of the monitoring team will be subject to standard antifraud controls measures implemented in the Commission.
8.1. Pasiūlymo tikslai vertinant pagal finansines išlaidas
8. DETAILS OF RESOURCES
Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost
(Nurodyti tikslų, priemonių ir rezultatų pavadinimus) | Rezultato rūšis | Vid. išlaidos | n metai | n+1 metai | n+2 metai | n+3 metai | n+4 metai | n + 5 metai ir vėliau | IŠ VISO |
Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)
| | | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų | Rezultatų skaičius | Iš viso išlaidų |
(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided) | Type of output | Av. cost | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |
VEIKLOS TIKSLAS Nr. 1 [22] ……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost | No. outputs | Total cost |
1 priemonė. Stebėsenos grupės komandiruotė | Mokėjimai už ekspertų komandiruotę (planuojama 10 komandiruočių, kurių kiekviena trunka 50 dienų) | | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 50 | 2,5 |
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 [22]……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 1 rezultatas | | | | | | | | | | | | | | | | |
Action 1 mission of the monitoring team | Payments for mission of experts (estimated 10 mission for 50 days each) | | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 50 | 2.5 |
- 2 rezultatas | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Output 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 priemonė ………………. | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Output 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 1 rezultatas | | | | | | | | | | | | | | | | |
Action 2………………. | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 tikslo tarpinė suma | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Output 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
VEIKLOS TIKSLAS Nr. 21 ……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sub-total Objective 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 priemonė ………………. | | | | | | | | | | | | | | | | |
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 1 rezultatas | | | | | | | | | | | | | | | | |
Action 1………………. | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 tikslo tarpinė suma | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Output 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
VEIKLOS TIKSLAS Nr. n 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sub-total Objective 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
n tikslo tarpinė suma | | | | | | | | | | | | | | | | |
OPERATIONAL OBJECTIVE No.n 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
IŠ VISO IŠLAIDŲ | | | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 50 | 2,5 |
Sub-total Objective n | | | | | | | | | | | | | | | | |
8.2. Administracinės išlaidos
TOTAL COST | | | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 50 | 2.5 |
8.2.1. Žmogiškųjų išteklių skaičius ir rūšis
8.2. Administrative Expenditure
Etatų rūšys | | Darbuotojai, skiriami priemonei valdyti iš esamų ir (arba) papildomų išteklių (etatų arba visos darbo dienos ekvivalentų skaičius) |
8.2.1. Number and type of human resources
| | n metai | n+1 metai | n+2 metai | n+3 metai | n+4 metai | n+5 metai |
Types of post | | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs) |
Pareigūnai arba laikinieji darbuotojai [23] (XX 01 01) | A*/AD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 |
| B*, C*/AST | | | | | | |
Officials or temporary staff [23] (XX 01 01) | A*/AD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Darbuotojai, finansuojami [24] pagal XX 01 02 str. | | | | | | |
| B*, C*/AST | | | | | | |
Kiti darbuotojai [25], finansuojami pagal XX 01 04/05 str. | | | | | | |
Staff financed [24] by art. XX 01 02 | | | | | | |
IŠ VISO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Other staff [25] financed by art. XX 01 04/05 | | | | | | |
8.2.2. Užduočių, susijusių su priemone, aprašymas
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kilus dujų krizei, stebėsenos komandiruočių valstybėse narėse ir (arba) prireikus trečiosiose šalyse organizavimas. Apie komandiruočių rezultatus valstybėms narėms bus pranešama komandiruočių ataskaitose ir Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžiuose.
8.2.2. Description of tasks deriving from the action
8.2.3. Žmogiškųjų išteklių (numatytų teisės aktais) šaltiniai
Implementation of monitoring missions in Member States and or third countries as necessary on the occasion of gas crisis. The results of the mission will be reported back to Members States through mission reports and in meetings of the Gas Coordination Group.
(Pateikus daugiau kaip vieną šaltinį, nurodyti su kiekvienu šaltiniu susijusių etatų skaičių).
8.2.3. Sources of human resources (statutory)
x Šiuo metu programos valdymui skirti etatai, kuriuos reikia pakeisti arba pratęsti.
(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)
Etatai, pagal MPS (metinę politikos strategiją) ir (arba) PBP (preliminarų biudžeto projektą) iš anksto skirti n-tiesiems metams.
x Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended
Etatai, kurių bus prašoma kitos MPS ir (arba) PBP procedūros metu.
Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
Etatai, kurie bus perskirstyti naudojant valdymo tarnybos išteklius (vidinis perskirstymas).
Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
Etatai, reikalingi n-tiesiems metams, tačiau nenumatyti tų metų MPS ir (arba) PBP.
Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
8.2.4.
Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question
Į orientacinę sumą įskaičiuotos kitos administracinės išlaidos (XX 01 04/05 – Administracinio valdymo išlaidos)
8.2.4.
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)
Biudžeto eilutė(numeris ir pavadinimas) | n metai | n+1 metai | n+2 metai | n+3 metai | n+4 metai | n+5 metai ir vėliau | IŠ VISO |
EUR million (to 3 decimal places)
1. Techninė ir administracinė pagalba (įskaitant susijusias išlaidas darbuotojams) | | | | | | | |
Budget line(number and heading) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |
Vykdomosios įstaigos [26] | | | | | | | |
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs) | | | | | | | |
Kita techninė ir administracinė pagalba | | | | | | | |
Executive agencies [26] | | | | | | | |
- intra muros | | | | | | | |
Other technical and administrative assistance | | | | | | | |
- extra muros | | | | | | | |
- intra muros | | | | | | | |
Iš viso techninei ir administracinei pagalbai | | | | | | | |
- extra muros | | | | | | | |
8.2.5. Į orientacinę sumą neįskaičiuotos finansinės išlaidos žmogiškiesiems ištekliams ir susijusios išlaidos
Total Technical and administrative assistance | | | | | | | |
mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)
8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount
Žmogiškųjų išteklių rūšis | n metai | n+1 metai | n+2 metai | n+3 metai | n+4 metai | n+5 metai ir vėliau |
EUR million (to 3 decimal places)
Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai (XX 01 01) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later |
Pagal XX 01 02 str. finansuojami darbuotojai (pagalbiniai darbuotojai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir kt.)(nurodyti biudžeto eilutę) | | | | | | |
Officials and temporary staff (XX 01 01) | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
Iš viso žmogiškųjų išteklių ir susijusių išlaidų (NEĮSKAIČIUOTŲ į orientacinę sumą) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.)(specify budget line) | | | | | | |
Apskaičiuota – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
Prireikus pateikti nuorodą į 8.2.1 punktą.
Calculation– Officials and Temporary agents
2 AD FTE (visos darbo dienos ekvivalentas) 122 000 EUR vienam pareigūnui per metus * 2= 244 000 EUR
Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable
Apskaičiuota – Pagal XX 01 02 str. finansuojami darbuotojai
2 AD FTE (full time equivalent) 122.000 €/official/year* 2= 244.000 €
Prireikus pateikti nuorodą į 8.2.1 punktą.
Calculation– Staff financed under art. XX 01 02
Į orientacinę sumą neįskaičiuotos kitos administracinės išlaidosmln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) |
Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable
| n metai | n+1 metai | n+2 metai | n+3 metai | n+4 metai | n+5 metaiir vėliau | IŠ VISO |
Other administrative expenditure not included in reference amountEUR million (to 3 decimal places) |
XX 01 02 11 01 – Komandiruotės | | | | | | | |
| Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5and later | TOTAL |
XX 01 02 11 02 – Posėdžiai ir konferencijos | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,9 |
XX 01 02 11 01 – Missions | | | | | | | |
XX 01 02 11 03 – Komitetai [27] | | | | | | | |
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 |
XX 01 02 11 04 – Tyrimai ir konsultacijos | | | | | | | |
XX 01 02 11 03 – Committees [27] | | | | | | | |
XX 01 02 11 05 – Informacinės sistemos | | | | | | | |
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations | | | | | | | |
2. Iš viso kitų valdymo išlaidų (XX 01 02 11) | | | | | | | |
XX 01 02 11 05 - Information systems | | | | | | | |
3. Kitos administracinio pobūdžio išlaidos (patikslinti nurodant biudžeto eilutę) | | | | | | | |
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) | | | | | | | |
Iš viso administracinių išlaidų, išskyrus žmogiškųjų išteklių ir susijusias išlaidas, (NEĮSKAIČIUOTŲ į orientacinę sumą) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,9 |
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | | | | | | | |
Apskaičiuota – Į orientacinę sumą neįskaičiuotos kitos administracinės išlaidos
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.9 |
Reguliarūs Dujų tiekimo koordinavimo grupės posėdžiai, kuriuose aptariami su dujų tiekimo saugumu susiję klausimai (30 ekspertų x 1000 EUR x 5 posėdžiai).
Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount
[1] OL L 127, 2004 4 29, p. 92.
Periodic meeting of the Gas Coordination Group in which issues related to gas security of supply are discussed (30 experts x 1000€ x 5 meetings).
[2] OL C , , p. .
[1] OJ L 127, 29.4.2004, p. 92.
[3] OL C , , p. .
[2] OJ C , , p. .
[4] OL C , , p. .
[3] OJ C , , p. .
[5] OL C , , p. .
[4] OJ C , , p. .
[6] OL L
[5] OJ C , , p. .
[7] Direktyva XXX
[6] OJ L
[8] OL L 314, 2007 12 1, p. 9.
[7] Directive XXX
[9] OL L 345, 2008 12 23, p. 75.
[8] OJ L 314, 1.12.2007, p. 9
[10] OL L 127, 2004 4 29, p. 92.
[9] OJ L 345, 23.12.2008, p. 75.
[11] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/xxx/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (OL L [ ]).
[10] OJ L 127, 29.4.2004, p. 92.
[12] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L [...]).
[11] Directive 2009/xxx/EC of the European Parliament and of the Council amending the Directive 2003/55/EC concerning the common rules for the internal market in natural gas (OJ L [ ]).
[13] Direktyvos OL L XX straipsnis.
[12] Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L [ ]).
[14] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. .../... dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, projekto 2 straipsnio 18 dalis: „techniniai pajėgumai“ – tai didžiausi nuolatiniai pajėgumai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius gali siūlyti tinklo naudotojams atsižvelgdamas į sistemos vientisumą ir perdavimo tinklo eksploatacijos reikalavimus.
[13] Article XX of Directive OJ L
[15] Nediferencijuotieji asignavimai
[14] Draft Regulation (EC) No …/… of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 Article 2(18) "technical capacity" means the maximum firm capacity that the transmission system operator can offer to the network users, taking account of system integrity and the operational requirements of the transmission network.
[16] Atitinkamos xx antraštinės dalies xx 01 skyriui nepriklausančios išlaidos.
[15] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA
[17] Išlaidos pagal xx antraštinės dalies xx 01 04 straipsnį.
[16] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
[18] xx 01 04 arba xx 01 05 straipsniams nepriskiriamos išlaidos pagal xx 01 skyrių.
[17] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
[19] Žr. Tarpinstitucinio susitarimo 19 ir 24 punktus.
[18] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.
[20] Jeigu būtina, t. y. jeigu priemonė trunka ilgiau kaip 6 metus, reikėtų pridėti papildomų stulpelių.
[19] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.
[21] Jei nurodomas daugiau kaip vienas metodas, papildomą išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.
[20] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years
[22] Kaip apibūdinta 5.3 skirsnyje.
[21] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point
[23] Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą.
[22] As described under Section 5.3
[24] Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą.
[23] Cost of which is NOT covered by the reference amount
[25] Kurių išlaidos įskaičiuotos į orientacinę sumą.
[24] Cost of which is NOT covered by the reference amount
[26] Prie atitinkamos (-ų) vykdomosios (-ųjų) įstaigos (-ų) reikėtų pateikti nuorodą į konkrečią finansinę teisės akto pažymą.
[25] Cost of which is included within the reference amount
[27] Nurodyti komiteto rūšį ir kuriai grupei jis priklauso.
[26] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.
--------------------------------------------------
[27] Specify the type of committee and the group to which it belongs.
--------------------------------------------------
Top


Managed by the Publications Office