sti: velkommen > E-b�ger > e-B�ger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Bes�ttelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsomr�de
E-b�ger
Eksterne links
S�gning
Hj�lp
Kontakt
Forfatter: S�ren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Bes�ttelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Kapitel 4, 3. del
Note:

[536]

Tirsdag den 2. Januar 1945.

Radiofabrikken "Torotor" spr�ngt i Luften. I Morges Kl. 7 blev Radiofabrikken "Torotor" paa Kollegievej i Gentofte spr�ngt i Luften. Det skete under yderst dramatiske Omst�ndigheder. Hele Egnen omkring det gamle Sct. Andreas Kollegium, hvor Fabrikken havde til Huse, var besat af Sabot�rer. Episoden kom til at koste 2 Menneskeliv, idet Chauff�r i Gentofte Brandv�sen Evald Hansen, Ellegaardsv�nge 16, blev skudt under Udrykningen, og desuden omkom en tysk Vagtpost, som var stationeret i et Taarn paa Bygningen.

Paa rent milit�r Vis havde Sabot�rerne sp�rret Adgangen til Fabriksbygningen ved at afsp�rre de vigtigste Tilf�rselsveje i Omegnen. Paa Hj�rnet af Ordrupvej og Ordruph�jvej var der saaledes etableret en Maskingev�rrede. Bes�ttelsen medf�rte ogsaa, at Vagtv�rnet hindredes i at rykke ud. Gentofte Brandv�sen blev alarmeret nogle Minutter over Kl. 7, og sendte straks et Udrykningshold afsted med Officersvognen i Spidsen. Det var m�rkt paa dette Tidspunkt, og man har formodentlig ikke udefra kunnet se, at denne Personvogn tilh�rte Brandv�senet. Ud for Christianshvilevej blev Vognen beskudt, og Chauff�ren faldt sammen over Rattet, ramt af en Serie Skud. Han var d�d, f�r man naaede frem til Hospitalet. Sabot�rerne trak sig ret hurtigt tilbage, saa vidt man kan


537

sk�nne, uden at nogen af dem blev saaret eller anholdt. De tyske Politisoldater kom ganske vist hurtigt tilstede, og der var en Del Skyderi i Kvarteret, men som sagt mener man ikke, at Sabot�rstyrken har haft Tab. Fabrikken, der tidligere har v�ret ude for Sabotage, blev denne Gang fuldst�ndig �delagt.

Maskinfabrikken "Pr�cision" �delagt. I Morges Kl. 7,15 er Maskinfabrikken "Pr�cision", Emdrupvej 28, spr�ngt i Luften. Fabrikken fremstillede Drejeb�nke. Der var udlagt to Bomber, hvoraf den ene eksploderede.

Farlige Forbrydere anholdt. De danske Myndigheder er for Tiden ved at rulle en meget farlig Forbryderbande op. Det drejer sig om Forbrydere, der under Foregivende af, at de kom fra Shellhuset, tr�ngte ind i private Lejligheder og sagde, at de skulde efters�ge illegalt Materiale. I Stedet for raserede de Hjemmene og forsvandt. Den samme Bandes Medlemmer har kapret Taxavogne, taget Passagerer op og udplyndret dem. Som det vil vides, forekom der en Overgang Tilf�lde af denne Art praktisk talt hver Nat. To af de anholdte, St�beriarbejder Egil Henning Boris S�rensen, Lyngstrupvej 33, 2. th., og Chauff�r Anton Pedersen, Graverv�nget 7, St., har tilstaaet Plyndringer i Prokurist Pabsts Villa og hos Afdelingschef Wulff J�rgensen. Desuden 4 Tilf�lde af Udplyndringer fra "laante" Taxavogne. Der er foretaget en tredie Anholdelse. Det drejer sig om Arbejdsmand Jens Henrik Pedersen, Magistervej 58, 1. tv. Han n�gter sig dog skyldig, mener genkendt af tilstedev�rende Damer i de to udplyndrede Hjem. Der arbejdes videre med Sagen og forestaar nye Anholdelser, ligesom man i denne Forbindelse eftersporer et Lager af Tyvekoster m. m.

Taaregasbomber i N�rrebros Teater. Under Forestillingen i N�rrebros Teater S�ndag Eftermiddag blev der fra Balkonen kastet nogle Taaregasbomber ud over Publikum. Folk flygtede ud, og Jernt�ppet gik ned. En halv Times Tid senere kunde Forestillingen genoptages efter en Udluftningsproces.

Ret roligt i Nytaarsdagene. Nytaarsaften og Nytaarsdag var der ret roligt i Byen. Nytaarsaften forekom ganske vist en Del Skyderi i Istedgadekvarteret, og der h�rtes Udrykningssignaler fra Ambulancer, men Brandv�senets Ambulance havde ingen Udrykninger hertil, og der er heller ikke indbragt saarede eller d�de til Kommunehospitalet. Af andre Begivenheder kan n�vnes, at en ung Mand blev skudt i en Trappeopgang. Han var blevet raabt an af en tysk Vagtmand, men i Stedet for at efterkomme Ordren om at standse flygtede han ind i Trappeopgangen. Vagtv�rn et beretter ogsaa, at der paa N�rrebro er blevet skudt mod en


538

Sporvogn, paa en af hvis Perroner der stod to Byvagter. De mener dog ikke, det var dem, der blev skudt efter. Skudene gik ned under Sporvognen.

R�verne forsvandt. Den 29. December blev Frederiksberg Vagtv�rn alarmeret til Hj�rnet af Frederiksberg Bredegade og All�gade, hvor to revolverbev�bnede M�nd optraadte. De var ude for at r�ve Penge, men var forsvundet, da Vagtv�rnet kom.

Provinsen.

Kerteminde: Natten til den 30. December skete der store �del�ggelser paa Langgade, hvor to store Bomber eksploderede med faa Minutters Mellemrum. Den f�rste Eksplosion fandt Sted ud for Ove Bisgaards Manufakturforretning. Bomben har her v�ret anbragt lige uden for Butiksd�ren, der i Stumper og Stykker blev slynget helt ind i Forretningen, hvor Glasmontre, Reoler og Diske og en Del Varer blev �delagt, ligesom selve Indgangen og de fire store Butiksruder samt alle Ruder i Privatlejligheden paa f�rste Sal blev knust. Den anden Bombe var anbragt foran Butiksd�ren hos Boghandler A. Olsen, der bor Langgade 26, lige over for Manufakturforretningen. Denne Bombe har antagelig v�ret af noget st�rre Kaliber, idet �del�ggelsen her var total, og Bomben spr�ngte et stort Hul i Gulvet ned til K�lderen. Eksplosionen var saa voldsom, at Forretningens Facade fuldst�ndig spr�ngtes, ligesom alt, hvad der fandtes i Butikken af Varer og Inventar, �delagdes, og en Del deraf slyngedes langt ud paa Gaden. Ogsaa det bag Forretningen liggende Bogbinderv�rksted blev fuldst�ndig, �delagt ved den kraftige Eksplosion, og i Boghandlerens Privatlejlighed paa 1. Sal skete der ligeledes meget stor Skade. Ogsaa i Jens Nielsens Cigarforretning i samme Ejendom skete der store �del�ggelser, ligesom samtlige Ruder fra K�lder til Kvist spr�ngtes. De to kraftige Eksplosioner bevirkede, at Butiksruder og Ruder i Privatlejligheder i de n�rliggende Ejendomme knustes, og Lufttrykket var flere Steder saa kraftigt, at Gaded�re og Vinduer sprang op, medens Laase og Hasper blev revet af. S�rlig slemt gik det ud over Urmager og Guldsmed H. P. Jacobsen, Margrethe Hvidtfeldt, Urmager A. Olsen, Dora Jensen, K�bmand Edvard J�rgensen, Slagtermester Herluf Andersen, Cyklehandler Alfred Jensen og K�bmand Gunnar Hedek�rs Forretninger, der alle ligger paa samme Side som den �delagte Boghandel. Men ogsaa i de n�rliggende Gader, Trollegade og Brunstr�de, gik en Del Ruder i L�bet. Efter Eksplosionerne fl�d hele Hovedgaden med Glasskaar og Dele af Inventar fra de �delagte Forretninger. Falck og Vagtv�rn et traadte straks i Virksomhed med Oprydning og Afsp�rring. Efter et l�seligt Sk�n andrager Skaden omkring 100.000 Kr.

539

Faaborg: Natten til den 30. December eksploderede en kraftig Bombe i et gammelt Maskinv�rksted, der er indrettet i en s�rlig Bygning paa Faaborg Jernst�beri og Maskinfabrik. Ved Eksplosionen styrtede V�rkstedsbygningen sammen, og en M�ngde Ruder knustes i Omegnen. Ingen Mennesker kom til Skade, men alle Maskiner i V�rkstedet blev �delagt, medens de �vrige Afdelinger paa Jernst�beriet forblev uskadt.

Aarhus: Den 29-aarige Arbejdsmand Niels Egon Becher Christensen, Kirchsplads 7, blev Nytaarsaften skudt ned og dr�bt af to Cyklister. Det opgives, at han havde nazistiske Sympatier.

Nyk�bing M.: Natten til den 30. December tr�ngte 4 maskerede M�nd ind til Sygekassekasserer A. Poulsen i T�ds�, og tvang ham med Vaaben i Haand til at udlevere Sygekassens kontante Midler. Udbyttet blev ca. 500 Kr. Man har ikke noget ordentligt Signalement af R�verne.

Holstebro: Om Morgenen den 30. December eksploderede to Bomber i en Garage, som tilh�rer Vognmand Niels Pedersen i Hvam Mejeriby. I Garagen stod tre Lastbiler, hvoraf den ene blev helt �delagt og de to andre st�rkt beskadiget. Eksplosionen var saa kraftig, at Garagens V�gge r�g langt bort. Der knustes en Del Ruder i Naboejendommene, men ellers skete ingen Skade.

K�benhavn: Den 29. December har Indenrigsministeriet faaet Meddelelse om, at den tyske Marine gennem Udenrigsministeriet har anmodet om at faa K�benhavns Havnev�sens Administrationsbygning paa Toldboden stillet til Disposition mod til Geng�ld at afgive til Havnev�senet de Lokaler, som den tyske Marine for Tiden benytter i Ejendommen Kv�sthusgade 6, som ejes af Grosserer P. Schram. K�benhavns Havnev�sen har protesteret mod at afgive Administrationsbygningen.

 

Onsdag den 3. Januar 1945.

Ved 20-Tiden i Aftes blev der ringet paa hos Lagerforvalter M�ller, Radiofabrikken "Always", og 4-5 revolverbev�bnede M�nd, som udgav sig for at v�re Bude fra Radiofabrikken, tr�ngte ind og sk�d Forvalteren. Han blev saa haardt saaret af Skudene, at han d�de paa Vej fra sit Hjem, Maglekildevej 7, til Frederiksberg Hospital.

D�dsfald. Direkt�r Egil Bahnson Jensens Familie i K�benhavn har faaet Meddelelse om, at Direkt�ren den 29. December er d�d. Han blev arresteret af Tyskerne i Begyndelsen af Maaneden og flyttedes siden fra Vestre F�ngsel via Horser�d og Fr�slev til Koncentrationslejren i Neuengamme. Herfra blev han den 17. December i syg Tilstand f�rt tilbage til Fr�slev, hvorfra han igen overf�rtes til Hospitalet i Aabenraa,


540

hvor han nu er d�d, efter at der yderligere var st�dt en Lungebet�ndelse til.

Sabotagen i St. Kongensgade 108. Som omtalt i Dagspressen fandt i S�ndags en Eksplosion Sted i Ejendommen St. Kongensgade 108, hvor en Virksomhed fabrikerede Startbatterier for tysk Regning. Indehaveren er ikke, som mange har faaet Opfattelsen af, Fabrikant Henry Christensen, som fremstiller Vandkander, Spejle og lign., men en anden Lejer i Ejendommen, Fabrikant Madsen, som etablerede sig her for et Aarstid siden.

Overl�ge Ove Nielsens Anholdelse. Som forleden meddelt er Overl�ge Ove Nielsen blevet anholdt af det tyske Politi, men den ved samme Lejlighed omtalte Razzia fandt ikke Sted mod Nyeborg og Gleerups Klinik paa Tranegaardsvej, men paa Klinikkens Afdeling i Bredgade. Paa denne Klinik blev Sygeplejeelev Frk. Soya anholdt.

Sabot�rernes Biografforestillinger. En Snes k�benhavnske Biografer fik ved den sidste Forestilling 2. Juledag Bes�g af Sabot�rer. De holdt Taler og foreviste en Tegnefilm; "Anders And i den tyske Rustningsindustri". Eksempelvis i Gr�ndals Bio formede Episoden sig saaledes: Pludselig under Fremf�ringen af Filmen "Lev Livet let" blev der bl�ndet af, og en Mandsstemme gav Publikum Ordre til at forholde sig rolig. Derefter spilledes "Home, sweet Home" og "Kong Christian". Under den sidste Melodi rejste Folk sig. Fra H�jttalerne l�d derefter en Mandsstemme, der advarede Folk mod at snakke for meget, idet han blandt andet henviste til, at mange f�dre og Br�dre maatte tilbringe denne Jul i Fangelejre, fordi der var blevet snakket for meget. Saa forevistes Tegnefilmen, der gav Anledning til Meningstilkendegivelser. Endelig sluttedes af med "Der er et yndigt Land".

Gestapobes�g hos Vagtv�rn. I Aftes indfandt 2 Mand fra Gestapo sig paa Gentofte Vagtv�rn og gennemgik Listen over de Medlemmer af Vagtv�rnet, som havde Vagt paa det paag�ldende Tidspunkt. Der blev ikke givet Oplysninger om Formaalet, men Gestapom�ndene gjorde heller ingen Optegnelser.

I Morges foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia i Blidahpark 6, hvor man efters�gte en ung Mand, der imidlertid ikke var hjemme.

K�benhavns Brandv�sen havde i det forl�bne Vagtd�gn 68 Ambulanceudrykninger. Ingen i Anledning af Skudepisoder eller lign.

Provinsen.

Horsens: De Fanger, som efter Domme ved den tyske Krigsret er sendt til Afsoning i Statsf�ngslet i Horsens - 15 Mand - blev Fredag


541

Eftermiddag befriet ved et meget dristigt Kup, som udf�rtes af revolverbev�bnede M�nd, der k�rte op foran Statsf�ngslet i en CB-Sanitetsbil. Fangerne var paa en halv Times Gaardtur og gik samlet i et Gaardaflukke. Pludselig sprang en Gruppe M�nd frem paa Murkronen, som indhegner F�ngselsgaarden. Med Maskinpistoler holdt de de vagthavende F�ngselsbetjente i Skak, medens en Rebstige blev stukket ned i Gaarden. Ad denne forsvandt de 15 Fanger over Muren og derfra videre gennem Jerntraadshegnene, der i Forvejen var klippet igennem af Befrierne. CB-Sanitetsvognen tog de 15 Fanger og de �vrige M�nd op, hvorefter Vognen forsvandt i stor Fart. Der blev ikke vekslet Skud, men en F�ngselsbetjent fik den ene Arm br�kket under Haandgem�ng i F�ngselsgaarden, da han vilde fors�ge at holde Fangerne tilbage. Antallet af Deltagere i Kuppet kendes ikke, men udover de M�nd, der arbejdede paa Muren, maa man regne med, at et st�rre Antal har v�ret impliceret som Vagtposter i Omegnen. Statsf�ngslet slog straks "den store Alarm", og alt, hvad man raader over af Mandskab og Hj�lpemidler, blev sat ind i Efters�gningen.

Randers: En ung Mand blev Natten til 2. Juledag skudt af en tysk Vagtpost i en Have bag Fabrikken "Danar" ved Hobrovej. Fabrikken benyttes for Tiden af Tyskerne til Indkvartering. Folk saa Manden blive baaret bort, og en tysk Soldat oplyste, at det var en ung dansk Mand, men ingen er siden anmeldt som d�de nogetsteds eller begravet i Randers. Haveejerne i Kvarteret har underskrevet en Erkl�ring om, at det er paa egen Risiko, de f�rdes i deres Haver mellem Kl. 17 og Kl. 6.

- Natten til Fredag er Vognmand M. Jensens Garage nedbr�ndt, og 3 Lastbiler samtidig �delagt. Vognmanden k�rte for V�rnemagten.

Aarhus: Natten til L�rdag eksploderede 3 Bomber i K. Turms L�dervarefabrik, Bruunsgade 46-48. Fabrikken styrtede sammen, og der opstod Ild i Ruinerne.

- Paa Entrepren�r Aarslevs Oplagsplads i Riisskov opstod Torsdag Aften paany en voldsom Brand, hvorved nogle Tr�bygninger med Materialer blev �delagt og et Par T�nder Benzin eksploderede. Derimod reddedes en Tr�bygning med 14 Biler, tilh�rende Firmaet B�low og Co.

- I Aftes ved 22-Tiden eksploderede en Del Bomber paa Murermester Siegler Petersens Oplagsplads i Viby. Et Tr�skur og en Del raat Tr� br�ndte.

Hj�rring: Nytaarsdag om Aftenen blev der paa Banegaarden affyret Revolverskud mod den 24-aarige Gunnar H�jmark Petersen, Hj�rring. Han blev ramt i Brystet og styrtede om. En tysk Soldat, der var til Stede, og som vilde gribe ind, blev ramt af et Skud i Tindingen og dr�bt paa Stedet. Det lykkedes Revolvermanden at forsvinde i Forvirringen.


542

Den saarede H�jmark Petersen, som endnu levede, bad om at blive f�rt til det tyske Lazaret.

Thisted: Nytaarsaften eksploderede en Bombe uden for Boghandler Hjalmar Lyngb�ks Ejendom i Hurup. Samtidig blev der fundet en Bombe uden for Konditor Rikardt Krabbes Forretning. Nogle unge Mennesker bar Bomben uden for Byen, hvor de gravede den ned, uden at den eksploderede. Ved Eksplosionen uden for Boghandler Lyngb�ks Ejendom knustes en M�ngde Ruder i Kvarteret.

Aggersund: Juleaftens Dag blev en Fiskekutter ved en Fejltagelse beskudt af en tysk Vagtpost, og Fisker Poul Rasmussen Schmidt blev ramt. Han er senere d�d.

Aalborg: R�de Kors i Aalborg har faaet Meddelelse om, at Politibetjent Svend Anton S�rensen, N�rre Sundby [i. e. N�rresundby], er d�d i Tyskland.

- Paa Gaderne i Aalborg er der i de sidste Dage fundet Haandbomber. S�ndag Morgen fandt saaledes en 12-Aars Dreng en Bombe ved Ansgar Kirke. Da nogle forbipasserende advarede Drengen, kastede han Bomben fra sig. Den eksploderede, men lykkeligvis kom ingen Mennesker til Skade. Nytaarsmorgen maatte Louisegade afsp�rres, da man havde fundet en Haandbombe her. I dette Tilf�lde blev Bomben fjernet af en Spr�ngningskommando.

Hobro: Gestapo anholdt i Slutningen af sidste Uge en L�rling hos Isenkr�mmer Dahl og en Svend hos Bagermester Luccassen. Ved samme Lejlighed blev 8 Personer efters�gt, men de var forsvundet.

Haderslev: L�ge Ruud og K�bmand A. Hundewadt jun., som nogen Tid har siddet i det tyske F�ngsel i Kolding, er blevet l�sladt.

Aabenraa: Natten til S�ndag blev 7 Sporskifter paa Padborg Station spr�ngt ved Bombeattentater. Stationen blev ringet op, og Personalet fik Besked om at fjerne sig, da der var udlagt Bomber. Kort efter sprang Sporskifterne i Luften. Da Opringningen til Stationen, efter hvad der senere blev oplyst, var sket fra en Jernbanetelefon, arresterede det tyske Politi den fungerende Stationsforstander H�gsbro Petersen og hele det �vrige tjenesteg�rende Mandskab, 17 ialt, der i aaben Lastbil blev f�rt til Aabenraa. Fra Flensborg ankom et Hj�lpetog med et st�rre Antal Arbejdere, der begyndte en Udbedring af Skaden. Senere er yderligere tre Jernbanem�nd blevet anholdt, medens 16 af de arresterede er frigivet. De tre f�rstn�vnte var Stationsarbejder Herluf Christensen, Otto Emil Hansen og Hj�lpearbejder Hans J�rgen Hansen. De paag�ldende havde ikke haft Vagt paa Stationen, da Sabotagen fandt Sted. Den ikke frigivne af de f�rst arresterede er Hj�lpearbejder Th. M�hl.


543

T�nder: En Lejebil fra Haderslev blev Nytaarsdag ved 19-Tiden beskudt af en fremmed Flyver, da Vognen befandt sig paa Hovedlandevejen. Chauff�ren, Hakon Asmussen, Haderslev, var ene i Vognen. Han blev saaret i Arme og Ben. og fik desuden nogle Strejfskud i Ryggen.

Varde: Mandag Formiddag fandt en Spr�ngning Sted under et tysk Milit�rtog paa Str�kningen Varde-Sig. Ingen Mennesker kom til Skade, men fem 4-akslede Personvogne blev afsporet, og der udsendtes Hj�lpetog fra Esbjerg. Ved 23-Tiden samme Aften var Skaden saaledes udbedret, at Trafikken kunde genoptages.

Holb�k: Nytaarsaften foretog en st�rre Styrke Sabot�rer Attentat mod et tysk Anl�g ved Vipper�d. En Snes Mand sp�rrede begge Ender af Vejen ved Anl�gget, og hjemvendende Nytaarsg�ster, der f�rdedes ad denne Vej, blev anholdt og anbragt under Bevogtning i et K�lderrum i en Bygning i N�rheden, hvor de sad en Timestid, f�r de fik Lov til at gaa. Derefter gik M�ndene ind paa Stationens pigtraadsafsp�rrede Omraade, hvor de formentlig har holdt Personalet i Beboelseshuset i Skak ved Vagtposter uden for D�re og Vinduer; i hvert Fald h�rtes kun et enkelt Skud. Derpaa anbragte M�ndene tre Bomber. Den ene raserede Garage og Lagerhuset, de andre to spr�ngte et Maskinhus med elektriske Maskiner m. v. fuldst�ndigt. En sv�r Betonmur, som netop i de sidste Dage var bygget uden om dette Hus' ene Ende, styrtede sammen ud mod Vejen. En mindre Brand opstod, men den blev hurtigt slukket af Falck. Senere indfandt tysk Milit�r sig og foretog nogle Husunders�gelser i Vipper�d, samt anholdt et Par af Stationsbyens Beboere, der f�rtes til Afh�ring, saa vidt vides uden noget Resultat.

N�stved: I de sidste Dage af December Maaned har det tyske Politi anholdt f�lgende 15 Personer paa Pr�st�egnen: Overskovfoged Sloth, Melteskov, Landmand Harald Madsen, Broskov, og Landmand Sigurd Madsen, alle af Baarse Sogn; Skovfoged Hansen, Holl�nderskoven, Pr�st�; Godsejer Fugmann, Bredeshave, Fodermester Frederiksen, smst., Radioforhandler Alfr. Petersen, Tappern�je, og Bagersvend Karl Alb. Nielsen, smst., alle af Snesere Sogn; Kontorassistent G. J�rgensen, Faksinge Sanatorium; Forvalter Staunstrup, Pr�st�; Forvalter Knud J�rgensen, Liliendal, Gartner Alfred Nielsen, Tolstrup, T�mrersvend Leo Jensen og Maskinarbejder Ove Henriksen af Kalvehave Sogn, samt Forvalter M�nsted, Jungshovedgaarden.

Af disse er Skovfoged Hansen, Holl�nderskoven, igen l�sladt, medens de �vrige i Automobiler er f�rt til K�benhavn.

K�benhavn: En Del af de internerede fra Politigaarden, hvoraf de fleste i�vrigt var indlagt paa Hospitaler, er blevet l�sladt. De l�sladte opgives at v�re: Kriminalassistent Anders Christensen (Afd. D), Kriminalassistent Erlandsen (St. 8), Overbetjentene Bergh-Christensen, Bo-


544

gaard og Pardorf (Flyverne), Overbetjent Ankerstjerne (Afd. D), Kriminalassistent Holton (Bedrageriafd.), Kriminalbetjentene Milland og Louis Larsen (Flyverne), Kriminalbetjent T�nder og Gytje (4. Afd.), Kriminalbetjent Juul-Petersen (Bedrageriafd.), Kriminalbetjent Oluf Jensen (Vagten), Kriminalbetjent Carlsen og Opdagelsesbetjent Bang (Registraturen).

Af de i sin Tid paa Politigaarden tilbageholdte 106 M�nd er der nu ca. 55 tilbage.

 

Torsdag den 4 Januar 1945.

To Villaer spr�ngt i Luften. Kl. ca. 2,30 i Nat blev Villaen H�jsagervej 10 i Valby spr�ngt i Luften. Efter hvad der opgives af det tyske Politi, der dog synes at v�re optraadt civilt. Et ungt �gtepar, Cigarhandler Ejnar Weische og Bertha Weische, der bor i Naboejendommen Nr. 8, blev forskaaret af Glassplinter og maatte k�res til Hospitalet, hvorfra de dog kunde udskrives efter at v�re blevet forbundet. If�lge Kraks Vejviser beboedes den spr�ngte Villa af Snedker J. C. Willerslev og Mekaniker Har. Jeppson.

En halv Time senere ankom det tyske Politi og nogle Civile til Villaen C. F. Richsvej 20, hvis Ejer, Overingeni�r Kristian Bak ved K�benhavns Elektricitetsv�rker, for ca. 3 Maaneder siden blev arresteret af Tyskerne og f�rt til Fr�slev. Overingeni�rens Frue er ligeledes arresteret. Villaen beboedes af Overingeni�rens Moder og hans to B�rn, desuden var der to unge Piger til Stede. Beboerne fik Besked om at v�re ude i L�bet af 3 Minutter. De naaede lige netop at komme inden for D�ren hos Naboen, da Bygningen sprang i Luften. Nabovillaerne blev noget molesteret, saaledes faldt hele Gavlsiden sammen i Nr. 25, der tilh�rer Cigarfabrikant C. Hansen, men ingen Mennesker kom til Skade.

Lastbiler bombespr�ngt paa Halmlorvet. I Morges ved 4-Tiden h�rtes nogle voldsomme Eksplosioner paa Vesterbro. Det var 5-6 Lastbiler, som var parkeret paa Halmtorvet, der blev bombet. Bilerne blev fuldst�ndig �delagt, og et Par forbipasserende Kvinder blev ramt af Glassplinter og maatte forbindes paa Hospitalet.

"Hold-up" paa Rationeringskontor. I Formiddags kom 8 Mand, bev�bnet med Maskinpistoler, ind i Gymnastiksalen ved Holl�ndervejens Skole, hvor der for Tiden er Efterudlevering af Rationeringskort. De talte ca. 300 S�t Rationeringskort op og tog desuden et Antal K�bekort, afleverede en i Forvejen udskrevet Kvittering for Kortene og forsvandt igen. Det menes ikke, at Kortene har v�ret beregnet for Den sorte B�rs.

7 unge Mennesker anholdt. Det tyske Politi tr�ngte i Gaar Eftermiddags ved 17-Tiden ind i en Lejlighed paa Frimestervej 15, hvor fire


545

tilstedev�rende unge M�nd og tre Kvinder blev anholdt. Blandt de anholdte er en S�n af Borgmester H. P. S�rensen, den 23-aarige S�ren S�rensen, som er ansat i Socialdirektoratet under Magistratens 3. Afdeling.

Endnu nogle Anholdelser. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar ved Middagstid Razzia i en Lejlighed paa Hj�rnet af Korsgade og Blaagaardsgade. De spr�ngte D�ren til en Lejlighed paa 3. Sal, hvor der befandt sig 4 M�nd og en Kvinde. En af M�ndene s�gte at redde sig ved at springe ud ad Vinduet. De �vrige blev f�rt til Shellhuset. Senere fjernede Sommerfolk en Del Materiel fra Lejligheden, som efter hvad der oplyses, havde v�ret beboet af de Paag�ldende i nogle Maaneder. Lejligheden var tidligere beboet af nogle J�der, der forl�ngst er flygtet til Sverige.

Manden, der havde fors�gt Flugt ved at springe ud, blev f�rt bort i en tysk Ambulance; det vides ikke, om han var blevet dr�bt.

Razzia hos Revisor Helge Andersen. Gestapo og Sommerfolk indfandt sig i Nat hos statsaut. Revisor Helge Andersen, Centralanstalten for Revision, og foretog en meget indgaaende Ransagning af hans Bolig, Gammelhaveall� [i. e. Gamlehave All�] 5. Der blev imidlertid ikke fundet noget, og de tyske Politifolk trak sig tilbage uden at foretage noget yderligere.

Truet Vagtv�rnet. Sent i Aftes kom et st�jende Selskab ned gennem Farvergade. De patruljerende Vagtv�rnsfolk bad dem v�re rolige, men som Svar paa denne Opfordring blev der affyret et Skud. Vagtv�rnsfolkene trak sig tilbage til Vartov, men der blev dog holdt �je med Selskabet, som fortsatte til Restauranten "Kit-Kat" og herfra senere til Bahns Hotel i Badstuestr�de. Det tyske Politi blev underrettet, da Vagtv�rnet var afskaaret fra at foretage sig yderligere i dette Tilf�lde.

Maskinfabrik �delagt. I Morges ved 7-Tiden blev der af Sabot�rer udlagt Bomber i G. Johanssens Maskinfabrik, Elmegade 5. Fabrikken, der for Tiden arbejdede for tysk Regning, bestod af en ca. 50 m lang Tr�bygning. Det var Sabot�rerne selv, der alarmerede Brandv�senet, formentlig fordi de samtidig vilde advare, da der laa mere Spr�ngstof i Bygningen. Maskinfabrikken nedbr�ndte, og Branden var ret farlig, men det lykkedes i L�bet af en Timestid Brandv�senet at faa fuldkommen Herred�mme over Situationen.

Udplyndringer. En Medarbejder ved "Nationaltidende", Redakt�r Mogens Nyholm, blev paa Vejen hjem sent Tirsdag Aften holdt op i Overgaden oven Vandet. En daarligt kl�dt Person stak en Revolver i Siden paa ham og sagde: "Kom saa." I f�rste �jeblik frygtede Hr. Nyholm for, at han skulde f�res bort, men f�lte sig dog straks noget beroliget, da


546

endnu en Mand dukkede op og viste ham en Jernstang. Han blev da klar over, at det "kun" drejede sig om et gement R�veri, hvilket ogsaa viste sig at slaa til, for han maatte aflevere Overfrakke, Jakke samt Tegnebogen med ca. 220 Kr. Resten af Hjemturen kom han til at tilbagel�gge i Skjorte�rmer.

I Aftes blev en LB-Pligtig, Christian Christensen, holdt op af to Revolverm�nd i Skoven mellem Taarb�k og Fortunen paa Vej fra LB-Vagten i Taarb�k til sit Hjem. Han blev frar�vet Kappe, Hue og Vaabenfrakke, samt B�lte og Legitimationspapirer.

Gentofte Vagtv�rn har i den senere Tid modtaget ualmindelig mange Anmeldelser om Indbrud og Tyveri. Alene i Gaar indgik 15 Anmeldelser om Tyveri af S�lvt�j, Bekl�dningsgenstande og lign. I flere Tilf�lde drejede det sig tilmed om Tyverier til ret store Bel�b.

K�benhavns Brandv�sen havde i sidste Vagtd�gn 80 Ambulanceudrykninger.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes skete der Spr�ngning i en Tankvogn paa Herning Station. Tankvognen havde et Indhold af 14.000 kg Petroleum til V�rnemagten. Vognen blev �delagt, og Halvdelen af Indholdet spildtes. Paa Str�kningen Struer-Herning er Toggangen indstillet paa Grund af tre Spr�ngninger. Ligeledes er Toggangen indstillet paa Str�kningen Skjern-Hobro, da der skete en Spr�ngning paa Linien Kl. 1,30. Mellem Skanderborg og Allen skete samtidig 5 Spr�ngninger, mellem Horsens og Hatting 2 Spr�ngninger, og i Morges yderligere en Spr�ngning Syd for Horsens. Paa begge Linier er Toggangen indstillet.

Sabotagen paa "Torotor". Efter Sabotagen paa "Torotor" meddeles, at Fabrikken bl. a. besk�ftigede sig med Fremstilling af Dele til V.1-Vaaben.

Provinsen.

Horsens: Der foreligger nu nye Enkeltheder om Bortf�relsen af de 15 Fanger fra Statsf�ngslet. Da Sanitetsvognen k�rte op ved F�ngslets �stside, var den fulgt af en Ligbil, hvori der menes at have v�ret civilt T�j til de 15 Fanger. Sanitetslastvognen er Tirsdag Aften fundet i en T�rvelade ved Tyrsted, en halv Snes Kilometer Syd for Horsens. Den havde k�rt 189 Kilometer, og det eneste, der var efterladt, var en S�k med tre Fangekasketter.

Den eneste af de 16 Sabot�rer, der afsonede deres Straf i Horsens, som ikke kom bort, var Christmas M�llers Skipper; han laa syg. F�ngselsinspekt�r Borgschmidt Hansen var ikke hjemme, da Befrielsen skete. Han sammenkaldte straks efter sin Hjemkomst Pressen og gav Orientering om, hvad der var sket. De fire Betjente, der kontrollerede de 15


547

Sabot�rer under Gaardturen, havde ikke andet at g�re end at r�kke Armene i Vejret, da de blev truet med Maskinpistoler. Imidlertid kom en Reservebetjent til Stede og vilde tilkalde Hj�lp med sin Fl�jte. Da Trusler ikke hjalp, var der en af Sabot�rerne, der imidlertid var blevet forsynet med Vaaben af Hj�lperne, som med et Slag med et Revolversk�fte br�kkede hans Arm. Hele Befrielsesaktionen varede kun tre Minutter. Straks efter Aktionen blev der etableret dobbelt Vagt, der var st�rkt bev�bnet.

Randers: Det tyske Politi nedbr�ndte i Gaar Morges et Sommerhus ved Hobro Vesterfjord, tilh�rende Telefonmont�r Krogh Andersen; der blev sagt, at man havde fundet Spr�ngstoffer i Huset.

Hj�rring: I Lendum skete Natten til Onsdag nogle Bombeeksplosioner, hvorved en halv Snes Personer kom til Skade. Eksplosionerne fandt Sted i et Garageanl�g, som tilh�rte T�mrer Th. S�rensen. Ved den anden Eksplosion fik Chauff�r Niels J�rgensen en Del Glassplinter i Ansigtet og T�mrer Hans Jensen Armen revet op. Der kom nu en Del nysgerrige til, og lidt senere eksploderede endnu to Bomber, hvorved en Del Mennesker saaredes. Ialt maatte en halv Snes under L�gebehandling, tre er tilmed ret alvorligt saaret.

Grenaa: To revolverbev�bnede M�nd tr�ngte Tirsdag Aften ind til Murer Albert Busk, Gr�nland 15. De var maskerede og beordrede de tilstedev�rende ud af Huset, der skulde spr�nges i Luften. For at understrege Virkningen af denne Ordre affyrede de nogle Skr�mmeskud. Kort efter blev Huset spr�ngt i Luften. De to maskerede Herrer k�rte bort i en Bil, hvor der i Forvejen sad to andre med Halvmaske paa. I den med Albert Busks Hus sammenbyggede Naboejendom v�ltede Brandmuren ind i en Stue, hvor der tilf�ldigvis ikke opholdt sig Mennesker. Albert Busk er Kasserer i sin Fagforening.

Haderslev: Amtstuefuldm�gtig Jensen er blevet anholdt den 28. December.

 

Fredag den 5. Januar 1945.

Maskinhallen og Kedelrummet paa Tuborgs Fabrikker er i Nat Kl. 3,33 spr�ngt i Luften. Skaden er saa omfattende, at Fabrikkens tekniske Ledelse anser det for tvivlsomt, om Virksomheden kan komme i Gang f�r Krigen er forbi. Om Enkelthederne har Chefen for Gentofte Brandv�sen, Carl Larsen, og Tuborgs Brygmester, Civilingeni�r Steenberg, givet os f�lgende Oplysninger: - Telegrafledningen til Gentofte Brandv�sen (Luftledningen) blev afbrudt Kl. 3,33, saa Eksplosionen maa v�re sket i samme �jeblik. Lidt forinden var ankommet et halvt Hundrede civilkl�dte, dansktalende M�nd, hvoraf en Del var maskerede, til Tuborg.


548:

De tvang Fabrikkernes faste Vagtmandskab til at b�re Kufferter, som hver vejede ca. 75 kg, ind i Maskinhallen og ned i Kedelrummet. Efter at have anvist, hvor Kufferterne skulde staa, fik Vagtmandskabet og de tilstedev�rende Maskin- og Kedelfolk Besked om at bringe sig i Sikkerhed. Et �jeblik senere kom Eksplosionen. Spr�ngladningerne har aabenbart v�ret indstillet til at eksplodere samtidig, for der h�rtes kun et enkelt Brag. Gentofte Brandv�sen, som f�rst alarmeredes fra Tuborgs Vagttaarn, var paa Pladsen 8-10 Minutter efter Eksplosionen. Paa dette Tidspunkt var Gerningsm�ndene allerede forsvundet. Der opstod Ild enkelte Steder i Ruinerne, saaledes var en Oliebeholdning blevet ant�ndt, og der gik et Par Timer med at faa den slukket, men Branden var i�vrigt ikke af farlig Karakter. Foruden Brandv�senet kom det tyske Politi til Stede og foretog Afsp�rringer og senere en tysk Spr�ngningskommando, som gennemf�rte en forel�big Unders�gelse. I Kvarteret spr�ngtes en Del Vinduer, og Brygmesterens Bolig paa Tuborgs Omraade, Strandvej 52, blev en Del molesteret.

Virksomheden besk�ftigede ca. 1000 mandlige og 380 kvindelige Arbejdere, som altsaa indtil videre formentlig vil blive arbejdsl�se. Der bliver dog forel�big en Del Arbejde med Oprydningen. Skadens Omfang anslaar Brygmester Steenberg sk�nsm�ssigt til ca. 1 Mill. Kr., men dette Sk�n er dog med alt Forbehold, da Skadens Omfang endnu ikke kan overses ganske. Den f�rste Tid vil der endnu kunne tappes en Del �l, nemlig den f�rdigbryggede M�ngde. Str�mmen kan tilf�res fra NESA, som maa overtage Fabrikkernes Str�mforsyning indtil videre, da Tuborgs eget Elektricitetsv�rk er sat ud af Drift ved �del�ggelsen. - Man har et svagt Haab om, at den ene af Kedlerne vil kunne s�ttes i Stand og derved muligg�re Driften af en Turbine, men det vil f�rst vise sig efter Oprydningen.

I Formiddags Kl. godt 8,30 blev der fundet en ueksploderet Kuffert, hvorfor den tyske Spr�ngningskommando �jeblikkelig tilkaldtes. Trafikken paa Strandvejen blev sp�rret, og Fabriksomraadet evakueret. Kl. 9,55 havde den tyske Spr�ngningskommndo afsluttet Arbejdet uden at finde flere Kufferter. Den fundne Kuffert blev sat paa en Cyklebagageb�rer og k�rt bort samtidig med, at Trafikken paa Strandvejen atter blev givet fri.

Fabrik for Flyvemaskinedele �delagt. I Morges Kl. 7 blev en Virksomhed ved Navn "Jensen-Industri", Hiller�dgade 30, fuldst�ndig �delagt ved 3 Bombeeksplosioner. Der var forinden ankommet ca. 25 bev�bnede M�nd, som paa s�dvanlig Maade udlagde Bomberne efter at have advaret og beordret de tilstedev�rende i Sikkerhed. Paa Fabrikken, der i�vrigt ejedes af Hr. Bohnstedt Petersen, hvis Hovedvirksomhed i Frihavnen kort f�r Jul blev totalt �delagt, fremstilledes Plader til Flyvemaskindele.


549

Saaret af tyske Soldater. Til Kommunehospitalet indbragtes ved Midnatstid 2 M�nd, som havde v�ret i Konflikt med tyske Soldater paa �sterbrogade i N�rheden af Den Frie Udstillings Bygning. Den ene var alvorligt kv�stet i Hovedet. Lidt senere indbragtes til Rigshospitalet en Mand ved Navn Porsing, Skjoldsgade 11. Han havde v�ret i Konflikt med tyske Marinesoldater og var blevet sparket i Hovedet. De n�rmere Omst�ndigheder ved Overfaldet kendes ikke.

Razzia. I Nat foretog tysk Politi en Razzia i Ejendommen Enighedsvej 2 ved Charlottenlund Station. Gaded�ren blev spr�ngt, og 4 bev�bnede tyske Politifolk skaffede sig Adgang til Bogtrykker Th. Priors Lejlighed paa 4. Sal. Saa vidt oplyses var ingen hjemme.

Jernbanesabotage. Paa Fredericia Banegaardsomraade skete i Aftes 10 Spr�ngninger, hvilket medf�rte, at al Trafik blev indstillet. Senere paa Aftenen kunde Forbindelsen med Fyn dog genoptages, og i Morges kunde der tillige tages Tog ind fra �st og Syd, og senere paa Dagen ventede man at faa Forbindelsen nordpaa retableret. I Aftes forekom desuden to Spr�ngninger paa Str�kningen Fredericia-Taulov, og paa Str�kningen Pjedsted-Fredericia indtraf 3 Spr�ngninger, paa Str�kningen Horsens-Hatting 1 Spr�ngning, Struer-Skjern i Nat 2 Spr�ngninger, Str�kningen Hanbjerg-Vinderup ligeledes 2 Spr�ngninger i Nat. Desuden sprang sent i Aftes en Bombe i en Godsvogn, som stod paa Trustrup Station, l�sset med et Tipvognslokomotiv. Lokomotivet blev �delagt, medens Godsvognen ikke beskadigedes n�vnev�rdigt.

K�benhavns Brandv�sen havde i sidste Vagtd�gn 64 Ambulanceudrykninger.

Vaabenrazzia. I Aftes ved 18-Tiden foretog det tyske Politi Visitationer for Vaaben paa H�jbro Plads.

Provinsen.

Aalborg: Torsdag Eftermiddag blev Syssellederen for DNSAP i Aalborg Amt, Ejnar Laursen, dr�bt ved Skud, da han sammen med sin Hustru og en G�st, Malermester S. G. Andersen, Oue pr. Hadsten, stod uden for sit Hjem i Skipper Clements Gade. Malermesteren blev saaret i Skulderen. - Der blev lagt Blomster paa det Sted, hvor Syssellederen var dr�bt, og opstillet Vagter. Da en ung Mand, Elektriker Ejner Meyer Christensen, Prinsensgade, senere paa Eftermiddagen n�rmede sig Stedet, blev han skudt og d�de paa Stedet.

Aarhus: Repr�sentant S�ren Leth, Kongensvej i Viby, blev Onsdag Aften beskudt paa en Billardsalon paa Clemens Torv. Han blev ramt i Maven og f�rtes haardt saaret til Hospitalet.


550

Horsens: Den 27-aarige Tr�industriarbejder B�rge Jensen blev Torsdag Morgen paa Vej til sit Arbejde raabt an af nogle tyske Vagtposter, og da han ikke standsede, blev han skudt. Han ramtes i Panden og d�de paa Stedet. Den unge Arbejder efterlader sig Hustru og 2 B�rn.

Randers: Landsretssagf�rer Mosbech og Ekspeditionssekret�r R�nne, Kommunekontoret, er l�sladt efter at have siddet i tysk Arrest en Maaned.

Slagelse: Falck blev i Gaar kaldt ud til "Villadsens Minde" ved N�sby Strand for at redde en tysk Flyver, som med Faldsk�rm hang fast i Tr�toppene. Han var bevidstl�s efter at v�re sl�bt et langt Stykke gennem Vandet og ind over Land, men f�r man naaede K�benhavn med Ambulancetransporten, var han dog kommet til sig selv.

K�ge: Torsdag Morgen skete to Eksplosioner i �rum-Hansens Maskinfabrik, Vordingborgvej. Sabot�rerne havde paa Forhaand advaret Arbejderne og ligeledes adviseret Fabrikanten og hans Familie. Der blev givet god Tid, saa bl. a. en Bogholderimaskine kunde bringes i Sikkerhed, f�r Bomberne eksploderede. Maskinhallen blev delvis �delagt, hvorimod Smede- og Maskinv�rkstedet ikke tog st�rre Skade. Ingen Mennesker kom til Skade, bortset fra, at Husassistenten hos Fabrikant �rum-Hansen fik nogle lettere Snitsaar af Glassplinter.

 

L�rdag den 6. Januar 1945.

Krigsforlis. Paa Refsn�s h�rtes tidligt Fredag Morgen en us�dvanlig kraftig Eksplosion ude fra Havet. Da det endnu var m�rkt, kunde man ikke afg�re, hvad der var sket, men saa snart det blev lyst, observeredes nogle S�mil ude i Kattegat Vraget af et stort Skib. Der blev af de tyske Myndigheder rekvireret Ambulancetog og Ambulancer fra flere sj�llandske Byer. I L�bet af Dagen indbragtes nogle saarede og d�de, desuden drev Lig i Land paa Refsn�s Kyst. Fiskerne kunde ved Hjemkomsten fra deres Fangstture berette om, at der fl�d en M�ngde Lig ude p� Vandet, saa man kan vente, at der i de kommende Dage vil drive mange Lig ind paa Kysten ved Refsn�s.

Begivenheden og navnlig det store Opbrud af Ambulancer til Kalundborg gav i Gaar Anledning til Rygter om, at et kombineret Troppetransport- og Ammunitionsskib var spr�ngt i Luften i Kalundborg Havn, men dette var altsaa ikke rigtigt.

Husunders�gelse hos Borgmester H. P. S�rensen. Som forleden meddelt er Borgmester H. P. S�rensens S�n, den 23-aarige S�ren S�rensen sammen med nogle andre unge Mennesker blevet anholdt. Torsdag Formiddag, paa et Tidspunkt, da ingen var hjemme, blev der foretaget Husunders�gelse hos Borgmesteren. Fire Gestapom�nd havde lukket sig ind


551

i Lejligheden, formentlig ved Hj�lp af S�ren S�rensens N�gler, og var i fuld Gang med Husunders�gelsen, da Fru H. P. S�rensen, som havde v�ret paa Visit hos Naboen, kom hjem. S�nnens V�relse blev ret grundigt gennems�gt, medens den �vrige Del af Huset unders�gtes mere overfladisk. Gestapom�ndene tog ikke noget med af Betydning, og man har heller ikke siden sporet nogen Reaktion efter Bes�get.

Stjaalet Rationeringskort i Hvidovre. Fredag Aften tr�ngte 3 revolverbev�bnede M�nd ind paa Kommunekontoret i Hvidovre, hvor de tiltvang sig udleveret ca. 400 S�t Rationeringskort.

Saarede. I Aftes ved 21,45-Tiden blev der skudt fra Omegnen af Vestre F�ngsel. En Kugle slog ned paa en Linie 10-Sporvogn og strejfede en af Passagererne i venstre Ben. Den saarede er Typograf J�rgensen, Kjeldsgaardsvej 21. Han blev bragt til Kommunehospitalet.

Under Skudveksling paa Hj�rnet af Enghavevej og Matth�usgade blev en tilf�ldig forbipasserende, Sekret�r K. H. Hansen, R�rholmsgade 7 B, saaret i h�jre Hofte. Episoden fandt Sted om Eftermiddagen.

Sabotage. Resterne af den Bohnstedt-Petersenske Virksomhed, "Jensen-Industri" i Hiller�dgade, blev sent i Aftes �delagt ved en ny Sabotage. Nogle Maskiner var ikke blevet gjort ubrugelige ved Sabotagen om Morgenen, men det skete uigenkaldeligt om Aftenen. Da man frygtede, at der endnu laa ueksploderede Bomber paa Stedet, blev Sporvejslinierne 11 og 19, der ellers passerer Fabrikken, Resten af Aftenen dirigeret ad en anden Rute.

Lastbilen blev tilbageleveret. Forleden k�rte en Lastbil op foran en af det k�benhavnske Vagtv�rns Stationer. Chauff�ren afleverede Vognen og T�ndingsn�glen til Portvagten og forsvandt. Vognen var om Formiddagen r�vet paa Godsbanegaarden, men med den Besked til Chauff�ren, at den vilde blive leveret tilbage i L�bet af kort Tid. Vognen tilh�rte Dansk Andels-�g-Eksport, Vermlandsgade 73.

Attentatet paa Ingeni�r Paul Meyer. Om Ingeni�r Paul Meyer, som den 3. Januar blev saaret ved et Attentat i sit Hjem paa Rasmus Rasks Vej, kan nu oplyses, at han arbejdede for tysk Regning.

To Mennesker dr�bt. I Aftes ved 19-Tiden tr�ngte 4 revolverbev�bnede M�nd ind i en Vinstue paa B�lowsvej Nr. 50, hvor de sk�d en Mand og en Kvinde. Manden blev dr�bt paa Stedet, medens Kvinden, Fru Bj�rn Petersen, Lunagervej 17, d�de en halv Time senere paa Frederiksberg Hospital. Man er endnu ikke helt klar over den dr�bte Mands Identitet.

Vagtv�rnet blev vist bort. Da en Patrulje fra Frederiksberg Vagtv�rn i Nat passerede All�enberg Garagerne ved Frederiksberg All�, opdagede.


552

de, at en Snes Mand var i F�rd med at lukke sig ind i Garagerne. Da Vagtm�ndene lyste paa Stedet, viste det sig, at det var Folk fra det tyske Hj�lpepoliti (Hipo). Vagtv�rnsfolkene fik Besked om at fjerne sig straks. Senere observerede man, at en Del af Hj�lpepolitiet k�rte bort i Retning mod Byen.

Jernbanesabotage. Trafikken over Fredericia Banegaard blev i Gaar genoptaget i alle Retninger. Lidt over Middag skete der nye Spr�ngninger paa Str�kningen Fredericia-Pjedsted, men Kl. 17 kunde Str�kningen atter passeres. Ogsaa paa de �vrige bombespr�ngte Str�kninger i Jylland blev Trafikforholdene bragt i Orden i Gaar.

Provinsen.

Kolding: Onsdag Aften blev Vagtv�rnets Udrykningsvogn spr�ngt i Luften uden for Vagtlokalet paa Raadhuset. Senere eksploderede en Bombe i Herreekviperingsforretningen "Carlton". Hele Forretningen blev �delagt, men ingen Mennesker kom til Skade.

Skagen: Fredag Eftermiddag krigsforliste Kutteren "Esperance", S. 65, tilh�rende Skipper Jens J�rgen M�ller. Mandskabet roede over til en anden Kutter og kom i�vrigt ikke noget til.

Aalborg: "Rebildhus" er igen blevet lukket. Denne Gang er samtlige Lokaler i Bygningen blevet beslaglagt.

Grenaa: Natten til Onsdag foretog Gestapo en omfattende Razzia, f�rst i Havnen og senere i Byen. Der anholdtes nogle unge Mennesker, desuden efters�gtes forg�ves Direkt�r Henrik Rosenvinge, Prokurist Carlo Munk, Bogholder Abildtrup fra Grenaa Dampv�veri, Trafikassistent William Rosenvinge, L�rer Kaj Thorup og Lederen af Kommandocentralen. CB-Politiets Sanitetsvogn og en mindre Patruljevogn blev beslaglagt, da Tyskerne mente, de var brugt til hemmelige Transporter af Vaaben, leveret fra engelske Flyvemaskiner. Lederen af Kommandocentralen og Politimester Andersen samt de unge LB'er var i skarpt Forh�r. Onsdag Eftermiddag afsluttedes Unders�gelserne.

Roskilde: De Paar�rende til den 31-aarige Politifuldm�gtig Thorkild Petersen, der tidligere gjorde Tjeneste i S�ndre Birk, har faaet Meddelelse om, at Thorkild Petersen er d�d den 23. December.

 

Mandag den 8. Januar 1945.

Razzia under Luftalarmen. I Kvarteret omkring Jagtvejen, den tilst�dende Str�kning af Strandvejen og Strandboulevarden blev der under den sidste Luftalarm L�rdag Aften foretaget en st�rre Razzia. Da Alar-


553

men bl�ste af, traadte en M�ngde uniformerede M�nd ud fra Gaded�rene i Urbansgade. Kort efter affyredes Skud fra Pistoler og Maskingev�rer. Under Skydningen flygtede alle Trafikanter omkring det store Gadekryds. En Mand ved Navn N�rregaard, Brammingegade 5, fik et Skudsaar i h�jre Laar; han kunde dog bringe sig i Sikkerhed i �resundsgade, hvorfra han blev hentet i en Ambulance.

Sporvognsepisoder. S�ndag Aften Kl. 20 blev en Passager i en Linie 11 Bivogn i Rantzausgade hidsig som F�lge af nogle kaade unge Menneskers Optr�den. Han trak en Revolver, viste Vaabenlegitimationen og affyrede et Skud gennem Vognen uden dog at skade nogen. Revolvermanden begyndte nu at forlange Legitimationskort forevist af forskellige Passagerer, men gik senere ned paa Gaden - Sporvognen var i Mellemtiden standset - og fyrede en ny Serie Skud af, et af Skuddene ramte en Haandb�jle i Sporvognen. Der kom en Udrykning fra V�rnemagten til Stede, og da Manden nu vilde undl�be, blev der skudt tre Skud efter ham. Han opgav derefter sin Flugt og lod sig arrestere. Episoden medf�rte en halv Times Sporvognsstandsning.

S�ndag Eftermiddag opstod der Slagsmaal i en Sporvogn paa Hj�rnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade. Vagtv�rnet blev tilkaldt og anholdt en af de to Urostiftere, medens den anden forsvandt. Den anholdte var Ove Harry Elleboe, Bergthorasgade 22, 1. Sal. Han var i Besiddelse af et Ausweis til Flyvepladsen ved V�rl�se.

Slotsarkitekten afhentet. Slotsarkitekt Thorvald J�rgensen er i Nat blevet afhentet af det tyske Politi. Slotsarkitekten, som nu er 77 Aar gammel, havde netop afsluttet et Hospitalsophold. Man formoder, der foreligger en Fejltagelse.

Attentatet paa B�lowsvej. Den Mand, der som omtalt i L�rdags er blevet dr�bt ved et Attentat i Restauranten B�lowsvej 50 B, er identificeret som Politibetjent Malmros, der var tilknyttet det tyske Politi. Den Kvinde, han var sammen med, Fru Engla Petersen, som ligeledes dr�btes, var gift med Politibetjent Bj�rn Petersen, der nu sidder i Fr�slevlejren, hvortil han er f�rt fra Buchenwalde.

Skydning ved Restaurant "Tosca". L�rdag Aften Kl. ca. 22,30 st�dte en Vagtv�rnspatrulje ud for Hectors Forretning paa tre store Drenge, som var indviklet i et Slagsmaal. Da de fik Ordre til at passere Gaden, gjorde de Oph�velser, og en af dem viste et tysk Rejsepas, idet han h�vdede at v�re knyttet til V�rnemagten. Under den fortsatte Diskussion l�b en af Drengene hen til Restaurant "Tosca" og hentede nogle tyske Soldater, som gav sig til at skyde ned ad Gaden. Skuddene tilkaldte Feldgendarmeriet, til hvem Lederen af Vagtv�rnets Patrulje forklarede Sagen. Feldgendarmeriet havde intet at bem�rke til Vagtv�rnets Optr�den.


554

Hentet Skrivemaskiner og Duplikatorer. Ved Midnatstid Natten til L�rdag blev en Taxachauff�r holdt op af to Revolverm�nd paa Jagtvejen. Han fik Ordre til at k�re til "Standard Electric" paa Hj�rnet af Sigurdsgade og Raadmandsgade. Her havde ca. 16 M�nd hentet 6-7 Skrivemaskiner, Duplikatorer og Duplikatorpapir, som blev l�sset i Taxavognen. Chauff�ren fik nu Ordre til at k�re til Jagtvejen, hvor han blev sat af, og Vognen k�rte videre. Taxavognen er senere kommet til Stede.

R�veri. Fredag Aften blev Sekret�r Frk. Elga Elisabeth Nielsen, boende Melchiors Plads 4, paa Vej fra Triangelteatret til Ndr. Frihavnsgade frar�vet en Haandtaske, indeholdende 527 Kr., hvoraf hun om Eftermiddagen havde faaet de fleste udbetalt paa et Sagf�rerkontor. R�veren - en Mand i tysk Marineuniform - forsvandt ned ad Odensegade.

Sendt en SS-Mand efter Kuffert. Den ca. 70-aarige Grosserer Br�ndum, Carl Johans Gade 43, tilkaldte i Gaar Vagtv�rnet for at faa klaret, hvorledes han skulde forholde sig over for en SS-Mand og en Civil, som forlangte at komme ind i hans Lejlighed. Vagtv�rnet kom hurtigt til Stede, og det viste sig da, at de to Herrer �nskede udleveret en Kuffert, som en Frk. Gunvor Christensen havde staaende i Lejligheden, som Pant for 20 Kr. Ved Vagtv�rnets Mellemkomst blev Aff�ren ordnet saaledes, at SS-Manden fik overladt Kufferten og forsvandt.

Vagtv�rn og Brandv�sen. Vagtv�rnet og Brandv�senet i de tre Hovedstadskommuner har haft en us�dvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af s�rlig Art, og K�benhavns Brandv�sen har kun haft 37 almindelige Udrykninger i det forl�bne Vagtd�gn, som sluttede Kl. 8 i Morges.

Beskydning af Toget i Aarup. Statsbanernes Distriktschef for 2. Distrikt oplyser paa Foresp�rgsel fra Udenrigsministeriets Pressebureau, at Stationspersonalet har fortalt, at Beskydningen af Toget i Aarup, hvorved der omkom saa mange Passagerer, skal staa i Forbindelse med, at der har fundet en stor Luftkamp Sted umiddelbart i N�rheden af Ulykkesstedet. En officiel Rapport vil fremkomme i Dagens L�b.

Jernbanesabotage. L�rdag Aften fandt en Spr�ngning Sted ved Hedensted Station. I Gaar skete der Eksplosion under et S�rtog med Arbejdere paa Vej fra Oksb�l til Esbjerg. To Personvogne blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig forekom i Aftes Spr�ngning i en Stabel Skinner paa Fredericia gamle Station.


555

Provinsen.

Randers: En S�n af Handelsskoleforstander Nielsen og en anden ung Mand er blevet id�mt livsvarigt F�ngsel for illegal Virksomhed. Straks efter Dommen blev de overf�rt til tysk F�ngsel, men de er nu flyttet til Koncentrationslejren Sachsenhausen.

- En Gymnasiast Simes Nielsen, S�n af afd. Dyrl�ge Nielsen, blev lige f�r Jul anholdt paa Randers Statsskole. Han er siden sendt til Fr�slev.

- Nogle tyske Soldater, som gjorde Vagttjeneste ved Depoter ved Havnen, har i de sidste Dage paa deres Vej til og fra Kasernen holdt Civile op for at faa Cigaretter. Forleden blev et Medlem af Vagtv�rnet ogsaa holdt op. Han gjorde Anmeldelse til den stedlige Kommandantur, som lovede at tage sig af Sagen.

Aalborg: Kartoffelt�rreriet paa �sterbro er blevet �delagt ved Bombeeksplosion og Brand. Den 4-Etages Ejendom blev fuldst�ndig �delagt.

Fredericia: Der er i den senere Tid om Natten knust Ruder hos tyskvenlige Forretningsfolk.

- En Del Udstillingsvinduer i "Fredericiagaarden" og i den tilst�dende "Riddergaard" er blevet �delagt ved Skudsalver fra en forbik�rende Bil. Kuglerne var gaaet gennem Forretningslokalerne ind i V�ggene. Der er blevet talt 39 Kugler. Ved denne nye Form for Str�gattentat er der tillige �delagt en Del Varer i de forskellige Forretninger.

Odense: Et Sommerhus i Kratholm, tilh�rende Adjunkt Niels Foged, som for Tiden ikke befinder sig i Odense, er i Aftes blevet �delagt ved Bombeeksplosion og Brand.

- Bud Jens Peter Christensen, Dampfarveriet Klaregade 12, er i Fredags blevet skudt i Forretningen. Gestapo havde anholdt ham og givet ham Haandjern paa, men da han slog voldsomt om sig, sk�d Gestapofolkene paa ham. Han blev saaret og f�rtes bort i en af Falcks Ambulancer. Redningskorpset maa ikke oplyse, hvor han er f�rt hen, og hans videre Sk�bne er ukendt. Bud Christensen er ca. 30 Aar, gift og har 2 B�rn. Gestapo vilde samtidig anholde et andet Bud i samme Forretning, men han var flygtet.

Horsens: Der har Natten til Fredag v�ret udk�mpet en voldsom Ildkamp langs Banelinien umiddelbart Syd for Horsens. Sabot�rer fors�gte ved Midnatstid at anbringe Bomber ved Jernbanelinien mellem Hatting og Horsens. Sabot�rerne blev imidlertid overrasket af henved 100 tyske Soldater og trak sig tilbage til Hesteskoven, der ligger mellem Banelinien og Bygholm Landevej. Ildkampen strakte sig over 4-5 Timer.

Roskilde: To tyske Gendarmer fra den lokale Station indfandt sig i Fredags paa Motorkontoret og forlangte at faa en Fortegnelse over, hvem


556

der har benzindrevne Biler i Politikredsen. Dette n�gtede de to Damer paa Kontoret. De blev saa afkr�vet Legitimation, og deres Navne skrevet op, hvorefter de to M�nd selv gik i Gang med at finde de �nskede Oplysninger i Kontorets Arkiv. Tyskerne har en Gang tidligere kr�vet Oplysning om benzindrevne Biler, men blev afvist, efter at man havde rettet en Foresp�rgsel til Justitsministeriet.

Om Aftenen blev der begaaet Indbrud i Motorkontoret. Indbrudet blev dog f�rst opdaget L�rdag Morgen. Ukendte M�nd har fjernet Motorregistret, Kartoteket over Motork�ret�jer og over Motorf�rere.

Ringe: L�rdag Aften blev en Flyvemaskine skudt ned ved Ringe paa Nordfyn. En Jagermaskine styrtede ned ved 5-Tiden S�ndag i N�rheden af R�dekro i S�nderjylland.

N�stved: Kaptajnl�jtnant Hansen-M�ller, der var en kendt Rytter og Indehaver af flere Championater inden for Ridesporten, er faldet i Gr�kenland. Han deltog i Krigen paa allieret Side som Flyverobservat�r. F�r Krigen var Kaptajnl�jtnanten tjenstg�rende ved Randers og sidst N�stved Rytterregimenter.

 

Tirsdag den 9. Januar 1945.

Som meddelt i Morgenbladene er Bestyreren af "Denka-Radio"s Filial paa Toftegaardsalle 8, Hr. Anker H. Knudsen, Haydnsvej 1, i Gaar ved 16-Tiden blevet dr�bt i sin Forretning. To M�nd kom ind i Forretningen og affyrede de dr�bende Skud, hvorefter de forsvandt.

I Morges Kl. 5,15 blev Forretningen �delagt ved Bombeeksplosion. I den �vrige Del af Ejendommen, en 4-Etages Bygning, skete en Del Ravage, ligesom der i det omliggende Kvarter spr�ngtes 30-40 store Butiksruder og flere Hundrede almindelige Ruder. Brandv�senet blev ikke tilkaldt, da der ikke opstod Ild og ingen Mennesker saaredes n�vnev�rdigt. Heller ikke Vagtv�rnet kan give nogle fyldestg�rende Oplysninger om Episoden ud over, hvilken Skade der er sket. Man maa derfor afvente en n�rmere Afklaring, f�r yderligere Oplysninger kan bringes.

Bortf�rt fra Retten i Nordre Birk. L�rdag Eftermiddag fandt en Bortf�relse Sted fra Retslokalet i Nordre Birk. Om Episoden foreligger f�lgende Enkeltheder: Dommer Thal-Jantzen havde sat Retten med Fuldm�gtig Sinding fra Statsadvokaturen som Anklager og Landsretssagf�rer N. C. A. Nielsen som beskikket Forsvarer. M�det begyndte Kl. 14, og der var tilsagt nogle Vidner til Sagen, der behandledes for lukkede D�re. To unge Mennesker, Thorsen og Hermansen, var anklaget for R�veri af nogle CB-Kapper. En ung Mand stak Hovedet ind i Retssalen og blev af Arrestbetjenten gjort opm�rksom paa, at Sagen behandledes


557

for lukkede D�re. Umiddelbart efter tr�ngte imidlertid to unge Mennesker ind fra Gangen ude fra Arresten og to andre ad den almindelige Indgang til Retssalen. De var bev�bnet med Maskinpistoler. De tilstedev�rende blev holdt op, og F�ngselsbetjenten blev unders�gt for Vaaben. Arrestanterne blev skubbet ned mod Udgangen, og straks efter forsvandt alle ud i en ventende Bil. Det hele varede kun Sekunder. Retten havde Indtryk af, at det var "p�ne unge Mennesker", og den, der sidst forlod Salen, sagde "Undskyld og Farvel".

Rettelse: I Fredags bragte vi Meddelelse om en tysk Husunders�gelse hos Bogtrykker Th. Prior, Enighedsvej 2. Det viser sig, at det var hos Bogtrykkerens Nabo, Kommunel�rer B�cker-Petersen, at Unders�gelsen fandt Sted. Kommunel�reren var ikke hjemme.

Arresteret. Natten til S�ndag ringede det tyske Politi paa i en Lejlighed Maglekildevej 13 og spurgte efter den Logerende, L�jtnant Larsen, der g�r Tjeneste som Vagtv�rnsmand. Han blev senere fundet af det tyske Politi og f�rt til Paavisning i Lejligheden. Paa Loftet fandt man hans Tjenestevaaben. L�jtnant Larsen blev f�rt bort.

Bil spr�ngt i Luften. I Morges blev en Bil med L�geskilt spr�ngt i Luften paa Sj�l�r Boulevard.

Jernbanesabotage. Togkontoret meddeler, at der i Morges skete en Spr�ngning paa Str�kningen Blaah�j-Drantum, men Trafikken ventes genoptaget i L�bet af Formiddagen. Togkontoret oplyser for�vrigt ogsaa, at Trafilkken over Storstr�msbroen har v�ret indstillet i Nat, da en drivende Mine er observeret i N�rheden af Broen.

Hentet Rationeringskort. I Gaar Eftermiddags indfandt to yngre revolverbev�bnede M�nd sig paa Kredskontoret i H�rsholm og kr�vede de resterende Benzin- og Generatorbr�nde-Kort udleveret, hvorefter de forsvandt.

Om Formiddagen k�rte en Taxavogn op foran Farum Kommunekontor, og Passagererne, 5-6 maskinpistolbev�bnede M�nd, gik ind paa Kontoret. De skar Telefonledningerne over og tiltvang sig udleveret Folkeregistret med 2000 Navne, de endnu ikke afhentede Rationeringskort samt nogle LB-Uniformer.

F�rt til Fr�slev. Det er indberettet, at Dommerfuldm�gtig Erik Bondo Svane, S�n af fhv. Viceskoledirekt�r Svane, Kredsl�ge L. Lauritzen, Haderslev, og Arbejdsmand Hans Lassen, Aabenraa, der alle har siddet i den tyske Afdeling af Arresten i Aabenraa, den 30. December er overf�rt til Interneringslejren i Fr�slev.

Vagtposter langs den jydske L�ngdebane. Der er nu sat Vagtposter langs hele den jydske L�ngdebane med 50 m Mellemrum.


558

Provinsen.

Horsens: Gestapo foretog i L�rdags en Snes Anholdelser i Byen, men nogle af de anholdte blev dog l�sladt efter Afh�ring og Ransagning i deres Hjem. Gestapo syntes i s�rlig Grad at interessere sig for F�ngselsbetjentene. Medens Razziaen stod paa - det var i Morgen- og Formiddagstimerne - blev alle Udk�rselsveje bevogtet. Der er opgivet f�lgende Navne paa anholdte: Stationsleder A. Petersen, Zoneredningskorpset, F�ngselsbetjent Bruno Larsen, Adelgade, Gr�nthandlerske Fru Signe Christensen, Fugholm (senere frigivet), Ekspedient Henriksen, Vimmelskaftet (ansat hos Holmboe & S�n), Barber Thomsen og Hustru, Aaboulevarden (senere frigivet), F�ngselsbetjent Oksb�l, Gr�nnegade, F�ngselsbetjent Lars B. M�ller, Fabriksvej 56 (opgives at have v�ret borte, da Gestapo kom), Entrepren�r Hans Nielsen, Nordlystvej, Fru Anker-Kj�r, Aaboulevarden (senere frigivet), Sparekasseassistent Evald Henry Petersen, Adelgade, Kusk Verner Rasmussen, Aaboulevarden 94, Bagersvend J�rgen Petersen, Jessensgade 4, samt fhv. Politibetjent, nu Zoneassistent Hans Henrik W�gter Petersen.

Odense: L�rdag Aften blev der sat Ild paa en Lejlighed, som indtil Dagen i Forvejen havde v�ret beboet af Disponent Adsersen og Hustru, T�jrensningsanstalten "Perawin". Det var et af denne Forretnings Bude, J. P. Christensen, der i Fredags blev skudt af Gestapo, da han satte sig til Modv�rge ved Anholdelsen. Episoden omtaltes i Meddelelserne i Gaar.

Kolding: Sognepr�st Vindel og Hustru, Starup Pr�stegaard, har faaet Meddelelse om, at deres S�n, den 24-aarige Toldmedhj�lper Knud Henrik Vindel, er d�d den 6. December.

Fredericia: Natten til L�rdag k�rte en Opelvogn op foran "Fredericia Avis" og affyrede en Maskinpistolsalve mod den store Glasrude i Bygningen. Der var ingen Mennesker paa Bladet, da Attentatet fandt Sted.

Nyk�bing Sj.: Tyskerne har i Fredags arresteret L�ge Schwartz-Nielsen, Snertinge, Biografdirekt�r Carl Veilsgaard, Nyk�bing Sj., og Smedesvend Kurt Simonsen, ligeledes Nyk�bing Sj. Man ved intet om Aarsagerne til Arrestationerne.

Roskilde: En S�n af Murerarbejdsmand Jens Nielsen, Borgerdiget 39, blev S�ndag Aften ramt af et Skud, da han gik i Absalonsgade. Kuglen gik gennem begge Kinder, saa den unge Mand har ikke kunnet fort�lle noget yderligere om Episoden.

Hiller�d: Hos Isenkr�mmere i Frederikssund forlangte nogle bev�bnede M�nd i L�rdags udleveret Ladningerne af Spr�ngstof. Det var ikke store Beholdninger, Isenkr�mmerne laa inde med. Materialet samledes


559

sammen paa en Lastbil, som man havde taget hos K�bmand Axel B. Lange. Revolverm�ndene k�rte herefter ud af Byen.

Kalundborg: Meddelelsen i S�ndags i udenlandsk Radio om, at der i Forbindelse med Skibskatastrofen ved R�sn�s skulde v�re sket meget store �del�ggelser i Kalundborg, er ikke rigtig. Som det ogsaa fremgik af vore Meddelelser om Begivenheden, er der ikke sket nogen Skade i Kalundborg, hverken i Havnen eller i Byen.

 

Onsdag den 10. Januar 1945.

Kulsituationen. I L�bet af December har Krigsbegivenhedernes Udvikling medf�rt en alvorlig Forv�rring af Kulsituationen. K�benhavns Belysningsv�sen har saa godt som intet af Betydning modtaget og slet ingen Gaskul fra Westfalen. Hovedparten af de �vreschlesiske Kul egner sig absolut ikke til Fremstilling af Gas.

Under de dansk-tyske Handelsforhandlinger, som foregaar for Tiden, har de tyske Myndigheder imidlertid lovet, at der skal indtr�de en Bedring i Tilf�rslerne i L�bet af Januar, og der skal allerede v�re 50.000 Tons klar til K�benhavns Belysningsv�sen, men desv�rre er det �vreschlesiske Kul, som n�ppe egner sig til Gasfremstilling. Den normale Tilf�rsel har tidligere v�ret ca. 150.000 Tons pr. Maaned, saa en Tilf�rsel paa 50.000 Tons forslaar ikke ret meget. Under Forhandlingerne har Tyskerne i�vrigt stillet i Udsigt at kunne levere Kul fra Westfalen til Februar.

I Forbindelse med de svigtende Kultilf�rsler kan det oplyses, at de k�benhavnske Gasv�rker nu har udleveret de Koks, man har til Disposition for almindeligt Salg til forbrugere. Restbeholdningen og den daglige Produktion maa - paa Grund af de tilf�rte Gaskuls daarlige Kvalitet - forbeholdes selve Gasproduktionen til Underfyring af Ovnene. Herefter har man kun Smuld og N�ddekoks til Videresalg blandt private Forbrugere. Beholdningerne heraf vil blive forbeholdt Aldersrentenydere, De kommunale Udsalgssteder og smaa Br�ndselshandlere. Kvantiteterne af disse Varer er relativt smaa, og de maa siges ikke at v�re velegnede til Fyring i almindelige Kakkelovne, specielt ikke Smuldet.

Ovenstaaende Meddelelse maa af forskellige Grunde behandles med en ganske s�rlig Diskretion, og ingen af de givne Oplysninger maa omtales i Dagspressen, heller ikke Standsningen af Kokssalget.

Vice-Bygningsinspekt�r forsvundet. Siden i Onsdags har Vice-Bygningsinspekt�r under Gentofte Kommune, Arkitekt H. Mendahl, Ledreborgs All� 16, v�ret forsvundet. Hans Familie har forespurgt hos Tyskerne, om han skulde v�re anholdt, men har overalt faaet den Besked, at der ikke er anholdt nogen af det Navn.


560

I Onsdags blev Arkitekt R. J. Wehage, der ogsaa er tilknyttet Gentofte Kommune, anholdt i sit Hjem, Hans Jensens Vej 44. Anholdelsen foregik under ret dramatiske Forhold. Der blev ringet paa, og da Arkitekten lukkede op, fik han stukket en Maskinpistol i Maven og erkl�redes for anholdt. Hans Hustru har nu faaet Besked om, at det tyske Politi har afsluttet Sagen mod ham, og at han vil blive f�rt til Tyskland.

D�dsfald. Civilingeni�r Poul Seidenfaden er if�lge Underretning til Familien d�d den 23. December. Ingeni�r Seidenfaden blev kun 29 Aar gammel.

Sabotage. I Aftes fandt en Eksplosion Sted i en lukket belgisk Godsvogn, som stod paa Godsbaneterr�net, lastet med Flyvemaskinedele til Tyskland. Vognen blev knust, og Indholdet spredtes over Pladsen. Eksplosionen fandt Sted ved 20-Tiden.

Ved 21,30-Tiden i Aftes opstod en mindre Sabotagebrand i Tr�sk�reriet "Lygten" i Sigurdsgade. Der var h�ldt en br�ndbar V�dske ud over en Stabel Tr�, men det lykkedes hurtigt Brandv�senet at faa Ilden slukket. Det tyske Politi, som ogsaa kom til Stede, fandt en mystisk Pakke, som tilsyneladende indeholdt Spr�ngstof. Pakken blev fjernet af en Spr�ngningskommando.

K�benhavns Brandv�sen havde i det sidste Vagtd�gn 70 Ambulanceudrykninger. I�vrigt kan tilf�jes, at Natten har v�ret us�dvanlig stille. Der foreligger hverken Meddelelser om krigslignende Begivenheder eller om R�veri af nogen Art. Heller ikke Togkontoret har modtaget Meldinger om s�rlige Begivenheder.

Provinsen.

Roskilde: Den 25-aarige Arbejdsmand Egon Toftegaard Nielsen, der i S�ndags blev indlagt paa Hospitalet efter at v�re blevet saaret, og som om Aftenen blev dr�bt i Sygev�relset, havde, efter hvad der oplyses, tyske Interesser.

Skive: Der er foretaget en R�kke Razziaer, hvorunder bl. a. L�rer N�rlem-Andersen, Fuldm�gtig Andreas Hansen, Kommunekontoret, Vognmand Malmstr�m og et Par unge Mennesker er anholdt. Den anholdte L�rer var fremtr�dende Medlem af Terr�nsportsforeningen.

 

Torsdag den 11. Januar 1945.

Slotsarkitekt Thorvald J�rgensen blev i Gaar l�sladt og vendte i Aftes tilbage til sit Hjem. I Betragtning af sit svage Helbred har Slotsarkitekten det relativt godt.


561

Vicebygningsinspekt�rens Forsvinden. Om Vicebygningsinspekt�r H. Mendahls Forsvinden kan gives f�lgende supplerende Oplysninger: Da Arkitekt R. J. Wehage, der som n�vnt ogsaa er ansat under Gentofte Kommune, ikke indfandt sig paa Kontoret om Morgenen Onsdag den 3. Januar, ringede Hr. Mendahl til hans Hjem. Fruen, med hvem han kom til at tale, gjorde et st�rkt oprevet Indtryk og sagde, at hun ikke kunde udtale sig n�rmere. Vicebygningsinspekt�ren tog saa ud til Arkitekt Wehages Bop�l, Hans Jensens Vej 44. Paa dette Tidspunkt opholdt det fremmede Politi sig endnu i Hjemmet. Fru Wehage har meddelt, at ogsaa Mendahl blev taget med.

En Henvendelse fra Fru Mendahl til Tyskerne har ikke skaffet Klarhed i Sagen, idet de tyske Myndigheder har meddelt Fruen, at man ikke har anholdt nogen af det Navn.

Arresteret. L�gekandidat Preben E. Hess-Thaysen, Kanslergade 5, er Onsdag Morgen blevet arresteret af det tyske Politi under Vagttjenesten paa Rudolph Berghs Hospital.

Endvidere er Tobaksfabrikant B. Nobel Onsdag Formiddag blevet hentet af det tyske Politi paa Fabrikken. Prinsessegade 62. Endelig er Repr�sentant Tr�rup Andersen, Politiken, blevet arresteret Tirsdag Morgen.

Husunders�gelse. Det tyske Politi skaffede sig i Morges Adgang til Ingeni�r Carl Wegeners Lejlighed, Ordrupvej 35 F, og foretog en grundig Husunders�gelse. Ingeni�r Wegener og Familie har v�ret bortrejst i nogen Tid og var saaledes ikke hjemme.

Razzia i Ejendomme paa Amagerf�lledvej. Natten til Tirsdag foretog 14 Gestapo- og Sommerfolk en Razzia i Ejendommen, Amagerf�lledvej 30, hvor de spr�ngte D�ren til en Lejlighed i Stuen hos Familien Krengemose. Lejligheden blev gennems�gt, hvorpaa man unders�gte en R�kke andre Lejligheder i Opgangen, saaledes fik man paa 4. Sal Adgang til Departementschef Diges Lejlighed. Ogsaa denne blev gennems�gt. Det menes, at man har s�gt efter en Person ved Navn Berthelsen. Razziaen blev fortsat igen Natten til i Gaar. Denne Gang drejede det sig om Ejendommene Nr. 27-35.

Sabotage mod Systue. I Tirsdags ved 17-Tiden blev der for�vet Sabotage mod en Systue i Griffenfeldtsgade 27. En Mand i Postbuduniform ringede paa og sagde, at han havde en Pakke til en af Syerskerne. Da D�ren blev lukket op, trak han en Revolver frem og holdt de Tilstedev�rende op, samtidig med at han gav Ordre til M�rkl�gning. En Del bev�bnede M�nd kom nu til, afmonterede Symaskinerne og tog nogle af de vigtigste Dele af Maskinerne med ned i en Bil. Da Sabot�rerne var ved at gaa, fandt de et Lager af Stof til tyske Uniformer, som de be-


562

sluttede sig til at tage med. Et Par M�nd blev sendt ned paa Gaden for at holde en Lastbil op, medens de �vrige bar Stoffet ned i Trappegangen. Kort efter k�rte de bort med Stoffet i en tilf�ldig Lastbil.

"Hold-up" paa Apotek. I Aftes ved 21,30-Tiden blev Ekspedienten paa Apoteket Gl. Kongevej 82 holdt op af to bev�bnede M�nd, som forlangte at faa udleveret Forbindsstoffer, men da der ikke fandtes noget paa Apoteket, gik de igen.

Isenkramlager �delagt. I Nat Kl. 3,45 udbr�d en voldsom Brand i Hans Schourups Isenkramlager, Rosenv�ngets All� 20. 3. og 4. Etage samt Loftet blev fuldst�ndig raseret. Brandv�senet fik f�rst hen paa Morgenstunden Herred�mme over Ilden, som menes at v�re paasat.

Razzia. Onsdag Morgen foretog det tyske Politi en Unders�gelse hos Viceskoledirekt�r Th. Nystad, Drosselvej 7. Efter nogen Unders�gelse forlod Politiet Lejligheden uden at medtage noget, ligesom der heller ikke fandt Arrestationer Sted.

K�benhavns Brandv�sen havde i sidste Vagtd�gn 77 almindelige Ambulanceudrykninger.

Rettelse. Provinsmeddelelsen om, at der skal v�re sat Vagtposter langs hele den jyske L�ngdebane med 50 m Mellemrum, er ikke rigtig. Statsbanernes 2. Distrikt i Aarhus meddeler, at der Tid efter anden paa forskellige Str�kninger uds�ttes tyske Vagtposter med korte Mellemrum, som nogen Tid efter atter inddrages, men det har hidtil kun drejet sig om midlertidig Anbringelse paa korte Str�kninger, og i�vrigt ikke alene paa den �stjyske L�ngdebane.

Den senere Tids dr�bte. Om de Drab, der har fundet Sted i Tiden fra den 13. December til 1. Januar, er der gennem Udenrigsministeriets Pressebureau tilvejebragt f�lgende supplerende Oplysninger: 1) Den ukendte Mand, som blev fundet skudt i Rigensgade den 16. December, er identificeret som fhv. Bogbinder Thorvald Aage Falck Nielsen, Fredericiagade 82, f�dt d. 6. April 1901. 2) Den ukendte Mand, der blev skudt af Sommerfolk i en Garage paa Bernstorffsvej Dagen efter, er identificeret som Bud Carlo P. Christensen, Fuglegaardsv�nget 62, f�dt d. 20. September 1916. 3) Manden, der blev fundet dr�bt i Absalonsgade den 20. December, er identificeret som Politibetjent Johan Pedersen, Folkvarsvej 29, f�dt d. 25. December 1916. 4) Savsk�rer Henning Steen Aage Hansen, Hiller�d, som blev opgivet pludselig d�d i Vanl�se, var fundet skudt i Bogholder All� ud for Nr. 70. 5) Som tidligere meddelt er en Mand fundet dr�bt paa Vejles�vej i Holte. Navnet, der blev opgivet i Henhold til et paa den Afd�de fundet Legitimationskort, var falskt. Den


563

dr�bte er identificeret som Politibetjent Gunnar Alsvold, Prinsensgade 4 A, f�dt d. 19. Juni 1920. 6) Den 22. December omtalte Dagspressen Fundet af et Lig paa Geels Bakke. De i Meddelelsen givne Oplysninger var ikke rigtige. Den dr�bte var Befragter Leif Einar Bindesb�l Schi�nnemann, Toftholms All� 12, f�dt d. 13. Maj. 1924. 7) Den 29. December omtalte Dagspressen Fundet af en d�d Mand i Jernbane All�. Navnet blev opgivet som Kaj Holm. Den paag�ldende, var imidlertid Handelsl�rling Leif Holm, og han blev skudt af to Personer, som indfandt sig i den Forretning, hvor han var ansat. 8) Den 29. December n�vnte Dagspressen, at L�rling Ove Nielsen var blevet fundet dr�bt paa Gl. K�ge Landevej. Den paag�ldende var Maskinl�rling Poul Ole Nielsen, Holl�nderdybet 36. Han blev skudt paa Gl. K�ge Landevej, vistnok af to M�nd, som, k�rte forbi i Bil. Den afd�de skal indtil kort forinden have v�ret Medlem af DNSAP. 9) Den 28. December blev en da ukendt Mand fundet skudt paa Trianglen. Han er senere identificeret som Chauff�r Edmund Emil Christoffersen, Ryesgade 114 A. 10) Den 19. December indbragtes til Retsmedicinsk Institut Liget af en ca. 35-aarig Mand, som var fundet skudt i Bryghusgade. Om ham foreligger ikke yderligere Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: M�belfabrikant Asmussen, Hellevad, har faaet Meddelelse om, at hans S�n, M�belsnedker Jens Peter Asmussen, er d�d i Tyskland den 27. December.

Aalborg: I det tyske F�ngsel viedes i Gaar Eftermiddags L�rerinde Frk. Poulsen, Vejlgaard, til Johannes Poulsen, Vejlgaard, som for Tiden er Arrestant hos Tyskerne. Ogsaa Frk. Poulsen har en Overgang v�ret f�ngslet. Som Forlovere fungerede Lederen af R�de Kors i Aalborg, Konsul Sigurd M�ller og hans Sekret�r.

Fredericia: Cand. mag. K. S. Rasmussen, Gefionsvej, er d�d i Tyskland den 2. December, 36 Aar gammel. Han var S�n af Overl�rer Bent Rasmussen, Tranebjerg.

Kolding: Det tyske Politi har i Mandags arresteret L�ge Einar Rossen og Bankassistent Chr. Hovborg, Nationalbankens Kolding-Filial.

Odense: En Elev paa Teknisk Skole, Frederik Nymann, Guldbergvej 31, er Tirsdag Aften blevet ramt i Laaret af, et Skud, da han passerede Paaskestr�de.

Roskilde: Den 57-aarige Fiskerimedhj�lper Johannes Nielsen Frandsen blev sent Tirsdag Aften saaret af et Revolverskud i venstre Ben. Han stod uden for sin Bop�l, Hersegade 21, da Attentatet fandt Sted.

- Onsdag Aften blev den 36-aarige Frede Palmkvist-Hansen dr�bt ved Skud uden for sit Hjem, Helligkorsvej 17 E. Der h�rtes en Serie


564

Skud, og Manden blev fundet d�d med 2-3 Skud gennem Hovedet. Han havde Arbejde ved Politigaarden i K�benhavn.

Stege: I Tirsdags blev der foretaget Ransagning paa "M�ns Dagblad". Der var en halv Snes bev�bnede tyske Politisoldater om Unders�gelsen, som ogsaa omfattede Redakt�rens og Forretningsf�rerens Lejligheder. Man s�gte efter en Pistol og illegale Skrifter, men ingen af Delene fandtes. Paa Hotel "Skandinavien" i Stege arresteredes samme Dag Kok Zieger J�rgensen, som var i Besiddelse af et illegalt Skrift.

 

Fredag den 12. Januar 1945.

F�rt sydpaa. Der er tidlig i Morges if�lge Meddelelse fra s�nderjydske Bladredaktioner til Udenrigsministeriet f�rt et st�rre Antal danske Fanger sydpaa fra Fr�slev.

Kontrolbes�g paa Telefoncentralerne. K�benhavns Telefonselskab og de �vrige Telefoncentraler har modtaget Meddelelse om, at der, for at forhindre Aflytning af den tyske Telefontrafik, ved Hj�lp af tyske Fagfolk vil blive indf�rt Kontrol med de danske Telefon- og Telegrafcentraler. F�rel�big [i. e. Forel�big] vil enkelte tyske Teknikere afl�gge uanmeldte Kontrolbes�g paa Centralerne, og der er fra tysk Side rettet Anmodning om, at Kontrolpersonalet faar Adgang til alle Anl�g. De tyske Kontroll�rer er i Besiddelse af Legitimation, der skal forevises, inden de faar Adgang til Centralerne.

Skibssabotage. I Nat blev Brandv�senet alarmeret til S�ndre Toldbod, hvor der var Ild i en Kreaturdamper "Ann Helen Clausen", Kolding. Der var anbragt enkelte Brandbomber, men kun sket Ant�ndelse et Par Steder i Skibet, i Mandskabs-Lukafet og i Maskinrummet, hvor det br�ndte i noget oliev�det Tvist. En af Brandbomberne havde Mandskabet selv kastet over Bord. Det lykkedes ret hurtigt at faa Ilden slukket, og Skaden var relativt ringe.

"G�steoptr�den" i "Rialto". Onsdag Aften tr�ngte ca. 40 maskerede M�nd, bev�bnede med Gev�rer, ind i "Rialto"-Teatret, hvor man lige havde begyndt 2. Forestilling af Hornb�k-Revyen. M�ndene standsede Forestillingen og bad Skuespillerne forlade Scenen. De pr�senterede sig nu som "Danske Frihedsk�mpere", og der annonceredes en Film fra Bombardementerne paa London 1940, samtidig med, at Publikum blev bedt om ikke at fl�jte med paa Melodierne eller komme med for kraftigt Bifald, da Opm�rksomheden ellers kunde blive henledt paa Teatret udefra. Der vistes en realistisk Film fra Bombardementerne paa London i 1940, saa fulgte en Pladegengivelse af en Tale af den danske Konge. Denne Tale paah�rte Teaterg�sterne staaende. Til Slut holdt Anf�reren en Tale


565

til Publikum, hvori der advaredes mod at snakke for meget, da dette kan bringe mange M�nds Liv i Fare. De maskerede M�nd forlod herefter Teatret, og lidt efter kunde den afbrudte Forestilling forts�ttes.

Episoder. Ambulancen hentede i Aftes i Vimmelskaftet Tjener Andr�, Aadalsvej 17. Han havde v�ret i Konflikt med nogle tyske Soldater og var blevet saaret af Bajonetter. Saarene var dog ikke alvorligere, end at Hr. Andr� efter at v�re forbundet paa Kommunehospitalet kunde tage hjem.

I Gaar f�rst paa Eftermiddagen foretog det tyske Politi en Razzia i Assurand�r Lunds Kontorer paa Amagertorv 9. En Inkassator blev arresteret, og senere paa Dagen var der Ransagning i hans Hjem paa Amager.

Ved 17-Tiden i Aftes blev der foretaget Visitationer omkring Knippelsbro, al Trafik blev standset, ogsaa Sporvognene.

Ved 16-Tiden i Gaar Eftermiddags hentede Ambulancen en ukendt Mand, som var blevet saaret i Brystet paa en Restaurant i Ejendommen Ryesgade 40. Manden, der havde skudt, var i Uniform med SD-M�rke paa Brystet. Han fortalte selv, at han havde skudt, og underrettede det tyske Politi om Begivenheden. Den saarede blev f�rt til Kommunehospitalet.

Vagtv�rnet fik i Onsdags en anonym Meddelelse om, at der stod en Lastbil til Afhentning paa en n�rmere angivet Gade ude paa Amager. Det viste sig at v�re en af "Medicinalco"s Varevogne".

Sabotagen paa Maskinsnedkeriet. I Tilslutning til Morgenbladenes Meddelelse om Sabotagen paa Maskinsnedkerv�rkstedet, Sk�jtevej i Kastrup, kan oplyses, at den paag�ldende Virksomhed fremstillede Ammunitionskasser.

Provinsen.

Aarhus: I Nat blev "Vennelyst Teater" spr�ngt i Luften. Bombem�ndene ankom i et Par Biler, og Gaden blev sp�rret paa begge Sider af Teatret med Pigtraadssp�rringer. Det tilstedev�rende Personale blev samlet sammen og sp�rret inde i et lille V�relse, mens Bomberne blev anbragt. Direkt�ren og hans Hustru var ikke hjemme, men opholdt sig i et Selskab paa den anden Side af Gaden, da Spr�ngningerne skete. Ved disse blev Teatersalen fuldst�ndig �delagt, og kun selve Facadebygningen staar tilbage, ligesom Direkt�rens Lejlighed menes reddet. Skaden anslaas til ca. en halv. Million Kroner.

L�gst�r: Natten til Torsdag er Folkeregistrets Kartoteksmateriale blevet fjernet fra Kommunekontoret.


566

Silkeborg: I Aftes blev en tysk Tandl�ge i Uniform skudt ned. Det skete Kl. ca. 17.

Vejle: Ved 21-Tiden i Aftes skete en Spr�ngning i et af Hovedsporene paa Banegaarden. Der blev desuden fundet 5 ueksploderede Bomber. Efter at et Sporkryds var udskiftet kunde Trafikken genoptages. Trafikstandsningen havde da varet 1 1/2 Time.

Ribe: Ved Retten i Ribe er Gaardejer Valdemar Brogaard, �ster Vedsted, i Gaar d�mt til at betale en B�de paa 2.000 Kr. for ulovligt Salg af 3 Svin. S�nnen, som havde medvirket ved Handelen, fik en B�de paa 500 Kr. En Husmand, som havde solgt en So, blev id�mt en B�de paa 300 Kr.

S�nderborg: I Gaar Eftermiddags blev 25 af de internerede Gendarmer l�sladt fra Fr�slev-Lejren. R�de Kors var de l�sladte behj�lpelige med Befordring, og flere af Omegnens Landm�nd stillede Kaner til Raadighed.

Odense: I Gaar Eftermiddags blev den 20-aarige Per Kraiberg Petersen, som stammer fra Svendborg, dr�bt ved Skud.

- I Aftes eksploderede en Bombe under en K�levogn, som stod uden for Fyns K�lehus. Der var netop l�sset 5-6 Tons Fl�sk paa Vognen, da Eksplosionen fandt Sted.

L�rdag den 13. Januar 1945.

I Onsdags fandt det tyske Politi Vaaben i en Tepavillon paa Bernstorff Slots Dom�ne, ikke langt fra "Bernstorffh�j", hvor Prins Axel bor, men uden for Omraadet, som h�rer til "Bernstorffh�j". Den f�lgende Dag blev Slotsgartner F. A. Hansen, dennes 17-aarige Datter, 15-aarige S�n og en ung Pige fra en n�rliggende Ejendom anholdt af det tyske Politi, men senere paa Dagen frigivet med Undtagelse af Slotsgartneren, som stadig er holdt tilbage.

I en Samtale med de tyske Myndigheder i Shellhuset har Prins Axel Torsdag Forrmiddag pr�ciseret og ved Hj�lp af Generalstabskort dokumenteret, at den omtalte Tepavillon ikke ligger paa "Bernstorffh�j"s Omraade. Da en Uklarhed paa dette Punkt saaledes er h�vet, og da Hs. kgl. H�jhed ikke har haft noget som helst Kendskab til Pavillonens Udnyttelse, maa Sagen v�re fuldt klarlagt for Prinsens Vedkommende.

Sabotage paa �sterport Godsbanegaard. I Aftes ved 22,30-Tiden blev 2 tomme Godsvogne spr�ngt i Luften paa �sterport Godsbanegaard. Det anses for sandsynligt, at Sabotagen har v�ret rettet mod nogle Vogne, der stod bel�sset paa et Spor i N�rheden. Ved Eksplosionen knustes en Del Ruder ved Nedgangstrapperne til Perronen, i L�skurene paa selve Perronen og i nogle Ejendomme i �stbanegade.


567

"Hold-up". Paa Vej til Handelsbanken blev to M�nd fra Maskinfabrikken "Eha", Frederiksholms Havnevej 14, i Gaar Eftermiddags holdt op af et Par unge M�nd paa Enghavevej. R�verne tvang de to M�nd med Pengene ind paa en Trappeopgang, hvor R�veriet foregik.

I Aftes blev Fabrikant Gustav E. Thidemann Canning, Hvid�revej 56, paa Vej hjem holdt op af to bev�bnede M�nd, som paastod, at de skulde unders�ge ham for Vaaben. De tog hans Tegnebog og fulgte ham til Hjemmet, hvor de holdt Fruen og en S�n op, medens de gennems�gte Huset. Tilsyneladende tog de ikke noget med sig, men afleverede tilmed den t�mte Tegnebog.

Episode. Paa Hj�rnet af Raadhuspladsen og Frederiksberggade blev en tysk Soldat Kl. ca. 17,40 i Aftes skudt ned af en Gestapomand. Soldaten ramtes i Maven og blev k�rt til Nyelandsvej.

Razziaer. I Aftes var der Razzia i Restaurant "Tosca" i Frederiksberggade. Der blev anholdt nogle Personer, som f�rtes bort.

I Nat foretog det tyske Politi sammen med Sommerfolk en Razzia i Ejendommen J�gersborg All� 48 A hos Frk. E. Madsen. Der blev ikke fundet noget, og det tyske Politi trak sig tilbage sammen med Sommerfolkene uden at foretage sig yderligere.

Jernbanesabotage. Kl. ca. 1,40 i Nat fandt en kraftig Spr�ngning Sted paa Jernbanelinien mellem Viborg og B�kkelund. Der skal udskiftes nogle Skinner, men Trafikken menes at kunne genptages ved. Middagstid i Dag.

Provinsen.

Silkeborg: De lokale Blade indeholdt i Gaar f�lgende Meddelelse fra SS und Polizeigebietf�hrer J�tland-Nord: "Den 11. Januar 1945 blev en tysk V�rnemagtsl�ge i Silkeborg skudt af Snigmordere. Til Genoprettelse af Ro og Orden og Sikkerhed anordner jeg f�lgende: 1. I Tiden fra Kl. 17,30-8,00 er det forbudt den danske Befolkning at f�rdes paa de offentlige Gader, Veje og Pladser. Ved Overtr�dese af Forbudet g�res der Brug af Skydevaaben. 2. Undtaget er L�ger, Jordem�dre og det til Oprettelse af den offentlige Forsyning og F�rdsel n�dvendige Personale, naar det er i Besiddelse af en s�rlig Tilladelse (Ausweis), der omgaaende skal indhentes paa Ortskommandanturen. 3. I Tiden Kl. 17,30-8,00 maa Gaded�rene ikke v�re aflaasede. Ved Overtr�delse af Forbudet uds�tter de paag�ldende sig for sv�re Straffe."

- Det tyske Politi har hos Borgmesteren forlangt og faaet udleveret Adresserne paa samtlige Medlemmer af Byvagten. Hele Vagtv�rnet er derefter blevet arresteret, men fra tysk Side har man tilkendegivet, at


568

Arrestationerne ikke staar i Forbindelse med Drabet paa V�rnemagtsl�gen. Der er alene Tale om en generel Unders�gelse af Silkeborg Vagtv�rns Forhold.

Aalborg: I forrige Uge er der arresteret 21 Personer, der tilh�rer de saakaldte "asociale Elementer".

Vejle: Pastor Haldor Hald, Vejle, er blevet l�sladt efter at have siddet arresteret nogen Tid.

Kolding: Natten til Fredag blev der paa Godsbanegaarden stukket Ild i en Godsvogn, der indeholdt Faareskindspelse, Uniformer og Tr�skost�vler. Baade Vognen og Indholdet blev �delagt.

T�nder: Det lokale Feldgendarmeri efters�gte forleden Luftv�rnssouschef L�jtnant Erik Marquardsen baade paa Luftv�rnskontoret og i hans Hjem.

Fr�slev: Der foreligger nu autoritativ Bekr�ftelse paa, at nye Deportationer af danske Statsborgere har fundet Sted Fredag Morgen fra Fr�slev-Lejren til Tyskland. Der er f�rt 236 Personer af Sted, saa vidt vides er det hovedsagelig samlede Grupper af anholdte fra Jylland.

Odense: Beboerne i Ejendommen Adamsgade 42 fik Natten til Fredag af det tyske Politi Ordre til at forlade Ejendommen, da denne skulde spr�nges i Luften. Man havde i Forvejen efters�gt Ejeren. Ved Eksplosionen blev ikke blot Nr. 42 �delagt, men ogsaa to Naboejendomme beskadigedes meget st�rkt. Samme Nat anholdtes i Ejendommen, Hans Rasmussens Vej 21, Repr�sentant Larsen og dennes Hustru, der er Damefris�rinde. De sigtedes begge for illegal Virksomhed. Desuden anholdtes en ung Mand i samme Ejendom. Kl. ca. 3 kom det tyske Politi tilbage og meddelte, at Hr. og Fru Larsens Lejlighed skulde tilintetg�res. Alle Beboere i Ejendommen blev evakuerede, men paa Foresp�rgsel fik de at vide, at deres Ejendele ikke var i Fare. Lidt f�r Kl. 4 l�d eksplosionen, hvorved Repr�sentant Larsens Lejlighed blev totalt �delagt, 5 andre Lejligheder i Komplekset saa godt som �delagt, et Ismejeri og en Bagerbutik beskadiget. - Tidligere paa Natten var der h�rt talrige Skudvekslinger i den nordlige Del af Byen. Man formoder, der har v�ret Kamp mellem det tyske Politi og illegale Personer.

N�stved: I den senere Tid er der if�lge Indberetninger til Udenrigsministeriet arresteret 18 Mennesker i Sydsj�lland. Blandt de arresterede er Gaardejer Poul Tissot Nielsen, Faksinge, Medhj�lper Axel Kvist S�rensen, Faksinge Sanatorium, samt Amtsvejmand Karl Petersen, Tub�k, Skibinge Sogn, som alle skal v�re sigtet for formodet Deltagelse i Vaabenindsmugling fra Sverige.


569

Mandag den 15. Januar 1945.

Fra Vestre F�ngsel til Tyskland. Natten til L�rdag er der sendt en st�rre Transport af Fanger fra K�benhavn (Vestre F�ngsel) til Tyskland. Gennem Nyk�bing F. passerede 11 Lastbiler og 4 andre Biler, der, saa vidt man kunde sk�nne, indeholdt Bevogtningsmandskab. Vognene k�rte straks om Bord i F�rgen ved Gedser, og blev om Formiddagen f�rt over. De f�rste Vogne observeredes ved 2,30-Tiden om Natten, og de sidste k�rte gennem i Nyk�bing F. Kl. 7,45. Man antager, at Deportationen har v�ret af stort Omfang, da der mellem de 11 Vogne var flere store Busser. - Som meddelt i L�rdags blev der Fredag Morgen f�rt 236 Fanger fra Fr�slev sydpaa, hovedsageligt samlede Grupper af anholdte fra Jylland. Saa vidt man kan sk�nne, f�lges ved Deportationer i Almindelighed det Princip at udpege Fangerne gruppevis uden Hensyn til, hvor stor eller lille Tilknytningen har v�ret til det, de paag�ldende er blevet interneret for.

Luftalarmen S�ndag Aften. Luftalarmen i Aftes skyldes, saa vidt man har kunnet konstatere, Mineudl�gninger. Indflyvningen fandt Sted over Thisted-L�gst�r og Tilbageflyvningen vistnok samme Vej. Der er ikke indberettet noget om Bombenedkastninger eller Beskydninger.

Vagtmester anholdt. I Nat indfandt det tyske Politi sig paa Vagtv�rnets Station, Hindegade 2, og anholdt Vagtmester Leif Knudsen. I Forvejen havde det tyske Politi v�ret i Vagtmesterens Hjem og anholdt hans Frue. De blev begge f�rt bort.

Skudt. Ud for Lemvigh-M�ller & Muncks Lagerplads i Vasbygade hentede Ambulancen S�ndag Aften en ukendt Mand, der var skudt i Ryggen. Han levede endnu ved Indl�ggelsen paa Kommunehospitalet.

Truet med at skyde Vagtmesteren. Natten til S�ndag st�dte en Patrulje af Vagtv�rnet ved Hj�rnet af Prinsensgade og Adelgade paa en Mand, som gik og truede de forbipasserende med en Pistol. Patruljen rekvirerede Forst�rkning fra den n�rmeste Station, men Manden holdt hele Udrykningen op og truede med at skyde Vagtmesteren, hvis ikke Holdet forsvandt, inden han havde talt til 3. Byvagterne l�b derfor tilbage til deres Vogn, startede den og k�rte Manden ned. Han tog ikke selv nogen n�vnev�rdig Skade, hvorimod en ledsagende Dame, som han greb fat i, fik nogle lette Kv�stelser. Efter Paak�rslen var Manden forhandlingsvenlig, og legitimerede sig som Ernst Richard Andersen, Rolstedsvej 21, Medlem af Sommerkorpset.

Taget 600 Liter Benzin. Et Hold Sabot�rer tr�ngte Fredag Eftermiddag ind paa Lemvigh-M�ller & Muncks Lagerplads i Vasbygade og forlangte udleveret et Benzindepot, som skulde v�re skjult der. De havde


570

selv Lastbiler og tomme Tromler med. Blandt Personalet, udvalgtes en bestemt Mand, som blev tvunget til at pumpe Benzinen op af Tanken i Jorden. Efter halvanden Times Forl�b havde han faaet 600 Liter over i Tromlerne, hvorefter Sabot�rerne k�rte bort. Det menes, at den Mand, der blev tvunget til at pumpe, var Medlem af DNSAP.

Ambulance holdt op. I S�ndags blev en af Brandv�senets Ambulancer holdt op paa Frederikssundsvej. Ambulancen blev fyldt med Kapper og lign., og Chauff�ren blev beordret til at k�re til N�rrebros Runddel, hvor han sattes af, medens de ledsagende bev�bnede M�nd k�rte videre. Brandv�senet har senere faaet Ambulancen tilbage.

Paagrebet Tyve. Fredag Aften anholdt Vagtv�rnet 3 unge Mennesker i Borgergade, da de kom sl�bende med nogle Dyner. De havde Skr�mmepistoler paa sig. I Hjemmet fandt man en M�ngde Tyvekoster; hovedsagelig Overt�j og Pelse. De unge Mennesker blev f�rt til Vestre F�ngsel, men de er efterlyst af V�rnemagten, da de er r�mmet fra Frikorps Danmark.

Beskudt. L�rdag Aften blev en Oberleutnant Herbst skudt i Skulderen paa Restaurant "Granada" i Hammerichsgade. Han blev f�rt til Nyelandsvej.

- Fredag Aften blev Vognmand H. V. Jensen, St. Kongensgade 74, livsfarlig saaret, da han k�rte i sin Bil gennem Herf�lge paa Vej hjem fra Falster, hvor han havde afsluttet en Bilhandel. Han blev k�rt til K�ge Sygehus. Det menes, at Bilen er blevet raabt an, men ikke er standset.

Skr�mmeskud under Luftalarmen. Under Luftalarmen L�rdag Aften blev der affyret Skr�mmeskud i Frederiksberggade og Vesterbros Passage for at faa Folk til at gaa i Beskyttelsesrummene.

Sabotage. L�rdag Middag opstod Brand i Ejendommen, Classensgade 71, tilh�rende Nordisk Fjerfabrik. Lokalet, hvori Ilden opstod, var udelejet til Siemens, og der fandtes her Kemikalier og elektriske Artikler. Branden var paasat.

- Maskinfabrikken "Pr�cision" paa Emdrupvej blev paany L�rdag Morgen udsat for Sabotage, hvorved Resten af Virksomheden �delagdes.

- Hos Firmaet Helweg Mikkelsen, hvor der Fredag Aften varen st�rre Brand, fremstilledes bl. a. Maaleinstrumenter for tysk Regning.

Arresteret. Det tyske Politi anholdt i Onsdags en S�n af Fyrdirekt�r Paul Sinding.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus Hovedbanegaard skete L�rdag Aften Eksplosioner i tre Jernbanevogne med V�rnemagtsgods. - Paa Lun-


571

derskov Station forekom L�rdag Aften to Spr�ngninger i Sporskifter, og paa Viborg Station skete Natten til S�ndag Spr�ngning i Drejeskiven. Det vil tage en halv Snes Dage at reparere Drejeskiven.

Provinsen.

Aalborg: I Skipper Clements Gade, hvor Sysselleder Laursen for kort Tid siden blev fundet dr�bt, fandt man L�rdag Morgen Dyrl�ge Axel Richardt M�ller, Br�nderslev, liggende dr�bt i sin Bil, ramt af 7-8 Skud i Hovedet. Den afd�de Dyrl�ge havde i flere Perioder v�ret Borgmester i Br�nderslev, valgt af de Konservative. Paa Landevejen ved Bouet i N�rheden af N�rre Sundby fandt man ligeledes om Morgenen Dyrl�ge M�llers Assistent, Dyrl�ge Vagn Ole Larsen, dr�bt af flere Skud gennem Hovedet. Ved Middagstid om L�rdagen blev Automobilhandler A. C. Andersen Buchardt, Reberbanegade 16, dr�bt paa Holbergs Plads i Aalborg. En Mand paa Cykel affyrede et Skud mod ham, og han dr�btes paa Stedet. Hr. Buchardt var en Overgang Ejer af et Kartoffelt�rreri, som for en Ugestid siden var Genstand for Sabotage.

- A/S Adolph Holsts Fabriksbygninger i Korsgade blev Natten til L�rdag �delagt ved Bombeeksplosioner. Alle Murene styrtede sammen, og samtidigt faldt de tunge Maskiner ned gennem Etagerne. Endvidere opstod der Ild i nogle meget store Papirlagre. Virksomheden, der besk�ftigede 150 Mand og ikke arbejdede for fremmed Regning, menes ikke at komme i Gang igen f�r efter Krigen. Skaden anslaas l�seligt til ca. 1 Mill. Kr.

- Forleden br�ndte et tysk Halmlager i �.K.-Cementfabrikken i N�rre Sundby [i. e. N�rresundby]. I Forbindelse hermed indvikledes Sabotagevagten i Skyderi, hvorunder en ung Mand blev ramt i Benet. Han f�rtes til Amtssygehuset, men blev senere fjernet ved et "hold-up". Den i Dagspressen omtalte Person, der blev fundet dr�bt mellem Cementr�rene paa Pladsen, er antagelig blevet skudt under samme Episode.

Aarhus: K�bmand S�ren Rasmussen Skaade, Fredericiagade 21, blev i S�ndags dr�bt af 2 Skud i Hovedet. Drabet fandt Sted paa Restaurant "Friheden" i Marselisborg Skov, og de dr�bende Skud affyredes af to ukendte M�nd. Det menes, at K�bmanden har haft tyske Forbindelser.

- Fredag Aften eksploderede en Bombe i K�lderen under "Jysk Handels- og Landbrugsbank". Den paag�ldende Del af K�lderen benyttes af V�rnemagten.

Struer: Tidligt S�ndag Morgen er Bang & Olufsens fabrikker blevet �delagt. Hovedbygningen styrtede helt sammen, og Varelager og Maskiner �delagdes fuldst�ndigt. Ved Eksplosionerne blev 25 Ejendomme j N�rheden st�rkt beskadiget, ligesom Vand-, Lys- og Fjernvarmeforsyningen fra Fabrikken til de omliggende Huse blev afbrudt. Ingen Men-


572

nesker kom til Skade. Omkring 300 Arbejdere og Funktion�rer var besk�ftiget paa Fabrikken, der ikke menes at komme i Gang igen f�r efter Krigen. Skaden anslaas til 3-4 Mill. Kroner. Et Par Timer f�r Eksplosionerne blev Fabrikkens tre Nattev�gtere holdt op af revolverbev�bnede M�nd. Nogle Minutter f�r Eksplosionerne blev de dog l�sladt for at kunne advare Beboerne i Nabolaget. - Paa Fabrikkerne fremstilledes Radiomodtagere, Radiodele, Grammofonv�rker og Kinomaskiner.

Esbjerg: Det tyske Politi har anholdt Togf�rer Bjerregaard, Finsensgade 11, Togbetjent H. H. Petersen, ligeledes Finsensgade 11, Port�r Hilbert Pedersen, Valdemarsgade 10, Togbetjent Bjerregaard og dennes Hustru, Skjoldsgade 79, samt Formanden for Esbjerg Bokse- og Brydeklub, Arbejdsmand Martin Hjuler. Desuden har Indremission�r H. Munck, Esbjerg, v�ret i et langvarigt Forh�r. Foranledningen menes at v�re den, at Mission�r Munck ved lokale M�der skal have bedt for de Fangne og for dem, der af Omst�ndighederne er henvist til at leve under Jorden.

Odense: I L�rdags dukkede et Par allierede Flyvemaskiner ned over Odense Staalskibsv�rft og affyrede nogle Maskingev�rsalver. Der blev dog ingen Mennesker saaret, og Skaden var ubetydelig.

- Torsdag Aften tr�ngte nogle bev�bnede M�nd ind hos Vognmand, tidl. Karruselejer Einar Hansen, som siden Slutningen af September har v�ret knyttet til Odense Politistation. Hr. Einar Hansen og Familien fik 5 Minutter til at forsvinde i, og derefter spr�ngtes Huset i Luften. Huset laa paa Demantsvej i N�rheden af Dalum Papirfabrik. En Timestid senere fik Chauff�r Casparsen, Munkerisvej 5, en Frist paa 3 Minutter til at forsvinde fra sit Hus, som saa blev spr�ngt i Luften. Chauff�ren har tidligere gjort Tjeneste som frivillig ved �stfronten.

Holb�k: Frk. Aase Nielsen, Allerup, blev L�rdag Aften dr�bt ved Skud.

 

Tirsdag den 16. Januar 1945.

Fra tysk milit�r Side meddeles, at Sp�rretiden i Silkeborg er oph�vet i Dag til Morgen Kl. 7. Der har i den Tid, Sp�rretiden har varet, ikke v�ret Episoder af nogen Art i Byen. Vagtv�rnet, der arresteredes i Fredags, er atter l�sladt.

Fundet Ammunition. Paa Byggepladsen til det nye Frederiksberg Raadhus er der fundet et Oplag af Ammunition.

Attentater. Der er i det sidste D�gn forekommet 4 Attentater eller Drab i K�benhavn. - I Aftes blev en Syerske P. Hansen, Lundtoftegade 111, 4. Sal, skudt ned i sin Lejlighed. da en ukendt Mand ringede paa D�ren;


573

da Syersken lukkede op, affyrede han en Salve mod hende. Hun ramtes i Hovedet og Underlivet. Ambulancen f�rte hende til Bispebjerg Hospital. - Sent i Aftes blev Brandv�senets Ambulance kaldt til Hj�rnet af Elbagade og Maltagade, hvor en ukendt Mand var skudt i Hovedet. Ambulancen k�rte ham til Sundby Hospital, men de n�rmere Enkeltheder kendes ikke. - Ved 21-Tiden i Aftes blev Portier Finn Mollerup, Colbj�rnsensgade 16, skudt i Skulderen under et Ophold i "Den kvikke Kanin", Lavendelstr�de 15. Han f�rtes til Kommunehospitalet, men blev senere efter egen Anmodning overflyttet til Lazarettet paa Nyelandsvej. - I Nat er en tysk Soldat ved Navn Hartmann blevet skudt i Hovedet og i st�rkt medtaget Tilstand k�rt til Kommunehospitalet, hvorfra han senere er overf�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Episoden fandt Sted i Ejendommen, Dr. Tv�rgade 54 paa 5. Sal.

Paa Hj�rnet af Vesterbrogade og Viktoriagade blev Kusk V. Nielsen, Ny Carlsbergvej 88 A, sent i Aftes slaaet i Ansigtet med et Revolversk�fte, da han fremkom med nogle Ytringer i Anledning af noget Skyderi, som lige havde fundet Sted. Han blev f�rt til Kommunehospitalet og forbundet, men kunde straks tage til sit Hjem.

Anholdt. For nogle Dage siden er Brandmand Erik Valin, Frederiksberg Brandv�sen, blevet anholdt af det tyske Politi.

Razzia. Frederiksberg Vagtv�rn blev i Nat kaldt til Villaen paa Hj�rnet af Ternevej og Mariendalsvej. Det viste sig, at det tyske Politi holdt Razzia her, hvorfor Vagtv�rnet trak sig tilbage.

- For nogle Dage siden fik Frederiksberg Vagtv�rn Melding om Indbrud hos Trafikassistent Frk. J. F. Krarup, Solvej 2, St. Vagtv�rnet konstaterede, at der antagelig var foretaget en Ransagning af det tyske Politi, idet Lejligheden var endevendt. Tilsyneladende var der ikke fjernet noget fra Lejligheden.

Sabotage. L�rdag Eftermiddag tr�ngte et Hold Sabot�rer ind paa Skr�dderiet, Classensgade 71, hvor der syes Uniformer. Der anbragtes Brandbomber, men ikke alle ant�ndtes, og Branden blev derfor ikke s�rlig omfattende. Det paag�ldende Skr�deri har tidligere v�ret Genstand for Sabotage.

Provinsen.

Vejle: Natten til Mandag blev Nattevagten i F�llesforeningen for Danmarks Brugsforeningers store Bygning paa Borgvold holdt op af 4 revolverbev�bnede M�nd, da han vilde lukke sig ind i Bygningen. De gav ham Ordre til at lukke op og tr�ngte ind i Bygningen, hvor de anbragte 8 S�kke med Spr�ngstof. De fire af S�kkene blev lagt i Elevatoren og Resten i Oliek�lderen. Efter at Revolverm�ndene havde udf�rt deres


574

Forehavende, lod de Nattevagten gaa. Denne ringede straks til Forretningsf�rer Fr. Svenningsen, F. D. B., der sammen med et Par Mand begav sig ind i F�llesforeningens Bygning. I Mellemtiden l�d en Eksplosion, som h�rtes over store Dele af Vejle. Det var en Bombe, som havde v�ret anbragt ved Benzinstationen paa D�mningen, og som �jensynligt skulde have ant�ndt Spr�ngledningen, der f�rte over til F. D. B. Ved denne Eksplosion kom Vagtv�rnet til Stede. De M�nd, som efterhaanden var kommet til, gik ind i F. D. B.s Bygning og klippede S�kkene fra hinanden, hvorefter de bar dem ud i Gaarden. Ved Eksplosionen blev paa Benzinstationen nogle Ruder knust, men ellers skete ingen Skade.

R�dding: Mandag Aften blev der sat Ild paa nogle Lastbiler, som stod paa Mekaniker Schmidts V�rksted. Der var ant�ndt et Baal af Tr�uld, overh�ldt med Benzin.

Horsens: L�rdag Aften kom den 27-aarige Blikkenslager Henry E. Frederiksen, F�lledvej 66, paa Etablissementet "N�rrelyst" i Klammeri med tre Personer. Sk�nderiet fortsatte udenfor efter Lukketid og endte med, at Frederiksen blev stukket i Brystet med en Bajonet. Han d�de inden Ankomsten til Hospitalet, og Drabsmanden forsvandt i M�rket. Sagen er overgivet til det tyske Feldgendarmeri.

Randers: I et Godstog, som var undervejs fra Randers til Grenaa, bl. a. med en halv Snes Vogne med H�r til Grenaa H�rsk�tteri, opstod der af en eller anden dunkel Aarsag Ild i en af Vognene. Togpersonalet fik Vognen koblet fra og k�rt ind til Grenaa, hvor Ilden slukkedes.

N�stved: Torsdag Aften kom tre revolverbev�bnede M�nd ind paa en af Afdelingerne paa Oringe. De holdt den vagthavende Sygeplejerske op med Revolvere, og medens dette foregik, var en af Patienterne, Tjener Haagensen fra Bornholm, i fuld Gang med at forberede sin Flugt sammen med Revolverm�ndene. Sygeplejersken fik Ordre til ikke at r�re paa sig, f�r 10 Minutter efter at M�ndene og Haagensen var forsvundet. Haagensen var indlagt til Observation, fordi han i R�nne havde skudt en Kvinde.

 

Onsdag den 17. Januar 1945.

I Morges Kl. 6,35 blev Portvagten i "Dansk Aluminiums-Industri", Englandsvej 32, holdt op af Sabot�rer, som udlagde 3 Bomber i Fabrikshallen for Overfladebehandling af f�rdige Aluminiumsvarer. Bygningen, der er ca. 600 m2, blev delvis �delagt, og desuden blev en Mur ind til De forenede Konservesfabriker st�rkt beskadiget.

Flyvervarslingen. Flyvervarslingen ved Midnat skyldtes Indflyvning af allierede Maskiner, der gik ind over L�s� og Anholdt; hvorfra de


575

drejede sydpaa over Kattegat, hvor de kredsede nogen Tid, inden de atter forlod dansk Omraade med vestlig Kurs. Der er ikke indgaaet Meldinger om Bombenedkastning eller om Virksomhed fra Antiluftskyts.

Anl�gsgartner dr�bt. I Aftes ved 21,30-Tiden blev en Mand fundet d�ende paa Tuborgvej ud for Nr. 134. Da Ambulancen kom til Stede, rykkede nogle uniformerede Korpsfolk frem og sagde, at de havde den paag�ldendes Papirer. Den saarede blev opgivet at v�re Anl�gsgartner Lindhardt, Emdrupvej 158. Han var ramt af 20-30 Kugler og d�de kort efter i Ambulancen.

Arresteret. L�ge Borghild Andersen, Vesterbrogade 89, er Tirsdag Morgen blevet hentet i sit Hjem af det tyske Politi.

L�sladt. Overl�ge Ove Nielsen, som for ca. 3 Uger siden blev arresteret af det tyske Politi, og som siden har siddet paa Politigaarden, er blevet l�sladt.

Hentet Tegninger hos "Siemens". I Gaar Formiddags rykkede en halv Snes Sabot�rer ind hos "Siemens", Blegdamsvej 124. De tog en Del Tegninger, Beskrivelser o.lign. vedr�rende tyske Arbejder. Ud over at Personalet blev holdt op, skete der intet.

Ransagning paa Amagertorv. En Patrulje fra Vagtv�rnet opdagede i Nat ved 2-Tiden, at 5-6 Personer interesserede sig ret st�rkt for Gitterd�ren til Nr. 15. Da Vagtv�rnet henvendte sig til de paag�ldende, legitimerede en af dem sig som tilh�rende Gestapo og gav Vagtv�rnsfolkene Ordre til at gaa videre, hvad de ogsaa gjorde, men lidt senere h�rtes et Brag. Det var Gitterd�ren, der blev spr�ngt. Senere paa Natten kom Vagtv�rnsfolkene tilbage for at unders�ge, hvad der var sket. Saa vidt man kunde sk�nne, havde der v�ret Razzia i Stuckenbergs Boghandel. Man mener, at de fremmede har lukket sig ind i Forretningen ved Hj�lp af N�gler, da man havde set, at de havde et stort N�gleknippe med sig.

Episode paa Amager. Taxachauff�r Tage Meyer, Wagnersvej 6, blev i Nat hyret til en Tur paa Amager. Da Vognen K 1515 var i en Sidegade til Holmbladsgade, blev Chauff�ren holdt op, og Passagererne k�rte selv videre. Taxachauff�ren ringede til Vagtv�rnet, der rykkede ud til Kvarteret, hvor man ikke saa noget til K 1515, men derimod fandt en herrel�s Taxavogn K 1334, men da Lederen af Vagtv�rnsholdet vilde unders�ge Vognen, fik han af en Hipomand Besked om at k�re tilbage, da der vilde blive "knaldet", hvis man fortsatte med at k�re rundt i Kvarteret. Vagtv�rnet trak sig saa tilbage.

D�d i Tyskland. Gennem Dansk R�de Kors er der givet Meddelelse om, at Blikkenslager Einer Lundvang, f�dt 1916, er d�d i Neuengamme


576

den 6. December. D�dsaarsagen angives at v�re Hjertesv�kkelse. En ung Kontorist i Kriminalpolitiet i Svendborg, Arne Kjeld J�rgensen, S�n af Arbejdsmand Ejnar J�rgensen, Dronningholmsvej 21, Svendborg, er d�d i Tyskland den 26. December. Han blev anholdt den 16. Juni og nogen Tid senere f�rt til Tyskland.

Razzia paa Vinstue. Et Hold Sommerfolk foretog i Gaar Eftermiddags Razzia paa Vinstuen "Bernikow" i Kristen Bernikowsgade. Der blev taget en halv snes G�ster med, og blandt disse Pressefotograf Kielstrup, Berlingske Tidende.

Telefonbombe. Der blev i Aftes ringet til Berlingske Tidende, at der vilde ske en Eksplosion. Arbejdet blev afbrudt Kl. ca. 22,30, men kunde genoptages en Time senere, da der ikke var sket noget.

Provinsen.

Aalborg: I den forl�bne Uge er der f�rt 28 danske Fanger fra den tyske Arrest i Aalborg til Fr�slev. Blandt de overf�rte er Barbermester S�rensen og Hustru, Algade, begge paa ca. 60 Aar. Deres S�n, Ole S�rensen, er efters�gt som sigtet for Drabet paa Herreekviperingshandler Frits Borup. For�ldrene menes at v�re taget i hans Sted.

- Sysselleder Ejnar Laursen blev i Onsdags begravet fra Als Kirke i �stjylland under Udfoldelse af stor H�jtidelighed. Kirken var fyldt af Repr�sentanter for DNSAP og den tyske V�rnemagt, det tyske Politi o. s. v. Ved Baaren stod Schalburgfolk �resvagt, og der blev saluteret over Graven. I en Uge efter Drabet stod Schalburgfolk �resvagt paa det Sted i Skipper Clementsgade, hvor Laursen blev dr�bt, og der var henlagt store Kranse paa Gaden.

Aarhus: Den 36-aarige T�mrer Leo Hoffmann vendte i Gaar hjem efter at have haft Arbejde i Udlandet nogen Tid. Hans Hustru havde ikke ventet ham hjem f�r til Marts og havde, da Manden kom tilbage, Bes�g af en tysk Soldat. Da �gtemanden traadte ind i Stuen, affyrede Soldaten to Skud mod ham, hvoraf det ene ramte i Lungen. Herefter forsvandt Soldaten.

Hustruen, der truede med at begaa Selvmord, da det gik op for hende, hvad der var sket, blev taget i Forvaring af Vagtv�rnet. Hun forklarede, at hun kun havde kendt den paag�ldende Soldat et Par Timer. T�mrer Hoffmann er siden d�d paa Hospitalet.

- Fredag Aften blev et transportabelt Anl�g, som tilh�rer Tyskerne, spr�ngt i Luften i Aarhus Nordhavn.

Grenaa: Mandag Aften tr�ngte nogle bev�bnede Folk ind paa Gaardejer Petersens Gaard i Bredstrup, hvor der var opstaldet 10 Heste, til-


577

h�rende udenbys Vognm�nd. De bev�bnede G�ster �delagde Selet�jet til de ti Heste, hvorefter de forsvandt.

Skive: Paa Herregaarden Sp�ttrup er der i en af K�ldrene fundet Vaaben og Ammunition. Det tyske Politi har ligeledes i Ejendommen "Vulkan" i Skive fundet et Oplag af Vaaben og Ammunition.

Thisted: Det tyske Politi har foretaget en R�kke Anholdelser i Hurup i Anledning af Bombeeksplosionen Nytaarsnat. Blandt de deltagende i Razziaen var en dansk Statsborger ved Navn M�bius. Det h�vdes, at der hos en af de arresterede er fundet Spr�ngstoffer, tilh�rende V�rnemagten.

Esbjerg: Dommerkontoret og Dommerens private Lejlighed i Havnegade er beslaglagt og skal r�mmes i L�bet af en Maaned. Dommerkontoret flyttes til Politiets tomme Lokaler paa Raadhuset.

Frederikssund: En ukendt Dame, ca. 25 Aar, blev Mandag Aften skudt i �stergade af to unge Mennesker. Den ukendte Dame er ikke d�d, men hendes Tilstand meget farlig.

N�stved: Ingeni�rkaptajn Vald. Keller, der er Motorsagkyndig i Vordingborg, er arresteret af det tyske Politi.

Holb�k: Efter Nedskydningen af den 17-aarige Aase Nielsen har det tyske Politi anholdt hendes tidligere K�reste, Kontorist Willy Jeppesen og dennes nuv�rende K�reste, Damefris�rinde Ruth Hansen.

Esperg�rde: En Posts�k, bl. a. med 3.200 Kr., er r�vet paa Stationen.

 

Torsdag den 18. Januar 1945.

Ildkamp paa Amtssygehusets Grund. Gentofte Amtssygehus har fra i Aftes til i Morges Kl. 6 v�ret besat af Sommerfolk, og paa Sygehusets Grund er der i Nattens L�b foregaaet Ildkamp mellem Folk tilh�rende den illegale Bev�gelse og Medlemmer af Sommerkorpset. Der menes at v�re dr�bt 2 Sommerfolk og 1 Mand paa den modsatte Side. Nogen officiel Bekr�ftelse paa Antallet af dr�bte foreligger dog ikke endnu, men Opgivelsen stammer fra ret sikker Kilde. Kampen skal bl. a. have fundet Sted i Tunnelen, som f�rer til Operationsstuen.

Enkelthederne i den Udvikling, som f�rte til Episoden, opgives fra flere samstemmende Kilder at v�re f�lgende: En Bil med L�geskilt kom i Aftes k�rende med st�rk Fart ud ad S�borg Hovedgade. Da den naaede frem til Hj�rnet af Vangedevej, blev den beskudt kraftigt af Hipo- eller Gestapom�nd. Vognen blev ramt af flere Kugler, og 3 af dens Ringe punkterede. Passagererne, som menes at have v�ret 3-4 M�nd, flygtede og forsvandt i M�rket. En af de flygtende var saaret.


578

Forf�lgerne rekvirerede nu Falck til at sl�be Vognen ind paa Politigaarden. Netop som man var klar til at k�re bort med den havarerede Bil, kom en meget altereret Kvinde l�bende og fortalte, at en saaret Mand var bragt ind i en n�rliggende Ejendom, hvorfra Ambulancen netop havde k�rt ham til Amtssygehuset. Denne Oplysning foranledigede, at Hipo- og Gestapofolkene slog Alarm til Razzia paa Amtssygehuset. Siden indtraf en anden Begivenhed i samme Forbindelse. Der rekvireredes en Ambulance til Baunegaardsplads i N�rheden af Amtssygehuset. Da Ambulancen kom frem, blev Mandskabet holdt op og f�rt over i en Taxa, medens de bev�bnede M�nd k�rte videre med Ambulancen. Denne forcerede Amtssygehuset, hvor en saaret Mand blev taget med, formodentlig den saarede fra Bilen, som herved bragtes i Sikkerhed. Da Gentofte Vagtv�rn ved 2-Tiden om Natten paa Foranledning af en Moder, hvis S�n g�r LB-Tjeneste paa Sygehuset, og som var blevet �ngstelig, fordi S�nnen ikke kom hjem, ringede til Sygehuset, blev der ikke svaret. Vagtv�rnet sendte saa en Vogn derop for at unders�ge, hvad der eventuelt kunde v�re i Vejen. Ved Hovedporten blev Vagtv�rnet standset af 4 Sommerfolk med Maskinpistoler og straks tvunget til at k�re tilbage. Om Begivenhederne inde paa Hospitalets Grund vides endnu til Formiddag ikke stort mere end det i Indledningen n�vnte. Hospitalsdirekt�ren er syg, og Forvalteren er gaaet til Ro efter Nattens dramatiske Begivenheder. Bes�ttelsen blev som n�vnt f�rst h�vet ved 6-Tiden i Morges.

Pengene tilbage fra en R�ver. I November var Rodekontoret ved Parkstykket udsat for et R�veri, hvorved nogle bev�bnede M�nd tiltvang sig udleveret den tilstedev�rende Kassebeholdning. En af Deltagerne i R�veriet har aabenbart faaet Samvittighedsnag siden, for forleden Dag afleverede han sin Part af Udbyttet 2.138 Kr., til en Vagtmester i Vagtv�rnet.

Sabotage. I Morges Kl. 7,03 blev Frederiksberg Brandv�sen alarmeret fra et Alarmskab til Hj�rnet af �rstedsvej [i. e. H. C. �rstedsvej] og Rosen�rns All�. Det viste sig, at en lille V�rkstedsbygning, tilh�rende Mouritz Andersens Radioforretning, var �delagt ved Bombeeksplosion. Der fremstilledes Radior�r, og man mener, at Eksplosionen skyldes Sabotage.

Straks efter Brandv�senets Ankomst m�dte 2 tyske Udrykningsbiler, hvorefter Brandv�senet trak sig tilbage, idet det var konstateret, at der ikke var udbrudt Brand. - V�rkstedsbygningen laa inde i Gaarden.

Episoder. Ambulancen blev i Nat kaldt til Hotel "Astoria" i Anledning af, at en Mand skulde v�re skudt paa Gaden. Da Ambulancen kom, var den saarede eller dr�bte imidlertid bragt bort i en anden Bil.

- Paa Hj�rnet af Vestergade og Kattesundet blev Kleinsmed Stefan


579

Le�nik, Ny �stergade 11, i Aftes saaret ved flere Skud i Laar og L�gge, da han standsede op for at overv�re et Slagsmaal. Kleinsmeden er tyskf�dt, men har dansk Indf�dsret. Han f�rtes til Nyelandsvej, men overf�rtes senere til Kommunehospitalet.

- I Nattens L�b er der udfoldet en livlig Aktivitet fra det tyske Politi, og det er kommet til Episoder adskillige Steder i Byen, navnlig i den indre By, men Resultatet af disse Episoder og Razziaer er ikke registreret hos nogen dansk Myndighed. Hverken Brandv�sen eller Redningskorps har v�ret tilkaldt, ligesom andre Hj�lpekilder heller ikke har kunnet give Oplysninger.

Provinsen.

Aarhus: En 16-aarig Dreng blev forleden alvorlig saaret ved, at en hjemmelavet Bombe, han sad og eksperimenterede med, eksploderede mellem H�nderne paa ham. Den unge Mand fik bl. a. den ene Haand revet helt af.

Grenaa: En Lastbil, som tilh�rte en Vognmand fra Aarhus, blev forleden spr�ngt i Luften i "Autocentralen" i Aagade. Ved Eksplosionen spr�ngtes en Del Ruder.

Vejle: Tirsdag Aften skete en Eksplosion i Briketfabrikken ved Vejle Nordbanegaard. Fabrikkens Lokaler benyttes for Tiden af V�rnemagten som Oplagsrum. Skaden ved Eksplosionen var ikke s�rlig stor.

- Tirsdag Aften tr�ngte nogle maskerede og bev�bnede M�nd ind paa Mekaniker Schlemmings Autov�rksted og tiltvang sig udleveret en Personvogn, tilh�rende V�rnemagten. Vognen var indsat til Reparation, men endnu ikke f�rdigrepareret, da Revolverm�ndene forlangte den udleveret. Mekanikeren blev truet til at g�re Reparationen f�rdig.

Fredericia: De lokale Blade indeholdt i Gaar f�lgende Meddelelse fra den tyske V�rnemagt: "Paa Grund af de stadig gentagne Spr�ngninger paa Banegaardsomraadet er Gangstien fra Banegaarden til Prangervej sp�rret for al F�rdsel - uden Undtagelse - Dag og Nat."

Aabenraa: Den i Morgenbladene omtalte Standsning af S�nderjyllands H�jsp�ndingsv�rk Onsdag Formiddag skyldtes, at et tysk Fart�j ved den us�dvanlig lave Vandstand kom til at standse V�rkets K�levandstilf�rsel.

 

Fredag den 19. Januar 1945.

En halv Snes revolverbev�bnede M�nd tr�ngte lidt f�r Midnat ind paa Apolloteatret. Paa dette Tidspunkt var der kun to Bartendere og to af Teatrets Damer i Bygningen. De blev jaget ud paa Gaden med


580

Besked om at fjerne sig fra Stedet hurtigst muligt, da Bygningen skulde spr�nges i Luften. To Byvagter blev paa deres Patrulje standset i N�rheden af Teatret af fire civilkl�dte M�nd med Maskinpistoler og fik Ordre til at gaa hver til sin Side og holde Folk borte, da Teatret vilde blive spr�ngt i Luften om et �jeblik. De v�grede sig f�rst ved at efterkomme Ordren, fordi de f�lte sig noget desorienteret ved hele Situationen, men da der blev sagt til dem, at de vilde blive skudt, hvis ikke de straks adl�d, blev Ordren fulgt. To Minutter senere - et Par Minutter over Midnat - h�rtes den f�rste Eksplosion, og straks efter fulgte den anden, som var endnu kraftigere. I L�bet af forbavsende kort Tid stod hele Bygningen i Flammer, saa man maa formode, at der har v�ret udlagt Brandbomber eller er anvendt br�ndbare V�dsker. Efter Eksplosionerne blev Folk holdt borte med Trusel om Skydning. Brandv�senet var tre Kvarter senere fuldkommen Herre over Ilden, der en Overgang var meget farlig for Nabobygningerne. Tivolis Kontor blev en Del beskadiget baade af Ild og Vand, og en Del af Arkivet blev �delagt. - Teatrets Bygning blev fuldst�ndig �delagt, tilbage er kun Facaden og Ruindyngerne. Det er ikke muligt endnu med nogen Sikkerhed at opg�re Skadens St�rrelse, men det sk�nnes, at den andrager ca. 700.000 Kr.

Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen. Natten til i Gaar var der Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen paa Bernstorffsvej. Formentlig stod denne Razzia i Forbindelse med den samtidige Episode paa Gentofte Amtssygehus. Ved 3-Tiden h�rtes Skydning ude paa Bernstorffsvej, og kort efter tr�ngte nogle Sommerfolk og tyske Soldater i gr�nne Uniformer ind i Hospitalet og forlangte udleveret en Mand, som tidligere paa Natten skulde v�re indlagt med Skudsaar. Det blev meddelt, at der ganske rigtigt var indlagt en Mand, men han var senere d�d af sine Saar. De fremmede forlangte da Liget udleveret, og dette skete. Samtidig tog de den visiterende L�ge med, og han er saa vidt vides ikke siden frigivet. Sommerfolkene og Soldaterne blev staaende et Stykke Tid nede i Porten, fordi de - efter hvad de selv sagde - frygtede et Angreb, men da alt syntes at v�re roligt i Nabolaget, forsvandt de. Det er sandsynligt, at den afd�de var identisk med Manden, som befriedes fra Amtssygehuset tidligere paa Natten. Den Omst�ndighed, at Ambulancen, som benyttedes, senere fandtes uden for Sct. Lucas-Stiftelsen, kunde i hvert Fald tyde herpaa. Torsdag Formiddag var der atter Razzia paa Sct. Lucas-Stiftelsen, hvor denne Gang et halvt Hundrede Gestapo- og Sommerfolk sp�rrede Tilgangene til Hospitalet og foretog en meget grundig Efters�gning.

Sabotagen paa Grundtvigsvej. Om den i Morgenbladene omtalte Sabotage paa Ingeni�r Emmeches Fabrik paa Grundtvigsvej kan yderligere oplyses, at Ildkampen mellem Sabot�rerne og den sv�rt bev�bnede Sabotagevagt begyndte en halv Time f�r Eksplosionen. Fabrikken, som


581

tidligere har v�ret Genstand for Sabotage, var meget omhyggeligt bevogtet. Kampen foregik over store Dele af Kvarteret, hen ad Grundtvigsvej, ud paa B�lowsvej og videre ad Danasvej til �rstedsvej [i. e. H. C. �rstedsvej]. Da Tyskernes Forst�rkning ankom, afbr�d Sabot�rerne den elektriske Str�m til Gadebelysningen, saa de kraftige Lamper foran Fabrikken slukkedes. Kampen fortsatte efter Eksplosionen, og det menes, at ogsaa en 20 mm Kanon har v�ret i Virksomhed. Selvom der utvivlsomt baade har v�ret d�de og saarede, blev ingen danske Ambulancer anvendt, og enhver dansk Myndighedsperson, som s�gte frem til Stedet, blev afvist ved Sp�rringerne. Sabot�rerne havde i Forvejen varskoet en Del af Beboerne og anmodet dem om at aabne Vinduerne, da der vilde komme et Brag. Denne Del af Advarslen foregik ved, at nogle Sabot�rer raabte fra Gaden ind til Villaerne og Ejendommene.

Skudt efter Vagtv�rnsfolk. I Nat fik Vagtv�rnets Hovedstation Melding om, at en Vagtv�rnspatrulje var blevet beskudt i Sundevedsgade, men da Udrykningsholdet kom til Stede, var Gerningsm�ndene forsvundet. Ved 4-Tiden gentog Episoden sig i Lille Istedgade. Vagtv�rnet rykkede da ud med 4 Vogne, og det lykkedes at anholde 3 bev�bnede M�nd i Kvarteret. De anholdte svarede til det opgivne Signalement og blev derfor taget med til Hovedstationen. Det viste sig, at de anholdte havde tyske Papirer paa sig, hvorfor de straks afleveredes til de tyske Myndigheder.

Mordet paa Direkt�r H. C. Hansen. Man staar fuldkommen uforstaaende over for Mordet paa Direkt�r H. C. Hansen, "Baltica". Han havde ingen politiske Interesser og levede yderst stilf�rdigt, interesserede sig kun for sit Arbejde og sin Familie. Dir. H. C. Hansens Afdeling inden for "Baltica" var Brandforsikring og Tyveriforsikring.

Hentet Benzin paa F. D. B. Fire bev�bnede M�nd holdt Torsdag Middag Portneren op i F�llesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Bygning i Njalsgade. De hentede herefter ca. 400 Liter Benzin, som stod i Dunke, bl. a. nede i Syrek�lderen. En Del af Benzinen tilh�rte Statens civile Luftv�rn.

Sabotage. Tidligt Torsdag Morgen blev Vaskeriet "Guldborg", Guldbergsgade 84, fuldst�ndig �delagt ved Sabotage. Vaskeriejeren, Hr. Mollerup, blev taget paa Sengen af nogle bev�bnede M�nd. I Vaskeriet, som havde en Del Uniformer til Rensning, blev noget af T�jet overh�ldt med Saltsyre, f�r Bygningen blev bombet.

Razzia. I Aftes var der Razzia i Ejendommen, Rantzausgade 62-64, og der blev taget forskelligt med derfra

D�d i Tyskland. Freskomaler og Dekorat�r Tage Voersaa-Nielsen, der bor i New Orleans, hvor hans Hustru og to B�rn opholder sig, men


582

som lige f�r Krigen var kommet hjem paa Bes�g, er if�lge Meddelelse gennem R�de Kors til de Paar�rende d�d i Neuengamme den 12. December af Dysenteri. Han blev arresteret i Odense den 9. Maj i Fjor.

Provinsen.

Odense: Natten til Torsdag h�rtes kraftige Eksplosioner ude fra den store Arbejdsplads ved Lunde. Der menes at v�re anrettet en betydelig Sabotage paa Ingeni�r-Materiel.

Frederikssund: Den i Onsdags omtalte unge Dame, som blev saaret ved flere Skud paa Gaden, er efter Operationen af Gestapo forlangt overf�rt til Nyelandsvejs Lazaret, da hun tilh�rte det tyske Politi.

Rungsted: Ved 17-Tiden i Onsdags blev en Mand, som er Tolk hos Gestapo, beskudt ud for Restaurant "Jomsborg" i N�rheden af Stationen. Tre ukendte M�nd fyrede l�s paa ham ind mellem tilf�ldigt forbipasserende. Han menes at v�re ramt i Benet og Underlivet og f�rtes i en Ambulance til den tyske Afdeling paa Skodsborg. Ved samme Lejlighed saaredes Fru Ilse Nielsen, som tilf�ldigt opholdt sig i N�rheden. Hun gik og grusede uden for "Jomsborg", der tilh�rer hendes Moder. Fru Nielsen blev alvorligt saaret i Underlivet, og hendes Tilstand menes at v�re kritisk.

Holte: Sent Onsdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razzia paa et Trykkeri i Holte, som h�vdes at trykke illegale Blade, bl. a. "Dansk Presse". Der blev foretaget Beslagl�ggelse af Blade, og Bogtrykkeren samt en L�rling blev taget med.

Vejle: Maskinmester Erik Rask, L�sning, som for en halv Snes Dage siden blev saaret i h�jre Arm, er d�d paa Horsens Kommunehospital. Han saaredes i sin Tid paa den Maade, at en Kugle fra et Varselskud, som var rettet mod Jorden, sprang op og ramte ham i Armen. Maskinmesteren kom ud for Episoden ved at overh�re et Tilraab.

Horsens: Driftsleder A. Petersen fra Zoneredningskorpset og hans S�n, Politibetjent Petersen, som blev afhentet af Gestapo under den sidste Razzia i Horsens, er l�sladt og vendt tilbage til deres Hjem.

- I Aftes skete der Spr�ngninger i begge Jernbanespor paa Str�kningen Horsens-Hatting. Trafikken ventedes dog genoptaget sent om Aftenen eller Fredag Morgen.

 

L�rdag den 20. Januar 1945.

I Gaar Morges k�rte en Lastbil op foran Skolen for Haandvaaben. De tyske Vagtposter blev holdt op, og Folkene paa Lastbilen l�ssede alle de Vaaben paa Vognen, denne kunde tage, men da der var flere tilbage,


583

standsedes en forbipasserende Lastvogn fra Burmeister & Wain. Da ogsaa denne Vogn var blevet l�sset med en Del Vaaben, k�rte begge Vogne bort. - Skolen ligger paa Amager.

Arresterede. Folketingsmand J�rgen Gram blev Fredag Middag anholdt i sit Hjem i Gab�l og f�rt til Aabenraa. Folketingsmanden blev dog l�sladt hen paa Aftenen. L�ge Svend Damkilde, Odense, er Natten til Fredag blevet anholdt af det tyske Politi. Aarsagen til Arrestationen kendes ikke. Paa B�rsen arresterede det tyske Politi i Gaar Veksellerer Heckscher-S�rensen. Fra Aalborg meddeles, at der Natten til i Gaar blev foretaget en Del Anholdelser. En af de efters�gte, der er S�n af Blomsterhandler Frederiksen, Bispensgade, fors�gte at flygte, men blev saaret og bragt til det tyske Feltlazaret.

Skudt i sin Lejlighed. Den i Morgenbladene omtalte C. Frederiksen, der Fredag Eftermiddag blev skudt i sin Lejlighed, Herluf Trollesgade 24, er identisk med Robert Frederiksen, der i sin Tid var Meddeler til Bladet "Kamptegnet". Ved sin D�d var han i Besiddelse af Legitimationspapirer fra det tyske Politi.

R�veri. I Aftes tr�ngte 6 revolverbev�bnede M�nd ind i Fabriksarbejdernes Forbunds Kontor, Bjelkes All� 32, hvor de tog Beholdningen af kontante Penge og Kontingentm�rker.

- I Aftes tr�ngte endvidere 3 bev�bnede M�nd ind i Grosserer H. S. Lunaus Forretning, Tordenskjoldsgade 14, og tvang Grossereren til at udlevere sin Tegnebog, som indeholdt 4.400 Kr.

Saaret. I Aftes foretog Sommerfolk en Razzia paa Gr�kenlandsvej, hvor de besk�d en Stuelejlighed i Nr. 20, hvorved den 15-aarige B�rge Christoffersen, som bor Aalandsgade 37 St., blev ramt i h�jre Laar.

Razzia. I Villaen Parkovsvej 43, Gentofte, foretog det tyske Politi i Gaar en indgaaende Ransagning. Villaen, der tilh�rer Civilingeni�r J. Chr. Islef, har i nogen Tid staaet ubeboet.

Afhentet til Hospitalsindl�ggelse. Nogle civile, dansktalende Herrer fra det tyske Politi henvendte sig sent i Aftes paa Grosserer A. Madsens Bop�l, Aureh�jvej 1, og forlangte, at Husassistenten, Frk. Else Hansen, skulde f�lge med. Der blev sagt, at hun havde paaf�rt 10 tyske Soldater venerisk Sygdom og skulde indl�gges paa et Hospital.

Brandbombe gennem Brevkassen. Brandv�senet blev i Aftes kaldt til J. Tvedes Skr�derforretning, Aaboulevarden 11. Der var stukket en Brandbombe ind gennem Brevkassen, men Ilden kunde hurtigt slukkes.

Jernbanetabotage [i. e. Jernbanesabotage]. Sent i Aftes skete der Spr�ngning i begge Jernbanespor mellem Hatting og L�sning ved Horsens. I det ene Spor kunde


584

Trafiken genoptages i Morges (sydgaaende Retning), og det andet Spor menes at kunne bringes i Orden i L�bet af Formiddagen i Dag. Tidlig i Morges skete Spr�ngning i begge Spor mellem Horsens og Hatting. Der skal udveksles 4 Skinner.

Folkeregister fjernet. I Gaar Eftermiddags blev Folkeregistret i Taastrup fjernet og k�rt bort i en Bil.

Hold up paa Palladium. En bev�bnet R�ver tiltvang sig i Gaar Eftermiddags Adgang til Kasseekspeditionen paa "Palladium"s Atelier i Hellerup. R�veren, fik udleveret Kontantbeholdningen paa ca. 3.000 Kr.

D�dsfald i Tyskland. L�ge Knud Nordentoft, Varde, er if�lge Meddelelse til Familien d�d i Tyskland. L�ge Nordentoft, der blev 48 Aar, blev anholdt omtrent samtidig med Politimester Simoni, Varde, som ligeledes for nogen Tid siden er d�d i Tyskland, hvilket tidligere er meddelt - Mekaniker Evald Hansen, Lavgade 2, Haderslev, er d�d den 11. December i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: To bev�bnede M�nd tvang Tirsdag Aften Dommerfuldm�gtig Helge Stoustrup til at udlevere Motorregistret samt et Par Protokoller.

Aarhus: Hovedfyret for Indsejlingen til Aarhus Havn blev i Aftes spr�ngt i Luften. Det laa i N�rheden af Skovvej.

Odense: Da den 20-aarige Bent Kaa Olsen i Gaar kom ud fra Ejendommen Bredstedgade 14, hvor han havde v�ret oppe for at bes�ge sine Svigerfor�ldre, blev han af tre-fire revolverbev�bnede M�nd tr�ngt ind i Opgangen igen. De affyrede nogle Skud mod ham, og da Falcks Ambulance kom til Stede, var han afgaaet ved D�den. Den dr�bte menes at have haft tyske Forbindelser.

Middelfart: Paa Middelfart Autocentral, der tilh�rer Direkt�r Steffen Petersen, blev der forleden Nat fjernet 22 store Autod�k, hovedsageligt fra tyske Biler, som var til Reparation paa V�rkstedet

Nyk�bing S.: Onsdag Aften blev Smedemester Svend Clausen ramt i Nakken af et Skud, da han misforstod et Tilraab fra en tysk Vagtpost om at standse. Smedemesteren blev k�rt til Amtssygehuset og er nu udenfor Fare, sk�nt han havde lidt et stort Blodtab. Begivenheden har foranlediget f�lgende Henvendelse fra Byraadet til Byens Borgere, underskrevet af Borgmesteren: "Da der i den sidste Tid er forefaldet beklagelige Episoder, som har medf�rt alvorlig Fare for Beboernes Liv, henstiller jeg paa Byraadets Vegne, at alle Byens Borgere, navnlig ogsaa Ungdommen, afholder sig fra enhver Provokation til Uroligheder. Situa-


585

tionen er saa alvorlig for vor By, at denne Henstilling absolut maa f�lges. Paa Foranledning af den tyske Kommandant skal jeg henstille, at alle, der maatte blive raabt an, straks standser, da der ellers vil blive skudt"

R�nne: Onsdag Aften forsvandt en Duplikator fra Kommunekontoret og to saa godt som nye Skrivemaskiner fra Fiskeeksport�r Espersens Bygning i Sydhavnen.

Mandag den 22. Januar 1945.

I Morges ved 7,30-Tiden tr�ngte 3 bev�bnede M�nd ind i et V�relse paa Bahns Hotel i Badstuestr�de, hvor de affyrede en Serie Skud mod Fotograf Svend Poulsen, Strandgade 6, medens han laa i Sengen. Den saarede Fotograf f�rtes til Kommunehospitalet. Det menes ikke, han kan overleve Attentatet.

Ud for Restaurant Columbus paa Aaboulevarden blev en ukendt ung Mand i Aftes dr�bt ved Skud. Den dr�bte blev bragt til Frederiksberg Hospital, men n�rmere Enkeltheder vedr�rende Drabet kendes ikke.

Ved 19,30-Tiden i Aftes hentede Ambulancen en ukendt Mand og Kvinde, som begge var blevet haardt saaret af Skud. Episoden fandt Sted ud for de Classenske Boliger paa Godthaabsvej. Efter eget �nske blev begge de saarede f�rt til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.

Episode i Fodg�ngertunnellen. Sent L�rdag Aften anholdt Vagtv�rnet i Fodg�ngertunnellen en civilkl�dt Schalburgmand ved Navn Louis Hansen, der havde affyret en Del Skud i Tunnellen. Sammen med Kammeraten Viggo Poul Bjerking, der ligeledes havde opholdt sig i Tunnellen, blev han afleveret til den tyske Overfaldskommando. Ved samme Lejlighed fandt Vagtv�rnet i Tunnellen en meget forslaaet Mand ved Navn Egon Godtfred M�ller, der f�rtes til Kommunehospitalet. Den Overfaldne har intet n�rmere oplyst.

Skyderi paa Melchiors Plads. Ved 9-Tiden i Morges opstod et voldsomt Skyderi paa Melchiors Plads ved Nordre Frihavnsgade. En Del Mennesker blev k�rt paa Hospitalet, men Episoden er endnu ikke oplyst.

Skudt i et Bogtrykkeri. I Morges blev Bogholder Viggo B�rge Petersen, Gl. Kongevej 91, beskudt i et Bogtrykkeri, Teglgaardsstr�de 13. Han ramtes i Bryst og Mave og blev saaledes meget haardt medtaget, men levede endnu ved Indl�ggelsen.

K�benhavns Brandv�sen har i det sidste D�gn haft 56 almindelige Ambulanceudrykninger og slet ingen Brandudrykninger.

"Telefonbombe" mod Vagtv�rnet. I Nat ringede en Mand, som efter Stemmef�ringen at d�mme var beruset, til Gentofte Vagtv�rn paa Villa


586

"Adelaide" og fortalte, at Vagtv�rnsfolkene var nogle "Skruebr�kke-Mikler", men nu skulde de passe paa, for om et �jeblik r�g Villaen i Luften. Opringningen blev ikke taget s�rlig h�jtideligt, og der skete heller ikke noget.

Jernbanesabotage. Paa Str�kningen mellem Silkeborg og Funder skete i Gaar nogle Spr�ngninger. Henved en halv Snes Skinner maa udveksles.

Razziaer. L�rdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razziaer i Ristorante Italiano og paa N�rrebrogade Nr. 8 og 10.

Fundet dr�bt. L�rdag Aften blev en Mand fundet ved Sundby Remise. Han var saaret af et Skud igennem Hovedet og blev f�rt til Sundby Hospital.

Telefonbomber mod Restauranter. I Aftes havde Restauranterne National Scala og Olympia Telefonbomber. Olympia lukkede ved 21-Tiden og aabnede ikke senere.

Illegal Filmsforevisning. L�rdag Aften tr�ngte 30-40 bev�bnede M�nd ind i All�teatret i J�gersborg All�, hvor de foreviste en Film. En af M�ndene holdt en st�rk nationalbetonet Tale i Forbindelse med Filmsforevisningen. Efter en Snes Minutters Forl�b forsvandt M�ndene igen, hvorefter Teatrets Program kunde gennemf�res.

Arresterede. I Slutningen af forrige Uge menes der at v�re arresteret mere end en Snes Personer i Aalborg, blandt disse Pastor Henrik Christensen og Overpakmester Nyb�k-Christensen. Fra T�nder indberettes, at Ekstraarbejder ved Statsbanerne Andreas T�stensen, Tinglev, og Telegrafarbejder Jacob Lorentzen er arresteret og f�rt til Aabenraa. I Hiller�d er arresteret Skatteinspekt�r Aksel Silberg og dennes Medarbejder i Folkeregisteret J�rgen Seifert. - Det tyske Politi efters�gte i Onsdags Politifuldm�gtig Mikkel Lund, Toftlund, og henvendte sig blandt andet paa Moderens Gaard "Lundsgaard" i Hammelev Sogn. Politifuldm�gtigen var imidlertid borte. Gaarden blev gennems�gt, da man h�vdede, at der var skjult Vaaben. Efters�gningen var uden Resultat. - Fra Haderslev meddeles, at Typograferne Christian Hjort, Herbert Steffen og Jep Jespersen Paulsen, som alle er ansat paa Dagbladet "Dannevirke", er arresterede. To andre Typografer fra Bladet efters�gtes forg�ves.

Fra Fr�slev til Tyskland. Fra Haderslev meddeles, at Oberstl�jtnant Elmgren, Kaptajn Muxoll samt Overl�ge i H�ren Harry Hansen, alle hjemmeh�rende i Haderslev, er f�rt fra Fr�slev til tysk Koncentrationslejr.

D�d i Tyskland. Den 48-aarige Papirarbejder Christian Eriksen Byth, Silkeborg, er den 28. November d�d i Tyskland. Endvidere den 45-aarige


587

Murer Sofus Madsen, �ster Havnegade 8, Aalborg, (i Begyndelsen af December), den 51-aarige Overgendarm fra Gr�nsegendarmeriet (19. December) og endelig Overgendarmerne Christian Asmussen, Bov, C. C. Skov, R�nshoved, J. V. Christensen, Skelde, H. P. Gimm, N�rrem�lle, og Gendarm E. T. Kj�rulf, Fr�slev.

Provinsen.

Aalborg: Natten til L�rdag forekom der kraftig Skydning i Byen. Ved �steraas blev en tysk Marinesoldat dr�bt.

Aarhus: Det forleden omtalte Drab paa Leo Hoffmann viser sig nu at have en anden Forklaring. Hustruen har over for Vagtv�rnet tilstaaet, at hun sad sammen med en gammel Ven fra Vejby, da Manden uventet kom hjem. Vennen blev smidt ud, og Manden gav Hustruen nogle Lussinger. Hustruen tog herefter en Revolver og affyrede med den nogle Skud mod Manden. Hun tilstod, at Historien om, at hun var sammen med en tysk Soldat, som hun havde truffet et Par Timer i Forvejen, var urigtig.

- Fredag Aften fjernede en halv Snes bev�bnede M�nd flere Ruller af den tyske Film "Dr�mmes�en" fra "Bio" i Aabyh�j. Filmen skulde have haft Premiere den f�lgende Dag.

Svendborg: Nogle bev�bnede M�nd tr�ngte Fredag Aften ind paa Stadsingeni�rens Tegnestue paa Raadhuset. Kontoret blev gennems�gt, men saa vidt vides tog M�ndene ingenting med sig.

Thisted: Den for nogen Tid siden arresterede Apoteker Kierulff er f�rt til Fr�slev.

K�benhavn. Om Episoden paa Melchiors Plads kan nu - Kl. 11,30 - oplyses, at to dr�bte M�nd er f�rt bort fra Kampstedet. Den ene menes at v�re en civil Sommermand. Han var forsynet med tyske Papirer. Den anden dr�bte har man derimod ingen Oplysninger om. En forbipasserende, Fru Nielsen, Nordre Frihavnsgade 100 A Stuen, fik et Skudsaar i Laaret og maatte bringes til Rigshospitalet. Fruen kom tilf�ldigt ind i Skudlinien. Skudvekslingen fandt Sted mellem civile, og man ved ikke noget om Anledningen til Episoden.

Den paa f�rste Side *) omtalte Bogholder Viggo B�rge Petersen, der i Morges blev saaret i Teglgaardsstr�de, opgives at have haft nazistiske Interesser.

 

Tirsdag den 23. Januar 1945.

De to dr�bte ved den i Gaar omtalte Episode i Nordre Frihavnsgade ved Melchiors Plads var den konstituerede Chef for Schalburgkorpset,

*) Her Side 586.


588

Premierl�jtnant T. I. P. O. Madsen og den ca. 37-aarige K�bmand Kaj Kragh-Nielsen, som ogsaa indtog en ledende Stilling i Schalburgkorpset.

Damper opbragt ved Fejltagelse. Svensk Radio bragte S�ndag Aften Meddelelse om, at en tysk Patruljebaad havde opbragt en dansk Damper kun nogle Hundrede Meter ud for Helsingborg. Det har senere vist sig, at den paag�ldende Damper var "Trondhjem", tilh�rende D. F. D. S. Damperen var paa Vej til G�teborg og havde fulgt den s�dvanlige Kurs. Patruljebaaden tog imidlertid "Trondhjem" med ind paa Helsing�r Red, men i Gaar Morges fik Kaptajnen Lov til at sejle igen. F�reren paa den tyske Patruljebaad troede, Damperen illegalt vilde gaa ind til Helsingborg, og det var derfor, han opbragte den.

Sabotagen paa Hans Just's Magasiner. Medens Sabotagen i forrige Uge paa Hans Just's Magasiner i Aarhusgade var rettet mod 4. og 5. Sal, var det i Gaar 3. Sal, som blev �delagt. Her har Firmaet "Elektro-Mekano" V�rksteder, hvor der fremstilles Senderr�r. Bygningens Hj�rner var bevogtet af tyske Soldater, og Magasinernes eget Vagtpersonale opholdt sig i K�lderen. Nogle faa Minutter f�r Eksplosionerne skete, havde Vagterne v�ret en Tur omkring i Bygningen, men uden at opdage noget us�dvanligt. Man antager, Sabot�rerne er kravlet over et Plankev�rk til Viborggade og forsvundet ad samme Vej. Efter Eksplosionerne h�rtes nogen Skydning, men ingen menes at v�re ramt.

Hentet Legitimationskort. Mandag Formiddag hentede en halv Snes bev�bnede M�nd ca. 200 Legitimationskort og en Del Stempelmateriale i K�benhavns Folkeregister.

Fiskekutter opbragt. I Onsdags blev Fiskekutteren 1127 "Tove" af K�benhavn opbragt af det tyske Politi ude i Sundet. Der var 5 Flygtninge ombord.

Garagebrand. Et Garageanl�g i Slotsgade 3 br�ndte i Aftes. Foruden Garagen br�ndte ti opklodsede Biler.

B�lge af Jernbanesabotage. Der er i de sidste Dage gaaet en B�lge af Jernbanesabotage over Jylland, og der er som F�lge heraf opstaaet en Del Trafikforstyrrelser. - Paa Vejle H-Station blokeredes begge Hovedspor L�rdag Eftermiddag paa Grund af Spr�ngninger. Paa Varde Station blev Vandforsyningen L�rdag Aften afbrudt paa Grund af en Spr�ngning i Vandtaarnet. Sent L�rdag Aften indtraf to Spr�ngninger i Dobbeltsporet paa Str�kningen Hatting-L�sning. Trafikken kunde dog genoptages S�ndag Morgen. Natten til S�ndag forekom to Spr�ngninger paa Str�kningen Silkeborg-Funder og S�ndag Morgen fire Spr�ngninger under et Tog mellem Hampen og Ejstrupholm. Tenderen blev afsporet,


589

men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig beretter Togkontoret om tre Spr�ngninger S�ndag Formiddag paa Str�kningen Silkeborg-Funder, hvor der paany Mandag Morgen skete en Spr�ngning. I Forbindelse med det sidste Attentat afsporedes to Personvogne og en Pakvogn. Vognene kom til at staa saaledes, at de tillige sp�rrede for Str�kningen Silkeborg-Lysbro paa Kjellerupbanen, som her l�ber parallelt med Funderbanen. Paa Spr�ngningsstedet indtraf om Eftermiddagen endnu en Eksplosion, hvorved den 31-aarige cand. pharm. Svend T. Kreigergaard-M�ller blev dr�bt. Den dr�bte, der var S�n af Apoteker M�ller, �rneapoteket, Silkeborg, havde sammen med andre nysgerrige stillet sig op for at se paa Rydningsarbejdet.

Brand i Damper. Brandv�senet blev i Morges alarmeret til Damperen "Margrethe" ved Kv�sthusbroen. Der var udbrudt Ild i Kullasten. Det lykkedes dog ret hurtigt at bek�mpe Ilden. Skaden menes ikke at v�re s�rlig stor. Der foreligger formentlig ikke Sabotage.

Sabotagevagt overfaldet. Sabotagevagt i V�rl�selejren Ole Hansen, boende Onsgaards Tv�rvej 6, blev sent i Aftes overfaldet, da han var i N�rheden af sit Hjem. Han blev ret st�rkt medtaget og maatte bringes til Amtssygehuset.

"Auto-Industri" �delagt. Automobilforhandler N. Rasmussens Virksomhed "Auto-Industri", Vesterbrogade 91, blev L�rdag Aften �delagt ved to voldsomme Bombeeksplosioner.

Fors�get mislykkedes. En halv Snes unge Mennesker gjorde L�rdag Aften et mislykket Fors�g paa at tage LB.-Uniformer fra Statens civile Luftv�rns Depot i T�mmerup paa Amager.

Provinsen.

Horsens: S�ndag Aften eksploderede Bomber i f�lgende fire Virksomheder: Horsens K�lerfabrik, tilh�rende Fabrikant A. F. Nielsen, S�nderbrogade 41, Aktieselskabet Borchardt Nielsens Fabrik for Automobildele, L�ven�rnsgade, Motor- og Maskinfabriken Filip Jensens Eftf. i Berlinsgade og M�ller og Jochumsens Maskinfabrik, All�gade. Der opstod betydelig Skade paa Maskiner og Bygninger.

Esbjerg: Byraadsmedlem, Arbejdsmand Christian S�rensen, der tilh�rer Uafh�ngigt Arbejderparti, er blevet arresteret af det tyske Politi.

Skive: Arbejdsmand Albert Fritz Nielsen, f�dt den 1. Januar 1920 i Aarhus, er den 22. December d�d i Neuengamme. Han efterlader sig Hustru og to B�rn.

Aalborg: Blandt den senere Tids anholdte er Postkontrol�r Tholander og Frue, den 21-aarige Birgit Aase Nepper, Helgolandsgade, og en Gym-


590

nasieelev, der i sin Tid var Medlem af den saakaldte "Churchill-Klub". Den unge Mand fors�gte at flygte ved at springe ud af et Vindue paa 2. Sal, da det tyske Politi kom. Han br�kkede begge Ben og blev indlagt paa tysk Hospital. Det menes, at Anholdelserne staar i Forbindelse med Sigtelse for illegal Bladvirksomhed.

Haderslev: Idr�tsinspekt�r, Seminariel�rer F. Braae-Hansen, som har siddet arresteret et halvt Aars Tid, er l�sladt fra Fr�slev-Lejren.

Assens: Haarby Fjerkr�slagteri, en to-etages Bygning, er blevet �delagt ved Bombeeksplosioner.

Birker�d: L�rdag Aften fjernede fem bev�bnede M�nd ca. 7.000 Kartotekskort fra Folkeregistret.

Hiller�d: Det forleden fjernede Materiale fra V�rl�se Folkeregister er fundet i en Skov mellem V�rl�se og Ballerup, forkullet eller revet i Smaastykker.

Nyk�bing S.: Murermester Robert Larsen og to unge Mennesker, Karsten Gundersen, S�n af Skomagermester Gundersen, og Poul Barfoed, S�n af Vejformand Barfoed, er blevet anholdt af det tyske Politi.

 

Onsdag den 24. Januar 1945.

Familie-Journalens Bygninger spr�ngt i Luften. Carl Allers Etablissement (Familie-Journalen) er i Aftes Kl. 23,35 spr�ngt i Luften. Hele Virksomheden er totalt �delagt af Brand- og Spr�ngbomber. En Snes Mennesker i Naboejendommene blev lettere saaret af Glasskaar, Vagtmester Ernst Tommy Lillieqvist, N�rre Alle 11, 3. Sal, blev skudt og d�de paa Stedet, desuden fik to Br�dre Erik og Ernst Hansen Skudsaar, medens Byvagt Holger Lindby Petersen, Br�ndk�rs Vej 3, 2. Sal t. v., blev haardt saaret ved at faa et Radiatorstykke ned over sig. Glasskaden i Bydelen er den hidtil st�rste. Der er knust Ruder paa Vigerslev All�, Toftegaards All�, Toftegaards Plads, Gl. Jernbanevej og Valby Langgade helt ned til Pileall�. Lufttrykket fra Eksplosionerne var saa voldsomt, at Tagene paa flere Ejendomme i N�rheden af Allers Etablissement blev revet op. Alt disponibelt Materiel fra de k�benhavnske Brandstationer og Hovedbrandstationen blev sat ind paa at bek�mpe Ilden, men der var intet at g�re, den store Virksomhed blev totalt �delagt. Skaden menes at v�re den hidtil st�rste af sin Art her hjemme. I de moderne Bygninger fandtes i �jeblikket uerstattelige Maskiner til V�rdi af adskillige Millioner Kroner.

Efter de Oplysninger, det har v�ret muligt at fremskaffe i Morges, har Hovedbegivenhederne udviklet sig paa f�lgende Maade: - En Maskins�tter hos Carl Aller fort�ller, at 4-5 maskerede, civile M�nd i


591

Aftes tr�ngte ind i Maskins�tteriet og tvang Arbejderne til at gaa over paa Trappen i Hovedbygningen. I de f�rste 1 1/2 Time observerede man herfra, at der blev baaret en M�ngde Kufferter ind i de forskellige Bygninger. Kl. ca. 23,30 beordredes Folkene til at forlade Virksomheden, da den vilde blive "bl�st op" i L�bet af et Par Minutter. De l�b alle ud ad Vejen, og 2-3 Minutter senere l�d 3 Eksplosioner. Umiddelbart efter fandt man Byvagt Petersen liggende st�nnende paa Jorden, ramt af en Jerndel. - Fra anden Side oplyses, at der har v�ret en Snes M�nd i Virksomheden, alle bev�bnet med Maskinpistoler. Magasinet paa disse Pistoler sad ud til venstre, naar Pistolerne holdtes i Skudstilling. Paa mindre end eet Minut efter Detonationen kom Folk i sorte Uniformer til Stede. De gav alle i N�rheden Besked om at forsvinde, men da det �jensynligt ikke gik hurtigt nok, begyndte de at skyde. Det var under en saadan Episode, de to n�vnte Br�dre Erik og Ernst Hansen blev saarede - Erik Hansen i N�se og Arm, Ernst Hansen i den ene Arm. Selv har Ernst Hansen fortalt, at han sammen med Broderen havde staaet uden for Ejendommen Toftegaards All� 45 og talt med nogle unge Mennesker, da der pludselig blev Uro i begge Ender af Gaden. De unge Mennesker l�b derfor op ad Trappen til Afsatsen ved 3. Sal. Herfra saa de nogle M�nd i sorte Uniformer standse op paa den modsatte Side af Gaden og aabne Ild mod Ejendommen. Samtidig tr�ngte nogle andre, ligeledes i sorte Uniformer, ind i Huset og begyndte at skyde op gennem Trappeskakten. De to saarede Br�dre blev i en Taxa f�rt til Kommunehospitalet. Man mener ikke, der var flere saarede i Ejendommen.

Noget f�r Eksplosionen var Vagtv�rnet blevet ringet op af en Dame i Nabolaget, som meddelte, at hendes Mand, der var nede med Hunden, ikke var vendt tilbage, og at Naboen, som var blevet sendt ud for at s�ge efter ham, ligeledes var forsvundet. Vagtv�rnet sendte derfor 3 Mand af Sted fra Valby-Stationen, blandt disse Vagtmester Lillieqvist. I N�rheden af Familie-Journalen opdagede de, hvad der var paa F�rde, hvorfor Vagtmesteren vilde skynde sig til en Telefon for at give Meddelelse om det, der var under Forberedelse. I det samme blev han beskudt, og et �jeblik efter l�d Eksplosionerne. Paa Hospitalet, hvortil den haardt saarede Vagtmester hurtigst muligt blev bragt, viste det sig, at Kuglen var gaaet ind i venstre Hofte, havde perforeret Tarmene og Bl�ren og var gaaet ud gennem h�jre Hofte. Byvagt Petersen menes at have faaet Brud paa Rygs�jlen. - Paa Kommunehospitalet behandledes i�vrigt f�lgende for Snitsaar: Viggo Knudsen, Lysh�jgaardsvej 21, 2. Sal, Inga N�rthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Ruth N�rthen, Kjeldsgaardsvej 6, 3. Sal, Svend Arnesen, Kjeldsgaardsvej 6, Stuen, Hjalmar Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Gurli Petersen, Kjeldsgaardsvej 8, Stuen, Esther Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Ole Haxholm, Kjeldsgaardsvej 8, 1. Sal, Axel Bjerg, Hulgaardsvej 104, 2. Sal.


592

Bombe paa Benzintanken. I Morges opdagede en forbipasserende, at der var h�ngt en Bombe paa Benzintanken ud for C. F. Richs Vej 103. Frederiksberg Brandv�sen s�rgede for, at Kvarteret blev afsp�rret, og tilkaldte en Spr�ngkommando.

D.N.S.A.P.-Lokale raseret. Der opstod sent i Aftes Sabotagebrand i D.N.S.A.P.s Lokale paa 1. Sal i Ejendommen Smallegade 41. Lokalet blev fuldst�ndig raseret, men Brandv�senet kunde slukke Ilden ved Hj�lp af en Haandspr�jte.

Tolv Mand af Skibsbes�tning arresteret. L�rdag Eftermiddag arresterede det tyske Politi tolv Mand af Bes�tningen paa Det Danske Kulkompagnis Damper "Skandia". Skibets F�rer, Kaptajn C. C. Stengade, 1. Styrmand E. Malby Hansen og Maskinmester Florin er blandt de arresterede.

Dr�bte. Tirsdag Aften hyrede to M�nd en Taxa paa V�rnedamsvej og bestilte Tur til R�dovre. Da Vognen var i Jernbane All�, h�rte Chauff�ren et Skud inde fra Passagers�det. Han standsede Vognen, men fik i det samme stukket en Revolver i Siden og blev tvunget til at k�re videre. Paa Hj�rnet af Doktorhaven og Annexgaardsvej fik Chauff�ren Besked om at standse, og den ene af M�ndene kastede den anden, som var livl�s, ud af Vognen og tvang saa Chauff�ren til at k�re tilbage til V�rnedamsvej. Her betalte han 60 Kr. for K�rslen og Reng�ring af Vognen, hvorefter han forsvandt. - Liget af den dr�bte blev senere fundet af Beboerne paa Annexgaardsvej. Alle Papirer var fjernet, saa den afd�de kunde ikke identificeres.

En Marinev�gter Aksel Nielsen, Vedelavej 5, blev ved 17,30-Tiden i Aftes skudt og dr�bt paa Hj�rnet af Auroravej og Roskildevej. Den dr�bte f�rtes til Nyelandsvejs Lazaret.

Hipo-Bil gennem Butiksrude. En af Hj�lpepolitiets, de saakaldte Hipo-Folks Biler k�rte i Nat gennem en Butiksrude og endte inde i Columbia-Imports Forretning, Frederikssundsvej 135. Ingen blev saarede, men Loftet og den ene Gavl truede med at styrte ned over Bilen.

Supplerende Oplysninger om dr�bte. Om nogle af de sidste Drab indtil den 15. Januar foreligger nu supplerende Oplysninger. - Kommunel�rer S�ren Birktoft, som, blev hentet i sit Hjem af ukendte Personer og skudt ned uden for Hvidovre Pr�stegaard, er d�d efter en Operation den 29. December. Den ukendte Mand, som den 19. December blev fundet dr�bt i Bryghusgade, er identificeret som Arkitekt John Orla Hansson, Norsvej 4. En ukendt Mand, som blev fundet skudt i Vasbygade, er identificeret som Frands Thorvald Hansen, Thorskov. Den paag�ldende blev i�vrigt genkendt hurtigt efter Drabet. Han var kendt


593

Nazist. Repr�sentant Svenn Lykke Frederiksen, Vesterbrogade 94, som blev skudt ned ud for Lido Bar, da han vilde hj�lpe en Kvinde, der blev pryglet af en Mand, er d�d af sine Saar den 14. Januar.

Provinsen.

Aarhus: Bibliotekar ved Aarhus Kommunebibliotek Erik Kristian Sch�tler Nielsen er den 19. December d�d i Neuengamme.

Slagelse: Natten til Tirsdag er der for�vet et Bombeattentat mod Maskinfabrikken "Slagelse", Slotsgade 29, som indehaves af Fabrikant C. A. Hansen. Kl. 23,20 eksploderede to Bomber i den to-etages Maskinhal. Virkningen var meget voldsom, og Ydermurene blev bogstavelig talt pustet bort, mens Taget faldt ned over alle Maskinerne. Fabrikken, der fremstiller Presser, Stansemaskiner o. l., besk�ftigede 50 Arbejdere. Ogsaa en Del af Kontoret er �delagt ved Eksplosionen, men der opstod ikke Brand, og ingen Mennesker kom til Skade.

Roskilde: Fabrikant Poul M�llers Maskinfabrik i Borup blev Natten til Tirsdag delvis �delagt ved Bombeeksplosioner. Ved 24-Tiden tr�ngte tre sv�rtbev�bnede M�nd ind i Fabrikken, hvor de holdt de to Sabotagevagter op og afv�bnede dem. Der blev anbragt tre Bomber, og ved Eksplosionerne forvoldtes alvorlig Skade paa den �ldre Del af Fabrikkens Bygninger. Murene og Taget har taget Skade, ligesom Maskinerne er �delagt, derimod er Maskinerne ikke �delagt i den nyere Del af Fabrikken. Der spr�ngtes en Del Ruder bl. a. i Fabrikantens Privatbolig og i et Tog, der holdt paa Stationen. Der kom ingen Mennesker til Skade. Fabrikken besk�ftigede 40 Arbejdere.

Ringsted: To unge M�nd traadte Tirsdag Eftermiddag ind i Banken for Ringsted og Omegns Filial i G�rslev. De tvang med Revolvere Personalet til at udlevere 20.000 Kr., hvorefter de forsvandt. I Efteraaret blev der samme Sted r�vet 5-6.000 Kr., og man mener, at det er de samme Personer, der har v�ret paa Spil denne Gang.

K�benhavn: Tirsdag Eftermiddag blev Blomsterhandler, Fru G. Tingsted, Griffenfeldtsgade 54, anholdt af Gestapo. En Times Tid senere, det var ved 16-Tiden, blev 2 M�nd anholdt af Tyskerne i Blaagaardsgade ved Korsgade, medens en 3. flygtede i Bil.

 

Torsdag den 25. Januar 1945.

De planlagte og indtil Onsdag forhandlede Br�ndselsrestriktioner vil blive yderligere sk�rpede, idet Foruds�tningerne for den oprindelige Plan har �ndret sig. Forv�rringen i Situationen er opstaaet ved, at de


594

Beredskabslagre, man har, maa forventes at blive reduceret yderligere ved visse Leverancer.

Jernbanesabotage. Onsdag Eftermiddag skete en Eksplosion under et tysk Milit�rtog paa Str�kningen Odense-Holmstrup. Ingen kom til Skade, og der skete heller ingen Afsporing af Vogne. Trafikken i det venstre Spor blev klar en Timestid senere, medens det h�jre Spor f�rst kunde bef�rdes sent i Aftes.

- I Nat fandt en Spr�ngning Sted paa den fynske Hovedlinie mellem Kauslunde og N�rre Aaby. Trafikken kan f�rst genoptages i Dag til Morgen. I Mellemtiden kan Trafikken over Fyn ikke gennemf�res.

Sabotage. Onsdag Aften blev en Benzintank ved Sundby Remise spr�ngt i Luften. - Desuden blev anrettet Sabotage paa K. Larsens Maskinfabrik, N�rre All� 3. Der opstod stor Skade ved Eksplosionen, ogsaa de omliggende Ejendomme led nogen Skade. En forbipasserende Dame fik et Chok og maatte k�res til Hospitalet.

Stjaalet 100 Autod�k paa Toldboden. Ved Middagstid i Gaar tiltvang to Lastbiler med bev�bnede M�nd sig Adgang til Toldboden. De tvang Arbejderne til at l�sse ca. 100 Autod�k op paa Bilerne, som derefter k�rte bort.

Razziaer. Teknisk Skole paa Frederiksberg fik i Gaar Formiddags Bes�g af Gestapo. Eleverne maatte i en Timestid staa med H�nderne i Vejret. Saa vidt vides blev der intet fundet og heller ingen Arrestationer foretaget.

- I Aftes tr�ngte et Hold Sommerfolk ind paa Restaurant "Mayfair" og foretog Razzia blandt Restaurantens G�ster.

- Frederiksberg Vagtv�rn blev ved 2-Tiden i Nat kaldt til Dr. Priemesvej 2, hvor nogle Personer var i F�rd med at spr�nge D�ren til Urtekr�mmer C. B. Larsens Lejlighed. Da Vagtv�rnet kom til Stede, holdt der udenfor en Vogn, tilh�rende det tyske Sikkerhedspoliti, og Vagtv�rnet fik Besked om at tr�kke sig tilbage. De paag�ldende, som spr�ngte D�ren, var 2 tyske Politisoldater og 3 Sommerfolk. De opgav at s�ge en Spillebule, men da de havde forvisset sig om, at den ikke fandtes i Lejligheden, trak de sig tilbage.

Skipper arresteret: Skipper Hinze, M/S Merkurpaket af R�nne, blev Mandag, kort efter at han med Skibet havde forladt K�benhavns Havn, standset af en tysk Patruljebaad og tvunget tilbage til Havnen. Her blev Skipperen anholdt og f�rt til Vestre F�ngsel.

Provinsen.

Hj�rring: Overl�ge P. Kofoed, Hj�rring Centralsygehus, blev Onsdag Formiddag arresteret af Gestapo, sigtet for illegal Virksomhed. Samtidig


595

blev Boghandler Erik Nielsen, Strandgade, anholdt. Overl�gens Arrestation var ret dramatisk. Midt paa Formiddagen indfandt der sig paa Sygehuset en dansktalende Mand, der �nskede at tale med Overl�gen i Anledning af et Sygdomstilf�lde. Overl�gen var optaget, hvorfor man bad Manden, der opgav Navn og Adresse, om at vente. Han sagde imidlertid, at han daarligt kunde taale Hospitalslugten, hvorfor han vilde komme igen senere. Straks efter kom han tilbage, denne Gang ledsaget af 5-6 maskinpistolbev�bnede M�nd, der tr�ngte ind i L�gev�relset, hvor samtlige L�ger blev holdt op og visiteret. Overl�gen blev derefter arresteret.

Aarhus: En Transformatorstation paa Hj�rnet af Langelandsgade og Ringgade blev Tirsdag Aften spr�ngt i Luften.

Odense: En K�levogn med Fl�sk, tilh�rende A. Mortensen, Esbjerg, standsedes paa Middelfartvej. Der anbragtes en Bombe under Bilen, hvis Forparti �delagdes ved Eksplosionen. Det skete Onsdag Middag.

Br�nderslev: Tirsdag Aften skete en voldsom Eksplosion paa "Pedershaab Maskinfabrik". En ny kostbar Maskine, som anvendtes ved Fremstilling af Motorsneplove, blev fuldst�ndig �delagt. Tidligere paa Aftenen havde der v�ret fors�gt Sabotage, og der var ved denne Lejlighed skudt efter Virksomhedens Portner. Natholdet var af denne Grund ikke gaaet paa Arbejde. Der var saaledes ingen Arbejdere paa Fabrikken, da Eksplosionen skete. Virksomheden fremstillede roterende Sneplove.

 

Fredag den 26. Januar 1945.

Beslagl�ggelse. Den tyske V�rnemagt har beslaglagt K�benhavns Havnev�sens Administrationsbygning, Ndr. Toldbod 7. Det er Marinen, Enhed Skagerak, der overtager Bygningen. Havnev�senet er flyttet til Ejendommen Lundsgade 9, der tidligere er benyttet af Organisation Todt, men som har staaet tom siden den 1. September.

"Hold up". Paa K�benhavns Kommunes K�rselsafdelings Hovedkontor, Jagtvej 227, er der i Formiddags foretaget et "hold up". R�vernes Udbytte var 3-4.000 Kr.

Episoder. I Aftes ved 21-Tiden forekom Skyderi paa Hj�rnet af Struenseegade og Skyttegade, hvorunder en ukendt Kvinde fik et Skud gennem Hovedet. Den saarede blev bragt til Milit�rhospitalet. Desuden blev Snedkermester Petersen, Humleb�kgade 29, ramt i Hovedet og Ben, og Lagerarbejder Pilpert, Willemoesgade 39, blev ligeledes ramt i Hovedet. Nogle unge Mennesker, der kom fra Gymnastik i Hans Tavsensgades Skole, og som var paa Vej over Skolegaarden, blev kommanderet "H�nderne op", men da dette formodentlig ikke er gaaet hurtigt nok,


596

blev der skudt, og to af de unge M�nd saaredes, medens andre undgik at blive ramt ved at kaste sig ned paa Jorden samtidig med, at der aabnedes Ild. De to saarede blev i Brandv�senets Ambulance k�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det har i�vrigt ikke v�ret muligt at skaffe nogen Klarhed over, hvad der laa til Grund for Skyderiet i Kvarteret.

- I Aftes blev der to Steder i Byen skudt paa Vagtv�rnspatruljer. Paa Hj�rnet af N�rrebrogade og Kapelvej blev en Udrykningsvogn beskudt, og Vagtv�rnsfolkene maatte s�ge D�kning ved Husmuren. Lidt senere opstod der livligt Skyderi i Kvarteret. Skudvekslingen foregik mellem civile, og Vagtv�rnet blev ikke klar over, hvad der laa til Grund for Episoden. Da der senere blev Ro, k�rte Vagtv�rnsfolkene bort, uden at nogen af dem var blevet saaret. Det andet Tilf�lde af Skydning paa Vagtv�rnets Folk skete ud for "Dronningegaarden" i Dronningens Tv�rgade. Her affyrede en civilkl�dt Mand et Par Skud mod to Byvagter paa det modsatte Fortov. Kuglerne gik ind i Muren lige ved Siden af Byvagterne, som straks s�gte D�kning i en K�lderhals. Revolvermanden, der efter et Replikskifte med to andre Civilpersoner i N�rheden var fuldst�ndig klar over, at det var Byvagter, han sk�d efter, forsvandt sammen med de to paag�ldende Civilpersoner hurtigt i Retning af Gothersgade.

- Ud for Ejendommen Vesterbrogade 2 C blev to M�nd i Gaar Eftermiddags beskudt og sank bl�dende om paa Fortovet. Den ene, som havde faaet et alvorligt Skudsaar i Maven, f�rtes til Kommunehospitalet. Hans Identifikationspapirer l�d paa Navnet M�llgaard-Andersen, Savoy-Hotellet. Den anden saarede blev i en tysk Ambulance f�rt til Nyelandsvej, og hans Identitet er ikke oplyst.

- Ved Middagstid i Gaar tr�ngte en ukendt Mand ind i R�gerik�lderen, Gl. Jernbanevej 16, Valby, og affyrede her nogle Revolverskud mod Husejer Gravengaard. Han blev ramt i Hovedet og i Ryggen. Ved Ankomsten til Hospitalet var Husejeren afgaaet ved D�den.

- I Gaar Eftermiddags, det var ved 15,30-Tiden, opstod Skudveksling mellem to M�nd ud for Ejendommen Enghavevej 108. De ramte ikke hinanden, men derimod fik den 10-aarige Dreng Bent Aagaard, Enghavevej 162, 1. Sal, et Strejfskud i venstre Side.

- Frederiksberg Brandv�sen blev i Aftes kaldt til Mariendalsvel [i. e. Mariendalsvej] 35, hvor et Medlem af det tyske Politi var blevet saaret ved Skud. Den paag�ldende k�rtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Anholdelser. Kontorist ved Stadens Hovedkasse Emil A. Hover er i Nat blevet anholdt i sit Hjem.

- Direkt�r Arne C. Poulsen, "Sesam-Laase-Service", Koldinggade 14, blev i Gaar Eftermiddags arresteret. Senere paa Dagen hentede det tyske


597

Politi en Personbil, som tilh�rte Dir. Poulsens Familie. Vognen stod i Garageanl�get "Esso", Middelfartgade 15.

- Fra Hiller�d indberettes, at Assistent J�rgen Kjeldsgaard-Pedersen og Assistent Robert Henry Pedersen, der begge var besk�ftiget med Ligningsarbejde, er blevet arresteret. Herefter fulgte Arrestation af samtlige Embedsm�nd i Ligningskommissionen og Folkeregistret. Af Hiller�d Kommunes 24 Tjenestem�nd er nu 5 anholdt og 2 sygemeldt. Af de frav�rende er 4 Afdelingschefer. Folkeregistret er blevet lukket, og Ligningskommissionen mangler kvalificeret Arbejdskraft. Byraadet har i samme Anledning rettet Henvendelse til Indenrigsministeriet.

Telefonbomber mod "Bladkompagniet" og "Tuborg". Bladkompagniets Administrationsbygning, �sterbrogade 7 C, blev i Gaar Formiddags evakueret paa Foranledning af en Meddelelse om, at der var udlagt Bomber. Der blev tilkaldt en Spr�ngkommando, og Ejendommen afsp�rredes, og desuden sp�rrede tyske Soldater og Sommerfolk en stor Str�kning af �sterbrogade. Unders�gelsen i Bladkompagniets Bygning gav imidlertid ikke noget Resultat.

- I Morges Kl. 5,30 blev der ringet til Tuborg, at der var lagt Bomber i Flaskehallen. De tilstedev�rende Arbejdere gik i Beskyttelsesrum, men da der ikke skete noget, blev Arbejdet genoptaget Kl. 7,30.

Husunders�gelse. I Nat foretog Gestapo Husunders�gelse hos Civilingeni�r Sv. Nordby Knudsen, Onsgaardsvej 27. Vagtv�rnet, som blev tilkaldt af Civilingeni�ren, blev holdt tilbage. Der skete ingen Anholdelser, og der blev heller ikke fjernet noget fra Hjemmet.

Razzia. Natten til Torsdag har nogle M�nd, som erkl�rede, at de tilh�rte det tyske Politi, gennems�gt Carlsberg-Laboratoriet.

Fjernet Legitimationskort. I Gaar Formiddags tr�ngte 4 revolverbev�bnede M�nd ind paa Frederiksberg Folkeregister, hvor der for�vrigt forleden blev r�vet nogle Legitimationskort. Denne Gang blev Personalet i Ekspeditionskontoret holdt op, og de bev�bnede M�nd tog 130 Kort, Stempler, Farvepuder og et Apparat til at fastg�re Billeder med. Personalet mener at kunne fastslaa, at det ikke var de samme Revolverm�nd som sidst.

Jernbanesabotage. Sent i Aftes skete 3 Spr�ngninger i Sporskifter paa Aarhus Rangerbanegaard. Trafikken paa Hovedbanegaarden og Rangerbanegaarden blev indstillet og er f�rst kommet i Gang i Dag til Morgen. I Morges fandt en Spr�ngning Sted paa Linien mellem Marslev og Odense. Spr�ngningen skete i begge Spor samtidig med, at et Jernbanetog passerede Stedet. Der afsporedes en Vogn, men ingen Mennesker kom til Skade.


598

Provinsen.

Aalborg: Ved Midnatstid Natten til i Gaar blev der kastet 3 Bomber ind i nogle tyske Barakker ved Kjellerupsgades Skole. Der skete ikke nogen n�vnev�rdig Skade, men i Nabolaget knustes en Del Ruder.

- Sent i Aftes udbr�d Brand i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Ekviperingshandler Borups Forretning, som ligger ved Siden af, blev ogsaa beskadiget en Del.

- Onsdag Aften opstod der Brand hos T�mrermester Mogensen, Kastedvej. Der blev fundet en halv Snes tilrettelagte Baal i V�rkstedet. Brandv�senet rykkede ud og foretog Slukning, men fik et Par Slanger gennemhullet af Skud.

Vejle: Politiassistent Peter Kristensen Bjuring er d�d i Tyskland den 6. Januar.

H�rsholm: Fru Ilse K. Nielsen, som for en Ugestid siden blev saaret af en vildfarende Kugle, da der blev for�vet Attentat mod den lokale Tolk for Gestapo, er d�d paa Sygehuset. Tolken er i�vrigt ogsaa d�d siden. Fru Ilse K. Nielsen var gift med Mekaniker Chr. Gammeltoft Nielsen, Rungsted, og blev kun 36 Aar gammel.

 

L�rdag den 27. Januar 1945.

Ved 22-Tiden i Aftes blevet stort Antal Tankanl�g beskadiget ved Sabotage, bl. a. Anl�gene Lyngbyvej 36, Lyngbyvej 412, Randersgade 7, Strandvejen 42, Vester Farimagsgade, Hj. af Strandparkvej og Strandvej, Parkeringspladsen ved Duntzfeldts All�, Lyngby Hovedgade 84, Slotholmsvej i R�dovre, Ndr. Fasanvej, Ahlmanns All�, Hj. af Kalkbr�nderivej og Skanderborggade og Anl�get over for Vandv�rket paa Gl. Kongevej. Her blev Sporvognstrafikken en Overgang afbrudt af Tyskerne, som bevogtede Tankstationen, efter at Eksplosionerne havde fundet Sted. I Forbindelse med Eksplosionerne blev der knust en M�ngde Ruder i Ejendommene over for eller ved Siden af de respektive Tankanl�g.

Blodig Episode. Kl. 15,30 i Gaar udspilledes en blodig Episode ved Hj�rnet af Nygade og Nytorv, hvorunder Str�get af Hipo-Folk blev afsp�rret fra Nytorv til Vimmelskaftet. Nogle Hipo-Folk i Bil forfulgte en anden Bil med 4 Personer. Den forfulgte Bil standsede pludselig op, Passagererne sprang ud og fors�gte to og to at flygte hver til sin Side. Hipo-Folkene sk�d efter dem og ramte den ene, Maskinarbejder Hadahl, Vigerslevvej 233. Den saarede sank sammen paa Gaden, hvorefter en Hipo-Mand gik hen og dr�bte ham med flere Skud mod Tindingen. Den dr�bte blev straks visiteret og senere k�rt bort i en tilkaldt Ambulance. To af de flygtende Sabot�rer vendte sig og affyrede nogle Skud mod


599

Hipo-Folkene, af hvilke en eller to menes at v�re blevet dr�bt. Den fjerde af de flygtende blev saaret og anholdt. Under Skudvekslingen saaredes tillige Frk. Else Christiansen, Sct. Ann�gade 30, og to tyske Marinesoldater, som var kommet til. Brandv�senets Ambulance kunde f�rst efter 20 Minutters Forl�b k�re den saarede af de flygtende til Nyelandsvej Lazaret, hvorfra han senere bragtes til Shellhuset. Da Hipo-Folkene var k�rt bort, kom det tyske Politi og tvang to Gadefejere til at d�kke Blodp�lene og fjerne nogle Blomsterbuketter fra det Sted, hvor Hipo-Folkene havde skudt den ene af de flygtende.

Urigtige Forlydender om Attentat. Der gik i Gaar Forlydender om, at Handelsminister Halfdan Hendriksen skulde v�re skudt. Der n�vntes ligeledes andre kendte Navne. Disse Forlydender var lykkeligvis ikke rigtige.

Annonceforbud mod "Berlingske". En bestemt Annonce *) i Berlingske Morgenavis har foranlediget Annonceforbud mod Bladet til og med den 2. Februar. Kun D�dsannoncer og Overordentlige Bekendtg�relser maa bringes i Morgenudgaven.

Arresterede. Landsretssagf�rer N. C. A. Nielsen og dennes Fuldm�gtig, cand. jur. Ole Henning Nielsen, blev i Onsdags anholdt ved en Razzia paa Landsretssagf�rerens Kontor, Raadhuspladsen 16.

- I Nat foretog det tyske Politi en Razzia i Ejendommen, Hyldegaardsvej 49, hvor V�rkt�jsmager Svend Aage Christiansen blev arresteret.

D�dsfald. Damen, som forleden blev saaret under Skudvekslingen i Struenseegade, Fru Gudrun Moltzen, er Fredag Morgen afgaaet ved D�den. - Reklamekonsulent Otto Malling er den 20. December d�d i Tyskland, 41 Aar gammel.

Saaret. En Mand ved Navn Balslev, hjemmeh�rende i Stege paa M�n, blev i Gaar Formiddags saaret af et Skud, da han gik ind gennem Gaded�ren til Enghaveplads 21. Det vides ikke, hvorfra Skudet kom. Den saarede blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Den dr�bte Husejer. Det oplyses, at den Torsdag dr�bte Husejer Gravengaard havde tyske Forbindelser.

H�rv�rk hos Nimb. Efter Lukketid Fredag Aften er der for�vet H�rv�rk i Selskabslokalerne hos Nimb (Wivex). Der var skaaret lange Fl�nger i de polstrede M�bler og bagefter sat Ild paa. Det lykkedes dog hurtigt Brandv�senet at faa Ilden slukket.

Anholdelser og Razzia. Vagtv�rnet blev Natten til Fredag kaldt ud til �strigsgade 16, hvor D�ren var brudt op til en Lejlighed paa 2. Sal,

*) cfr. Side 602.


600

i hvilken der menes at have v�ret Razzia. Nogle Dage i Forvejen var Beboerne, der f�rst var flyttet ind for kort Tid siden, blevet arresteret af tysk Politi.

Trusel mod Cigarhandler. Indehaveren af Cigarforretningen "Trio", Islevhusvej 5, blev Torsdag Eftermiddag i sin Forretning truet med en Revolver. Vagtv�rnet blev tilkaldt og fangede kort efter Manden, der var gaaet hen til Husum Station. Han havde et Ausweis fra de tyske Myndigheder, lydende paa Navnet Cornelius Krassinicoff.

Atter hentet Benzin hos F. D. B. Torsdag Middag tr�ngte 5 bev�bnede M�nd, som havde en Lastbil holdende udenfor, ned i Syrek�lderen hos F. D. B. i Njalsgade, hvor de tog en Tromle med Benzin samt 650 Flasker Rensebenzin (Purozin). Rensebenzinen tilh�rte Sanitetsv�senet. Benzintromlen kunde Revolverm�ndene ikke faa med, da de forrige Gang hentede Benzin hos F. D. B. Ved denne Lejlighed stod en Jernbanevogn oprangeret foran Nedgangen til Syrek�lderen.

Jernbanesabotage. Paa Nyborg Station skete Fredag Aften Spr�ngning foran et Sporskifte, og paa Str�kningen Marslev-Odense i Nat to Spr�ngninger i begge Spor. Paa Kauslunde-Middelfart-Str�kningen skete ligeledes i Nat en Spr�ngning i venstre Spor. Endvidere meddeler Togkontoret, at der i Gaar skete Eksplosion under et Tog mellem Nyborg og Hjalby [i. e. Hjulby]. En Truck afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig er der fundet en ueksploderet Bombe mellem Helenstrup og Tommerup.

Provinsen.

Aalborg: I Ugen 14.-21. Januar er der paa Aalborgegnen arresteret ca. 40 Mennesker. Blandt disse er ogsaa Skovrider Foldsach fra Dronninglund Storskov.

Aarhus: I Gaar Morges blev en Del Officerer, som g�r Tjeneste i Luftv�rnet, anholdt. Det drejer sig om Kaptajn Rasmussen, Kaptajn Karl Forsen, L�jtnant Skodsborg Nielsen, L�jtnant Raahouge-Nielsen og endnu en Befalingsmand ved Navn Lorentzen. Endvidere er der anholdt et Antal Milit�rpersoner, der ikke var knyttet til Luftv�rnet.

Aabenraa: I Tyskland er den 48-aarige Overgendarm Henry P. Petersen d�d den 23. December, og ligeledes er den 50-aarige Gr�nsevagtmester Peter Christiansen, Rens, afgaaet ved D�den.

Svendborg: Natten til Fredag blev den vagthavende paa L�veapoteket af fire bev�bnede M�nd tvunget til at udlevere ca. 4.000 Hovedpinetabletter af de Arter, der skal Recept til, og endvidere 200 ccm Morfinopl�sning samt nogle Morfinspr�jter. Andet blev der ikke rekvireret.


601

Odense: Det tyske Politi har anholdt Journalist R. P. Petersen, som, indtil han i Fjor fratraadte, havde v�ret Medarbejder ved "Fyns Socialdemokrat" i 25 Aar.

Holb�k: Vallekilde-H�rve Kommunes Folkeregister blev fjernet i Torsdags. Siden har man fundet de forkullede Rester af Registret, som er blevet hr�ndt paa den udt�rrede Lammefjord.

 

Mandag den 29. Januar 1945.

Jernbanesabotage. I den forl�bne Week-end er der forekommet adskillige Tilf�lde af Jernbanesabotage, selvom Snefaldet i Forvejen havde lammet Trafikken. L�rdag Formiddag opstod Eksplosioner under et Lokomotiv paa Str�kningen Odense-Holmstrup. Lokomotivet fik et Hjul afsporet, men ellers skete ingen n�vnev�rdig Skade. Lidt senere spr�ngtes et Stykke Skinne bort i Sporet ved Siden af. L�rdag Aften skete Spr�ngning mellem Odense og Marslev og mellem Fredericia og Middelfart (2 Spr�ngninger i Sporskifter). Paa selve Middelfart Station sprang to Krydsninger. Paa de fynske Privatbaner har der v�ret langvarige Standsninger, ligeledes paa Grund af Spr�ngninger, saaledes paa Str�kningerne Middelfart-Br�nderup, Br�nderup-Bogense og Odense-Svendborg.

- S�ndag Middag indtraf Spr�ngninger i begge Hovedspor i den vestlige Ende af Middelfart Station. Trafikken kom f�rst i Gang ved 8-Tiden i Morges. S�ndag Aften blev Trafikken indstillet mellem Odense og Holmstrup paa Grund af nye Spr�ngninger i begge Spor. Senere paa Aftenen skete Spr�ngninger i begge Spor mellem Odense og Marslev. Trafikken i det h�jre Spor kunde dog genoptages i Nat. Paa Str�kningen Kauslunde-N�rre Aaby indtraf ligeledes S�ndag Aften Spr�ngninger i begge Spor.

Dr�bt. I S�ndags blev Fru Stella Jensen fundet dr�bt i sin Lejlighed, Danmarksgade 2 A. Hun havde faaet flere Skud i Hovedet og havde tilsyneladende v�ret d�d i nogen Tid. For nogle Dage siden omkom hendes Mand paa samme Maade. De menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Falske Alarmeringer. S�ndag Aften var K�benhavns Brandv�sen ude for 2 falske Alarmeringer, den ene til Bladkompagniet, den anden til Saga Bio. I det sidste Tilf�lde gik Meldingen ud paa, at Bygningen var styrtet sammen og mange Mennesker dr�bt.

Sabotage. I Gaar ved 21-Tiden eksploderede 2 Bomber i M. P. Pedersens Radiofabrik i en lille Villa paa Hj�rnet af Platanvej og Vesterbrogade. Eksplosionerne skete i Tagetagen, og der opstod Brand, men


602

denne kunde dog ret hurtigt slukkes. Medens Brandskaden saaledes ikke var s�rlig stor, skete der en Del �del�ggelse ved Eksplosionen.

Telefonbomber mod "M�nten". L�rdag Aften blev Trafikken paa en Del af Amager Boulevard sp�rret. Foranledningen menes at have v�ret Telefonbomber mod Den kgl. M�nt. Sommerfolk foretog Visitation af Sporvognspassagererne, men tilsyneladende uden at finde noget. Aktionen varede i ca. 3 Kvarter.

Fundet d�d. S�ndag Formiddag blev Ambulancen kaldt til Viks�vej [i. e. Veks�vej] 126, hvor Svend Viegebrandt var fundet d�d.

Livsfarlig saaret. I L�rdags blev en yngre Mand, Kaj Jensen, Olfert Fischersgade [i. e. Olfert Fischers Gade] 53, skudt i Baghovedet paa Hj�rnet af Gl. Kongevej og Meldahlsgade. I livsfarlig saaret Tilstand blev han bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det menes, at Kaj Jensen havde tyske Forbindelser.

Razzia paa Hovedbanegaarden. S�ndag ved 18-Tiden foretog det tyske Politi en Razzia paa Hovedbanegaarden. Alle blev unders�gt for Vaaben, derimod forlangte det tyske Politi ikke forevist Legitimationskort.

Tysk Officer dr�bt. Under en Episode paa Mariendalsvej Torsdag Aften er en tysk Officer blevet dr�bt ud for Nr. 35. Han blev bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Atter fjernet Autod�k. I Torsdags har bev�bnede M�nd hentet Resten af "Continental"s Bild�klager i Vestindisk Pakhus ved Toldboden. Udbyttet var denne Gang 80-90 D�k. Man mener i�vrigt ikke, det er de samme Revolverm�nd som f�rste Gang, derimod var Lastbilen vistnok den samme.

Bomberne blev uskadeliggjort. S�ndag Aften maatte Trafikken paa Sporvejslinierne 11 og 19 l�gges om, fordi der var udlagt Bomber i en Maskinfabrik paa Hj�rnet af Glentevej og Fasanvej. Bomberne blev uskadeliggjort af en tysk Spr�ngkommando.

Annonceforbudet mod "Berlingske Tidende". Det menes at v�re en lille F�dselsdagsartikel om Redakt�r Ebbe Munck, der har givet Anledning til Annonceforbudet mod Berlingske Tidende.

Provinsen.

Aarhus: Under Razziaen Fredag Morgen blev ca. 25 Mennesker arresteret. Blandt andre anholdtes ved Vestre Luftv�rn Ingeni�r Kremer og L�jtnant Heiberg-Christensen, som dog senere blev l�sladt begge, Assistent, L�jtnant Schou, Ny jysk K�bstad-Kreditforening, og en Del yngre Mennesker, sigtet for kommunistisk Virksomhed: Raadhusbetjent Stecher Christensen, Poul Erik Knudsen, Gunner Poulsen, Frank S�rensen og


603

Gunner Jensen, alle boende i Sams�gade, samt Elektrikerl�rling Houlberg Christensen, S�ndre Ringgade.

- K�bmand S. F. Frank, der for nogen Tid siden blev beskudt af to ukendte M�nd ud for sit Hjem paa Randersvej, blev Fredag Eftermiddag paany saaret af Skud. To unge M�nd i C.B.-Uniform kom ind i det V�relse, hvor K�bmand Frank laa, en 7-Sengs Stue paa Kommunehospitalet, og medens den ene af de unge M�nd blev staaende i D�ren, gik den anden hen til Franks Seng og affyrede et Par Skud mod ham, hvorefter de begge forsvandt. K�bmanden blev denne Gang alvorligt saaret.

Odense: Den 27-aarige Svend Aage Petersen, Overstr�de 5, blev Fredag Aften saaret af to Skud i Brystet og et i h�jre Arm. Saarene menes dog ikke at v�re livsfarlige. Hr. Petersen har v�ret SS-Frivillig paa �stfronten.

- Natten til L�rdag opstod der atter Brand paa Maskinfabrikken "Vulcan". Kontoret blev fuldkommen raseret. Sidste Gang var det Fabrikkens Modellager, der blev �delagt.

Roskilde: Det tyske Politi foretog Razzia i Byen i L�rdags. Paa "Roskilde Dagblad" s�gtes Journalisterne Torben Wolff og J�rgen Arboe Rasmussen, men de var ikke til Stede. J�rgen Arboe Rasmussen blev ogsaa s�gt i sit Hjem, hvor han ganske rigtig opholdt sig, men det lykkedes ham at undslippe over Hustagene.

Slagelse: Smedesvend Frithjof Lilliengren, der var i Arbejde hos Smedemester Andersen, Duerup, blev Fredag Aften skudt ned. Han ramtes i begge Arme, Ryggen og Hovedet. Der var tre Mand om Attentatet. Smedesvenden skulde om nogle Dage v�re rejst til K�benhavn for at blive Marinev�gter.

R�nne: For anden Gang er der for�vet Attentat mod Bogbinder Christian Diderichsen, der er Tolk for Gestapo. Denne Gang ledsagede han 3-4 tyske Politisoldater paa en Razzia i Damgade, da et Par ukendte M�nd aabnede Ild mod ham. Han sk�d igen, dog uden at ramme, hvormod han selv blev ramt. Paa Sygehuset, hvortil hans Ledsagere bragte ham, viste det sig, at han havde faaet et Skud i den ene Lunge.

- L�rdag Morgen foretog det tyske Politi en Razzia paa Bornholm og anholdt herunder nogle Politifolk. Blandt de anholdte er Politimester d'Auchamp, Kriminalpolitiets Medlemmer og flere Medlemmer af Ordens- og Kystpolitiet. Telefoncentralen i R�nne var besat, mens Razziaen stod paa.

 

Torsdag den 30. Januar 1945.

L�rdag Morgen er Forlagsboghandler Bj�rn Erichsen blevet arresteret af det tyske Politi. Hr. Bj�rn Erichsen sigtes for illegal Virksomhed.


604:

Razzia hos Luftv�rnets Ledere. I L�rdags henvendte nogle civilkl�dte Tyskere sig paa Luftv�rnets Kontor, Sct. Ann� Plads, og anmodede om en Samtale med Luftv�rnsinspekt�r Schr�der og Kontorchef B. Aar�e, men da ingen af disse var til Stede, forlangte Tyskerne, at Afdelingsleder Schultz skulde f�lge med til Shellhuset. Under Afh�ringen her maatte han n�je redeg�re for Luftv�rnets Forhold. Man lagde fra tysk Side ikke Skjul paa, at Aarsagen til, at man �nskede Forbindelse med Luftv�rnsinspekt�r Schr�der og Kontorchef Aar�e, var den, at man havde faaet Underretning om, at der skulde v�re Vaaben paa Luftv�rnsskolen paa Bernstorff Slot.

I L�bet af Dagen foretog det tyske Politi en Razzia paa Slottet, hvor Luftv�rnsinspekt�r Schr�der har Privatbolig. Ogsaa denne Lejlighed blev n�je gennems�gt. Samtidig hermed blev der foretaget en Ransagning i Kontorchef Aar�es Villa i Skodsborg. Luftv�rnsinspekt�r Schr�der henvendte sig i Gaar i Shellhuset, hvor man meddelte ham, at der ikke var fundet noget som helst af mist�nkelig Art ved de foretagne Unders�gelser, og at Skolen kunde forts�tte u�ndret. I�vrigt er ogsaa Luftv�rnets L�ge, Dr. Toftemark, der blev anholdt i Fredags uden for sit Hjem, blevet l�sladt.

Arresterede. Det meddeles fra Odense, at Baron Erik Juel-BrockdorfI, Hindemae, er blevet arresteret af det tyske Politi. I Esbjerg er Kommunel�rer Hansen, Falckredder Freddy Jespersen og Maskins�tter Evald S�rensen, "Socialdemokraten", arresteret af ukendt Aarsag. Endvidere kan oplyses, at Lokomotivf�rer Ole Gregersen, Roskilde, er blevet anholdt L�rdag Formiddag.

Jernbanesabotage. Paa de saboterede fynske Jernbanestr�kninger kunde der i Gaar Formiddags atter aabnes for Trafikken, men i Aftes skete der paany Spr�ngninger mellem Middelfart og Lilleb�ltsbroen, og mellem Hjulby og Ullerslev skete Spr�ngning under et Tog. En Personvogn afsporedes med et Hjuls�t, og en Godsvogn v�ltede, hvorved begge Spor sp�rredes, men der kom ingen til Skade. Trafikken paa de to sidst saboterede Str�kninger ventes genoptaget i Dag til Formiddag. Paa Str�kningen Aalborg-Skalborg indtraf i Nat Spr�ngning under et tysk Milit�rtransporttog. Heller ikke her kom nogen til Skade, og Toget kunde forts�tte. Paa Randers Station skete i Nat en halv Snes Spr�ngninger i Sydenden af Stationen, hvor Spr�ngladningerne blev anbragt af ca. 25 bev�bnede M�nd, der holdt Personalet i Skak. Trafikken sydpaa er indstillet. Paa Str�kningen Nr. Sundby-Aalborg indtraf i Nat en Spr�ngning i det h�jre Spor, men Skaden vil kunne udbedres i L�bet af Formiddagen.

Fjernet Staalhjelme. L�rdag Morgen blev 30 Staalhjelme fjernet fra


605

Magasin du Nords Ejendom i Vingaardsstr�de. Portneren blev holdt op af en halv Snes Mand.

Razziaer. K�benhavns Vagtv�rn blev ved 4-Tiden i Nat kaldt til Bispeparken 3, hvor der mentes at v�re Indbrud i K�lderen. Da Vagtv�rnets Folk kom til Stede, blev de holdt op af det tyske Politi, som foretog en Unders�gelse i K�lderen.

Vagtv�rnet paa Frederiksberg var ved Midnatstid ude for et lignende Tilf�lde. Der blev meddelt, at et Indbrud var under Udvikling i Ejendommen, Vodroffsvej 24. I N�rheden af Ejendommen blev de tilkaldte Byvagter standset af det tyske Politi og sendt hjem. Hvad der i�vrigt foregik i Ejendommen, fik de intet at vide om.

Stille Vagtd�gn. Brandv�senet i de 3 Hovedstadskommuner har haft en us�dvanlig stille Nat. Der har for�vrigt i hele D�gnet kun v�ret nogle enkelte Smaabrande og almindelige Ambulanceudrykninger, saaledes ingen i Anledning af Skudepisoder eller lignende.

Provinsen.

Aalborg: Ambulancen blev L�rdag Morgen af det tyske Sikkerhedspoliti kaldt til L�kkegade 2, hvor man paa 3. Sal skulde hente 3 M�nd, som var saaret af Skud. Det viste sig, at den ene allerede var d�d, og at de to andre var meget st�rkt medtaget. De blev alle f�rt til Kamilianerkliniken. Lidt senere fik Ambulancetjenesten Besked om at hente endnu en dr�bt Mand i samme Ejendom. Det meddeles, at de tre f�rst afhentede var tyske Medlemmer af Sikkerhedspolitiet, medens den sidste var af dansk Nationalitet, men i�vrigt kender man intet til de n�rmere Omst�ndigheder.

Aarhus: Mandag Aften blev en tjenstg�rende LB'er ved Navn Holck paa Hjemvejen afkr�vet Legitimation. Da han ikke reagerede paa Opfordringen, men cyklede videre, blev der skudt efter ham, og han saaredes af et enkelt Skud.

Kjellerup: Planteskoleejer Jacob Duelund, Kjellerup Mark, blev S�ndag Aften beskudt af en Indbrudstyv. Et Skud ramte Duelund i Brystet og beskadigede den ene Lungespids.

Herning: Vaskeriet "Neptun", Fynsgade, er blevet fuldst�ndig �delagt ved en Brand Natten til Mandag. Vaskeriet var for et lille Aarstid siden ude for en st�rre Brandskade. Denne Gang var �del�ggelsen total, kun Murene staar tilbage.

Odense: L�rdag Aften blev der fra en Telefonbox i Ringe meddelt den lokale Stationsforstander, at man ikke skulde sende noget Tog afsted, da det l�b Faren for at blive spr�ngt i Luften. Paa Foranledning af


606

Trafikkontoret i Odense indstillede de sydfynske Jernbaner herefter Trafikken, og en paaf�lgende Unders�gelse viste, at Banelegemet var spr�ngt ved Lammehave mellem Ringe og Pederstrup. Skaden blev udbedret i L�bet af S�ndagen.

Svendborg: Natten til S�ndag h�rte Tr�arbejder Johs. Haulrich, Vester Skjerninge, at der blev kaldt paa ham ude fra Vejen. Da han aabnede D�ren paa Klem for at unders�ge, hvem der kaldte, affyredes et Skud mod ham. Skudet gik ind i Ryggen og ud gennem den ene Arm. Den saarede blev f�rt til Svendborg Sygehus.

- Vagtkorpset ved en Transformatorstation paa Faaborgvej blev Mandag Aften omringet af en halv Snes bev�bnede M�nd, som tog Korpsets Vaaben.

R�nne: De tyske Myndigheder har beslaglagt Toldboden i Nex�. Toldv�senet skal rykke ud inden den 10. Februar. Desuden er Kommandantboligen i R�nne beslaglagt.

- De fleste af de anholdte Politifolk er blevet l�sladt L�rdag Aften.

 

Onsdag den 31. Januar 1945.

I Aftes blev den 24-aarige Assistent Georg Jensen, �sterbrogade 34, skudt ned paa Ellemosevej ud for Nr. 72. Han var ramt i Lungen, og en Kugle var gaaet ind i venstre Side lige over Hjertet, medens en tredie Kugle havde ramt hans Kongem�rke og var prellet af. Den d�deligt saarede Assistent blev indlagt paa Amtssygehuset i Gentofte. Det menes, at han samarbejdede med det tyske Politi.

Saaret under R�verifors�g. Fris�rmester Christian Vilhelm Wunder, Bianco Lunos All� 2, blev i Aftes udsat for et R�verifors�g ud for Smallegade 35. De n�rmere Omst�ndigheder kendes i�vrigt ikke, men Fris�rmesteren er blevet indlagt paa Frederiksberg Hospital med Skudsaar i det ene Laar.

Sabotage. Ved 18-Tiden i Aftes h�rtes to Eksplosioner ude fra Svanem�llekvarteret. En Kulkran i Kalkbr�nderihavnen, tilh�rende Firmaet Tuxen & Hagemann, blev spr�ngt i Luften.

- Om Morgenen ant�ndte et Hold Sabot�rer Brand i Konerding og Nielsens Symaskinelager, Raadhusstr�de 3. De h�ldte i Forvejen Petroleum ud over Lokalet, og Ilden fik derved fra Begyndelsen temmelig stor Udbredelse. Sabot�rerne, der ankom i Lastbil, traf undervejs to af Vagtv�rnets Folk ved en Telefonautomat paa Hj�rnet af Frederiksborggade og Farimagsgade. For en Sikkerheds Skyld blev Byvagterne taget med og maatte overv�re Brandstiftelsen, men fik dog Lov til bagefter at alarmere Brandv�senet.


607

Endnu en Brandstiftelse. Gentofte Brandv�sen blev i Nat kaldt til Villaen Snertingevej 46, som tilh�rer den tyske Fabrikant Franz K�hler. Det br�ndte paa 1. Sal, hvor der stod opmagasineret en Del M�bler, og Tagkonstruktionen blev st�rkt beskadiget, f�r det lykkedes at faa Ilden slukket.

Jernbanesabotage. Ved 23-Tiden i Aftes blev der foretaget 6 Spr�ngninger paa Str�kningen Aalborg-Skalborg, og ved Midnatstid forekom Spr�ngning i et Sporskifte i den nordlige Ende af Aalborg Banegaard. Trafikken kunde dog genoptages en Timestid senere. Fra Randers Station meddeles, at Trafikken mod Syd blev genoptaget paa begge Spor i Gaar Eftermiddags. Trafikken mod �st blev ligeledes genoptaget om Eftermiddagen, medens Trafikken mod Nord f�rst ventes genoptaget i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Fredag opstod Ild i DNSAP's Arbejdsfronts Kontor i Algade. Skaden var ret betydelig.

- I den lille Skov Leere blev i Gaar fundet Liget af en ung Mand, delvis indsv�bt i en Presenning. Benene var bundet sammen, og der havde v�ret anbragt en Spr�ngladning ved Ansigtet. Den afd�de var ganske ukendelig.

- Sent Mandag Aften blev der for�vet Sabotage mod et mekanisk V�rksted i den gamle Bryggeribygning paa �stergade i N�rre Sundby [i. e. N�rresundby]. En Del V�rkstedsmaskiner og to Tipvognslokomotiver blev �delagt. Beboerne var i Forvejen blevet advaret.

Hj�rring: Til den arresterede Overl�ge Kofoeds Frue har det tyske Politi oplyst, at Overl�gen havde erkendt at have distribueret Eksemplarer af "Frit Danmark" og indsamlet et mindre Bel�b til Bladet. De danske Myndigheder har over for den tyske Konsul i Aalborg gjort opm�rksom paa, at det nu er anden Gang, Hj�rring Centralsygehus paa Grund af Forholdene her i Landet staar uden nogen Overkirurg, og at Amtet i Betragtning af den L�gemangel, der er i Danmark, herved er bragt i en ganske overordentlig vanskelig Situation. En Henvendelse i tilsvarende Retning er tilstillet Indenrigsministeriet.

S�by: Det er officielt indberettet, at Tyskerne den 24. Januar har arresteret f�lgende: Slagteridirekt�r Johannes Hans Nielsen Skensved, Fru Anna Margrethe Magdalene Skensved, Bankdirekt�r Jens Rasmus Felsen, Skipper Karl Rasmus Grenius Rasmussen, Skipper Jens Christian Jensen, Tandtekniker Niels Karl Mortensen Fabricius, Skibsbygmester Karl Jacob Ditlev Pedersen, Skibst�mrer Hermann Pedersen, Toldassistent Knud Erik Nielsen, Arrestforvarer Martin Anton M�rck, Gartner Ratzje Rudolf Wilhelm Wittdorff og Skipper Ove J�ger Christensen. Om Aarsagerne


608

til Arrestationerne er intet oplyst, heller intet om, hvortil de paag�ldende er f�rt.

Aalborg: Den tidligere omtalte Episode i L�kkegade foreligger nu n�rmere belyst. Tre Mand fra det tyske Sikkerhedspoliti tr�ngte ind i en Lejlighed paa 3. Sal i L�kkegade 2, medens to Mand blev nede paa Gaden. Aktionen gik ud paa at anholde en ung Mand, hvis Navn man ikke kender. Da de tre M�nd kom ind i Sovev�relset, fyrede den unge Mand l�s paa dem med en Maskinpistol, han havde taget med i Sengen. De blev alle tre ramt, den ene d�de paa Stedet, medens de to andre saaredes haardt. Den unge Mand flygtede op paa et Loftsv�relse, hvor han laasede sig inde. De to Politifolk nede fra Gaden l�b imidlertid efter ham og affyrede gennem den lukkede D�r en Salve Skud, hvoraf 5-6 ramte ham. Den unge Mand var d�d, da D�ren til V�relset blev brudt op.

Randers: Det tyske Politi har i M�rke Sogn arresteret K�mner Niels Gundersen og Kontorassistent Anders Nold Jensen.

- I Forbindelse med den store Jernbanesabotage paa Randers Station fandt en Ildkamp Sted i N�rheden af Baneterr�net mellem Sabot�rer og tyske Politisoldater, som kom til Stede paa Ski. Lokale Forlydender om, at flere Sabot�rer og tyske Soldater skulde v�re dr�bt, er ikke rigtige. En tysk Overbanermester, som vilde fjerne T�ndsatsen fra en Bombe, fik alle fem Fingre paa den ene Haand revet af.

Ribe: Den 33-aarige Civilingeni�r Knud Jensen, der var ansat paa Ribe Jernst�beri, og som var S�n af Kontorchef Jensen i "Jern- og Metalindustriens Sammenslutning", er d�d i Neuengamme den 22. December.

Odense: En halv Snes bev�bnede M�nd tr�ngte Natten til Tirsdag ind paa Allerup Jernst�beri og Maskinfabrik, hvor der bl. a. fremstilles Sporskifter til De Danske Statsbaner. Der blev udlagt 7 Bomber, som alle eksploderede. Skaden, som menes at bel�be sig til godt 200.000 Kr., var s�rlig stor i Kedelsmedien og Maskinhallen. Alle tilstedev�rende i Ejendommen blev dirigeret ned i Beskyttelsesrummet.

Omtrent samtidig blev Maskinfabrikken "Ph�nix" i �stergade �delagt ved Bombeeksplosioner. Forinden fik Portneren og et Par M�nd, som arbejdede i Virksomheden, Besked om at fjerne sig og ikke vende tilbage. Ogsaa denne Virksomhed fremstillede Sporskifter til Statsbanerne.

- I Gaar Formiddags blev der paa Grund af formodet Bombeudl�gning ikke sendt Tog af Sted paa Privatbanerne fra Odense til Bogense, Middelfart og Kerteminde.

Svendborg: Mandag Aften skete der Eksplosion under to store Kedler i Kogeriet paa Svendborg Andelssvineslagteri. Kedlerne blev fuldst�ndig �delagt, men ellers skete der ingen n�vnev�rdig Skade, og Driften i Kogeriet vil kunne genoptages i L�bet af nogle Dage.


609

R�nne: Mandag Aften fjernede to bev�bnede og maskerede M�nd en Duplikator fra Aksel Nicolajsens Maskinskrivningsbureau, �stergade 12.

K�benhavn: Den arresterede Bogforl�gger Bj�rn Erichsen var syg og skulde i L�bet af kort Tid have gennemgaaet en Operation for Galdesten. Hans Familie har henvendt sig paa Shellhuset, i Vestre F�ngsel og paa Dagmarhus for at faa afleveret T�j, men overalt har man erkl�ret ikke at kende noget til Arrestationen. Der beh�ver dog ikke at ligge noget foruroligende heri, idet de tyske Myndigheder undertiden ikke �nsker nogen Form for Kontakt mellem en Anholdt og dennes Paar�rende, f�r der har fundet en indgaaende Afh�ring Sted.

 

Torsdag den 1. Februar 1945.

I Morges blev en lille Maskinfabrik i Ejendommen, Borgergade 91, hvor der fremstilledes V�rnemagtsgods, �delagt ved Sabotage. Der h�rtes en enkelt, us�dvanlig kraftig Eksplosion, hvorved Murene i de tilst�dende Baggaardshuse trykkedes ind, og alle Ruder knustes i den gamle Frimurerloge i Klerkegade, hvor der nu er tysk Kaserne. Brandv�senet blev ikke tilkaldt, og Vagtv�rnets Folk fra den n�rliggende Station blev vist tilbage af tyske Soldater, som faa Minutter senere sp�rrede Pladsen af.

En Del af Rationeringskortene tilbagesendt. I L�rdags hentede tre bev�bnede M�nd en Del Rationeringskort paa Statistisk Kontor i Hans Nansens Gaard. De tog 300 Sukkerm�rker, 572 Br�dkort til Voksne, 728 til B�rn, 162 K�bekort til M�nd, 61 til Kvinder og 204 Forbrugerkort (K�d). I Tirsdags modtog Statistisk Kontor imidlertid en Pakke, som indeholdt 300 Sukkerm�rker, 270 Br�dkort til Voksne, 600 til B�rn og 125 Forbrugerkort. I en F�lgeskrivelse opgav man, at der ikke var Brug for de paag�ldende Kort, som havde v�ret med i den fjernede Beholdning. Naar man sendte de resterende Kort tilbage, var det for at undgaa, at de kom ud paa den sorte B�rs.

Nyt Forbud mod "Berlingske". Berlingske Morgenavis er blevet ramt af et nyt Forbud, idet den tyske Censur indtil videre forbyder Anmeldelse i Bladet af Teatre og Film, ligesom Bladet heller ikke maa bringe Annoncer vedr�rende Teatre og Film. Naar det almindelige Annonceforbud oph�ves, maa Bladet altsaa udkomme uden Teater- og Biografannoncer. Det nye Forbud skyldes Anmeldelsen af den tyske Film "Mine Dr�mmes Kvinde". Den paag�ldende Anmeldelse var skrevet af Magister Kragh-Jacobsen, som i�vrigt heller ikke maa skrive i Bladet efter denne Anmeldelse.


610

Raadhusbetjent anholdt. Raadhusbetjent J. Harald Nygaard, der g�r Tjeneste i Hans Nansens Gaard, er Onsdag Eftermiddag blevet afhentet af nogle civilkl�dte Herrer, som menes at have tilh�rt det tyske Sikkerhedspoliti.

Nattens Skudepisoder. I en Baggaard til N�rrebrogade 200 blev i Morges fundet en d�d Mand, som havde faaet 2 Skud gennem Hovedet. Han havde v�ret d�d nogle Timer, og man formoder, at han er blevet skudt paa Gaden og sl�bt ind i Baggaarden. Den dr�bte er ca. 20 Aar. Han havde ingen Papirer paa sig.

Brandv�senets Ambulance blev ved Midnatstid kaldt til Baggesensgade 10, hvor en Mand ved Navn Nielsen S�rensen, N�rregade 7, Ringsted, var blevet skudt i Maven. Den saarede blev bragt til Rigshospitalet.

- Lidt senere blev en Tysker ved Navn Wildgruber, Hamborg, skudt i Maven paa Gl. Torv. Han blev i Ambulance f�rt til Kommunehospitalet og senere overf�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Razziaer. Det tyske Politi ankom i Gaar Middags i to af Politiets store Udrykningsvogne til Firmaet C. Olesen paa H�jbroplads. Der affyredes Skr�mmeskud, og de tyske Politifolk tr�ngte ind i Forretningslokalerne, hvor de f�rst besatte Telefonbordet. De efters�gte en Person ved Navn Liebgott, og to andre M�nd, men ingen af disse var til Stede.

- I Gaar Eftermiddags affyredes en Del Skud i Vestergade, og Folk maatte med H�nderne foldet over Nakken forsvinde ned mod Nytorv. Man mener, Tyskerne efters�gte en bestemt Person.

R�vet 50.000 Kr. hos Brdr. Houlberg. I Gaar ved Middagstid tr�ngte 7 bev�bnede M�nd ind paa Brdr. Houlbergs Kontor i K�dbyen og tvang Personalet ved Kassen til at udlevere hele den kontante Beholdning, der var paa godt 50.000 Kr. Pengene skulde have v�ret anvendt til L�nudbetalinger. Man har intet Spor efter R�verne.

Den spr�ngte Kulkran. Som meddelt i Gaar er en Kulkran i Kalkbr�nderihavnen spr�ngt. Det oplyses nu, at Kranen netop benyttedes til Indladning af Kul, der for Statsbanerne skulde transporteres til Jylland.

Jernbanesabotage. Vandtaarnet paa Vemb Station blev i Nat �delagt ved Spr�ngning. - Det oplyses i�vrigt fra Pressekilde, at det 3 Timer forsinkede Eksprestog fra K�benhavn i Tirsdags ved 23-Tiden maatte standse paa Svendstrup Station paa Grund af Sabotage forude. Af de ca. 400 Passagerer begav Flertallet sig til Fods mod Aalborg (15 km), medens ca. 85 overnattede i Toget.

- Vandkranen paa Ribe Station blev i Aftes spr�ngt i Luften.


611

Sabotagebrand i Skindergade. Ved 22-Tiden Onsdag udbr�d Ild i et Sadelmagerv�rksted i Skindergade 31, hvor der fremstilles Patrontasker, Remme og lign. for tysk Regning. Der br�ndte et L�derlager og en Del f�rdige Varer.

Razziaen paa Hovedbrandstationerne. Ved 10-Tiden i Formiddags foretog Tyskerne Razziaer paa Hovedbrandstationerne i K�benhavn, paa Frederiksberg og i Gentofte. Det var Radiomodtagere og -sendere, man var ude efter. I K�benhavn blev der taget 8 Anl�g, som var deponeret for Stork�benhavns Luftv�rnskommando i Brandstationens Box. Paa Frederiksberg tog man 1 Vogn med paamonteret Sender og Modtager, og i Gentofte 1 transportabelt Anl�g og 1 station�rt. Motiveringen for disse Rekvisitioner var, at man frygter, Sabot�rerne skulde tage Anl�gene, som i�vrigt aIlerede for et halvt Aarstid siden paa tysk Foranledning blev sat ud af Drift. Tyskerne unders�gte Brandv�senets Udrykningsvogne for at konstatere, hvorvidt der fandtes paamonterede Radioapparater, og medens Razziaen stod paa - ca. 1 1/2 Time - kunde der ikke foretages Udrykninger, i hvert Fald ikke fra Hovedstationen i K�benhavn.

Ung Mand skudt i Gentofte. I Formiddags er en ung Mand, Arkitekt Axel Anker H�y, Elinorsvej [i. e. Ellinorsvej] 8, S�n af Pastor H�y, sammesteds, blevet dr�bt. Den unge Mand opholdt sig i Baglokalet i Otto Pedersens Bagerforretning, Bernstorffsvej 158, da 3 Mand tr�ngte ind til ham, og den ene affyrede Skud. Han blev ramt af 3 Skud i Hovedet og var d�d ved Ankomsten til Amtssygehuset.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Onsdag eksploderede to Bomber i en Lager- og V�rkstedsbygning, tilh�rende B�low & Co., Tr�jborgvej. Bygningen, som er overtaget af Tyskerne, blev fuldst�ndig �delagt, og desuden �delagdes nogle Biler, der var indsat til Reparation. En M�ngde Ruder knustes i Naboejendommene.

Aalborg: Den st�rke �stenvind har i disse Dage f�rt i Hundredevis af Drivminer ind paa Kysten mellem Hals og Asaa. Minerne eksploderer mod Drivisen, og Detonationerne er saa kraftige, at Husene i Byerne langs Kysten ryster. Der er dog ikke anrettet nogen Skader endnu.

Alt Sendemateriale Landet over beslaglagt. Det er ikke alene i Hovedstaden, der i Formiddags har fundet Beslagl�ggelse Sted af Radiomodtagere og -sendere, men Aktionen har v�ret landsomfattende. Saavidt man kan sk�nne, er alt Sendemateriale, som Brandv�senet og offentlige Myndigheder disponerede over, blevet beslaglagt i Formiddagstimerne.


612

Fredag den 2. Februar 1945.

Til Udenrigsministeriet er der fra officiel tysk Side stillet Krav om, at Danmark i den n�rmeste Tid skal modtage ca. 10.000 Saarede fra Tyskland. Man unders�ger nu Mulighederne for Anbringelse af disse Saarede. Det er sandsynligt, at der omkring i Landet maa afgives Skoler til denne Indkvartering, men endnu er dette store Sp�rgsmaal ikke afklaret.

Generalskifte i Danmark. Den �verstkommanderende over de tyske Tropper i Danmark, General von Hanneken, faar overdraget nye Opgaver i Tyskland og afl�ses som �verstkommanderende i Danmark af General Linnemann, som tidligere bl. a. har gjort Tjeneste i Balticum.

Skibsforliset. Rederiet C. K. Hansens Damper "Viborg", der som meddelt i Morgenbladene er forlist i �sters�en, var et af de 8 Skibe, som Tyskerne havde beordret til at udf�re Pligtrejse. "Viborg" var paa Vej fra Stettin til Danzig, og man mener, Forliset skyldes Minespr�ngning.

R�veriet hos Houlberg. R�verne, som fjernede Kassebeholdningen hos Brdr. Houlberg i K�dbyen, var udstyret med et Maskingev�r, Model 1911, 9 mm. Ved R�veriet fjernedes ca. 16.000 Kr. i Kontanter og ca. 43.000 Kr. i Checks. De paag�ldende Checks er imidlertid i Gaar blevet sendt tilbage til Firmaet.

Jernbanesabotage. Under et Tog fra K�benhavn til Nyk�bing F. skete der i Gaar Kl. ca. 22 en Spr�ngning, da Toget k�rte Nord for Vordingborg. Lokomotivet blev paa Sporet, medens Vognene afsporedes og blokerede det modgaaende Spor. Trafikken kan n�ppe genoptages f�r ved Middagstid. Ved Afsporingen blev en tysk Soldat let saaret, og en Dame fik et Chok. Passagererne blev udvekslet paa Stedet og ankom senere til Nyk�bing F.

- Paa Str�kningen Randers-Bjerregrav skete i Nat 6 Spr�ngninger, deraf 5 i det sydgaaende Spor. Paa Str�kningen Odder-Stevnstrup skete ved Midnatstid 9 Spr�ngninger, deraf 4 i det sydgaaende Spor, og endelig er der i Morges sket Spr�ngninger i begge Spor paa Str�kningen Aalborg-Skalborg.

Provinsen.

Aarhus: I Morges Kl. 7,30 skete en ganske us�dvanlig kraftig Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn ved Siden af F.D.B.s Fr�lager. Pakhuset, der for Tiden benyttedes til et s�rligt Formaal, blev totalt �delagt. Ved Eksplosionen blev 3-4 Personer i N�rheden alvorligt kv�stet.

- Meddelelsen i Dagspressen om Plyndringen af de ilanddrevne Lig paa Djurslands Nordkyst har skabt megen un�dig Harme, da Under-


613

s�gelser viser, at der ikke er foretaget nogen Plyndring, og at Ligene ikke er sk�ndet paa nogen Maade. En tysk Patrulje fandt Jollen med de to Lig, som en Fisker havde trukket op paa Stranden. Patruljen tog Papirer og V�rdigenstande og afleverede dem til Sognefoged, Smedemester Jensen, Fjellerup, for at Genstandene ikke skulde blive stjaalet. Der var hverken skaaret eller revet i Ligenes T�j, ligesom St�vlerne ikke var taget af de D�de.

Randers: Luftv�rnskontorets Kartotek over LB'erne inden for samtlige Tjenestegrene blev Onsdag Eftermiddag fjernet af 2 bev�bnede, maskerede M�nd.

Ribe: Umiddelbart efter at Vandkranen paa Ribe Station var blevet �delagt ved Eksplosion, anholdt det tyske Politi Ledvogter Egon Kj�r Thorbensen og dennes Hustru. Fru Thorbensen er senere l�sladt, medens Manden stadig er arresteret.

Svendborg: Atter Onsdag Aften har Svendborg Andelssvineslagteri v�ret ude for Bombeeksplosioner. De tre store Kedler i Fedtsmelteriet eksploderede samtidig med voldsom Kraft. Maskinanl�get til Kedlerne blev samtidig �delagt, og �del�ggelserne er i det hele taget v�sentlig st�rre end den foregaaende Nat. Ved Eksplosionerne slog en 25-30 m h�j Flamme i Vejret, dog uden at der skete nogen Ant�ndelse. I N�glehullet til Smelteriets Hovedd�r var sat en Lap Papir, hvorpaa der stod: "Bomber - Livsfare".

Odense: Paa de nordfynske Baner og paa Nordvestbanen var Trafikken i Gaar Torsdag indstillet paa Grund af Telefonopringningen om Bombeudl�gninger. Linierne maatte f�rst afpatruljeres og unders�ges for Spr�ngstof, inden der kunde sendes Tog af Sted. Der blev i�vrigt ikke fundet noget paa Banestr�kningerne.

Roskilde: Under en af de sidste Dages Stor-Razziaer er Bogbinder H. F. Rasmussen, Skomagergade, blevet anholdt. Paa Folkeregistret er der s�gt efter Vaaben, men man fandt intet.

 

L�rdag den 3. Februar 1945.

En stor Mellembygning i "Horwitz & Kattentid"s tidligere Fabrikskompleks, Kigkurren 8 paa Amager, blev ved 7,30-Tiden totalt �delagt ved Brand og Bombeeksplosion. I Bygningen fremstillede "Seib�ks mekaniske Etablissement" V�rnemagtsgods af et meget brandfarligt Stof. Beboerne i N�rheden saa, at der pludselig udbr�d Brand i Bygningen, og et �jeblik efter stod det hele i lys Lue, samtidig med, at der l�d en kraftig Eksplosion. Brandv�senet m�dte straks med et stort Slukningsmateriel og ikke mindre end 12 Ambulancer, da man frygtede, at der


614

var mange Saarede i Bygningen. Dette var dog ikke Tilf�ldet, og kun en enkelt Ambulance blev benyttet. Det var til en chokramt Person fra Nabolaget. Der var en Overgang Fare for, at de �vrige Bygninger i Komplekset ogsaa skulde blive draget ind i Brandomraadet, men det lykkedes i L�bet af et Par Timer Brandv�senet at blive fuldkommen Herre over Situationen. I Forbindelse med Sabotagen opstod ogsaa nogen Skade paa den n�rliggende "Nordisk Fiat A/S".

Sabotage paa Maskinfabrik. Ved 7-Tiden i Morges h�rtes over det meste af Byen 4 Eksplosioner. Det var Maskinfabrikken C. F. Riedel & Lindegaard, der blev �delagt ved Sabotage. Fabrikkens Indehaver er Fabrikant Egon von der Leith, og Virksomheden havde til Huse Kingosgade 11.

Razzia og Ildkamp. Sent i Aftes foretog Hipo-Folk (Sommerfolk, der g�r Tjeneste som Hj�lpepoliti) Razzia hos Fabrikant Kolbe, S�nderdalen 58. Det var, saa vidt vides, Fabrikantens S�n, man s�gte, men han var ikke hjemme. Forinden Razziaen opstod Ildkamp i N�rheden, og efter Razziaen atter Ildkamp - tilmed temmelig kraftig - nede paa Vangedevej, men n�rmere Enkeltheder om Episoden savnes.

Sabotagevagt saaret. En Sabotagevagt ved Navn Schmidt, Gyritegade 11, blev i Aftes paa Vejen hjem beskudt i N�rheden af Vibenshus, men saaredes dog ikke mere, end at han kunde gaa hjem. Brandv�senets Ambulance k�rte ham senere til Rigshospitalet.

Skyderi i Vanl�se. I Aftes opstod kraftig Skudveksling i en Ejendom ved Arnestedet i Vanl�se. Brandv�senet blev tilkaldt, og 3 Personer blev k�rt til Nyelandsvejens Lazaret i haardt saaret Tilstand. Sommerfolk tog sig af endnu nogle saarede, vistnok 3. Efter hvad der oplyses, havde 4 unge Mennesker holdt 2 Sommerfolk indesp�rret i en tom Lejlighed i den paag�ldende Ejendom i 6 Dage. Paa en eller anden Maade var Hipo blevet underrettet, og da de vilde befri de 2 Sommerfolk, kom det til Skudveksling. Et af de unge Mennesker, der holdt Sommerfolkene indesp�rret, skal v�re blevet dr�bt, og begge de indesp�rrede Sommerfolk alvorligt saaret.

Laant Vagtv�rnsuniformer. I Gaar Eftermiddags blev Lyngby Vagtv�rn kaldt til Chr. Winthersvej 3, hvor der skulde opholde sig nogle mist�nkelige Personer. Da Vagtv�rnets Udrykningsvogn med 6 Mand kom til Stedet, blev de holdt op og beordret ned i K�lderen. Her fratog man Byvagterne deres Huer og Kapper og k�rte saa bort i Vagtv�rnets Bil. Senere blev der ringet til Vagtv�rnet og opgivet, hvor Vognen var at finde. Foruden Vognen fik Vagtv�rnet ogsaa de "laante" Kapper og Huer tilbage.


615

Jernbanesabotage. Toggangen er endnu indstillet paa Str�kningen Randers-Bjerregrav paa Grund af formodet Sabotage. - Paa Str�kningen Lunderskov-Vamdrup skete i Aftes Kl. 22,05 Spr�ngning under et Tog. Maskinen afsporedes og v�ltede ned ad Skraaningen, desuden afsporedes Togf�rer-Bremsevognen, og 3 Godsvogne k�rte op i hinanden, men ingen Mennesker kom til Skade. Endelig er der sket en Spr�ngning i Sporene paa Str�kningen L�gstrup-Skals.

Overfald. Brandv�senets Ambulance blev Fredag Aften kaldt til Kongens Nytorv, hvor en Kvinde var blevet overfaldet og kv�stet i Hovedet af nogle tyske Marinesoldater. Da Ambulancen ankom, var Kvinden blevet bragt ned paa Hotel Ph�nix i Bredgade, hvorfra Ambulancen k�rte hende til Nyelandsvejs Lazaret. Den overfaldne havde ingen fast Bop�l, idet hun i den senere Tid havde boet paa forskellige Hoteller.

Pakhuseksplosionen i Aarhus. Den i Gaar omtalte kraftige Eksplosion i et Pakhus i Aarhus Sydhavn menes at v�re opstaaet ved, at en Kortslutning har udl�st en Spr�ngladning. Der var netop for�vet Sabotage mod en Transformatorstation i Sydhavnen. Ved Eksplosionen dr�btes nogle Personer, og en halv Snes saaredes. Der menes dog ikke at v�re danske Statsborgere mellem de dr�bte og saarede.

D�dsfald. Lederen af Vestre Luftv�rns-Kommandocentral i Aarhus, Kaptajn A. S. Rasmussen, er i Gaar d�d i den tyske Arrest. Det menes, Kaptajnen har taget Gift.

Mandag den 5. Februar 1945.

Cirkul�re om Ans�ttelse i Vagtv�rnet. Det tyske Riges Befuldm�gtigede i Danmark har if�lge et Cirkul�re fra Justitsministeriet bestemt, at der ved fremtidige Ans�ttelser i Vagtv�rnet skal gives det tyske Sikkerhedspoliti Meddelelse om, hvem man �nsker at ans�tte. Fremkommer der Indsigelse fra det tyske Sikkerhedspoliti, kan Ans�ttelsen ikke finde Sted. Foranlediget heraf har Justitsministeriet foreskrevet, at der skal afgives Oplysninger om de paag�ldendes fulde Navn, F�dselsaar og -dag samt F�dested. Disse Oplysninger tilstilles Justitsministeriet, der saa videresender dem til det tyske Sikkerhedspoliti. Der vil kun blive givet de n�vnte Oplysnnger om de vordende Byvagters Personalia.

Fra tysk Side har man endvidere kr�vet, at Vaaben, som tages i Forvaring af Vagtv�rnene, straks skal afleveres til det tyske Politi. - Herom siger Justitsministeriet, at dette Krav b�r opfyldes ved omgaaende Aflevering af eventuelle fundne Vaaben til det Arresthus, hvortil Vagtv�rnet overf�rer anholdte Personer. Arresthuset vil da drage Omsorg for det videre forn�dne.


616

Livligt Skyderi i Nat. Der er i Nat forekommet kraftig Skydning over hele Byen, hovedsagelig i Kvarteret omkring Godsbanegaarden og i Sidegaderne til Vesterbrogade. Skydningen begyndte allerede ved 21-Tiden og stilnede f�rst af midt paa Natten.

Dr�bte. L�rdag Aften blev fhv. Kaptajn F. Colding, Bagsv�rdvej 71 A, skudt ned i sin Lejlighed og dr�bt. Den afd�de Kaptajn blev bragt til Gentofte Amtssygehus. Han havde formentlig tyske Forbindelser.

- En yngre Mand ved Navn J. Hansen, Broholms All� 13, blev L�rdag Aften skudt i N�stvedgade ud for Nr. 2. Kuglen ramte i Nakken, og den unge Mand dr�btes paa Stedet. I en Ambulance blev Liget bragt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Brandv�senets Ambulance blev i Aftes ved 22-Tiden kaldt til Gr�ndals Parkvej 56, hvor Maskinarbejder Vald. Christensen var blevet skudt i sin Lejlighed. Skudet var affyret gennem Vinduet udefra og havde ramt ham i Hjertet. Han d�de paa Stedet.

Attentater. Fredag Aften blev Fotograf Fru Schr�der skudt ned i sin Forretning, Torvegade 53. Fruen, der var ramt i Ansigtet og h�jre Arm, blev i st�rkt medtaget Tilstand bragt til Sundby Hospital.

- I Gaar ved 16-Tiden kom 7 bev�bnede M�nd ud til L�jtnant i Schalburg-Korpset Banner-Jensen, Lykkesholms All� 7 A, og fors�gte Attentat mod ham, hvilket imidlertid mislykkedes. Under Skudveksling blev en af Attentatm�ndene dr�bt, men forinden de �vrige trak sig tilbage, kastedes en Haandgranat ind i Lejligheden, og denne blev fuldst�ndig raseret, dog uden at Hr. Banner-Jensen selv kom til Skade. Den dr�bte, som endnu ikke er identificeret, blev bragt til Frederiksberg Hospital.

Visitation paa Vagtv�rnsstation. Sent L�rdag Aften kom tre maskinpistolbev�bnede M�nd fra Hipo ind paa Vagtv�rnets Station paa Br�nsh�jvej. Til Vagten udenfor sagde Anf�reren: "Grabberne op". Under Visiteringen af den paag�ldende Byvagt fortsatte han med at sige: "Det er godt gjort, vi skal visitere Vagtv�rnet, men vent, til Russerne kommer, saa bliver der ikke een Vagtmand tilbage." Denne Bem�rkning blev senere gentaget under Afh�ring paa Stationen, bl. a. over for Undergruppef�reren i Vagtv�rnet. Alle de tilstedev�rende Byvagter blev unders�gt for Vaaben, men da der intet fandtes, trak Hipo-Folkene sig tilbage.

Sabotagen hos Riedel & Lindegaard. I Tilslutning til Meddelelsen i L�rdags om Bombeeksplosionerne hos C. F. Riedel & Lindegaard, Kingosgade 11, kan oplyses, at Virksomheden lavede Skinnemateriel og Sporskifter til D.S.B. De ansvarlige Deltagere i Firmaet er Fabrikanterne H. V. Schwartz og Ebbe Schwartz samt Civilingeni�r Egon von der Lieth.


617

Sabotage mod Automobilv�rksted. I Morges Kl. 8,55 anbragte tre bev�bnede M�nd 3 Bomber i E. Th. Pedersens Automobilv�rksted, Kronprinsessegade 46. Personalet fik Besked om at fjerne sig, hvorefter Bomberne blev udlagt. Ved Eksplosionerne blev V�rkstedet st�rkt raseret.

Hjem fra Tyskland. Fredag Aften ankom 30 Gr�nsegendarmer fra Neuengamme til Fr�slevlejren. Fra Neuengamme er yderligere f�rt 12 civile Fanger tilbage til Danmark.

Jernbanesabotage. I den forl�bne Weekend er der rettet en R�kke Sabotageangreb mod det jydske Jernbanenet. L�rdag Aften skete 3 Spr�ngninger under et S�rtog mellem Ellish�j og St�vring, hvorved Maskinen og de to efterf�lgende Vogne afsporedes, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade. Videre skete i L�rdags Spr�ngninger mellem Riisskov og Lystrup, mellem Ribe og Vidding og under et Transporttog mellem Vammen og M�ldrup, hvorved to Vogne v�ltede og otte afsporedes, desuden blev Sporet revet op i ca. 110 m L�ngde, og enkelte Mennesker saaredes lettere. Om Aftenen forekom Spr�ngning under et Transporttog mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding]. Toget var sydgaaende. Ingen kom til Skade. - Natten til i Gaar indberettedes ligeledes Spr�ngningen under et Transporttog, der befandt sig mellem Br�rup og Vejen. En Vogn afsporedes, men ingen kom til Skade. Endelig meldes om Spr�ngninger i S�ndags mellem Holstebro og Bur, mellem Holstebro og Tvis, 13 Spr�gninger paa Fredericia Station, hvorved 11 Sporskifter �delagdes, Spr�ngning i et Sporskifte paa Ribe Station, 6 Spr�ngninger foran et tomt Transporttog mellem Herning og N�rre Kollund. Desuden er der indtruffet en lang R�kke mindre Eksplosioner paa Jernbanerne ved Viborg, Randers, Aarhus, T�nder, Varde og Fredericia.

Provinsen.

Aarhus: L�rdag Eftermiddag tr�ngte en halv Snes bev�bnede M�nd ind paa Maskinfabrikken, Fredensgade 16. Personalet fik Ordre til at forsvinde, hvorefter der blev anbragt 4-5 Bomber, som nogle Minutter senere bragtes til Eksplosion. Ved Eksplosionerne og den paaf�lgende voldsomme Brand blev Virksomheden fuldst�ndig �delagt.

Horsens: Onsdag Formiddag br�ndte et stort tysk Lager, som laa paa Havneterr�net. Lageret omfattede bl. a. store Bunker af T�pper og Uniformsgenstande samt hen ved 2.000 Par Milit�rst�vler. Det blev altsammen �delagt af Ilden.

- Vagtv�rnet anholdt Onsdag to M�nd, der arbejder i den tyske Afdeling paa Andelsslagteriet. De havde sammen med syv andre Horsensianere gennem l�ngere Tid sendt Sortb�rs-K�dvarer til den tyske Kantine i Skanderborg. Den n�ste Dag blev de to Fanger forlangt ud-


618

leveret, men Dommer Skovgaard afslog dette. Der er fra tysk Side ingen Reaktion herpaa.

- Landinspekt�r Clemmesen, der er Broder til Borgerrepr�sentant, Overl�ge Dr. med. Carl Clemmesen, er for nogen Tid siden blevet anholdt af Gestapo, sigtet for Deltagelse i Sabotage paa 4 Maskinfabrikker i Byen.

Kors�r: Fredag Aften blev der meddelt Falcks Redningskorps, at der vilde ske en Eksplosion ved Halskov-Broen. Vagtv�rn et sp�rrede Gaderne, som f�rer til Broen, og lidt efter l�d nogle Eksplosioner. Statsbanernes Kulkran og en anden Kulkran, tilh�rende Slagelse Kulkompagni, blev �delagt. Der var ogsaa udlagt Bomber i Kraner tilh�rende Firmaet Th. Rasmussens S�nner og Dansk Andels-Kulforretning, men ingen af disse Bomber eksploderede.

Slagelse: Johs. Olsen & S�ns Maskinsnedkeri i Slotsall� [i. e. Slotsall�en] har v�ret udsat for Sabotage. Der skete Eksplosion i Maskinrummet og opstod samtidig en voldsom Brand. Hele Virksomheden med Undtagelse af en Sidebygning blev �delagt.

Roskilde: Den tidligere Formand for De samvirkende Soldaterforeninger og Roskilde Garderforening, Grosserer Volmer Nielsen, blev i L�rdags anholdt af det tyske Politi.

Hiller�d: Den 34-aarige Landbetjent Carl Pautsch, Lille V�rl�se, er den 16. Januar d�d i Tyskland. D�dsaarsagen opgives at v�re Lungehet�ndelse.

N�stved: Den 60-aarige Malermester H. P. Larsen, Ringstedgade 95, blev L�rdag Aften anraabt af en Patrulje fra Schalburg-Korpset. Da han ikke straks standsede, affyredes to Skud mod ham. Han ramtes i Laaret, hvorved Laarbenet knustes, og Hovedaaren blev skaaret over.

R�nne: Bogbinder L. Diderichsen, der har fungeret som Tolk for det tyske Politi i R�nne, blev den 27. Januar indlagt paa Sygehuset efter et Attentat. Han havde faaet et Skud i Lungen. S�ndag Morgen tr�ngte nogle ukendte Personer ind paa Sygehuset og besk�d ham igen. Denne Gang saaredes han livsfarligt med tre Skud, hvoraf et gik gennem Munden.

 

Tirsdag den 6. Februar 1945.

Under et M�de i Vareforsyningsraadet forleden blev det oplyst, at Statsbanerne med de nuv�rende Lagre kun har Br�ndsel til 1 Maaneds Forbrug. Det blev henstillet at unders�ge Mulighederne for en Ombygning af Statsbanernes Materiel, saa man ikke er afh�ngig af udenlandske Kul som eneste Br�ndstof.


619

Fundet dr�bt i S�borg Mose. I Efteraaret forsvandt Inspekt�r Johansen, der arbejdede paa Hovedbanegaardens Restaurant, og siden har man ikke h�rt noget fra ham. For nogle Dage siden blev hans Lig fundet i S�borg Mose, st�rkt leml�stet. Inspekt�r Johansen var en fremtr�dende Nazist og Medlem af det dav�rende "F�rerraad".

Razziaer. I Gaar Formiddags foretog Gestapo og Sommerfolk en Storrazzia i Karr�en mellem Aaboulevarden, Julius Thomsens Gade, Kleinsgade og Herman Triers Plads. Karreen blev omringet, og Gestapofolkene tr�ngte ind i Fru Buchtrups Pensionat paa 2. og 4. Sal. Selv var Fru Buchtrup ikke hjemme, men to Damer i Pensionen blev f�rt bort, og i Gaarden besk�d Gestapo to unge M�nd, medens en Sommermand blev saaret under en Ildkamp paa 5. Sal. Alle de saarede blev k�rt til Nyelandsvejs Lazaret. Ved samme Lejlighed arresteredes Urtekr�mmer M�ller, Aaboulevarden 5.

- I Nat kom Gestapo og Sommerfolk ud til Gentofte Vagtv�rns Hovedstation i Villa Adelaide. De forlangte udleveret Listen over Byvagterne og konfererede denne med en Liste, de selv medbragte. En af Byvagterne, Svend Christiansen, S�n af Kaptajn Christiansen, Olaf Poulsensvej [i. e. Olaf Poulsens Vej] 4, blev anholdt. Senere blev der foretaget Husunders�gelse paa hans Bop�l hos Faderen.

- Paa en lille Halmfabrik, Ordrupvej 42, er der ligeledes i Nat foretaget Razzia af Gestapo og Sommerfolk. Udrykningen var us�dvanlig stor, men saa vidt vides blev der ikke fundet noget.

- S�ndag omringede 20 Sommerfolk Villaen "Elverh�j" paa Hj�rnet af Slotsherrensvej og H�gholtvej, hvor man efters�gte danske Politim�nd. Der var ingen Mennesker i Villaen.

- L�rdag Formiddag foretog tysk Politi en Razzia i en Urmagerbutik paa Hj�rnet af Saxogade og Istedgade. Her anholdt man 11 danske Politim�nd. To andre s�gte at l�be bort, og det lykkedes den ene at undslippe, medens den anden blev dr�bt.

- Mandag Kl. 15,30 foretog Gestapo og Sommerfolk en Sort-B�rs-Razzia i Saxogade. En halv Snes Mennesker blev anholdt. I L�rdags havde der 3-4 Gange v�ret kortvarige Razziaer samme Sted, dog uden Anholdelser.

Skudt ud for "Br�nnum"s Restaurant. Mandag Aften blev en ung Mand, hvis D�knavn var Erik Damgaard, Amagerbrogade 4, beskudt, da han kom ud fra Restaurant Br�nnum paa Kg. Nytorv [i. e. Kongens Nytorv]. Han blev ramt af en Serie Skud og f�rtes senere i Ambulance til Nyelandsvejs Lazaret. De, der havde beskudt ham, menes at v�re Sommerfolk, som har v�ret ude for at anholde ham. Fra Restauranten satte de paag�ldende sig i telefonisk Forbindelse med Politigaarden. - (Den dr�bte var Journalist Arboe-Rasmussen).


620

Dr�bt i sin Entr�. Brandv�senets Ambulance blev i Aftes kaldt til Stendal 10 i Kastrup, hvor en Mand ved Navn Hansen var blevet skudt i sin Entr�. Han var ramt i Maven og Hovedet og var d�d paa Stedet.

Atter udsat for Attentat. Ingeni�r V. Meyer, Rasmus Rasks Vej 10, som den 30. December var ude for et Attentat i sit Hjem, blev atter i Aftes beskudt. Paa Hj�rnet af Frederiksberg All� og Frydendalsvej blev han angrebet af 5 ukendte Personer. Han blev saaret og i en formentlig tysk Ambulance sendt af Sted til Nyelandsvej. Undervejs fik han imidlertid Ambulancen til at standse, steg ud og forsvandt.

Luftv�rnsinspekt�r Schr�der bortf�rt. Mandag ved 15-Tiden blev Luftv�rnsinspekt�r Schr�der holdt op af et Par Revolverm�nd, da han i sin Bil k�rte ud af Porten ved Statens civile Luftv�rns Kontorer paa Sct. Ann� Plads. De tvang ham til at k�re op ad Bredgade, hvor Bilen standsedes, og yderligere to M�nd steg ind. En LB'er s�gte at standse M�ndenes Forehavende, men blev holdt tilbage ved Revolvertrusler. F�rst Kl. 17,30 h�rte man paany noget til Luftv�rnsinspekt�ren, han var da efter at have maattet fungere som Chauff�r for M�ndene i et Par Timer blevet sat af ude paa Vesterbrogade, hvorefter M�ndene var forsvundet med Bilen.

Sabotage paa Godsbanegaarden. Et Par Minutter over Midnat h�rtes to kraftige Eksplosioner fra K�benhavns Godsbanegaards Terr�n, og i Morges blev Brandv�senet kaldt ud til Godsbanegaarden for at slukke Ild i et Par Banevogne. Ved Sabotage og Brand er der ialt �delagt 4 Godsvogne, lastet med demonterede Flyvemaskiner, som skulde sendes til Tyskland.

L�sladelser. Der er fra Fr�slevlejren blevet l�sladt 25 Gr�nsegendarmer.

- I L�rdags er Forlagsboghandler Bj�rn Erichsen blevet l�sladt fra tysk Arrest her i Byen.

V�rnemagten forb�d Adgang til Aarhus Hovedbanegaard. I Morges Kl. 4 forb�d V�rnemagten Adgang for alle civile Rejsende til Aarhus Hovedbanegaard, og Togkontoret meddeler, at Forbudet n�ppe kan ventes h�vet i Dag. Forud var der gaaet adskillige Sabotagehandlinger. Saaledes spr�ngtes Kl. 20,05 fem Sporskifter paa Aarhus H, og lidt over Midnat endnu et Sporskifte. Der meldes i�vrigt om adskillige Spr�ngninger paa det jyske Jernbanenet inden for sidste D�gn. Paa Str�kningen Herning-G�dstrup skete Kl. 0,50 tre Spr�ngninger. Paa Rampen ved N�rre Sundby Banegaard blev Kl. 2,10 fire Tipvognslokomotiver spr�ngt. Mellem Hanbjerg og Vinderup skal 14 Skinner udveksles efter Spr�ngninger, desuden skal det venstre Indgangsspor i Hanbjerg ud-


621

veksles. Paa Str�kningen Grindsted-Blaah�j skete i Nat i L�bet af en Timestid flere Spr�ngninger, mellem Troldhede og Kib�k to Spr�ngninger Kl. 4,15 og paa Str�kningen Vinderup-Gr�nbjerg fem Spr�ngninger ved 5-Tiden i Morges. Her skal udveksles 10 Skinner. Mellem Aalborg og Svendstrup samt mellem Randers og Bjerregrav er der kun K�rsel paa Enkeltspor. Endelig meddeler Togkontoret, at Reparationerne endnu ikke er tilendebragt paa Str�kningen Holstebro-Bur, Holstebro-Struer, men man haaber at blive f�rdig i L�bet af Dagen. Str�kningen Holstebro-Tvis og Tvis-S�nderport er nu farbar, medens Str�kningen Holstebro-Aalestrup n�ppe bliver farbar i Dag.

Fundet 3-400 Patronhylstre. I Kvarteret omkring K�benhavns Godsbanegaard og paa Godsbanens Terr�n er der i Gaar fundet 3-400 Patronhylstre, som formentlig maa stamme fra de Episoder, der her har fundet Sted Natten til Mandag. Man har i�vrigt stadig ikke nogen sikker Underretning om, hvad der i Virkeligheden er sket.

"Hold-up". I Aftes blev Mejeriejer St�hr, Godthaabsvej 32, i sin Forretning holdt op af 4 bev�bnede M�nd, som tvang ham til at udlevere sine kontante Penge, ca. 350 Kr., og alle tilstedev�rende Sm�rm�rker.

LB'erne maatte aflevere Kapperne. S�ndag Morgen kom en halv Snes bev�bnede M�nd ind paa S�borg Skole, hvor de tvang en LB-Brandkolonne, der netop holdt �velse, til at udlevere Kapperne. De tilstedev�rende 45 LB'er maatte hver aflevere sin Kappe.

Provinsen.

Aalborg: Sabot�rer anbragte Mandag Eftermiddag Bomber under en Del Biler, der stod paa Mekaniker A. P. Petersens mekaniske V�rksted i Bonnesensgade. Forinden blev det tilstedev�rende Personale sendt ud. Der skete 4 Eksplosioner, og en Del af Bilerne blev �delagt.

Kolding: Under en Razzia i Vamdrup er der foretaget en Del Anholdelser, bl. a. af Isenkr�mmer Kaj Jensen, Vulkanis�r P. A. S�rensen, Landmand Viggo Madsen og Landmand Thorvald Johansen. En Del Mennesker blev forg�ves efters�gt. Gestapo og Milit�ret samlede en M�ngde Mennesker sammen til Afh�ring paa Missionshotellet. En stor Del af de afh�rte fik dog Lov til at gaa.

- Der blev i Aftes kastet en mindre Bombe mod "Jyske Tidende"s Trykkeri. Der skete dog ikke nogen st�rre Skade udover, at en Garage blev molesteret og en Del Ruder i Bladhuset og Nabobygningerne knust.

- S�ndag Aften skete en Bombeeksplosion om Bord paa Damperen "Helgoland" af Lyb�k. Skaden var dog ikke s�rlig stor. "Helgoland" sejler Kreaturer til Tyskland.


622

Fredericia: Vagtv�rnet har beslaglagt 500 kg r�get Flysk [i. e. Fl�sk], som var ustemplet. V�rnemagten henvendte sig senere og forlangte Fl�sket udleveret, da det var bestemt for V�rnemagtspersoner. Dette blev n�gtet, og Stadsdyrl�gen har siden kasseret Fl�sket som uegnet til Menneskef�de. Flere danske Statsborgere har v�ret arresteret i Forbindelse med Sagen, der ikke er fuldt opklaret.

- S�ndag Aften blev den ca. 30-aarige Bogholder B�rge Thorlacius, boende Nyk�bing F., livsfarligt saaret ved et Attentat i Orla Lehmannsgade.

- Det kgl. D�vstummeinstituts Hovedbygning og Gymnasiets to Gymnastiksale er i disse Dage blevet overtaget af de tyske Myndigheder. Desuden overtages St�rstedelen af Forsikringsselskabet "Dannevirke"s store Bygning ved Havnen den 10. Februar.

R�nne: Den ofte omtalte Bogbindermester Diderichsen er d�d i Gaar.

- Fem af de danske Politifolk, som arresteredes for nogle Dage siden, er atter frigivet.

Roskilde: Den 30-aarige, tyskorienterede Snedkersvend Nordahl Petersen, Weysegangen 9, er blevet skudt i en Cigarforretning paa Hj�rnet af Hestetorvet og Algade. Han var d�d ved Ankomsten til Sygehuset.

Kors�r: Firmaet Th. Rasmussens store Kran og K�revogn er nu blevet �delagt ved Eksplosion. Et tidligere Fors�g paa at �del�gge denne Kran mislykkedes.

Slagelse: Ved et "hold-up" er der stjaalet 4.500 kg Fedt fra Andelsslagteriet.

 

Onsdag den 7. Februar 1945.

Atter i Nat er en R�kke Benzintanke blevet spr�ngt. Det skete mellem Kl. 20 og 21, og blandt de �delagte Benzintanke er Anl�g i Valby Langgade, Griffenfeldtsgade, Classensgade, Aarhusgade, Hiller�dgade, Farumgade, Lundtoftegade, Tuborgvej 52 (Firmaet Grue), Herninggade og Jensl�vsvej 6-8. Ved den sidste Eksplosion, som var s�rlig kraftig, knustes en Del Ruder i Omegnen, hvilket i�vrigt ogsaa var Tilf�ldet i Forbindelse med de �vrige Eksplosioner. Ud over de n�vnte Tankeksplosioner forekom yderligere 3, nemlig paa Holger Danskes Vej, Forchhammersvej og Ingemannsvej.

Sabot�rerne besatte Toget. Ved 22-Tiden i Aftes blev Stationsbestyreren paa Forlev Station holdt op af 5-6 revolverbev�bnede M�nd og tvunget til at forblive inde paa Kontoret. Samtidig blev et Godstog, der afgaar fra Kors�r Kl. 22,10, standset ved Indk�rselssignalet til Forlev Station. 5-6 Revolverm�nd besatte Toget, bordede Lokomotivet og rangerede selv ved Fl�jtesignaler Toget ind paa Forlev Station, hvor det


623

rangeredes paa Plads, saaledes at en bestemt Godsvogn kom til at staa ud for en Lastbil, der i Mellemtiden var rullet op. Denne Godsvogn, der var en V�rnemagtsvogn, bevogtet af to tyske Soldater, blev aabnet, og Indholdet, som menes at have bestaaet af Vaaben og Ammunition, l�sset over paa Lastbilen, som derefter k�rte bort. Den ene af de to tyske Soldater blev saaret og f�rt i Ambulance til Slagelse.

Tiltagende Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste D�gn forekommet talrige Tilf�lde af Jernbanesabotage. Efter de indgaaede Rapporter at d�mme for�ges Omfanget af disse Sabotagehandlinger fra Dag til Dag. - Den i Gaar omtalte Sp�rring af Aarhus Hovedbanegaard, som blev foretaget af V�rnemagten Kl. 4 om Morgenen, blev, for�vrigt mod Forventning, h�vet inden Middag. Natten til i Dag er der registreret Spr�ngning under et tysk Orlovstog mellem Tim og Ulfsborg, hvorved en Personvogn beskadigedes, dog uden at noget Menneske kom til Skade. Paa Aarhus Hovedbanegaard forekom atter i Nat Spr�ngninger i to Sporskifter og i Godsafgangssporet. Desuden er der sket Spr�ngninger ved 7-Tiden i Morges, men Omfanget af disse er endnu ikke kendt. Fra Skjern Station meldes om Spr�ngning i Dobbeltkrydsningen, fra Vejle indberettes Sporskiftespr�ngning og en forbigaaende Trafikstandsning, fra Silkeborg-Funder 6 Spr�ngninger, fra Aalborg Havnebane Spr�ngning i begge Havnespor, fra Silkeborg Station Spr�ngning i 2 Sporskifter, fra Grindsted-Kroager Spr�ngning midt paa Linien, og endelig foreligger Meddelelser om Genoptagelse af Trafikken paa en Del af de tidligere sabotageramte Str�kninger.

Fra det sj�llandske Distrikt meddeles i Nat, at et Godstog, som afgik fra Vordingborg til K�benhavn Kl. 23, maatte returnere, da Lokomotivf�reren havde observeret et Ildglimt fra en Eksplosion paa Str�kningen foran Toget. Trafikken blev derfor indstillet paa Str�kningen Klarskov-Vordingborg, indtil der i Dag til Morgen kan foretages n�rmere Unders�gelser. Fra Slagelse Station er ved Midnatstid h�rt Eksplosion paa Str�kningen mod Nord, hvorfor Trafikken indstilledes paa Str�kningen Slagelse-Frederikslund. Ved Eftersynet i Morges blev intet fundet, saa Trafikken kunde genoptages. Ogsaa paa Str�kningen Vordingborg-Klarskov er Trafikken atter kommet i Stand. Det skete Kl. godt 8 i Morges.

Razziaer. Atter i Aftes var der Razzia hos Vagtv�rnet i Villa Adelaide i Gentofte. Tre Gestapofolk af Officersrang opholdt sig paa Stedet fra Kl. 22,45 til 23,30, netop inden for det Tidsrum, da Vagtskiftet fandt Sted. Fremgangsmaaden var den samme som den foregaaende Nat, men ingen blev taget med.

- To Gange i Nat foretog Gestapo Razzia i Villaen Sol�sevej 13, tilh�rende Sekret�r Truelsen i Landbrugsministeriet. Villaen er for Tiden ubeboet, og Ingen blev antruffet under Razziaerne.


624

- Gestapo og Sommerfolk stormede i Gaar en Lejlighed i Chr. d. IX's Gade 2. Det menes, at man paa et Forlag har efters�gt illegale Blade.

Mislykket Attentatfors�g. I Aftes Kl. 18,30 blev der ringet paa hos Repr�sentant Poul Viggo Justesen, L. E. Bruunsvej 8. Da Repr�sentanten lukkede op, stod nogle unge Mennesker udenfor, og han sm�kkede straks D�ren i uden at tale med dem. Et �jeblik efter blev der affyret en Serie Skud gennem D�ren, hvorefter de unge Mennesker forsvandt. Ingen blev saaret.

De sidst l�sladte Gendarmer. Det oplyses, at af de 25 Gendarmer, der er l�sladt fra Fr�slev, var de 10 netop hjemkommen med den sidste Transport fra Tyskland, medens de �vrige i Forvejen opholdt sig i Lejren.

F�rt til Fr�slev. Kort f�r Jul blev Journalist Villy Andersen fra Ritzaus Bureau anholdt af det tyske Politi. For et Par Dage siden er han fra Vestre F�ngsel f�rt til Fr�slev.

Provinsen.

"Nordschleswigsche Zeitung" skriver S�ndag under Titlen "Milit�rt Opraab i Flensborg" f�lgende: Borgmester Dr. Kracht og Kredsleder Riecken retter paa Grund af talrige Flygtninges Ankomst fra �st et Opraab til Flensborgs Befolkning. Det er for Flensborg en selvf�lgelig Pligt at tage sig af de haardt ramte Folkef�ller og i saa vid Udstr�kning som muligt lindre deres Sk�bne.

Haderslev: Statsseminariets �velsesskole, der i December blev beslaglagt af Tyskerne, men i Begyndelsen af Januar frigivet, er atter overtaget af Tyskerne. Da Katedralskolen og Hertug Hansskolen i Forvejen er beslaglagt, er kun Sct. Severinskolen fri. Ogsaa den tyske Skole har maattet r�mme sin Bygning og har nu Lokaler i det tyske Bibliotek.

Fredericia: Natten til i Gaar eksploderede en kraftig Bombe i Danmarksgade. Eksplosionen gik i s�rlig Grad ud over Th. Knudsens Forretning og Ruderne i adskillige Butiker. Det paag�ldende Forretningskvarter er flere Gange tidligere blevet st�rkt raseret ved Bombeeksplosioner.

Horsens: Kontorassistent Egil J�rgen Fussing, Krystalgade 1, er d�d i Neuengamme den 5. Januar. Han efterlader sig Hustru og to smaa B�rn.

- Tirsdag Formiddag blev den ca. 24-aarige Villy Alfred S�rensen skudt ned i Opgangen til sit Hjem, S�ndergade 22. Han er siden d�d paa Hospitalet.


625

Hj�rring: Der h�rtes Natten til Tirsdag to voldsomme Eksplosioner fra Havneterr�net i Hirtshals. Et dobbelt Sporskifte blev spr�ngt, og desuden spr�ngtes Jernbanev�gten paa Heerfordts Kulplads.

S�by: Mandskabet paa Paketbaaden "S�by", der sejler i Rutefart paa K�benhavn, er blevet anholdt.

 

Torsdag den 8. Februar 1945.

Der blev i Aftes givet Luftalarm over Midtjylland, en Del af S�nderjylland, hele Fyn, Sj�lland og Lolland-Falster. Alarmen skyldtes meget store Overflyvninger i flere B�lger af Maskiner, der kom ind over Jyllands Vestkyst og forlod Landet i �stlig og syd�stlig Retning. Senere vendte de tilbage paa en noget sydligere Kurs. Der meldes ikke om Bombenedslag, Antiluftskydning el. lign.

Store Transporter af Flygtninge. Der er if�lge "Flensborg Avis" kommet store Transporter af Flygtninge fra de truede Egne af Nord�sttyskland til Flensborg. Flygtningene faar ved Ankomsten anvist nogle Skoler, men skal siden fordeles i deres Kvarterer. Bladet meddeler, at man i Anledning af det store Antal Flygtninge har beslaglagt yderligere Beboelsesrum, saa Folk nu kun maa disponere over samme Antal V�relser som Antallet af Personer i Husstanden. Overtallige V�relser skal anmeldes.

Jernbanesabotagen. Ogsaa i Nat er der foregaaet en Del Sabotage paa de jyske og sj�llandske Jernbaner. Ved 23-Tiden i Aftes fandt en kraftig Eksplosion Sted Vest for Slagelse Station, hvorved alle fire Spor blev revet op. I Aftes skete ligeledes Spr�ngning under et V�rnemagtstog mellem Struer og Humlum. Toget f�rtes af to danske Lokomotiver, hvoraf det ene samt to Vogne blev afsporet. Fem aabne Vogne l�sset med Biler v�ltede, men ingen Mennesker kom til Skade. Statsbanerne sendte i Morges en Kranvogn til Ulykkesstedet. Fra Str�kningen Herning-Studsgaard meldes om Spr�ngninger, fra Ulfborg Station om Spr�ngning i Indgangssporskiftet Nord, og fra Vidding-Br�ns talrige Spr�ngninger. Mellem Farris og Sommersted skete ved 1-Tiden i Nat Spr�ngning under et tysk Orlovstog. To Vogne blev afsporet, og fire v�ltede. Heller ikke her kom, if�lge Togkontorets Meddelelse, noget Menneske til Skade. Paa Ulykkesstedet arbejder baade et dansk og et tysk Hj�lpetog. I Morgentimerne er Rejsende og Rejsegods blevet udvekslet. - Endelig er rapporteret Spr�ngning i et Sporskifte paa Ringk�bing Station og en Skinnespr�ngning mellem Herning og Sunds. - Fra Hj�rring er indgaaet Meddelelse om, at der Onsdag Morgen er rettet en kraftig Sabotage mod Havnesporet Syd for S�by Station. For-


626

bindelsen mellem Stationen og Havnen er herved blevet afbrudt, saaledes at Gods til videre Befordring ad S�vejen maa omlades paa Banegaardsterr�net.

Drabet paa Overbetjent V. Tolderlund. Som omtalt i Morgenbladene er Overbetjent V. Tolderlund Onsdag Eftermiddag blevet dr�bt. 3 Cyklister affyrede en halv Snes Skud mod ham og forsvandt saa. Hr. Tolderlund havde Forbindelse med det tyske Politi.

Hentet Benzin paa "Carlsberg". 1.500 Liter Benzin, tilh�rende Brandv�senet, blev i Onsdags hentet paa "Carlsberg". Der var 20-30 Mand om Arbejdet, og man lod Benzinen pumpe op i medbragte Beholdere, som k�rtes bort i en Luftv�rnsbil. En LB'er blev tvunget til at k�re. F�rst ud for den tyske Vagt ved Alsgades Skole blev han afl�st og sendt tilbage.

Sabotage mod Julius Tafdrup. Tirsdag Morgen tr�ngte en Del bev�bnede M�nd ind i Julius Tafdrups Konfektionsfabrik paa Vesterbrogade, hvor de med Mukkerter �delagde en Del Specialmaskiner.

Stille Nat. Brandv�senet og Vagtv�rnene i K�benhavn og Gentofte samt paa Frederiksberg har haft en us�dvanlig stille Nat. Der er ikke forekommet Begivenheder af s�rlig Art, og K�benhavns Brandv�sen havde kun 59 almindelige Ambulanceudrykninger. - Over det meste af Byen h�rtes ved 20,30-Tiden en kraftig Eksplosion, men Brandv�senet blev ikke tilkaldt og har heller ikke kunnet faa konstateret, hvor Eksplosionen skete.

Provinsen.

Ribe: To Drenge fra Rejsby er blevet dr�bt i Minefeltet uden for Diget. De var endnu i Live, da man fandt dem, men er siden d�de paa Sygehuset i Ribe.

Esbjerg: Da det tyske Politi i Onsdags var ved at unders�ge en Lastbil i Kongensgade, kom et "Tuborg"-Hestek�ret�j gennem Tunnelen ved Kongensgade, og Kusken lagde ikke M�rke til et Tegn fra Politisoldaterne om at standse. Der faldt saa to Skud, og de to M�nd paa Vognen, den 45-aarige Hans Ehlers og den 17-aarige Gert Andersen, blev ramt. Det er senere meddelt, at de begge maatte have en Fod amputeret.

Aalborg: Paa Frederik Fuchs Entrepren�rvirksomhed i N�rre Uttrup er en Cementblandemaskine spr�ngt i Luften. Desuden er Kontorbygningen br�ndt.

- En af Entrepren�rfirmaet Carl Nielsen & Hougaard's Personbiler, som var indleveret til Reparation i Br�nderslev, blev Natten til Onsdag sl�bt ud paa Gaden og spr�ngt i Luften.


627

Nibe: Sent Tirsdag Aften er Nibe Muslingekogeri blevet st�rkt beskadiget ved Bombeeksplosioner. Der var anbragt Bomber i Kogeriet, ved to Lokomobiler og ved Kogekedlerne, som alle blev �delagt.

S�by: Foruden den i Gaar omtalte Paketbaad har Tyskerne yderligere beslaglagt 3 store Kuttere, og et tysk Patruljeskib har sl�bt dem bort fra Havnen. En Del Medlemmer af Bes�tningerne er arresteret.

Odense: Konservesfabrikant Bjarne Eckhoffs Villa, Buchwaldsgade 51, var Natten til Onsdag udsat for Bombeeksplosion. Skaden blev dog ikke s�rlig stor. Villaen er for Tiden ubeboet, da Fabrikanten flyttede bort, efter at hans Fabrik ved Siden af for nogen Tid siden blev spr�ngt i Luften.

- I Tirsdags foretog Tyskerne Razzia paa Geod�tisk Instituts fynske Afdeling, Vestergade 2. Samtidig blev der foretaget Husunders�gelse i Institutets tidligere Lokaler paa Odense Slot. Saa vidt vides blev der anholdt 7-8 Mand, deriblandt nogle danske Officerer.

Roskilde: Roskilde Halmvarefabrik blev Natten til Onsdag �delagt ved Eksplosion og Brand. Fabrikanten anslaar Skaden til ca. 200.000 Kr. Virksomheden, som i�vrigt tidligere har v�ret udsat for Sabotage, kan ikke komme i Gang f�r et godt Stykke Tid efter Krigens Oph�r.

Slagelse: Slagelse Andelssvineslagteri var Tirsdag Aften udsat for Telefonbomber. Der blev slaaet Alarm, og Beboerne i Omegnen blev evakueret, hvorefter Vagtv�rnet foretog en grundig Unders�gelse, men uden at finde Bomber.

Hj�rring: Det tyske Politi har i Hirtshals foretaget 9 Anholdelser. Blandt de anholdte er Fiskehandler Erik Gaardboe, Fiskehandler S�ren L�th, Fiskehandler Chr. L�th, Fisker Ole Olsen, Bogholder Kryhl, Isenkr�mmer I. C. Christensen og Manufakturhandler Marion Toft.

Fredag den 9. Februar 1945.

For at skaffe Plads til et Antal tyske Flygtninge fra de �stlige Egne har den tyske V�rnemagt midlertidigt beslaglagt alle Skoler i Aabenraa By og Amt, tilligemed B�rneasyler og B�rnehaver i Aabenraa, Politikontoret, 2 Sommerrestauranter og Sognepr�sternes Konfirmandsale. Der ventes nogle Tusinde Flygtninge til Aabenraa By og Amt i L�bet af Fredagen. Som F�lge heraf er Skolegangen fuldst�ndig indstillet. I de �vrige s�nderjyske Byer tr�ffes der Forberedelser til privat Indkvartering af Flygtninge, hovedsagelig hos den tysksindede Befolkning. Det synes at v�re Tanken, at Flygtningene snarest skal anbringes i Lejre.


628

Razzia paa Gentofte Raadhus og Brandstation. Ved 10-Tiden i Gaar k�rte 3 store Udrykningsbiler og 7 mindre Personvogne op foran Gentofte Raadhus og Brandstationen. Alle D�re blev besat, og der blev givet Ordre til, at ingen maatte forlade Kontorerne. Deltagerne i Razziaen - godt et halvt Hundrede tyske Politisoldater og Sommerfolk - gik meget grundigt til V�rks, afs�gte samtlige Kontorer og Afdelinger, formentlig for eventuelt at finde illegalt Materiale, men der blev intet fundet af denne Art, og heller ikke foretaget Anholdelser. Praktisk talt alle tilstedev�rende maatte opgive deres Navne og Adresser, som blev noteret op, men nogen Liste blev ikke medtaget. Derimod fik Borgmester Aage E. J�rgensen Besked om, at man �nskede en fuldst�ndig Fortegnelse over alle, som arbejdede paa Gentofte Raadhus. Aktionen varede i henved 3 Timer, og Telefonforbindelsen med Raadhuset og Brandstationen var herunder afbrudt, idet Omstillingsbordene de to Steder blev holdt besat hele Tiden.

Anholdelser. Redakt�r Tage Taaning, der redigerer Berlingske Tidendes Ugeblad "Landet", blev Natten til i Gaar anholdt af det tyske Politi. Desuden anholdtes to S�nner af Landsretssagf�rer N. G. A. Nielsen, der selv for kort Tid siden blev anholdt paa sit Kontor. - For et Par Dage siden blev Landstingsmand, Forpagter Krarup, Eskildstrup, anholdt under en Visitation i Toget. Forpagter Krarup bar Vaaben og havde glemt at tage sin Vaabentilladelse med. - Fra S�nderborg meddeles, at der i Torsdags er foretaget f�lgende Anholdelser: Vagtmester Edmund Jessen, Kamgarnsspinderiet, Textilarbejderne Hans Jespersen, Frits Wehrs, Ernst og Willy Hartig, Kontorassistent Jens B�vadt, Sundkvistgade, Krigsinvaliden Lorentzen, Oehlenschl�gersgade, Formanden for Atletikklubben "Alsia", Otto Hansen, R�nhaveplads, Arbejdsm�ndene Peter Mynster, Kirkegade, Niels Poulsen, Houbogade, og Hans Jensen, Houbogade.

2 Villaer spr�ngt i Luften. Paa Foranledning af det tyske Politi blev to Villaer i Gaar spr�ngt i Luften. Den ene, H�jlandsvangen 52, tilh�rte Dameskr�derinde Fru Berg, den anden, Kildebakkegaardsvej 226 i S�borg, tilh�rte if�lge Kraks Vejviser Overassistent Leo Sanderhoff. Ved Spr�ngningen paa H�jlandsvangen blev de omliggende Huse st�rkt molesteret.

Luftalarmerne i Aftes. Atter i Aftes blev der bl�st Luftalarm over store Dele af Landet. Man har konstateret, at en Del Maskiner har kreset over det sydlige Kattegat, Sams� og den nordlige Del af �resund, medens andre Grupper har v�ret virksomme i Farvandene Syd for Danmark. Atter andre Grupper fortsatte til Omraaderne omkring Bornholm, som mod S�dvane ogsaa havde Luftalarm, og endelig menes andre


629

Grupper at have v�ret endnu l�ngere mod Syd�st. Der er h�rt enkelte Detonationer under Overflyvningen; man antager, at det drejer sig om Miner, der er eksploderet ved at ramme Vandoverfladen, og der er ikke Indberetninger om Skader af nogen Art. Svagere Antiluftskyts var i Virksomhed ved K�benhavn. Det menes, at en Maskine skal v�re skudt ned Syd for Helsingborg.

Dr�bt under Razziaer. I Gaar Eftermiddags kom en Gestapomand og en civilkl�dt Tysker ind i Caf� "Lynet" i Blaagaardsgade og gik hen mod en Mand ved Navn Kors, Egilsgade 32, som netop stod og spillede Billard. Da Kors opdagede Tyskerne, s�gte han at flygte, men blev beskudt og saaret i Maven. Han k�rtes til Nyelandsvejs Lazaret, men menes at v�re d�d ved Ankomsten hertil.

- Under en Razzia i Gothersgade ved 14-Tiden blev en ung Mand saaret i Benene. Da Brandv�senets Ambulance kom, var han imidlertid borte. Fra anden Side er det meddelt, at Skr�ddermester Poul Henry Nielsen, Gothersgade 8, blev dr�bt under Razziaen, medens hans S�n, der var saaret, blev belagt med Haandjern og f�rt bort. Formentlig er det den samme unge Mand, som Brandv�senet blev tilkaldt for at k�re paa Hospitalet.

Sabotage. I Morges ved 7-Tiden h�rtes en kraftig Bombeeksplosion paa Vesterbro. Det blev siden konstateret, at Eksplosionen hidr�rte fra Sabotage i Nichro-Forchromningsanstalten ved Hilmark & Winther, Vesterbrogade 60. Virksomheden, der for Tiden arbejder under H�jtryk, blev til Dels �delagt, og der knustes samtidig en Del Ruder i Naboejendommene.

- Brandv�senet blev i Morges Kl. 7,30 kaldt til Godsbanegaarden, hvor der fra nogle Brandbomber var gaaet Ild i en Banevogn, bel�sset med M�bler til Eksport. En Trediedel af Vognens Indhold blev �delagt.

- Endnu en af Hr. Bohnstedt Petersens Virksomheder, nemlig Autoropas V�rksted, �sterbrogade 6, er blevet �delagt ved Sabotage. Sabot�rerne tr�ngte ind i Virksomheden ved 16-Tiden og gennede Arbejderne ud, hvorefter der blev anbragt Bomber. Ved den paaf�lgende Eksplosion og Brand blev Virksomheden fuldst�ndig �delagt.

Episode i "National-Scala". I Gaar fratog nogle unge Mennesker en tysk Officer hans Tjenestepistol paa Toilettet i National-Scala. 5-6 tyske Marinesoldater, som havde opholdt sig i Restauranten, forfulgte de unge Mennesker ned ad Gaden og affyrede Skud efter dem, men det lykkedes dem vistnok at undslippe.

Razzia i Vimmelskaftet. Ved 14-Tiden i Gaar foretog tyske Politisoldater en st�rre Razzia i Vimmelskaftet og det tilst�dende Kvarter. Razziaen foregik baade i Ejendommene og paa Gaden. Senere paa Dagen


630

gik en tysk Soldat amok i Vimmelskaftet og begyndte at skyde omkring sig. Den tyske Overfaldskommando, der tager sig af lignende Sager, blev tilkaldt og tog Manden med sig.

Fjernet 11 T�nder Olie. En halv Snes Sabot�rer fjernede i Gaar 11 Tdr. Olie fra Frederiksberg Kommunes Plads ved Fabrikvej.

Dristige Sort-B�rs-Herrer. Kaffebaren over for Vesterport Station er et af de Steder, hvor der foregaar en livlig Sort-B�rs-Handel, og holdes derfor under Observation af Vagtv�rnet. I Gaar blev en Patrulje Vidne til, at 3 Sommerfolk ankom i Bil og foretog store Indk�b af Cigaretter og lign., medens Vagtv�rnet saa til. Da Sommerfolkene k�rte bort, fik de et Hurra fra de Sorte-B�rs-Herrer, som derefter skyndsomst trak ind paa Kaffebaren, hvor de haanlo ad Byvagterne, som ikke var i Stand til eller rettere var uden Bef�jelse til at skride ind.

Fundet saaret. I en Gaard ved "Axelborg" blev en ung Mand, Leo Nielsen, i Gaar fundet saaret af Pistolskud. Brandv�senets Ambulance k�rte ham paa Hospitalet.

Jernbanesabotage. Der er atter i det sidste D�gn foretaget en R�kke Sabotagehandlinger mod det jyske Jernbanenet. Saaledes meldes om Spr�ngning i Indgangssporskiftet paa Randers Havnebane, Spr�ngning paa Str�kningen Ulfborg-Tim, 5 Spr�ngninger paa Str�mmen Station, 2 Spr�ngninger mellem Daugaard og Vejle, flere Spr�ngninger mellem Taulov og Eltang, 2 Spr�ngninger i hvert af Sporene mellem Stevnstrup og Randers og 2 Spr�ngninger i Broklappen ved F�rgestedet paa Nyk�bing M. Desuden meldes i Dag til Morgen, at der i Nat er forekommet flere Spr�ngninger mellem Sk�rping og St�vring, 2 Eksplosioner mellem Randers og Bjerregrav, Spr�ngninger mellem Horsens og Tvingstrup, 5 Spr�ngninger mellem Vejle og B�rkop, en Spr�ngning mellem Brande og Tyregod, flere Spr�ngninger mellem Vidding [i. e. Hviding] og Rejsby, mellem Ringk�bing og Hee, paa Hammerum Station, mellem Ejstrupholm og Hampen, mellem Vojens og Over Jerstal, paa Privatbanerne mellem S�by og Sulb�k under et V�rnemagtstog, der var paa Vej til Padborg med 37 Godsvogne i Transit, samt endnu nogle mindre Spr�ngninger. - Storeb�lts-Overfarten var det meste af Dagen i Gaar indstillet paa Grund af Minefare. - Ved Slagelse skal der udveksles 6 Skinner. Man regner med, at Trafikken paa Hovedbanens ene Spor kan genoptages ved 12-Tiden i Dag.

Provinsen.

Aalborg: Natten til Onsdag er "Kvindeligt Arbejderforbund"s Kartotek med Navnene paa Medlemmerne fjernet.

- Onsdag Aften opstod Brand forskellige Steder i Margarinefabriken


631

"Axa"s Bygninger, der rummer forskellige tyske Lagre. Alle Brande var paasat.

Hj�rring: De lokale Blade bragte i Gaar Meddelelse om, at nogle bev�bnede M�nd var tr�ngt ind hos en Husmand og havde forlangt udleveret Spiritus. Da Konen havde sagt, at man ikke 1avde Spiritus i Huset, var hun blevet skudt i Brystet, og Manden, der var kommet til Stede, var blevet dr�bt. Den saarede Kone blev siden paa Naboernes Foranledning bragt paa Sygehuset. Hun havde faaet Skud gennem Bryst og Mave, og hendes Tilstand er meget alvorlig.

Viborg: Fedtsmelteriet paa Andels Svineslagteriet er blevet �delagt ved 4 Bombeeksplosioner. Selve Slagteriets Drift ber�res ikke af Spr�ngningen.

Varde: Der er for�vet Sabotage mod Konservesafdelingen paa Varde Svineslagteri. Driften kan foregaa uhindret.

Vordingborg: To Frysemaskiner paa Masnedsund Andels Svineslagteri samt K�lerummet er �delagt ved Bombeeksplosion. Skaden ca. 100.000 Kr. Ingen Standsning i Driften.

 

L�rdag den 10. Februar 1945.

I Morges Kl. 8,20 blev Arbejderne og Personalet i Hans Lystrups Autov�rksteder, Pileall� [i. e. Pile All�] 5, holdt op af Sabot�rer og fik Besked om at s�ge Sikkerhed. Der blev udlagt Bomber i Monteringshallen, men kun nogle enkelte eksploderede. Et Par af Maskinerne blev �delagt, og desuden skete forskellig anden Ravage i Hallen, Glastaget knustes, og Skillev�ggene i Kontorerne, som ligeledes var af Glas, stod heller ikke for det voldsomme Lufttryk. Faa Minutter efter Eksplosionerne var Tyskerne og Sommerfolk paa Stedet, og Sabot�rerne flygtede, nogle over Plankev�rket ind paa Frederiksberg Kirkegaard, andre stak gennem de smaa Haver ind i S�ndermarken og Frederiksberg Have, medens endnu nogle Stykker slap bort paa en Motorcykle med Sidevogn. Sporvognstrafikken i Pileall� [i. e. Pile All�] blev indstillet Kl. halv ni og genaabnet Kl. 9. Straks efter Tyskernes Ankomst var der nogen Ildkamp, og Frederiksberg Brandv�sen m�dte med 2 Ambulancer, som imidlertid ikke straks maatte komme ind. Der blev heller ikke Brug for Ambulancerne, da der ingen var saaret under Ildkampen. I modsat Fald skulde Tyskerne have taget eventuelle saarede med i deres Udrykningsvogne, men det saa Brandv�senets Folk i hvert Fald intet til, og der var heller ikke Blodspor paa de Steder, hvor Skudvekslingen havde fundet Sted. Saa vidt man kan sk�nne, slap alle Sabot�rer bort.


632

Fra Vestre F�ngsel til Fr�slev. Torsdag Formiddag blev henved 200 Mennesker sendt af Sted fra Vestre F�ngsel til Fr�slev. Blandt disse er Borgmester H. P. S�rensens S�n, S�ren S�rensen, der er ansat i Socialdirektoratet under K�benhavns Kommune. Som tidligere omtalt blev S�ren S�rensen for nogen Tid siden anholdt sammen med 4-5 andre unge Mennesker.

D�dsfald i Tyskland. Overbetjent Holger Edward Hansen, K�benhavns Politi, er den 25. Januar d�d i Neuengamme. Her er desuden d�d Baadebygger Poul Nielsen, Skelsk�r, og Gr�nsegendarm Arne Hansen, Rudb�lle [i. e. Rudb�l].

Drab, Saarede, Razziaer og lign. Fredag Aften blev Ambulancen kaldt til Sm�rumvej, hvor en ung Mand, Aage Jensen, hvis Adresse er ukendt, var blevet alvorligt saaret af Skud i h�jre Arm og venstre Laar. Han blev k�rt til Nyelandsvejens Lazaret, og Ambulancen fik Besked om at komme tilbage for at hente endnu en Saaret. Da Ambulancen atter kom, blev der sagt, at vedkommende var d�d og fjernet af Tyskerne. Man formoder, der har v�ret Skudveksling mellem Sommerfolk og Sabot�rer. - Under noget Skyderi paa Axeltorv Torsdag Aften kom en ung Mand, Snedkersvend Robert Olsen, Guldbergsgade 34, ind i Skudlinien og blev saaret i Benene. Ambulancen blev af det tyske Politi beordret til at k�re den unge Mand til Lazarettet paa Nyelandsvej. - Sent Fredag Aften blev Arbejdsmand Erik Toft, boende Ny Carlsbergvej [i. e. Ny Carlsberg Vej] 86, 1., skudt i Brystet og dr�bt. Det skete ved Ejendommen Nr. 84. - I Aftes blev Ambulancen kaldt til Rhodosvej 15, hvor Fru Mikkelsen, boende Amagerbrogade 207, 3. Sal, var saaret ved Vaadeskud i h�jre Ben. Hun blev bragt til Sundby Hospital. - Det meddeles, at den unge Mand, som forleden blev skudt ved Restaurant Br�nnum ved Kgs. Nytorv, var Journalist Arboe-Rasmusssen, Roskilde, S�n af Chefredakt�r Arboe-Rasmussen, Ekstrabladet.

Jernbanesabotage. De fleste tidligere sabotageramte Jernbanestr�kninger er nu atter farbare, men samtidig meldes om nye Spr�ngninger. Saaledes spr�ngtes Fredag Aften 3 Sporskifter paa N�rre Sundby [i. e. N�rresundby] Station, mellem Horsens og Tvingstrup forekom i Nat 5 Spr�ngninger, mellem H�rning og Stilling en Spr�ngning i det sydgaaende Spor, mellem L�sning og Hedensted 2 Spr�ngninger i det sydgaaende og 1 i det nordgaaende Spor, paa Fredericia Station Spr�ngning i et Sporskifte, mellem Jerstal og Hovslund i Morges Spr�ngning under et V�rnemagtstog, men Togkontoret oplyser, at ingen kom til Skade, og at der ikke opstod materiel Skade. Mellem Bregstrup [i. e. Bajstrup] og Faarhus forekom ligeledes Spr�ngning under et V�rnemagtstog, hvorved 6 Personer saaredes og indbragtes paa Aabenraa Sygehus, mellem Regen [?] og R�ddrup [?] skete i Aftes Spr�ngninger i begge Spor, mellem Ribe og Vidding [i. e. Hviding] 7 Spr�ngninger ved Mid-


633

natstid, og i Morges atter Spr�ngninger, mellem Silkeborg og Svejb�k skete sent i Aftes 9 Spr�ngninger, mellem Silkeborg og Funder 1 Spr�ngning, Troldhede Station fik i Nat spr�ngt et Sporskifte, og mellem Herning-Sunds blev der i Morges fundet ueksploderede Bomber.

"Hold-up" i Skr�ddernes Fagforeningsbygning. Ved 18-Tiden i Gaar tr�ngte 5-6 bev�bnede M�nd ind i Skr�ddernes Fagforeningsbygning, Vendersgade 29, hvor Personalet blev holdt op. Kasserer Hans Nielsen i "Fagforeningen af Herrekonfektion af 1883" fik Besked om at udlevere Pengene. Da Kassereren imidlertid gjorde Oph�velser og satte Alarmsystemet i Gang, blev R�verne utaalmodige og affyrede et Skr�mmeskud lige hen over Hovedet paa ham. R�verne kom herved i Besiddelse af den kontante Beholdning, ca. 1200 Kr. Samtidig foregik R�veri i "Konfektionssyerskernes Fagforening" i samme Bygning, hvor Udbyttet blev ca. 300 Kr.

Lille Razzia paa Raadhuset. Ved 11-Tiden i Formiddags kom 3 civile Danskere, tilh�rende det tyske Sikkerhedspoliti, ind paa Raadhusforvalterens Kontor for at afhente en ung Dame, Frk. Birgitte Andersen, der er ansat her. Den unge Dame er imidlertid sygemeldt for Tiden, saa der kom ikke noget ud af Razziaen. Foruden de 3 Personer, som kom ind paa Kontoret, var der endnu to med til at holde Vagt udenfor.

Provinsen.

Kolding: Kreaturdamperen "Clara Clausen" af Kolding og Stykgodsdamperen "Carl Clausen" af Svendborg, begge tilh�rende Rederiet C. Clausen, Svendborg, blev Torsdag Aften ved 19-Tiden begge ramt af Bombeeksplosioner. "Clara Clausen" fik Siden revet op, og der opstod en saa stor L�kage, at Skibet sank i L�bet af tre Minutter. "Carl Clausen" blev ramt i Agterskibet ved Skruen, og det var kun ved Hj�lp af de vandt�tte Skodder [i. e. Skotter] og Pumperne, det lykkedes at holde Damperen flydende. Ingen Mennesker kom til Skade, og der var ingen Kreaturer ombord i "Clara Clausen".

Aalborg: To kraftige Eksplosioner �delagde Torsdag Aften Kedelanl�get i en stor Nybygning paa Aalborg Skibsv�rft. Kedlerne var fornylig blevet anbragt i Nybygningen, men der var givet Ordre til, at de skulde fjernes igen og sendes til Nakskov. Nybygningen, et af Hansaskibene, der bygges for tysk Regning, var paa 5000 Tons og den st�rste, der endnu er blevet bygget paa Aalborg V�rft. Fredag Middag har det tyske Politi arresteret ca. 100 V�rftsarbejdere, der alle var besk�ftiget paa Nybygningen. I store Udrykningsvogne blev de, f�rt til H�jskolehotellet.


634

Aarhus: Bogholder Chr. Dahl, H�egh Guldbergsgade 103, blev i Gaar Eftermiddags beskudt af to M�nd. En af Kuglerne ramte ham i Panden, og i d�deligt saaret Tilstand indlagdes han paa Kommunehospitalet.

- Natten til Torsdag er der flere Steder i Byen blevet opkl�bet hvide, trykte Plakater med Fredspropaganda paa tysk Sprog.

- Natten til i Gaar indtraf to Bombeeksplosioner i G. Jacobsens Forretning "Dansk Skrivemaskine-Tilbeh�r", Aarhusgade 62. Inventaret blev fuldst�ndigt �delagt og Bygningen st�rkt beskadiget. Der opstod Brand, som det dog hurtigt lykkedes Brandv�senet at faa slukket.

Odense: Natten til Fredag eksploderede 7 Bomber i Mekaniker M. O. Hansens Automobilv�rksted, som for Tiden er udlejet til en anden Mekaniker. Ved Eksplosionerne blev 7-8 Lastbiler, som var indleveret til Reparation, �delagt.

- Natten til Fredag blev Vagterne paa "Dansk Akkumulator- og Elektromotorfabrik", �strigsgade 10-18, holdt op af 3 bev�bnede M�nd og tvunget til at gaa med omkring i Virksomheden. Under denne Rundgang blev nogle elektriske Omformere og en Maskine �delagt med Hamre, og i Maskinhallen anbragtes 2 Bomber, der senere �delagde en stor Slibemaskine og en halvautomatisk Drejeb�nk. Ved Eksplosionen knustes tillige V�rkstedsreolerne, og Bygningen blev en Del molesteret. Ingen Mennesker kom til Skade.

Bogense: Smedemester I. M. Nielsens V�rksted og Garage er blevet bombet, og 4 Biler derved �delagt.

R�nne: Da Bornholmerbaaden "�sters�en", tilh�rende "Dampskibsselskabet af 1866", Onsdag Aften skulde afgaa fra K�benhavn, kom tysk Politi og Sommerfolk, ledsaget af en Kvinde, ombord og foretog Razzia, hvorved 7-8 Personer anholdtes. Da Baaden kom til Bornholm, foretog det tyske Politi fra R�nne paany en Razzia, men ved denne Unders�gelse blev intet fundet.

- Natten til Torsdag blev 2 Biler bombespr�ngt. De tilh�rte Entrepren�r Lindstr�m, R�nne, og en k�benhavnsk Entrepren�r, som begge arbejdede for V�rnemagten.

Hj�rring: Da en Lastbil med danske Arbejdere Onsdag Aften passerede en tysk Vagtpatrulje mellem Tv�rved og Bindslev, blev Vognen beskudt, fordi Chauff�ren ikke standsede efter at v�re raabt an. To af Arbejderne, den 25-aarige Martin Petersen og den 35-aarige Svend Aage Thomsen, begge fra Tuen, blev saaret, Petersen af Skud i begge Laar, Thomsen af et Skud gennem den ene Arm.


635

Mandag den 12. Februar 1945.

Til Sandholm- og H�velte-Lejrene er ankommet ca. 1000 tyske Kvinder og B�rn fra de besatte tyske Omraader. De kom til Birker�d i Godsvogne, belagt med Halm, og blev saa installeret i Milit�r-Lejrene.

Jernbanesabotagen. I den forl�bne Weekend er Jernbanesabotagen fortsat med uformindsket Styrke, men paa adskillige af de sabotageramte Str�kninger er Trafikken genoptaget eller ventes retableret i L�bet af ganske kort Tid. Til Togkontoret er indgaaet Meldinger om nye Spr�ngninger paa f�lgende Str�kninger: M�lvang-Gadbjerg, Langaa Station, hvor 5 Sporskifter er �delagt, Stilling-Skanderborg, Fredericia Station, hvor der foruden Spr�ngning i det nordgaaende Spor ogsaa forekom Eksplosioner i to Godsvogne med Fisk til Tyskland, Odense Station, hvor Sporskiftet til Skinnelageret blev spr�ngt, Give-Farre, Tvis-Holstebro, hvorfra der meldes om 15 Spr�ngninger, Hjerm-Holstebro 19 Spr�ngninger, Holstebro-Bur 3 Spr�ngninger, Skjern Station Spr�ngning i 7 Sporskifter, Esbjerg-Tj�reborg Spr�ngninger under et V�rnemagtstog, hvorved 1 Vogn afsporedes, Esbjerg-Guldager Spr�ngning under et Godstog, hvorved ogsaa afsporedes 1 Vogn, uden at nogen kom til Skade, Sig-Thistrup flere Spr�ngninger, Brabrand Station 1 Spr�ngning i h�jre Spor, Brabrand-Aarhus Spr�ngning i begge Spor, Jelling-S�rup en enkelt Spr�ngning, Herning-Studsgaard Spr�ngning under et Arbejdstog, uden at nogen kom til Skade. Endelig meddeles fra Brande, at to britiske Jagermaskiner skal have beskudt et Brunkulstog, der holdt paa Stationen ved Gejlbjerg Brunkulsleje. Hverken Lokomotivet eller Personalet blev ramt.

Episode paa N�rrebro. L�rdag Aften foretog Hipo-Folk en Razzia i NIOGT's Bygning, Griffenfeldtsgade 7, hvor en sluttet Forsamling holdt Fastelavnsfest. Af en eller anden Grund blev der aabnet Ild, dels inde i Bygningen og dels udenfor, hvorved 3 Mennesker blev saaret og 1 dr�bt. Den dr�bte var Jord- og Betonarbejder Robert Eriksen, Vigerslev All� 13. Han kom tilf�ldigt forbi sammen med sin Hustru og 3 B�rn. En af de saarede var Medhj�lper Arne Guldbrandsen. De saarede blev efter Ordre fra Hipo-Folkene k�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej, hvorfra den ene, som havde Skudsaar i Hovedet, f�rtes til Milit�rhospitalet, den anden til Rigshospitalet, medens den tredie blev paa Lazarettet. - L�rdag Aften eksploderede en Bombe i Kaf� "Luna" paa Hj�rnet af Jagtvej og Aldersrogade. Der har tidligere v�ret Uroligheder i Kaf�en, som bes�ges meget af tyske Soldater. En halv Snes Minutter opstod Skyderi ved N�rrebros Runddel, formentlig i Forbindelse med Eksplosionen i Kaf�en. Folk i Sporvogne, som i det samme passerede Stedet, maatte l�gge sig ned af Frygt for at blive ramt.


636

Skudt gennem Entr�d�ren. I L�rdags ved 12,30-Tiden ringede nogle unge Mennesker paa hos Familien Palsbj�rn, Frederiksborggade 48, 4. Sal. Da der ikke blev lukket op, sk�d de igennem Entr�d�ren, hvorved Lejlighedens Indehaver, Hr. Palsbj�rn, blev ramt i Armen. Derefter flygtede de fremmede. Hr. Palsbj�rn rekvirerede Ambulancen, som k�rte ham til Nyelandsvejs Lazaret.

Drabet paa Mekaniker Elof Knud Jensen. Som meddelt i Morgenbladene er den 40-aarige Mekaniker Elof Knud Jensen, Nattergalevej 6, blevet dr�bt ved et Attentat i "Gr�ndals Kro", Sallingvej 13. Han var i Besiddelse af tyske Legitimationspapirer.

Sabotagen hos Hans Lystrup. Efter den officielle Meddelelse om Sabotagen hos Hans Lystrup, Pileall� 5, skulde flere Mennesker v�re saarede og bragt til Hospitalet. Paa Frederiksberg Hospital har man imidlertid ingen saarede modtaget, og Brandv�senets 4 Ambulancer, som opholdt sig paa Stedet, medens Skyderiet foregik, har heller ingen saarede f�rt bort, ligesom Ambulancernandskabet heller ikke har set nogen blive saaret. Der var heller ingen tyske Ambulancer til Stede, saa eventuelle saarede maa v�re f�rt bort i Udrykningsvognene. Ogsaa den opstaaede Skade bed�mmes forskelligt. I den officielle Meddelelse siges, at Virksomheden er blevet helt �delagt, medens Brandingeni�ren ikke sk�nner, at Maskinanl�gget er blevet overv�ldende beskadiget. Derimod er som n�vnt Monteringshallens Tagkonstruktion, Skillev�gge og lign. ganske s�nderslaaet ved Eksplosionerne. Ogsaa nogle af Vinduerne i den n�rliggende Frederiksberg Kirke knust. Glasskaden her var dog ikke st�rre, end at Gudstjenesterne kunde gennemf�res i Gaar.

D�dsfald i Tyskland. I Neuengamme er den 23-aarige Elektriker Orla Georg Lauge Olsen, den 27-aarige Hans B�rge Nielsen, den 32-aarige Tarmmester Isak Isaksen, Aalborg, og den 39-aarige Fisker Henry Jensen Hede, Skive, afgaaet ved D�den. Desuden er Overgendarm Gustav J�rgensen, S�d ved T�nder, og Overgendarm Jens Markussen, Kollund, d�de i Tyskland.

Provinsen.

Aalborg: De i Anledning af Sabotagen paa en Nybygning ved Aalborg Skibsv�rft anholdte V�rftsarbejdere er atter sat paa fri Fod.

Aarhus: L�rdag Aften blevet Medlem af det tyske Politi, Arthur Kryger, Blaamejsevej 26, fundet dr�bt ved Skud paa Toilettet i Forlystelsesetablissementet "Casino". Der menes at foreligge Selvmord.

- To unge M�nd, Knud Hedemann Nielsen, Annagade 45, og Aage Robert Mortensen, Montanagade 15, blev L�rdag Aften beskudt af to M�nd i sorte Regnfrakker og begge ramt i Benene.


637

- Fredag Aften blev der udlagt Bomber i Egekvists Maskinfabrik, Gamle Vejlby ved Aarhus. Ved de paaf�lgende Eksplosioner blev Virksomheden st�rkt beskadiget. For�vrigt var Fabrikken ogsaa udsat for Sabotage i Efteraaret.

- Jysk V�ddel�bsbanes Stalde er beslaglagt af V�rnemagten. De ca. 50 Heste, som var opstaldet her, er overf�rt til Gaarde i N�rheden af Aarhus.

Randers: Den 65-aarige tidl. Realskolebestyrer P. E. Wassmann, der var Tolk hos Tyskerne, blev Fredag Aften dr�bt ved Skud gennem Hovedet, da han kom gaaende i S�ndergade.

Esbjerg: Fredag Aften blev Grosserer Hans Christian Markus Lund saaret ved Skud i Underlivet. Den saarede, der er hjemmeh�rende Sct. Knudsgade 4 i Odense, blev indlagt paa Kommunehospitalet.

Vejle: I Fredags. holdt 6 Mand Arbejderne og Vagtmandskabet op paa Ustrup Baadebyggeri i Bredballe. Der blev udlagt Bomber i et mindre Fart�j, som senere �delagdes ved Eksplosion og Brand.

Haderslev: Tyske Officerer har foretaget Unders�gelser af Hotellerne ved Kjelstrup Strand med Henblik paa en eventuel Placering af Flygtninge. Der er dog ogsaa Tale om Placering af Soldater. Endvidere har Medlemmer af det tyske Mindretal i Omegnen faaet Anmodning om at stille Lokaler til Disposition for Flygtninge.

N�rre Sundby: Motorsejleren "Ulla", der er hjemmeh�rende i N�rre Sundby [i. e. N�rresundby], er blevet beslaglagt i R�nne Havn, hvor den havde indtaget en Last Lervarer til Mariager. Kaptajnen og Bes�tningen er arresteret.

 

Tirsdag den 13. Februar 1945.

S�ndag Aften ankom en Transport, bestaaende af ca. 1500 Tyskere, til K�benhavn. Halvdelen blev f�rt videre til Nordsj�lland, medens den anden Halvdel sendtes med Tog til Jylland.

Overl�ge bortf�rt. Tre daarligt kl�dte M�nd indfandt sig i Gaar Kl. ca. 14,30 i Overl�ge Jes Jessens Konsultation paa Kongens Nytorv, holdt Klinikdamen op og afventede, at Overl�gen skulde komme ud og kalde den n�ste Patient ind. Da Overl�gen et �jeblik senere viste sig i D�ren, blev han truet med Revolver og troede straks, det drejede sig om et R�veri, hvorfor han trak Tegnebogen op af Lommen og vilde give den til de fremmede, men blev straks gjort bekendt med, at der ikke var tale om R�veri. Overl�gen blev, belagt med Haandjern, f�rt ned i en ventende Bil, som saa forsvandt op gennem St. Kongensgade mod den ensrettede K�rsel.


638

L�ge Ulf Hansen dr�bt. Under Ildkampen L�rdag Aften i Griffenfeldtsgade blev den 34-aarige L�ge Ulf Hansen, Aaboulevarden 86, dr�bt, da han kom ind i Skudlinien. L�gen kom k�rende paa Motorcykle paa Vej til sit Hjem fra et Sygebes�g og ramtes bagfra af et Projektil. Foruden Teorien om Vaadeskud er der ogsaa Mulighed for at L�gen paa Grund af Motorst�jen ikke har h�rt Raabet om at standse.

Urmagersvend dr�bt. Mandag Eftermiddag kom nogle bev�bnede M�nd ind i en Urmagerforretning i St. Strandstr�de 16, hvor Urmagersvend Garthausen, Roms�gade 3, var paa Bes�g. Urmagersvend Garthausen blev skudt ned i Baglokalet og dr�bt paa Stedet. Han var i Besiddelse af tysk Ausweis.

Rigspolitichefen l�sladt. Rigspolitichef Begtrup-Hansen, som har v�ret arresteret siden den 19. September i Fjor, blev i Gaar l�sladt.

Arresteret i Nat. Ved 1,30-Tiden i Nat tr�ngte Gestapo ind i Redakt�r Jens Nybergs Lejlighed, �stervold 14. Razziaen varede til Kl. ca. 3,30 og endte med, at Gestapo anholdt Redakt�r Nyberg og dennes yngste S�n, den 21-aarige Arkitektstuderende Flaetcher Nyberg. Redakt�r Nyberg lider af Hjertesygdom og er for Tiden angrebet af en alvorlig Nerveekzem.

Spr�ngningen af de to Villaer i Utterslev. Som meddelt fra SS-Pressekontoret spr�ngte det tyske Sikkerhedspoliti i L�rdags Maskinarbejder Robert Bjerres Ejendom, Nebbegaardsbakken 17, i Luften, og desuden spr�ngtes Snedkermester Eskild B�rge Christoffersens Villa, �revadsvej 32. Den foregaaende Aften skal der have v�ret Ildkamp ved Robert Bjerres Hus, hvor der i�vrigt menes at v�re dr�bt en tysk Politisoldat. Beboerne i Snedkermester Christoffersens Ejendom flyttede ud Fredag Aften, og L�rdag Formiddag ankom tyske Politisoldater, som ved Middagstid efterfulgtes af de Mennesker, som foretog Spr�ngningen. Der skete for�vrigt betydelig Skade paa Naboejendommene, Ruderne knustes, og Murv�rket revnede. Huset n�rmest ved Nr. 32 fik desuden et stort Stykke af Taget revet af.

Saaret ved Skud. Ambulancen blev i Morges Kl. godt 7 kaldt til Classensgade 15, hvor en ukendt Mand var blevet skudt i venstre Laar. Han blev k�rt til Nyelandsvejens Lazaret.

Kulkran spr�ngt. Ved 18-Tiden i Gaar blev en Kulkran i Sydhavnen spr�ngt af Sabot�rer. Kranen havde, efter hvad der oplyses, S�ndagen igennem lastet en tysk Damper med Kul fra Frederiksberg Kommunes Lager paa D. F. K.s Plads. Tyske Soldater og Sommerfolk unders�gte Kvarteret, men uden Resultat.


639

Til Afh�ring paa Shellhuset. Luftfartsdirekt�r Knud Gregersen blev i Gaar Formiddags hentet til Afh�ring paa Shellhuset. Senere paa Dagen fik han Lov til at gaa.

Arresteret: Under en Razzia paa Kunstbladet "Samleren"s Redaktion for nogle dage siden arresteredes Redakt�r Jens Rasmussen.

Jernbanesabotagen. I Mods�tning til de foregaaende Dage er der i Dag kun indgaaet sparsomme Meldinger om Jernbanesabotage. Fra Jylland forelaa saaledes indtil i Morges ingen Meldinger. - Togkontoret oplyser, at der Natten til S�ndag fandt Spr�ngning Sted mellem N�stved og Vordingborg ved Lundby samt i et Sporskifte Syd for Vordingborg. Ved den sidste Spr�ngning blev Trafikken over Storstr�msbroen afbrudt. Skaderne er dog blevet udbedret i L�bet af S�ndagen.

D�dsfald i Tyskland. Overbetjent i Kystpolitiet Vilhelm R�gild Nielsen, Frederikshavn, Kontorassistent Aage Andersen, Aalborg, og Kriminalassistent Erling Christiansen, S�nderborg, er d�de i Tyskland.

Provinsen.

Aabenraa: I Aabenraa venter man, at ialt ca. 12.000 Flygtninge vil blive placeret i S�nderjylland. Af disse er nogle Tusinde ankommet til Flensborg, hvorfra de i L�bet af Mandagen blev transporteret nordpaa i S�rtog. Saaledes ankom et S�rtog til Aabenraa med ca. 1.000 Flygtninge, der blev unders�gt af L�ger paa Banegaarden og forel�big anbragt i Skoler og andre st�rre Lokaler.

Aalborg: Ca. 30 bev�bnede M�nd tr�ngte S�ndag ved 21-Tiden ind i Autov�rkstedet "Nordjydsk Hanomag" i Sankelmarksgade i Aalborg, tilh�rende Anders Nielsen; Virksomheden har tidligere v�ret ejet af den afd�de Sysselleder Ejnar Laursen. Der blev udlagt flere Bomber, som ved deres Eksplosion �delagde flere kostbare Maskiner, hvis V�rdi anslaas til ca. 150.000 Kr., samt nogle Biler, der var til Reparation. I Forbindelse med denne Sabotage opstod en Del Skyderi omkring Budolfi Plads, hvorunder 5 Mennesker blev saaret. Haardest medtaget er den 16-aarige Realskoleelev J�rgen Esben Knudsen, Fuglsangs All� 24, Lindholm, der har faaet Skud gennem Lungen, den 18-aarige Typografl�rling Ole Sejersen, Dalgasgade 22, der er skudt gennem den ene Arm, som er br�kket, og Orla Jensen, Sams�gade 7, der er skudt gennem begge H�nder, hvorved Fingrene har taget Skade.

- Byvagten blev Mandag Eftermiddag kaldt til Haandv�rkerforeningens Bygning, hvor der var meddelt, at der var udlagt Bomber. To Gange tidligere i Dagens L�b blev Byvagten kaldt til andre Bygninger, hvor der ogsaa blev fundet Bomber. En tysk Spr�ngningskommando fjernede dem.


640

Skanderborg: Torsdag indfandt Gestapo sig paa Landsretssagf�rer Chr. Hedegaards private Bop�l i Skanderborg. Efter at Lejligheden var unders�gt, blev Landsretssagf�reren taget med, tilligemed hans Jagtgev�r og tilh�rende Ammunition. Han er sandsynligvis f�rt til Aarhus. Samme Dag kom Gestapo til Amtsl�ge Riiskj�r, Skanderborg, og opfordrede under Trusel om �jeblikkelig Arrestation Amtsl�gen til at opgive Adressen i Aarhus for S�nnen stud. jur. Mogens Riiskj�r. Amtsl�gen opgav Adressen, hvorefter Tyskerne trak sig tilbage.

Hobro: L�rdag og S�ndag fra Kl. 17 til n�ste Morgen er al k�rende Trafik sydpaa ad Hovedvej 10 mellem Aalborg og Hobro blevet standset ved St�vring af tyske Vagtposter. De standsede alle K�ret�jer, Cykler og Biler, der blev konfiskeret og unders�gt, hvorefter de paag�ldende har kunnet faa dem udleveret n�ste Morgen. Som F�lge heraf har en M�ngde Mennesker de to sidste N�tter maattet overnatte i St�vring. Man venter, at Kontrollen genoptages Mandag Eftermiddag. Ogsaa ved Indk�rselen til Aalborg er der i de sidste Dage foretaget en n�je Kontrol med alle Trafikanter, men der har dog ikke v�ret foretaget Konfiskation af K�ret�jer. Fra anden Kilde erfares, at ogsaa Trafikken nordpaa fra Hobro mod Rold Skov er blevet vist tilbage. Rutebilerne kan ikke gennemf�re deres Ture, idet Sp�rringen if�lge Meddelelse Mandag til Rutebilstationen i Aalborg gennemf�res fra Kl. 15.

N�stved: Formentlig foranlediget af, at der for nogle Dage siden nedkastedes nogle Tromler i et Villakvarter i N�stved, har det tyske Politi foretaget forskellige Arrestationer. Senest er arresteret Gaardejer Rs. Petersen, Ish�j, Murermester Peter Petersen, Ny Holstedvej, og fhv. Kasernemester Laur. Nielsen, Ny Holstedvej, i og ved hvis Ejendomme de paag�ldende Tromler landede. Desuden arresteredes Officiant E. H. Jensen, Milit�rvej. Man har efters�gt Ritmester Buchholtz Nielsen, der imidlertid ikke var til Stede. Arrestationen af Luftv�rnschefen, Stadsingeni�r Frandsen, begrundes med, at han havde undladt at underrette V�rnemagten, til Trods for, at han skal have v�ret paa det Sted, hvor Nedkastningen havde fundet Sted paa et Tidspunkt, da de illegale Grupper arbejdede. Borgmester Calum, der ikke havde v�ret hjemme, da det tyske Politi efters�gte ham, henvendte sig efter sin Hjemkomst fra en Tjenesterejse paa den tyske Kaserne, hvor han overfor Kommandanten protesterede kraftigt mod de foretagne Arrestationer, dog uden Resultat.

 

Onsdag den 14 Februar 1945.

Gestapo har i Nat foretaget en st�rre Razzia i S�borg. Der menes at v�re arresteret adskillige, bl. a. er L�ge A. Falkenborg Andersen,


641

Fr�dingsall� [i. e. Fr�dings All�] 8, og Ingeni�r Martensen, ligeledes Fr�dingsall� [i. e. Fr�dings All�], taget med af Politisoldaterne. Hele Natten blev der skudt kraftigt i S�borg.

Jernbanesabotagen. De sidste to D�gn er det gaaet st�rkt ud over Banelinierne i Vest- og Midtjylland, og i det hele taget er Intensiteten i Jernbanesabotagerne ingenlunde aftaget. Den mest omfattende Enkeltsabotage foregik ved Midnatstid Natten til i Gaar. I tre Lastbiler ankom et halvt Hundrede Sabot�rer til Holstebro Station, og i Tiden indtil Kl. 6 om Morgenen gennemf�rtes 20 Spr�ngninger, deraf i 5 Krydsninger og 5 Sporskifter. Ogsaa Vandkranen i Stationens Sydende samt en Del Lys- og Telegrafledninger blev �delagt. Det var hele Dagen i Gaar umuligt at f�re et Tog gennem Stationen. Togene fra Struer maatte holde udenfor, og Togene fra Vemb og fra Vildbjerg kunde heller ikke f�res igennem. F�rst i Aftes Kl. 21,35 kunde Trafikken, paa Stationen genoptages. Inden for Omraadet Ringk�bing-Esbjerg-Ribe gives f�lgende Detailmeldinger om Spr�ngninger: Skjern Station 2 Sporskifter, Skjern-Tarm en Spr�ngning i begge Skinner, Tarm-�lgod 1 Spr�ngning, paa Sig Station spr�ngtes et Signalhus, hvorved Linien blokeredes, desuden spr�ngtes et Sporskifte, mellem Guldager-Esbjerg spr�ngtes en Skinne, mellem Esbjerg og Tj�reby Spr�ngning under et Lokomotiv, som blev let beskadiget, samtidig med at en Skinne blev revet op; desuden har Trafikken v�ret indstillet paa forskellige Linier, fordi man havde Formodning om, at der var foregaaet Sabotage. Fra Midtjylland meldes om 6 Spr�ngninger mellem Fasterholt og Brande, Trafikstandsning mellem Brande-Tyregod, 6 Spr�ngninger mellem Brande og Lundfod, 2 Spr�ngninger mellem Filskov og Blaah�j, 2 Spr�ngninger mellem Varde og Hyllerslev, mellem Funder og Engesvang samt mellem Funder og Christianshede er der i Nat sket 5 Spr�ngninger, paa Skjern Station 1 Spr�ngning i �stre Rangerhoved, mellem Tib�k og Troldhede i Nat 6 Spr�ngninger, og i Morges en Spr�ngning i et Sporskifte paa Borris Station.

Paa Vojens Station er der forekommet Spr�ngning under et tomt Godstog, og mellem Taulov og Fredericia er to tyske Vagtposter paak�rt og dr�bt. Ved Paak�rselen spr�ngtes deres Haandgranater, hvilket gav Anledning til Formodning om Sabotage og et Par Timers Trafikstandsning. Paa Str�kningen Sommersted-Farris sluttede den tyske Kran sent Mandag Aften Oprydningsarbejdet efter Togulykken forleden, hvorefter Linien paany er farbar.

To Jernbanesabot�rer dr�bt: Ved 18-Tiden i L�rdags gik 2 M�nd, kl�dt som Banearbejdere, ind paa Banelinien Syd for Indk�rselen til Horsens Station, hvor de efter at have hilst paa de tyske Banevagter begyndte at grave. Der skete aabenbart for tidligt en mindre Eksplosion, som tiltrak Banevagternes Opm�rksomhed, og de begyndte straks at


642

skyde. Under Ildkampen blev de to Sabot�rer dr�bt og en tysk Soldat saaret. Den vagthavende L�jtnant fra Feldgendarmeriet gav Tilladelse til at f�re Ligene bort. De blev saa k�rt til Kommunehospitalet, men midt om Natten afhentet af Tyskerne. Da Sabot�rerne var forsynet med Legitimation som Banearbejdere, anholdt det tyske Politi straks efter Baneingeni�r Holst og den vagthavende Overassistent, men de blev dog begge senere l�sladt.

Dr�bt. Brandv�senets Ambulance blev i Aftes kaldt til Frederikssundsvej 14, hvor en ukendt Kvinde var fundet skudt. Den Dr�bte blev f�rt til Retsmedicinsk Institut.

- En Mand, om hvem man kun ved, at han hedder Larsen; blev i Aftes skudt gennem Hovedet i Ejendommen, Om�gade 8. Han blev bragt til Milit�rhospitalet.

Hipo-Razzia paa Kaffebar. Hipo foretog Mandag Eftermiddag en Razzia i Kaffebaren, Saxogade 66. Der opstod en Del Skyderi, men den danske Ambulance, som senere tilkaldtes, blev afvist, selvom man mener, der har v�ret to saarede paa Stedet. Alle Kaffebarens G�ster, ca. 30 Personer, blev f�rt til Afh�ring. Hvor mange der efter endt Afh�ring holdtes tilbage, ved man ikke.

Provinsen.

Aabenraa: Det tyske Mindretals Ledelse har ved sin F�rer udsendt et fornyet Opraab til den tyske Ungdom i Nordslesvig om at melde sig frivilligt under Fanerne. "Du skal" - hedder det - "vise, at du ikke lader dit Folk i Stikken i det �jeblik, hvor der er mest Brug for dig." Ved et M�de i S�ndags i Mindretallets politiske Raad oplyste Lederen af de tyske Kvindeorganisationer, at det tyske Mindretal med forbilledlig Offervilje vil underkaste sig Gennemf�relsen af den store Hj�lpeaktion for Flygtningene.

Kolding: Riis Toft Skole og Kolding K�bmandsskole skal indrettes til tyske Lazaretter. Desuden er den kommunale B�rnehave og en privat Villa i N�rheden beslaglagt til Bolig for L�ger og Sygeplejersker. Den private Kolding D�treskole er beslaglagt, formentlig til Brug for Flygtninge, og endelig er Restaurationen "Olympia" ved Kolding Stadion beslaglagt, og der er foretaget Opmaaling af Kolding Centralbibliotek.

Aalborg: Mandag Aften skete en Eksplosion ud for Manufakturhandler Th. Springborgs Udstillingsvindue i Klostergyden. De store Spejlglasruder samt en Del andre Ruder i Bygningen og i Naboejendommene spr�ngtes.


643

- Arbejdsmand Charles Andersen, �stergade 26, Hadsund, er d�d i Neuengamme.

Nyborg: 20 Fanger er S�ndag Aften blevet befriet fra Nyborg Statsf�ngsel. Aktionen blev gennemf�rt af ca. 25 bev�bnede M�nd, som fik Hj�lp fra to af F�ngslets Funktion�rer.

Odense: S�ndag Morgen og den foregaaende Nat skete 3 Bombeeksplosioner i et Lager af Jernbaneskinner og Sporskifter, tilh�rende Statsbanerne. Materiellet blev st�rkt �delagt.

- Mandag Aften eksploderede en Bombe i en Garage ved All�gade 71. Garagen og nogle Biler tilh�rende V�rnemagten og det tyske Politi blev �delagt, og samtidig knustes en Del Ruder i Kvarteret.

Helsing�r: S�ndag Aften skete en Eksplosion paa Karlskov Savv�rk paa Gl. Banegaardsvej. Der var lagt en Bombe under Dampmaskinen, som driver V�rket, og den materielle Skade ved Eksplosionen blev betydelig.

 

Torsdag den 15. Februar 1945.

Andelsslagteriernes F�lleskontor foreslog den 13. Februar Oprettelse af et Beredskabslager paa 2.000 Svin i Fl�skehallens K�lerum. Forslaget herom blev straks i Gaar tiltraadt. Det er Meningen, Lageret skal bestaa af forlods indsendte Svinekroppe til K�benhavns Forbrug. Lageret udskiftes successivt, som der kommet nye Tilf�rsler frem. Omkostningerne ved Opbevaringen af Fl�sket afholdes af K�benhavns Kommune. Lageret vil v�re oparbejdet i L�bet af en Uges Tid.

"Hold up" paa Raadhuset. I Gaar Formiddags Kl. 11,15 indfandt en Snes unge Mennesker, der var bev�bnede, sig paa Raadhusforvalterens Skrivemaskinestue i Raadhusets Bagbygning. De angav at komme fra "De frie Danske" og meddelte at de skulde hente noget Papir og en elektrisk Duplikator. I L�bet af en Snes Minutter fjernede de et Oplag af Gennemslagspapir, som blev stoppet i S�kke, desuden tog de Skrivestuens bedste Duplikator og en Skrivemaskine, men meddelte, at saavel Duplikatoren som Skrivemaskinen vilde blive leveret tilbage i L�bet af 4 Uger. Personalet paa Skrivestuen blev kommanderet hen til V�ggen og fik Besked om at holde sig i Ro. Desuden blev Portvagten ved Brandstationen samt de Raadhusbetjente, der kom til Stede, holdt op. Raadhusforvalter Kaar�e blev taget med ned til Vagten, der i�vrigt havde Besked om at lade Folk passere ud og ind som s�dvanlig, blot maatte man ikke foretage sig noget. Derfor kunde Borgmester H. P. S�rensen midt under Episoden passere gennem Porten, hilse paa Vagten og den bevogtede Raadhusforvalter uden at opdage noget som helst. Bagefter gik Raadhusforvalte-


644

ren op og spurgte Borgmesteren, om han havde v�ret klar over, at han havde passeret lige gennem et "hold up". "Nej," l�d Svaret, "det var dog som. . . . . . [i. e. Fandens]".

L�sladt. Det viste sig, at Overl�ge Jes Jessens Anholdelse skyldtes Hipo. Overl�gen blev i Aftes l�sladt.

Flygtningestr�mmen. I de s�nderjyske Byer saa man den 12. Februar Krigen paa n�rmere Hold end nogensinde tidligere under denne Krig. Det var den f�rste Flygtningestr�m fra �stfronten, der holdt sit Indtog. Fra Aabenraa meddeles, at det n�sten udelukkende var Kvinder og B�rn, som var med det lange S�rtog, der ved 16-Tiden Mandag rullede ind paa Stationen og blev modtaget af de tyske Organisationer. Det var M�dre med B�rn i alle Aldre, ogsaa B�rn i Barnevogn. I Flensborg havde man ikke kunnet opfylde L�ftet om at foretage L�geunders�gelse af Flygtningene til Danmark. Amtsl�gen i Aabenraa havde derfor mobiliseret alle Byens L�ger, der ved Ankomsten i Toget underkastede dem en lettere Unders�gelse. Efter denne blev de i Hold, dels i Biler, dels til Fods, f�rt til Byens Skoler, hvor de faar den f�rste Forplejning, og hvorfra de senere skal fordeles til de tyske Hjem i Amtet. De fleste havde v�ret undervejs i 2-3 Uger og stammede fra �stpreussiske og pommerske Egne. Amtsl�gen oplyser, at der blandt de ca. 700 Mennesker, der kom med f�rste Tog, var 20 med smitsomme Sygdomme eller Ut�j. 3 kom paa Sygehuset, de �vrige 17 paa det tyske Infirmeri. Senere paa Aftenen kom yderligere et Tog med ca. 350 Flygtninge til Aabenraa.

Til S�nderborg ankom Natten til Onsdag et S�rtog med 45 Vogne, der rummede ialt 1040 Flygtninge, der assisteret af tyske Marinesoldater og Hjemmetyskernes Organisationer blev bragt til Indkvarteringsstederne: Byens Skoler, nogle Hoteller og Kasernen. Man venter ogsaa, at den store nye Haandv�rkerskole vil blive beslaglagt til de evakuerede. Mange af Flygtningene saa ud til at have gennemgaaet haarde Lidelser. Hovedparten var Kvinder og B�rn, og de medbragte megen Bagage. Ingen af Flygtningene maa forlade Indkvarteringsstederne, f�r de er blevet l�geunders�gt. Umiddelbart efter Ankomsten Natten til Onsdag blev de bespist fra tyske Feltk�kkener. I de sidste Dage er der blandt Mindretallets Medlemmer foregaaet en omfattende Indsamling af Bekl�dningsgenstande.

Man venter i de n�rmeste Dage nye store Transporter. Fra Padborg berettes, at der er meldt om op til 12.000, og det skal v�re Hensigten, at en Del af disse skal indkvarteres Nord for Kongeaaen:

Fra Aalborg meddeles, at Poul Paghsgades Skole [i. e. Poul Paghs Gades Skole] og N�rresundby Kommuneskole er blevet beslaglagt af de tyske Myndigheder. De skal


645

anvendes som Lazaretter for ca. 2500 haardt saarede Soldater, der ventes til Aalborg i n�r Fremtid. foruden de to Skoler, hvoraf Poul Paghsgades Skole [i. e. Poul Paghs Gades Skole] er Byens st�rste, skal ogsaa Folkets Hus i N�rre Sundby [i. e. N�rresundby] anvendes som Lazaret. B�rnene i N�rre Sundby Skole [i. e. N�rresundby Skole] har i Forvejen v�ret 11 Maaneder uden Skoleundervisning.

De f�rste �sttyske Flygtninge, Kvinder og B�rn, blev Onsdag set paa Aalborgs Gader, det drejer sig om ca. 100 Mennesker.

Luftalarmen. I Aftes blev der givet Luftalarm over det meste af Landet. Der synes at have v�ret st�rre samlede Indflyvninger fra Vest med senere Drejning mod Syd og ret hurtig paaf�lgende Tilbageflyvning. Der meldes ikke om Bombenedkastning eller Mineudl�gning, og ingen Statsbaneoverfarter er sp�rret. Store B�lt blev frigivet umiddelbart efter Alarmen, og f�rste F�rge afgik allerede Kl. 23,26. En Flyvemaskine faldt under Alarmen ned ca. en Mil Syd for Holb�k. Der opstod Brand i Maskinen og ant�ndtes et Stykke Plantage. Der er intet oplyst om Maskinens Nationalitet eller Bes�tningens Sk�bne.

Jernbanesabotagen. Der er i Nat forekommet f�rre Spr�ngninger paa Jernbanelinierne i Jylland end de foregaaende N�tter. Til Morgen meldes om en Spr�ngning mellem Esbjerg og Guldager, 4 Spr�ngninger mellem Esbjerg og Tj�reborg, 3 Spr�ngninger mellem B�rkop og Pjedsted og 3 Spr�ngninger mellem Horsens og Tvingstrup. Desuden har Trafikken v�ret indstillet paa forskellige Linier paa Grund af formodet Sabotage. I Gaar Morges indtraf en Spr�ngning uden for Skjern Station paa Linien til Dejbjerg. Paa Esbjerg Station br�ndte Natten til Onsdag 2 Hj�lpevogne. Branden opstod efter Bombeeksplosioner. Baade Vognkasserne og Indholdet blev �delagt, medens Undervognene ikke tog nogen Skade.

Langaa Station var i Tirsdags besat af tyske Soldater, der visiterede alle til og fra Stationen. Ved en Fejltagelse blev nogle Jernbanefolk anset for Sabot�rer og blev beskudt af Vagtposterne uden dog at blive ramt. Beskydningen medf�rte, at hele Personalet paa Stationen nedlagde Arbejdet. Det blev genoptaget efter et Par Timers Forl�b, da den tyske Kommandant i Langaa afgav Forsikring om, at Gentagelse ikke vilde finde Sted. Tirsdag Aften blev Bes�ttelsen af Stationen h�vet.

D�d i Tyskland. Maler A. K. Petersen, Trepkasgade i Aarhus, er d�d i Tyskland. Han har ved Byraadsvalg i Aarhus v�ret opstillet som kommunistisk Kandidat og var i�vrigt en af de kendte hjemlige Kommunister. Endvidere er T�mrersvend Henry Nielsen, der var Vicev�rt ved T�mrernes Stiftelse i Aarhus, ligeledes d�d i Tyskland.

Dr�bte. I Meldahlsgade blev Onsdag Formiddag en Mand dr�bt. Oplysningerne om H�ndelsen er ret forskelligartede, og det er ikke klart,


646

hvad der er sket. En Beretning gaar ud paa, at Manden blev skudt paa Hj�rnet af Meldahlsgade og Gl. Kongevej ved en Maskinpistolsalve, der ramte ham i Underlivet. En anden Beretning siger, at han blev skudt inde i Bygningen, Meldahlsgade 5, og yderligere siges, at man mener, at han har opholdt sig i et V�relse og er blevet skudt med Maskingev�rskud gennem V�ggen fra det tilst�dende V�relse. Det er ogsaa uklart, hvem den dr�bte er. Han havde et Legitimationskort med Navnet Hans Flavin, Lyngbyvej 34, men det menes, at han i Virkeligheden er Vognmand Valdemar Nielsen, Ordrup. Liget er f�rt til Retsmedicinsk Institut.

- Paa Hj�rnet af Stilledalen og Lindeall� blev Onsdag Kl. 17,30 Vinkyper Aage Nielsen, Lindeall� [i. e. Linde All�] 36, og Kommunel�rer Rasmussen, Nedertoften 15, fundet dr�bt ved Skud. Det menes, at de 2 M�nd, der var Naboer, har staaet og talt sammen, men de �vrige Omst�ndigheder er ikke opklaret.

"Hold up" paa Det kgl. Teater. Onsdag Formiddag Kl. 10 tr�ngte en halv Snes Revolverm�nd ind paa Det kgl. Teater, hvor de tvang Portneren til at vise Vej; de �nskede at tale med Balletdanser Leif �rnberg, der var ved at undervise i Balletskolen. �rnberg blev tvunget med hen til sit Kontor og Omkl�dningsv�relse, hvor han blev holdt op en halv Times Tid, medens der blev foretaget en Ransagning. Der blev intet fjernet under denne Ransagning. En Version gaar ud paa, at Revolverm�ndene tog en R�kke Fotografier af Balletdanseren. De fjernede sig derefter, uden at der skete yderligere.

Rettelser. En Meddelelse, if�lge hvilken Skr�ddermester Henry Nielsen skulde v�re blevet dr�bt og en S�n af ham anholdt under en Razzia i Gothersgade 8 den 8. Februar, var fejlagtig. Saa vidt det har kunnet oplyses, har der fundet en Razzia Sted ikke i Baghuset hos Direkt�r Nielsen, men i Forhuset hos en Fabrikant af Konfektionsvarer. De n�rmere Omst�ndigheder har ikke kunnet opklares.

- Meddelelsen om, at en Kulkran tilh�rende DFK blev spr�ngt Mandag Aften i Sydhavnsgade efter om S�ndagen at v�re anvendt ved Lastning af en tysk Damper, var ogsaa fejlagtig. Mandag Aften spr�ngtes 2 Kraner, dels en Kran tilh�rende Hovedstadens Kulforsyning, dels en Kran tilh�rende DDK. Den sidste havde om S�ndagen v�ret benyttet til at laste Kul i L�gtere fra Beredskabslager til Brug for Strandvejsgasv�rket og �stre Gasv�rk.

Dr�bt i Urmagerforretning. I Gaar blev en 26-aarig Ekspedient, hvis Navn ikke er oplyst, skudt og dr�bt i Gislasons Urmagerforretning, H. C. �rstedsvej 66. Den Dr�bte bragtes til Feltlazarettet paa Nyelands-


647

vej og derfra til Frederiksberg Hospitals Lighus. Det var to unge M�nd, der dr�bte Ekspedienten.

Nyt Legitimationssystem hos B. & W. Det tyske Politi har fra i Dag indf�rt et nyt Legitimationssystem paa Refshale�en. Hver af Arbejderne skal forinden han gaar om Bord i et Skib afgive Navn og Nummer, og desuden skal Tidspunktet noteres. Den samme Kontrol finder Sted, naar Arbejderen forlader Skibet.

Skudveksling mellem Biler. Paa Kongevejen i Lyngby foregik i Gaar Eftermiddags Skudveksling mellem 2-3 Gestapobiler og en Personbil, men de n�rmere Enkeltheder kendes ikke.

Sporvejsfunktion�r dr�bt i Formiddags. Kl. 9,18 i Formiddags h�rte den vagthavende Trafikmester ved Sporvejsremisen paa N�rrebro Skydning udenfor. Trafikmesteren aabnede Vinduet og saa en halv Snes civile M�nd skyde ned gennem Esromgade. Der blev affyret 7-8 Skud. Efter at Skyderiet var oph�rt, konstateredes, at en k�rende Tjenestemand, Herluf Freidy Joan Alfred Andersson, var blevet dr�bt. Andersson havde gjort Tjeneste i Remisen til Kl. 9. De n�rmere Omst�ndigheder ved Episoden kendes endnu ikke.

Razzia og Skyderi ved Gasv�rksvejens Skole. I Formiddags er der foretaget Razzia mod Gasv�rksvejens Skole, og Inspekt�r Stricker-Petersen samt dennes S�n er taget med til Shellhuset. Enkelthederne omkring Episoden, der endnu, medens dette skrives, ikke er afviklet, er ret uklare. Man mener, det er Skolebetjent B�rentzen, det fremmede Politi har v�ret ude efter. L�rerne og B�rnene blev straks sendt hjem. I Forbindelse med Razziaen blev der skudt.

Provinsen.

Aarhus: Paa Frichs Fabrik i Aabyh�j savnes 17 Mand, som enten er forsvundet fra deres Bop�l eller arresteret.

- Bogholder Chr. Dahl, H�egh Guldbergsgade 103, som i Fredags blev saaret, er nu d�d paa det tyske Feltlazaret. Ved Attentatet var han i Besiddelse af Revolver og tysk Vaabentilladelse.

- Den 30-aarige Aarhusianer Kurt Andersen, der er Direkt�r for Vinfirmaet Aug. Gerners Eftf. i K�benhavn, er blevet anholdt og sendt til Fr�slev.

Aalborg: Den 16-aarige J�rgen Esben Knudsen, Fuglesangervej 24, N�rre Sundby, er d�d efter at v�re saaret under Skyderiet paa Budolfi Plads.

Randers: Forleden blev der fjernet ca. 2.000 kg Fedt fra Randers


648

Svineslagteri. Natten til Onsdag er St�rsteparten af Fedtet blevet fordelt til en R�kke b�rnerige Familier i Byens nordlige Kvarterer. Da Familierne Onsdag Morgen aabnede deres Entr�d�re, fandt de foran hver en Pakke Fedt. Vagtv�rnet modtog Anmeldelse om Sagen, og Fedtet er nu tilbageleveret til Slagteriet.

Esbjerg: Onsdag Formiddag fandt der en Ildkamp Sted i Kvarteret omkring Havnegade, Englandsgade, Borgergade, hvor vildfarne Kugler kom ind gennem et Vindue paa f�rste Sal i Englandsgade 15. En �ldre Dame, Fru Kragh, blev saaret af to Skud i venstre Haand og Arm. Ogsaa i Kvarteret omkring Sygehuset blev der skudt, og et Projektil gik gennem Vinduet til en af Stuerne paa den medicinske B�rneafdeling, hvor det borede sig ind i en Sengestolpe uden at nogen kom til Skade.

Aabenraa: Efter Togattentatet ved Bajstrup har Gestapo i de sidste Dage arresteret en R�kke unge Mennesker i Padborg, Bov og Fr�slev. En af Sognets kendte danske M�nd, Gaardejer S�ren Linding, blev efters�gt, idet man havde Mistanke om, at han havde skjult Vaaben. Han slap bort, hvorefter Gestapo erkl�rede, at hans Gaard vilde blive spr�ngt i Luften den 12. Februar Kl. 17, saafremt man ikke forinden fik Besked om, hvor Vaabnene var gemt. S�ren Linding naaede at faa underrettet Familien, der var i F�rd med at flytte Bohavet ud, om Vaabnenes Gemmested i Eftermiddagens L�b, og da man videregav denne Oplysning til Gestapo, lykkedes det at redde Gaarden.

Odense: Onsdag Eftermiddag er 3 Mennesker blevet dr�bt og 2 haardt saaret. Grosserer Harkj�r-Simonsen og dennes Hustru, Bella Viola H.-S., blev i Opgangen til deres Hjem, Brogade 3, angrebet af Revolvermand. Fruen ramtes i Baghovedet og dr�btes paa Stedet, medens Hr. Harkj�r-Simonsen blev haardt saaret af flere Skud i Maven. Ved Hovedd�ren til Ejendommen fandtes den 27-aarige Mekaniker Harry Cecil Hansen, Godthaabsgade 33, liggende dr�bt. Lidt senere blev den 30-aarige Mont�r G�rner (Petersen), Drewsensvej 19, fundet haardt saaret, og endelig er den 50-aarige Gr�nthandler Hans J�rgen Rasmussen blevet dr�bt i sin K�lderbutik, Fredensgade 44. Saa vidt vides tilh�rte Grosserer Harkj�r-Simonsen og Frue, Gr�nthandler Rasmussen og Mont�r G�rner alle DNSAP, medens dette ikke var Tilf�ldet med Mekaniker Harry Cecil Hansen.

N�stved: To N�stved-Borgere, Reinholdt Mortensen og Aage Larsen, er for nogle Dage siden d�d i Fr�slev-Lejren. Det er oplyst, at den ene er d�d af en Hjertesygdom, medens den anden blev dr�bt ved en Mineeksplosion under et Fors�g paa Flugt.

- Af de forleden arresterede er nu l�sladt Luftv�rnschefen, Stads-


649

ingeni�r Frandsen, Brandassistent Baltzer Nielsen, Murermester Peter Petersen, fhv. Kaserneforvalter Laur. Nielsen og Gaardejer Rs. Petersen, "Ish�j".

 

Fredag den 16. Februar 1945.

To Mand fra Gestapo henvendte sig i Gaar i K�benhavns Skattedirektorat og forlangte udleveret en Personaleliste. I Forstaaelse med Overborgmester Viggo Christensen n�gtede Direkt�r Christophersen at udlevere nogen Liste over Personalet og henviste Kravet til Udenrigsministeriet. Dir. Christophersen blev derefter taget med til Shellhuset, og senere hentedes yderligere Vicedirekt�r Toft og Ekspeditionssekret�r Plesner til Afh�ring. De fik imidlertid ret hurtigt Lov at gaa, hvorimod Dir. Christophersen endnu i Dag til Morgen er holdt tilbage paa Shellhuset. Overborgmesteren orienterede straks i Gaar Eftermiddags Udenrigsministeriet om det passerede, og i Formiddag s�ger man gennem Udenrigsministeriet at faa Skattedirekt�ren frigivet.

Efter Bes�get i Skattedirektoratet henvendte Gestapo sig i L�nningsdirektoratet paa Raadhuset, hvor man ogsaa forlangte Personalelister udleveret. Gestapo fik forevist Personalekartoteket, men dette havde ingen Interesse, man �nskede en Liste eller Kartotekkort, som viser Medarbejderens private Adresse, Nummeret paa det Kontor, hvor Vedkommende arbejder, og lign., men saadanne Fortegnelser eller Kartoteker af denne Art eksisterer ikke inden for Kommunens Institutioner, saa alene af denne Grund var det ikke muligt at efterkomme Gestapos �nske.

Razziaen paa Gasv�rksvejens Skole. Der foreligger n�rmere Oplysninger om Episoden i Gaar paa Gasv�rksvejens Skole. Den omtalte Razzia blev foretaget af Sommerfolk. Nogle gik ind i Skolebetjent B�rentzens Lejlighed, medens andre s�gte efter Inspekt�ren. Tilsyneladende uden at vide, at Skolebetjentens Lejlighed i Forvejen var besat, hamrede nogle af Deltagerne i Razziaen paa D�ren ind til Lejligheden. Indefra svaredes med en Maskinpistolsalve gennem D�ren, hvorved en Sommermand dr�btes.

Skolens L�rere og B�rnene blev sendt hjem. Inspekt�r Stricker-Petersen og hans S�n blev taget med til Afh�ring paa Shellhuset, desuden tog Sommerfolkene en Reng�ringskone med. Skolebetjent B�rentzens Sk�bne er endnu ukendt. Han er forsvundet.

Stor Sabotage i Frihavnen. I Aftes Kl. 8 er der sket en stor Sabotage i Frihavnen, hvorved 40-50 m af �stkajen er spr�ngt og to Kraner styrtet i Vandet. �stkajen l�ber parallelt med Langelinie paa Frihavnssiden. Skaden er saa omfattende, at Kajen forel�big ikke kan bruges.


650

Fabrikssabotage i Blaagaardsgade. I Morges er Fabriken "Drico", Blaagaardsgade 36 E, blevet fuldst�ndig �delagt ved Sabotage. Fabriken fremstillede R�ntgenapparater og havde til Huse paa 3. Sal. Ved Eksplosionerne blev to Etager nedenunder, hvor Trykkeriet "Cicero" findes, ligeledes �delagt. Der skete ogsaa nogen Skade paa de omliggende Ejendomme, bl. a. knustes en Del Ruder.

Episode paa H�jdevej. Der er i Formiddags forekommet Skudepisoder ved H�jdevej 13 paa Amager. Der var stor Udrykning af Sommerfolk hertil, og Brandv�senet blev rekvireret til at k�re en dr�bt Mand bort. Man har ikke noget Navn paa den Dr�bte. Ved Skudvekslingen blev Portner Danielsen, H�jdevej 13 St., saaret i Skulderen.

Sabotage paa Benzintank ved Vanl�se Station. I Morges Kl. 7,30 blev der rettet Sabotage mod D.D.P.A.s store Benzintank lige ved Vanl�se Station, hvor der menes at have v�ret et Benzinlager for fremmed Regning. Eksplosionen var ualmindelig voldsom og gav yderligere Anledning til Trafikforstyrrelser paa S-Banen i Formiddagstimerne.

- I Aftes ved 19,30-Tiden blev i�vrigt to andre Benzintanke spr�ngt, den ene laa ved S�borg Hovedgade Nr. 124, den anden ved Holte Automobilcentral.

Arresterede. Formanden for Socialdemokratisk V�lgerforenings 15. Kreds, Utterslev, Carl Marx Rasmussen, Astrupvej 10, er Natten til i Gaar blevet anholdt af Gestapo i sit Hjem.

I Gaar Eftermiddags blev LB-pligtig Ljungkvist anholdt under sin Vagttjeneste paa Christiansborg, og senere blev der foretaget Razzia i hans Hjem.

Lastbilchauff�r saaret. Sent i Gaar Eftermiddags blev en Chauff�r ved Navn Larsen, Toftk�rsvej 28, Gentofte, ramt af et Skud i Hovedet, medens han sad i sin Lastbil. Det skete paa Tagensvej ud for Nr. 169. Han blev i Ambulance k�rt til Bispebjerg Hospital. N�rmere Enkeltheder kendes i�vrigt ikke ud over, at det var Hipo, som rekvirerede Ambulancen.

Maskinfabrik �delagt. Thomsens Maskinfabrik paa Peter Andersens Vej er i Gaar ved 19-Tiden blevet delvis �delagt ved Sabotage.

Tankbil bortf�rt. Da en Tankbil, som tilh�rte Fyr- og Vagerv�senet, lastet med Benzin, i Gaar Eftermiddags passerede Knippelsbro, blev Chauff�ren af Revolverm�nd tvunget ud af Vognen, hvorefter M�ndene k�rte bort med den.

Holb�k-Borger saaret. I Aftes blev Brandv�senets Ambulance kaldt til I. E. Ohlsensgade [i. e. J. E. Ohlsensgade] 7, hvor en Mand ved Navn J�rgen Haarl�v, bosiddende i Holb�k, havde faaet et Strejfskud i venstre Skulder. Han blev bragt til Kommunehospitalet.


651

Provinsen.

Kolding: To tyske Tog bragte i Gaar Eftermiddags 2.000 Kvinder, B�rn og gamle M�nd til Byen, hvor Halvdelen af Flygtningene indkvarteredes paa H�jskolehjemmet, Restaurant "Alhambra", D�treskolen, Pigeskolen og i nogle af Vagtv�rnets Barakker, medens den anden Halvdel indkvarteredes paa Landet i Byens Omegn.

Struer: I Gaar ankom hertil 24 Vogne med saarede tyske Soldater, som skal anbringes paa Lazaretter i Byen. Man anslaar Antallet af ankomne Saarede til godt 500, og der ventes flere i n�r Fremtid. De Saarede bliver indkvarteret paa KF.U.M., Vestre Skole og Folkets Hus. Desuden bliver Gymnasiet omdannet til Lazaret.

Fredericia: Siden i L�rdags har Tyskerne bevogtet Udfaldsvejene gennem Volden. Alle, der passerer Portene, skal vise Legitimation, og medbragte Pakker og lign. bliver unders�gt. Byen er saaledes i �jeblikket delt i en indre og ydre Zone.

- Natten til Tirsdag h�ndte det atter, at en Remisearbejder blev beskudt kort efter at have vist sine Papirer. En Kugle gennemborede hans ene �reflip.

- Natten til Onsdag ankom ca. 500 Saarede til en af Byens Skoler. Indtil nu er 59 Ejendomme i Byen blevet beslaglagt.

Aalborg: I Gaar Eftermiddags blev L. O. Jensens automekaniske V�rksted, �sterbro 50, �delagt ved Sabotage. Der var udlagt 4 Bomber, som alle eksploderede.

- Onsdag Aften var Firmaet "Carlsvognene" atter udsat for Sabotage, hvorved en af Selskabets store Omnibiler blev fuldst�ndig �delagt.

- Onsdag Aften er "Brovaskeriet", S�ndergade 2, N�rre Sundby [i. e. N�rresundby], blevet �delagt ved en paasat Brand.

Odense: Grosserer Harkj�r-Simonsen ligger haardt saaret paa det tyske Feltlazaret i Fredericia. Det oplyses, at der var tre M�nd om Angrebet paa ham, nemlig den dr�bte Mekaniker Harry Cecil Hansen og den saarede Kaj Petersen (kaldet G�rner), samt en tredie, som slap bort. Kaj Petersen, der blev indlagt paa Odense Amtssygehus, er Torsdag Formiddag blevet bortf�rt af ukendte Revolverm�nd.

Nakskov: Natten til Tirsdag er Syd for Lolland sket en Eksplosion, hvorved en tysk Damper forliste. En Del af de ombordv�rende kom paa en Flaade ind i Nakskov Fjord, hvor de landede ved Eneh�je og st�rkt forkomne blev bragt til Nakskov Sygehus. Andre reddede er med Forfrysninger og mindre Kv�stelser indbragt til Sygehuset.

Jernbanesabotagen. Togkontoret giver Kl. 11,15 f�lgende Oplysninger om Sabotage og Trafikforstyrrelser paa Statsbanerne: Ved en Eksplosion


652

i D.D.P.A.s Benzintank ved Vanl�se Station i Morges kn�kkede K�reledningen over 4 Spor og faldt ned. Trafikken har siden v�ret indstillet indtil Kl. 10, da Skaden var udbedret. - Kl. 9,17 skete Eksplosion under et S�rtog, efter at dette havde passeret R�de Port ved Roskilde mod K�benhavn. Der afsporedes 11 Vogne, men ingen v�ltede, og Maskinen blev paa Sporet.

I Aftes Kl. 19,30 skete Spr�ngning under Tog 413 �st for Middelfart. Maskinen og to Vogne v�ltede, men ingen kom til Skade. Der er rekvireret Krantog fra Aarhus. - Spr�ngninger rapporteres at have fundet Sted mellem Esbjerg og Guldager, hvor 2 Skinnestykker skal udveksles, paa Esbjerg Havnebane skete i Aftes 2 Spr�ngninger i Sporskifter, og endelig har Trafikken v�ret indstillet mellem Holstebro og Struer fra Kl 21,30 til 0,55 paa Grund af formodet Sabotage.

 

L�rdag den 17. Februar 1945.

Havnedirekt�r Laub myrdet. Direkt�r W. Laub, K�benhavns Havnev�sen, er i Aftes Kl. ca. 20,50 blevet myrdet i sit Hjem, Henningsens All� 19. Havnedirekt�ren opholdt sig sammen med sin Frue og en S�n paa 1. Sal i Villaen og h�rte en Rude blive knust nede i Stuelejligheden. Familien gik ned for at unders�ge, hvad der var paa F�rde, og m�dte da paa Trappen 3-4 M�nd, som forlangte at se Havnedirekt�rens Legitimationskort, og efter at Havnedirekt�ren havde legitimeret sig, fik Fruen og S�nnen Besked om at gaa tilbage til 1. Sal og blive der, medens Havnedirekt�ren maatte gaa med ind i et V�relse i Stueetagen. Lidt senere l�d der Skud inde fra Stuen. Fru Laub ringede straks til en L�ge og underrettede Vagtv�rnet. Havnedirekt�ren blev fundet dr�bt af Skuddene.

Forstander Gille, K�benhavns Maskinistskole, myrdet. Forstander for K�benhavns Maskinistskole, Heinrich Gille, er i Nat ved 1-Tiden blevet myrdet af ukendte M�nd i sit Hjem, Montagnevej 5. Forstander Gille blev dr�bt af 7 Skud, medens han laa i sin Seng. Den tilkaldte Ambulance k�rte den dr�bte Forstander til Retsmedicinsk Institut.

Endnu to Mord. I Morges blev Fabrikant Johannes Nielsen, Linde All� 34, fundet dr�bt af Skud i Brystet. Desuden er Skuespiller V. St�hr, Reberbanegade 11, fundet dr�bt ud for Tycho Brahes All� 31. Han var dr�bt ved Nakkeskud. I Hr. St�hrs Lejlighed er der i�vrigt fundet et Pas, lydende paa Navnet Rasmussen.

250 Fanger fra Fr�slev til Tyskland. I Gaar blev der fra Fr�slev-Lejren f�rt ca. 250 Fanger over Gr�nsen til Tyskland.


653

Attentat paa cand. mag. Kjeld Hjort�. I Aftes lidt f�r Midnat tr�ngte nogle bev�bnede M�nd ind i Inspekt�r, cand. mag. Kjeld Hjort�s Lejlighed, Gr�ndals Parkvej 22. De affyrede en R�kke Skud mod Inspekt�r Hjort�, der ramtes i Hoved, Ryg og Arme. Inspekt�ren blev f�rt til Bispebjerg Hospital, men menes ikke at kunne overleve Attentatet. Kjeld Hjort�, der er S�n af afd�de Forfatter Knud Hjort�, er knyttet til "Akademisk Kursus".

Sabotagen paa det tyske Benzindepot ved Vanl�se Station. Som kort meddelt i Gaar blev der foretaget Sabotage mod et Benzindepot ved Vanl�se Station paa Hj. af Vanl�se All� og Apollovej. Depotet tilh�rte de tyske Myndigheder. Meddelelserne fra i Gaar kan i�vrigt suppleres med f�lgende: Der ankom et halvt Hundrede Sabot�rer i Varebiler, og straks opstod Ildkamp mellem Sabot�rerne og det tyske Vagtmandskab, men Sabot�rerne havde Overtaget og fik anbragt 5 Bomber, som ved Spr�ngningen fuldst�ndig �delagde Depotet. L�nge efter Eksplosionerne blev der skudt med Maskinpistoler og Kanoner, og der blev ligeledes kastet Haandgranater. Skyderiet var saa livligt, at S-Togene som n�vnt indstillede K�rslen et Par Timer. Det menes, at nogle af Kombattanterne blev saaret, og derudover ramtes en tilf�ldig forbipasserende, Fyldepennereparat�r Lauritzen, Hanstholmvej 26, der kom ind i Kugleregnen, af flere Skud. Han af gik kort Tid efter ved D�den. En Chauff�r ved Navn Christiansen, Jyllingevej 29, der arbejdede paa Depotet, blev saaret af et Skud i Armen.

Skattedirekt�ren ventes l�sladt i Dag. Endnu i Morges sad Skattedirekt�r A. Christophersen som Fange hos Gestapo. Der er gennem Udenrigsministeriet gjort energiske Forestillinger hos de tyske Myndigheder og opnaaet Tilsagn om Skattedirekt�rens Frigivelse i Dag eller i Morgen.

Feldwebel overfaldet. I Aftes blev Feldwebel Otto Gams paa Amagerbrogade overfaldet af et Par Cyklister. Under Episoden, som fandt Sted ud for Nr. 243, blev Feldweblen saaret i Skulderen af Skud fra sin egen Revolver. Revolveren blev ham i�vrigt frar�vet.

Togkontorets Rapport, der s�dvanligvis foreligger om Morgenen, er endnu Kl. 10,30 ikke indl�bet og ventes f�rst en Gang i Eftermiddag, saa det er ikke muligt at give Oplysninger om Jernbanesabotage og lign. i denne Udsendelse.

Provinsen.

Der er atter indl�bet Meddelelse om nye D�dsfald blandt danske Politibetjente i Tyskland. Den 26-aarige Politibetjent Johannes Nielsen, Struer, er d�d den 22. Januar. Reservepolitibetjent Aksel Rothe Petersen,


654

Sor�, der gjorde Tjeneste paa Svendsgades Politistation i K�benhavn, er d�d den 14. Januar, og Overgendarm H. J. Marcussen, er d�d den 11. Januar.

Odense: Natten til i Gaar blev Formanden for den konservative V�lgerforening i Odense, Boghandler Aage Johansen, arresteret af det tyske Politi.

Aalborg: Torsdag Aften eksploderede 5 Bomber i 5 Jernbanevogne paa Sporet ved Koopmanns Svineslagteri. Vognene var lastet med Briketter og Halm. Ved Eksplosionerne blev Vognenes Lejer �delagt.

Fjerritslev: Arbejdsmand Otto S�rensen blev i Onsdags skudt af en tysk Vagtpost ved Bangsbo Skov. Arbejdsmanden standsede ikke, da han blev raabt an.

Silkeborg: Fredag Middag skaffede en Snes arbejdskl�dte Sabot�rer sig Adgang til Dansk Automobilbyggeri, ogsaa kaldet Darrs Automobilfabrik, der er Jyllands st�rste Reparationsv�rksted, idet den besk�ftiger mellem 400 og 500 Mand. Sabot�rerne udlagde 14 Bomber i Hallerne, og ved Eksplosionerne �delagdes de fleste af Maskinerne i Hallerne. Ingen Mennesker kom til Skade. I Anledning af Sabotagen blev der foretaget en halv Snes Arrestationer blandt Arbejdere paa Fabriken, men de paag�ldende skal senere paa Dagen v�re blevet l�sladt.

Grenaa: Natten til i Gaar indtraf flere Eksplosioner i Byen. Der kastedes 2 Bomber ind i Barbermester Clausens Forretning, Storegade 10, hvorved Forretningen blev fuldkommen raseret. Desuden kastedes en Bombe ind i Garagen hos Smedemester Laursen, Lillegade 49. Her �delagdes en Lastbil, tilh�rende Vognmand Schneider, Tranehusene. Endelig blev en anden Lastbil, som var indleveret til Reparation hos Andreas Jacobsen A/S, �delagt ved en Bombeeksplosion.

Vejen: Karetmagerl�rling Viggo Matthiesen fra Eskelund ved Br�rup blev Torsdag Aften saaret af den tyske Vagtpost ved Jernbaneviadukten. L�rlingen n�gtede at vise sit Legitimationskort.

Odense: Den 27-aarige Magasinforvalter Gunnar Paulsen, Benediktgade 19, blev Fredag Aften dr�bt ved Hjemkomsten. Han dr�btes af talrige Maskinpistolkugler.

Kors�r: Murerarbejdsmand Peter Petersen, Lille�, er blevet dr�bt af en tysk Vagtpost, fordi han ikke standsede paa Tilraabet.

Slagelse: Natten til i Gaar er der foretaget store Razziaer i Slagelse og Ruds Vedby. I Slagelse menes Razziaen at have omfattet 30-40 Ejen-


655

domme, og der skal v�re forekommet Skudepisoder. I Ruds Vedby skal bl. a. L�ge Hartel og Forpagter Petersen, Vedbygaard, v�re arresteret.

Roskilde: Det i Gaar omtalte Tog, som afsporedes ud for R�de Port, var bel�sset med Lastbiler til K�benhavn. En halv Snes Vogne v�ltede af Sporet (afsporedes), og ved Eksplosionen blev nogle af Bilerne og Godsvognene beskadiget.

- Handelsskolen og Duebr�dre Hospital er kr�vet r�mmet inden S�ndag Aften. Formentlig skal Bygningerne anvendes som Lazaretter.

K�benhavn: Skoleinspekt�r Stricker-Petersen, dennes S�n, der er L�rer, samt Skolebetjent-Medhj�lper Baunsgaard fra Gasv�rksvejens Skole er atter l�sladt fra Shellhuset. Skoleinspekt�ren var baade sj�leligt og legemligt saa medtaget, at han straks maatte s�ge L�gebehandling. Inspekt�r Stricker-Petersen ligger nu til Sengs i sit Hjem. Ogsaa S�nnen og Skolebetjent-Medhj�lperen er syge. Skolebetjent B�rentzen er, som tidligere n�vnt, forsvundet. Sandsynligheden taler for, at han er flygtet.

 

Mandag den 19. Februar 1945.

Tyskerne sp�rrede i L�rdags ved 15-Tiden Adgangen til Frihavnen og standsede Arbejdet en Timestid. Denne Sp�rring har, saa vidt man i Dag kan sk�nne, v�ret Indledningen til Beslagl�ggelser. Det Danske Kulkompagnis og De Forenede Kulimport�rers Kulpladser i Kalkbr�nderihavnen blev beslaglagt, men muligvis er Kulkompagniets Plads senere blevet frigivet, derimod synes Beslagl�ggelsen af De Forenede Kulimport�rers Plads og Lager at v�re opretholdt, i hvert Fald har K�benhavns Belysningsv�sen faaet officiel Meddelelse om, at ca. 600 Tons, som Belysningsv�senet havde liggende paa denne Plads er beslaglagt. Da der endnu f�res visse Forhandlinger, er det ikke muligt at give n�rmere Oplysninger om, hvor store M�ngder, Beslagl�ggelsen omfatter, men dette vil formentlig kunne gives i Morgen.

Jernbanesabotagen. I Morges ved godt 4-Tiden skete Eksplosion foran et Godstog ved Indk�rslen til Herlev Station. 6 Vogne v�ltede, og Trafikken paa Frederikssundsbanen blev derved blokeret, men efter hvad Togkontoret meddeler, kom ingen Mennesker til Skade. K�benhavns Sporveje forst�rkede i Anledning af Trafikstandsningen paa Frederikssundsbanen Driften paa Husumlinien og var i det hele taget Statsbanerne behj�lpelig med at faa Passagererne ind i Morgentimerne.

Togkontorets Meldinger om Sabotage er i�vrigt ikke s�rlig omfattende. Der er L�rdag Aften forekommet Spr�ngninger i 10 Sporskifter ved Brabrand Station, og mellem Holsted og Br�rup har Trafikkken fra L�rdag Kl. 20,10 til S�ndag Morgen v�ret indstillet paa Grund af for


656

modet Sabotage. Det samme var S�ndag Aften Tilf�ldet mellem Aalborg og Skalborg.

Skattedirekt�r A. Christophersen endnu ikke l�sladt. Gennem R�de Kors s�gte Fru Skattedirekt�r A. Christophersen i L�rdags om Tilladelse til at bes�ge sin Mand. Anmodningen blev afslaaet med den Motivering, at Direkt�ren skulde l�slades, men dette er endnu ikke sket i Dag til Formiddag. Gennem Udenrigsministeriet vil der straks i Dag blive rettet nye Henvendelser til de tyske Myndigheder, som tidligere har afgivet L�fte om, at Skattedirekt�ren skulde blive frigivet i L�bet af L�rdagen eller den f�lgende Dag.

Episoder. S�ndag Aften blev Brandv�senets Ambulance kaldt til Restaurant "Bellevue" i Studiestr�de ved Siden af det tyske Soldaterhjem. I Restauranten var Fyrb�der Svend L�vgren, Larsbj�rnstr�de 11, blevet skudt i Hovedet og dr�bt paa Stedet. Den Dr�bte f�rtes til Kommunehospitalet og derfra til Retsmedicinsk Institut.

- I Aftes hentede Ambulancen i Ny Adelgade Smed Hans Petersen, N�stvedgade 5. Han havde faaet Skudsaar i den ene Arm.

- I Aftes blev der ringet paa hos Arbejdsmand Madsen, Sandbjergvej 25, og da Arbejdsmanden ikke lukkede op, blev der skudt gennem D�ren. Ingen blev ramt, men Arbejdsmanden fik et Chok og maatte f�res paa Hospitalet.

- En tysktalende Dame, den 26-aarige Fru Larsen, Bagsv�rdvej 95, blev L�rdag Eftermiddag ops�gt i sit Hjem af 2 bev�bnede M�nd, der sk�d hende i Hoved og Bryst. Hun blev indlagt paa Gentofte Amtssygehus.

"Hold-up". Grosserer Willy Peter Hansen, Skjoldgaardsvej 8, blev L�rdag Aften holdt op af 3 bev�bnede M�nd og tvunget ind i en benzindrevet Bil. Under Turen, som endte paa Charlottenlund Station, blev han frar�vet 5.295 Kr., som skulde have v�ret indsat i D�gnbox. Han blev desuden truet til ikke at g�re Anmeldelse den f�rste halve Time.

- Vicev�rt Svend Aage Andersen, Raadhusvej 5, kom ligeledes L�rdag Aften ud for et "hold up", men da han raabte om Hj�lp, blev der skudt Skr�mmeskud. Vicev�rten flygtede ind i en Lejlighed i Nr. 9 paa Raadhusvej og slap saaledes fra R�verne, der til Geng�ld knuste Ruderne i Ejendommens Trappeopgang.

- Elektromekaniker Willy Hansen, Sundvej 12, 2. Sal, Hellerup, blev i L�rdags holdt op, men han havde ingen Penge paa sig, og da han ikke hurtigt nok fik afleveret sit Armbaandsur, sk�d R�verne paa ham. Kuglen flaaede hans venstre Arm op paa langs. H�verne flygtede, og den saarede Mekaniker blev i Ambulance bragt til Sygehuset.


657

Provinsen.

S�nderborg: Sindssygehospitalet i Augustenborg blev L�rdag Middag omringet af ca. 30 tyske Politisoldater. Der blev foretaget en Razzia, og herunder menes at v�re fundet et Lager af amerikanske Vaaben, der skal have v�ret skjult i et Drivhus. Undermaskinmester Knudsen blev arresteret. F�rst Kl. 14 oph�vedes Afsp�rringerne, og det tyske Politi fjernede sig.

Vejle: Vejle Dampvaskeri - en 2-Etages Bygning i Vestergade 32 - blev i Fredags fuldst�ndig �delagt ved Sabotage. Skaden anslaas til ca. 150.000 Kr.

Esbjerg: Natten til L�rdag blev den 37-aarige Mekaniker Leo Johannesen, N�rregade 12, fundet dr�bt af et Skud i Ryggen.

- I Fredags arresterede det tyske Politi Kommand�rkaptajn Foss og Kvartermester E. J. S�rensen fra Luftv�rnskontoret i Esbjerg.

S�nderborg: For nogle Dage siden anholdt Vagtv�rnet en mange Gange straffet Person ved Navn Anton Hansen, der var sigtet for Plattenslageri, idet han hos Paar�rende til Arrestanter havde fors�gt at faa og enkelte Steder havde faaet Penge til at hj�lpe de anholdte med. Under et Retsm�de henvendte fire Gestapofolk sig i Retten og forlangte Hansen udleveret. Statsadvokaten protesterede, men fik at vide, at man om forn�dent vilde medtage den anholdte ved Magt. Hansen fulgte herefter med Tyskerne.

Aalborg: Fredag Aften blev Laugesens Fabrikker, Vesteraagade 18, �delagt ved Sabotage.

Hj�rring: Chauff�r Harry �rtoft blev i Fredags dr�bt af Skud, da han k�rte gennem N�rre Aaltum ved Blokhus. Drabsmanden blev anholdt af en Milit�rpatrulje.

Ringsted: Under Razziaen forleden Nat spr�ngte det tyske Politi D�ren til Oberstl�jtnant Christensens Lejlighed i Tinggade. Oberstl�jtnanten blev anholdt for et Par Maaneder siden. Denne Gang blev hans S�n taget med. Under Razziaen arresteredes ogsaa Bankdirekt�r J. P. Christensen, Harhoff All�, Propriet�r Hey, Tholstrupgaard, Gaardejer Christiansen, Vasegaard i Sneslev, L�rerpersonalet ved H�m og Vetterslev Skoler og Gaardejer Mouvielle, Gyrstinge, samt adskillige andre.

 

Tirsdag den 20. Februar 1945.

4 L�ger myrdet i Odense. I Morges tr�ngte 3 maskerede M�nd ind i L�geboligen paa Odense Amts og Bys Sygehus, hvor de, efter hvad der forel�big er oplyst, henvendte sig til 4 tilf�ldige L�ger. Disse L�ger


658

er senere fundet skudt paa den nederste Trappeafsats i Opgang 2. L�gerne, hvis Navne er Fabricius-M�ller, �rsberg, Hvalkoff og Dahlsgaard, er alle d�de. Til en tilf�ldig forbipasserende sagde en af de maskerede M�nd, at der var udlagt Bomber i L�geboligen. Bygningen, som bestaar af 3 Opgange, blev derfor straks evakueret.

L�ge Fabricius-M�ller er S�n af Folketingssekret�r Jens M�ller, L�ge J�rgen Hvalkoff S�n af Driftsingeni�r Hvalkoff, Esbjerg, og L�ge Dahlsgaard S�n af Underdirekt�r Dahlsgaard i Privatbanken. De dr�bte L�ger er i Alderen 28-30 Aar.

Endnu 2 Mord i Odense. Ved 7-Tiden i Morges blev Falck kaldt til Konsul G. Christgaus Villa paa Hunderupsvej 220. Meldingen l�d paa, at Konsulen var skudt. Det viste sig, at Konsul Christgau var ramt af flere Skud. Ved Ankomsten til Hospitalet var han d�d.

- Elektroinstallat�r Valdemar Petersen, Middelfartvej 55, er blevet myrdet i sin Forretning.

Nye Fangetransporter sydpaa. Mandag Formiddag observeredes en ny Fangetransport gennem Nyk�bing F. paa Vej til Gedser. Den bestod af 2 store Politibiler, som sk�nnedes hver at have 20-30 Personer med. Der var ogsaa Kvinder blandt Fangerne. Bilerne k�rte direkte ud paa F�rgen.

Fra den tyske Arrest i Aalborg er der i disse Dage sendt en Fangetransport til Fr�slev. I Transporten var bl. a. Dir. Thomsen, Frederikshavns V�rft, Dir. Skensved og Frue, S�by, og Dir. Felsen, S�by.

Vagtchefen arresteret. Den daglige Leder af K�benhavns Vagtv�rn, Vagtchef B. Melchior Larsen, Taasingegade 42, blev i Gaar Eftermiddags arresteret af Gestapo paa Vagtv�rnets Kontor i Vartov. Foranledningen til Anholdelsen menes at v�re et Personalesp�rgsmaal i Relation til en bestemt Sag.

Kulbeslagl�ggelserne. Den 23. Januar beslaglagde Dr. Best 30.000 t Kul fra de danske Beredskabslagre, "da Anvendelsen af disse Kul var n�dvendig for det tyske Riges krigsvigtige Opgaver". Beslagl�ggelsen blev derpaa effektueret over for Statens Beredskabslager i Kalkbr�nderihavnen.

I Gaar modtog Udenrigsministeriet en ny Skrivelse fra Dr. Best med f�lgende Indhold: - "Det har nu vist sig, at Afskibningen af de 30.000 t paa denne Lagerplads volder store Vanskeligheder, fordi de n�dvendige Afskibningsindretninger mangler.

Da Formaalet for den krigsvigtige Anvendelse af de 30.000 t Kul kr�ver en hurtig Afskibning, ser jeg mig tvunget til at foretage en Ombytning af de beslaglagte Kulm�ngder, idet man maa gribe til Kulpladser med mere egnede Afskibningsindretninger.


659

Jeg anordner derfor nu Beslagl�ggelse af f�lgende Firmaers Kullagre:

1) Tuxen & Hagemann, Kalkbr�nderihavnen,

2) Forenede Dampskibsselskaber, Refshale�en,

3) Danske Kul-Komp., Frihavnen,

4) Forenede Kulimport�rer Foersom & Co., Kalkbr�nderihavnen.

Disse Kullagre vil - da der indtil nu er afskibet ca. 5.000 t Kul fra Kalkbr�nderihavnen - blive taget i Brug for saa vidt angaar et Kvantum paa indtil 25.000 t.

I samme Maalestok, hvori der sker Afskibninger fra disse Kullagre, vil de tilsvarende M�ngder blive frigivet fra Lageret i Kalkbr�nderihavneen."

Spr�ngning under V�rnemagtsgodstog. I Aftes ved 23-Tiden eksploderede en Bombe under et V�rnemagtsgodstog mellem Herning og G�dstrup. Lokomotivet, der var en tysk Maskine, afsporedes og kom til at staa paa tv�rs af Skinnerne. 6 Vogne afsporedes og k�rte op i hinanden, og desuden afsporedes 3 Vogne i den bageste Del af Stammen. Ved Afsporingen dr�btes 8 Personer, og 32 saaredes, deraf 3 haardt. Blandt de saarede er 3 Kvinder og 3 B�rn. Alle de saarede er indlagt paa Herning Amtssygehus. Togf�reren, Pakmester Thaarup, Fredericia, fik venstre Ben klemt og blev ligeledes indlagt paa Amtssygehuset.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddelte i Morges, at der er sket en R�kke Spr�ngninger paa Aarhus Hovedbanegaard. Saaledes er Maskineriet til Kultransportanl�gget, Maskinhuset og Kulkranen spr�ngt. Endvidere er en K�rekran blevet beskadiget. Sabotagen fandt Sted ved 22-Tiden i Aftes. Der er desuden indgaaet Rapport om 2 Spr�ngninger mellem Aalborg og Skalborg.

Razziaer. Natten til Mandag tr�ngte Sommerfolk ind i en Smugkro, Dronningens Tv�rgade 48; G�sterne blev holdt op, efter at D�ren til Lejligheden var blevet gennemhullet af Skud fra en Maskinpistol. Efter at 2 af G�sterne var blevet anholdt, fjernede Folkene sig atter.

- Kl. 16,15 Mandag foretog Tyskerne Razzia i Esromgade og Bragesgade, og Kl. 16,27 blev en Mandsperson anholdt paa N�rrebrogade ved Slangerupbanen. Forinden var der blevet affyret en Salve Skud, og en Fru Petersen, Nedertoften 13, blev ud for Ejendommen N�rrebrogade 232 ramt i h�jre Laar.

- Endvidere blev der foretaget et Par Razziaer paa Hovedbanegaarden. Den f�rste begyndte Kl. 17,35 og varede en halv Time, men tilsyneladende blev ingen anholdt. Den n�ste begyndte Kl. 19,25 og varede 20 Minutter. I begge Tilf�lde lod det til, at man udelukkende interesserede sig for Vaaben.

- Mandag Aften foretog Sommerfolk Razzia i Caf� "Grenen". 2 Mand


660

blev anholdt, efter at Sommerfolkene havde taget deres Penge og Cigaretter i Forvaring.

Marinesoldat saaret af en Kvinde. Ud for Amager Boulevard 8 blev en tysk Marinesoldat i Aftes ramt af Skud i Brystet og i venstre Fod. Han blev bragt til Nyelandsvejs Lazaret. Det menes, at Skudene er blevet affyret af en Kvinde.

Skattedirekt�ren stadig ikke frigivet. I Henhold til det givne L�fte havde man ventet Skattedirekt�r A. Christophersen l�sladt i Gaar, men endnu i Dag til Formiddag var Skattedirekt�ren ikke sat paa fri Fod.

"Hold up". 4 bev�bnede M�nd tr�ngte L�rdag Aften ind i Kemikaliefabrikken "Danydea" i Hedehusene, hvor Vagtmanden blev holdt op. Der blev imidlertid ikke fjernet andet end Kontorets Skrivemaskine. Et Par Aftener i Forvejen var der gjort et mislykket Fors�g paa at fjerne en Skrivemaskine fra Hedehusene Sk�rvefabriks Kontor.

Provinsen.

Der er nu ankommet ialt 2050 �sttyske Flygtninge til Aabenraa, 1800 til Haderslev, 1400 til T�nder, 1600 til S�nderborg, 2000 til Kolding og flere Hundrede til Vorbasse. Efter hvad der Mandag er meddelt de danske Myndigheder, kan der Tirsdag ventes nye Flygtningetog til det sydlige Jylland. Af de ankomne Flygtninge er en d�d af Meningitis, 2 af Skarlagensfeber og en af Difteri.

Aabenraa: L�ge Theilmann og Frue, Over Jerstal, Sygeplejerske Frk. Lildholdt, Vedsted, hendes Broder, Gaardejer Lildholdt, er blevet efters�gt af det tyske Politi og arresteret med Undtagelse af Gaardejer Lildholdt, der var forsvundet. Desuden er K�bmand Fiilskov, Krusaa, blevet arresteret.

Haderslev: Der er ankommet 2-300 Italienere, formentlig Krigsfanger, som er anbragt paa Kasernen. De faar Forplejning i den tyske Borgerforening.

- 10 bev�bnede M�nd tiltvang sig i L�rdags udleveret to Tromler med 300 kg Oksefedt fra Stationens Varehus.

Randers: Der er i de sidste Dage foretaget en R�kke Arrestationer i Randers og Omegn samt i Hobro. Blandt de arresterede i Randers er L�ge Krogh, Overbetjent Sand, Restaurat�r Viggo S�rensen, Fuldm�gtig Holting i Vagtv�rnet, Forsikringsinspekt�r Thomsen, Cyklehandler E. Christiansen og Bogbinder M�hle. Flere Kriminalbetjente blev efters�gt, men var ikke hjemme. I Omegnen anholdtes Pastor Christensen, Spentrup, og Provst Exner, Hald. Sidstn�vnte er atter l�sladt Mandag, men i Stedet er hans to S�nner, der gaar i Statsskolen i Randers, blevet


661

arresteret. I Hobro er bl. a. arresteret: Redakt�r Bech S�rensen, Hobro Venstreblad, Direkt�r Balling, Banken for Hobro og Omegn, Billedhugger Petersen og flere af hans Personale, Souschef i CBU-Kolonnen, L�jtnant Jensen og Kolonnechef Honnens de Lichtenberg samt K�bmand Bech Hansen.

Aalborg: Der praktiseres en ny Sabotage-Metode. Med Forhamre er Maskinerne i Aalborg Ventil- og Maskinfabrik blevet �delagt ved denne Metode. Det samme har v�ret Tilf�ldet i Laugesens Maskinfabrik i Vesteraa. - Sabotagen mod "Carlsvognene" forts�ttes, dog bomber man ikke Bilerne mere, men fjerner dem. - Beddingen paa Vestre Baadehavn er �delagt ved Eksplosion.

Odense: Cyklegrosserer N. C. Nielsens Villa, Hunderupvej 180, blev i Aftes st�rkt beskadiget ved et Bombeattentat. Grosserer Nielsen har v�ret udsat for Pengeafpresningsfors�g og boede ikke i Villaen for Tiden.

Svendborg: S�mandsh�jskolen, der tilh�rer S�mandsmissionen, er blevet beslaglagt. - En Barak er overladt som Hjem for tilrejsende S�m�nd.

 

Onsdag den 21. Februar 1945.

Odense h�rget af Bombeeksplosioner i Nat. Til Meddelelsen om Mordet paa de 4 unge Odensel�ger f�jer sig i Dag en Katastrofe af anden Art. Byen er i Nat blevet h�rget af ca. 15 voldsomme Bombeeksplosioner, som har ramt Bladhuse, Forretningsejendomme og Kontorbygninger i Kvarteret omkring N�rre-, Vester- og Kongensgade. �del�ggelserne blev fuldbyrdet af store Brande i Forbindelse med Eksplosionerne.

Paa Fisketorvet eksploderede 3 Bomber i "Fyns Tidende"s Bygning. En Del af den �verste Etage styrtede ned, og der udbr�d en Brand, som med rivende Hast bredte sig til hele Huset. Det lykkedes at faa Trykkeripersonalet reddet, men man gaar ud fra, at Maskiner, Papirlager o. s. v. er �delagt. Paa Fisketorvet skete store �del�ggelser med knuste Udstillingsvinduer o. s. v. I Vestergade 6 ramte en Eksplosion "Fyens Stifttidende"s midlertidige Redaktion, som blev fuldst�ndig �delagt. I Vestergade 48 t�ndte Bombeeksplosionerne Brand i Forsikringsselskabet "Haand i Haand"s store 5-Etages Bygning, hvor alt blev �delagt. Her laa 3 store Forretninger i Stueetagen, og foruden Selskabets Kontorer fandtes en R�kke Konsultationsv�relser for L�ger samt andre Kontorer i Ejendommen. Andre Bomber ramte den store St. Knuds Ejendom paa Hj�rnet af Magel�s og Vestergade, hvor et Stykke af Muren styrtede ned, her �delagdes St. Knuds Konditori, "Fyens Venstreblad"s Redaktion og Normanns Forlag.


662

En stor Brand udbr�d som F�lge af Eksplosionen i Hj�rneejendommen, Kongensgade-Slotsgade, hvor Herreekviperingshandler H. C. Andersen har Forretning, men der findes Kontorer i de 4 Etager. Branden bredte sig til Nabohuset, hvor det kendte Cyklefirma Fred. Rasmussen har Kontoret. Endvidere spr�ngtes en Bombe paa Hj�rnet af Vestre Stationsvej og Kongensgade. Der skete �del�ggelser - hovedsagelig Glasskader - paa Odense Toldkammer.

Endnu til Morgen foreligger der ikke Meddelelser om dr�bte eller saarede. Katastrofen er langt den st�rste, der hidtil under denne Krig har ramt Byen.

Nyt Mord og Mordet paa L�gerne. I Gaar blev der for�vet et syvende Mord, idet L�jtnant Vagn Tang, Gyldenl�vesgade 6, blev myrdet paa sin Bop�l. L�jtnant Tang var S�n af afd. Overretssagf�rer Skjold Tang; "Fyns Venstreblad". Han efterlader sig Hustru og et lille Barn. - Morderne ops�gte ogsaa Teaterdirekt�r Helge Rungwald. De ringede paa D�ren og raabte, at Huset vilde springe i Luften, men da Teaterdirekt�ren ikke kom ud, n�jedes de med at skyde gennem Entr�d�ren, hvorefter de forsvandt.

Om Mordet paa de 4 L�ger foreligger nu mere koncise Oplysninger end de, der blev givet i Meddelelserne i Gaar: 6-7 maskerede, bev�bnede M�nd indfandt sig i L�geboligen paa Amtssygehuset. De ringede paa alle D�rene i Opgang 2's tre Etager, og samtidig blev der raabt, at der var anbragt Bomber i Huset, som om faa Minutter vilde springe i Luften. De fire f�rste, der kom ud, var alle unge L�gekandidater paa knapt 30 Aar, og da de naaede ned i Stueetagen, blev de dr�bt paa Stedet. De fire Dr�btes fulde Navn er: Henning Magnus Adelsten Dalsgaard, cand. med. 1944, f�dt 28. Juli 1917 i K�benhavn, S�n af Underdirekt�r Dalsgaard i Privatbanken, K�benhavn. J�rgen Hvalkof, cand. med. 1943, f�dt 9. September 1916 i Jerne, Esbjerg, S�n af Driftsingeni�r Aage Hvalkof. Chr. Fabricius M�ller, cand. med. 1945, f�dt 29. Januar 1917 i K�benhavn, S�n af Folketingssekret�r Jens M�ller. Henning �rsberg, cand. med. 1940, f�dt 26. Maj 1915 paa Frederiksberg, S�n af Grosserer �rsberg.

Den dr�bte Grosserer Gustav Christgau, der blev 44 Aar gammel, var svensk Vicekonsul og Indehaver af det store Kaffefirma Aug. Christgau. Ogsaa da Revolverm�ndene tr�ngte ind i hans Villa, raabte de om, at der var lagt Bomber. Hans Hustru naaede at komme over i en Annexbygning til Villaen, mens Konsulen blev skudt ned i sit Sovev�relse.

Patient fjernet fra Sygehuset: I sidste Uge er en ung Mand, der var indlagt paa Odense Amtssygehus i saaret Tilstand, blevet fjernet af nogle Kammerater. Han skal have gjort sig skyldig i illegal Virksomhed. En tilsvarende Episode fandt Sted i Efteraaret.


663

Direkt�r Christophersen og Vagtchefen l�sladt. Skattedirekt�r A. Christophersen blev i Gaar Eftermiddags l�sladt af det tyske Politi. Ligeledes blev Vagtchef Melchior Larsen l�sladt. De har det begge godt.

Protester fra de danske Myndigheder. Fra danske Administrationsmyndigheder har Dr. Best modtaget en Protest mod den senere Tids Deportationer af danske Statsborgere samtidig med, at der i Strid med Haager-Konventionen f�res tyske Flygtninge herop. De danske Myndigheder har i samme Forbindelse kr�vet Gr�nsen sp�rret og sat under dansk Bevogtning. Man �nsker ikke at f�re Forhandling med Tyskerne om Rationeringsm�rker og lign. til deres Flygtninge.

Ingen Nekrologer over Myrdede. Den tyske Censur gav i Gaar Bladene Meddelelse om, at der ikke maa bringes Nekrologer over Personer, der er dr�bt ved Revolverattentater.

Uopklarede Eksplosioner og Skudvekslinger. I Nat er der foregaaet livligt Skyderi paa Christianshavn og ude paa Amager, n�rmere betegnet i Kvarteret omkring Politistationen Under Elmene. Der blev anvendt automatiske Vaaben og Haandgranater, men mellem hvem Skyderiet foregik eller Aarsagerne har det ikke v�ret muligt at faa opklaret. En tilsvarende Mystik omgiver 3 Eksplosioner, som blev h�rt over hele Byen ved 6-Tiden i Morges. Brandv�senet ved ikke, hvor Eksplosionerne fandt Sted, ligesom heller ingen af de stork�benhavnske Vagtv�rnsstationer har kunnet give Oplysninger.

Vagtmester dr�bt. Den 36-aarige frederiksbergske Brandmand Victor Collin, der for Tiden gjorde Tjeneste ved Frederiksberg Vagtv�rn, blev i Aftes dr�bt af to Maskinpistolskud i Underlivet. Han var sammen med en Kollega sendt ud til Solbjerg Mejeri, hvor et Indbrud var under Udvikling. Det var her, han blev dr�bt.

Overfald paa Byvagter. Vagtmester Elbo, der g�r Tjeneste ved Station 1, Vartov, kom under en Inspektion ved 2-Tiden i Nat paa Christianshavn ud for en ubehagelig Oplevelse. Patruljen blev standset af nogle Hipo-Folk, som gav den Ordre til �jeblikkelig at s�ge tilbage til Vartov. Denne Ordre ledsagedes af en Trusel om, at der vilde blive skudt, hvis Byvagterne ikke �jeblikkelig gik tilbage. Da Vagtmesteren svarede med et "Hov, hov", blev han slaaet med knyttet N�ve i Ansigtet, og der blev sagt, at hvis de ikke straks tog tilbage, vilde de blive skudt paa Stedet.

Beskydning af en Vagtv�rnsvogn. K�benhavns Vagtv�rn blev ved Midnatstid kaldt til Jacob Erlandsensgade 7, hvor man formodede, at et Biltyveri var ved at foregaa fra Garagerne i Gaarden. Fra Vagtv�rnet foreligger f�lgende Rapport om Forl�bet af denne Udrykning:


664

"... Vi kom til Stede og standsede saaledes, at Projekt�ren lyste ind gennem Porten. Vi l�b ind igennem denne; men saa snart vi kom ind i Gaarden, blev vi standset med Raabet: "Stands eller vi skyder". Samtidig kom fire af Sommers Folk i Uniform ud gennem Porten, bev�bnet med Maskinpistoler. Da Chauff�ren saa dem, startede han �jeblikkelig Bilen og k�rte for fuld Fart ned ad Jac. Erlandsensgade [i. e. Jacob Erlandsens Gade] mod �sterbrogade. Da Sommerfolkene saa det, sendte en af dem en Salve med Maskinpistolen efter Vognen. Denne blev ramt af to Skud, men standsede ikke. Chauff�ren forklarede senere, at han, da han troede, at det drejede sig om Bilr�vere, vilde bringe Vognen i Sikkerhed.

En af Sommerfolkene bem�rkede: "Saa kan De godt gaa". En anden sagde: "Hvorfor Fa'en stopper De ikke, naar vi siger det, det har kostet en Frederiksbergvagtmand Livet i Aften".

Udrykningsholdet forlod derefter Stedet for at se efter Vognen. Det viste sig, at den var kommet tilbage til Stationen.

I Mellemtiden var der af private Mennesker blevet rekvireret Assistance fra Vartov. Denne, der bestod af to Udrykningsvogne, var blevet sendt af Sted, da vi kom hjem. En Mand blev sendt ned for at stoppe dem, og det lykkedes at faa dem standset, inden de naaede Stedet, hvor "Hipo" opererede."

Episode ved "Godthaabshave". I Morges var der Razzia i en Lejlighed i Godthaabshave 16. Der foregik Skudveksling og blev kastet Haandgranater ind i Lejligheden. To unge Mennesker, som menes at v�re sigtet for illegal Virksomhed, blev taget med.

Provinsen.

Vejle: Mandag Aften tr�ngte en halv Snes bev�bnede M�nd ind paa Amtssygehuset. Nogle af dem gik ind paa et Sygev�relse, hvor den 30-aarige Bogholder B�rge Thorlacius fra Nyk�bing F. laa efter et Attentat den 4. Februar. De affyrede en Maskinpistolsalve mod ham, og han dr�btes paa Stedet.

Aarhus: Ca. 200 Flygtninge er ankommet hertil. Aarhushallen er beslaglagt. Det samme g�lder Fjordsgades Skole og Byens Missionshuse.

 

Torsdag den 22 Februar 1945.

Bombeattentater og Brande i Aarhus. I Nat er der overgaaet Aarhus tilsvarende �del�ggelser som Odense Natten forinden. Godt en halv Snes Bomber er eksploderet i den gamle Forretningsgade Guldsmedegade, paa N�rregade og i Ryesgade. De f�rste Meddelelser herom gaar ud paa, at Eksplosionerne indtraf mellem Kl. 1 og 1,30, hvorved en halv Snes Bygninger med blandet Beboelse og Forretning spr�ngtes, og de


665

fleste Steder opstod Brand efter Eksplosionerne. V�rst medtaget er det store Ejendomskompleks Guldsmedegade 1-9 og Klostergade 27-31, som tilh�rer samme Konsortium. Desuden er Guldsmedegade 10-16, Guldsmedegade 27, N�rregade 34 og N�rregade 12 bomberamt og h�rget af Brand. Blandt de helt eller delvis �delagte Enkeltvirksomheder kan n�vnes Restaurant "Maritza", "Aarhus Teater", hvor Facaden og Foyeren er helt �delagt og Tilskuerrummet delvis, "Nentz Boligmontering", Ryesgade, Maiboms Skot�jsforretning, N�rregade, "Fona Radio", St�hrs Str�mpeforretning, samt en st�rre Herrelingeriforretning. De n�vnte Forretninger er kun et mere tilf�ldigt Uddrag af Skadens Omfang. Katastrofen har kostet 4 Menneskeliv, deraf er 3 dr�bt under Fors�g paa at springe ud fra 4. Sal, og 1 menes at v�re indebr�ndt.

Det har i�vrigt v�ret vanskeligt at faa Oplysningerne frem, da Telefonforbindelsen til Morgen er meget vanskelig. De foreliggende Meddelelser stammer fra Aarhusbladene, som ikke er ber�rt af �del�ggelserne, saaledes som Tilf�ldet var i Odense. Det almindelige Indtryk er, at Skaderne og specielt Brandenes Omfang er v�sentlig st�rre end i Odense. - Muligvis er det de samme Attentatfolk, som foretog Spr�ngningerne i Odense, i hvert Fald observeredes nogle Biler Onsdag Aften med Odenses Kendingsbogstav paa i�vrigt falske Nummerplader.

Natten til Onsdag var Raadhuset i�vrigt udsat for et Bombeattentat. Der skete lidt �del�ggelse i Folkeregisterkontorerne og Skade paa Facaden, men ikke s�rlig stor.

Hvad der gik forud i Odense. Forud for Mordet paa de 4 L�ger, Bombe�del�ggelserne og nu sidst Sp�rretiden gik Attentatet paa et fremtr�dende Medlem af DNSAP, Grosserer Harkj�r-Simonsen og dennes Hustru, som blev dr�bt. Foran Grossererens Bolig, hvor en Ildkamp havde fundet Sted, fandtes den 27-aarige Mekaniker Kaj Petersen saaret. Mekanikeren blev indlagt paa Amtssygehuset, hvor han senere blev afhentet af sine Kammerater, der holdt Sygehuspersonalet og de tyske Vagtposter op. Mekaniker Petersen blev derefter paa en Baare f�rt ud til en Ambulance og k�rt bort.

Den 40-aarige Elektroinstallat�r Valdemar Petersen, Middelfartsvej, som Mandag Eftermiddag blev skudt ned i sin Butik og dr�bt paa Stedet, var kendt i Byen for sine nazistiske Sympatier.

Grossereren saaret af R�vere. Ved Midnatstid tr�ngte 4 bev�bnede M�nd ind i Grosserer V. Jacobsens Lejlighed, Danas Plads 16, 2. Sal. Grosserer Jacobsen, der er Repr�sentant i "American Tobacco Comp.", fik Ordre til sammen med sin Hustru at staa med Ansigtet ind mod V�ggen efter at have anvist, hvor Lageret af Cigaretter fandtes. R�verne stoppede ca. 20.000 Cigaretter af danske M�rker i en S�k og vilde til at forsvinde, da Grosserer Jacobsen pludselig l�b ud til K�kkend�ren


666

og raabte om Hj�lp. Der blev affyret et Par Skud efter ham, og han sank sammen, ramt i Ryggen og i Siden. I livsfarligt saaret Tilstand blev Grosserer Jacobsen k�rt til Frederiksberg Hospital.

Skyderiet paa Amager. Det er nu konstateret, at det us�dvanlig kraftige Skyderi paa Christianshavn og Amager Natten til Onsdag ikke havde Forbindelse med Razziaer paa Sabot�rer eller andre illegale Personer. Skyderiet var s�rlig livligt omkring Baadsmandsstr�de og omkring Politistationen Under Elmene. - Det er stadig ikke lykkedes at lokalisere de 3 store Eksplosioner, som h�rtes ved 6-Tiden Onsdag Morgen.

Luftalarmen i Aftes. Aarsagen til Luftalarmen i Aftes var Overflyvning af mindre Styrker, som navnlig kredsede over Storeb�lt og det sydlige Kattegat, formodentlig for at udl�gge Miner. Enkelte Maskiner kom ogsaa ind over Sydsj�lland; der er ikke indgaaet Meldinger om Bombenedkastninger eller Nedskydninger.

Razzia paa Danmarks tekniske H�jskole. I Gaar Eftermiddags var der Razzia paa Danmarks tekniske H�jskole. Det menes, der var medbragt en Fange, som skulde udpege en bestemt Person. Nogle af Laboratorierne blev gennems�gt, saa vidt vides uden at der blev foretaget Anholdelser.

Stud. polit. bortf�rt. I Gaar Eftermiddags kom to civile Personer ind i Filialen for Sparekassen for K�benhavn og Omegn, Strandvejen 88, og spurgte efter den 28-aarige stud. polit. Erling K�rn, S�n af Overl�ge K�rn, Fredericia. Den unge Mand gik frem foran Skranken og fik nu stukket en Revolver i Siden, blev f�rt udenfor og k�rt bort i en ventende Bil, en Opel Kaptajn A 8339, som i�vrigt menes at have tilh�rt Kriminalpolitiets Station paa Bernstorffsvej. Vognen k�rte ind mod Byen, og man har siden ikke h�rt noget om den bortf�rte, muligvis drejer det sig om en Arrestation.

Jernbanesabotagen. Der er i det sidste D�gn kun forekommet et enkelt Tilf�lde af Jernbanesabotage, mellem Grindsted og Krogager, hvor der skete 6 Spr�ngninger.

Provinsen.

Arrestationer. Gestapo har arresteret K�bmand P. A. Petersen, Hiller�d, Redaktionssekret�r Helge Langkilde-Hansen, Hiller�d, S�n af Redakt�r Lauritz Hansen, Frederiksborg Amtsavis, Tandl�ge A. Haastrup og Hustru, Hvidovre, Skovfogedaspirant Dines Petersen og Skovfogedelev Mackeprang Nielsen fra Silkeborg Statsskovdistrikt. Sidstn�vnte sigtes for Vaabenbesiddelse.


667

Silkeborg: Tyskerne beslaglagde i Gaar Langs Seminarium, der ogsaa omfatter Kostskole og Gymnasium, Pigeskole og Underskole. Til Borgmesteren udtalte Tyskerne, at det drejede sig om Straffeforanstaltning, da nogle af de Personer, der sigtes for Drabet paa en tysk L�ge og for Sabotagen mod Darr's Virksomhed, skal have haft Forbindelse med Personer paa Seminariet. Beslagl�ggelsen volder store praktiske Vanskeligheder, og man s�ger derfor at opnaa en Uds�ttelse af Flytningen til den 3. Marts.

Aalborg: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i Nym�llestr�de. Virkningen af Eksplosionen var voldsom. Brostenene blev revet op, og flere Husfacader st�rkt beskadiget. Der kom dog ingen Mennesker til Skade.

Odense: I Aftes foretog Gestapo Razzia i Brockmanns Hotel, paa Restaurant "Landsoldaten" og i den nye Forsamlingsbygning. Alle Steder blev G�sterne og Personalet kropsvisiteret, og de 2 f�rste Steder blev der holdt 7-8 Personer tilbage.

Bornholm: De bornholmske Mejerier har maattet indstille den direkte Sm�reksport til tyske Havne, da der ikke har kunnet skaffes Tonnage. I Stedet for udf�res Sm�rret nu via K�benhavn.

- I R�nne er Teaterbygningen, �stre Skole og Hotel "Ph�nix" beslaglagt. De tyske Myndigheder har desuden udtalt �nske om at overtage Dansk Oliekompagnis Bygning paa Havnen.

 

Fredag den 23. Februar 1945.

I Nat er Randers Teater, en stor 3-Etages Bygning, spr�ngt i Luften. Ingen Mennesker kom til Skade, men Naboejendommene blev st�rkt molesteret. - I Morges Kl. 5,35 blev Haandv�rkerforeningens Bygning i Silkeborg ligeledes totalt �delagt ved Bombeeksplosioner. Heller ikke her menes nogen at v�re kommet til Skade.

I Aalborg herskede i Gaar stor Nerv�sitet, idet man frygtede, at det allerede i den kommende Nat skulde blive Byens Tur til at lide samme Sk�bne som Odense og Aarhus. Mange Beboere i Forretningsgaderne og i de store Ejendomskomplekser paa Vesterbro flyttede for Natten ud hos Bekendte i Yderkvartererne. I det hele taget har Katastroferne i de to Byer skabt stor Nerv�sitet omkring i K�bst�derne.

Katastrofen i Aarhus. Under Ruinerne af Ejendommen Guldsmedegade 5 frygter man, der ligger 4 eller 5 Mennesker, idet der ikke er h�rt noget til Sagf�rer Hollmark og dennes Familie, som t�ller 3 Medlemmer, ligesom man heller ikke har haft Forbindelse med en Direkt�r og hans Hustru, som ogsaa boede i Huset. Der s�ttes alt ind paa at faa


668

Tomten ryddet, saa der kan skabes Vished, hvorvidt de Paag�ldende ligger under Ruinerne. I Nat er 2 Brandm�nd blevet kv�stet under Slukningsarbejdet ved, at en Mur v�ltede ned over dem. En af de Saarede har faaet en meget alvorlig Hjernerystelse, medens den anden paadrog sig Kv�stelser af forskellig Art. - Alle Beboere i de brandh�rgede Ejendomme har forel�big faaet anvist Kvarter i Paradisgades Skole. Ingen af dem har reddet andet ud af Katastrofen, end det, de gik og stod i.

Hele Byen flagede i Gaar paa halv Stang, og der var nogen Uro i forskellige industrielle Virksomheder, navnlig i Havnen og hos Frichs. I Svejseriet "Derby", som arbejder for tysk Regning, begyndte en Arbejdsnedl�ggelse, men Tyskerne jog Folkene tilbage og derefter blev Arbejdet genoptaget. Nogle ubekr�ftede Meddelelser gaar ud paa, at der i andre private Virksomheder og offentlige Institutioner er sket Arbejdsnedl�ggelser som Udtryk for Sorg og Medf�lelse for de bomberamte.

Mord. Forstander Steffensen Hansen, Ungdomshjemmet i Kindstrup ved Gelsted, blev Tirsdag Aften skudt ned og dr�bt af en Del maskinpistolbev�bnede M�nd. Forstanderen laa syg og fors�gte at flygte, da Attentatm�ndene i tre Biler k�rte op foran Ungdomshjemmet.

- I Aarhus er en Repr�sentant S�lling Fynbo i Nat blevet fundet med flere Skud gennem Hoved og Bryst. Han laa paa Trappen ud for Strandvej Nr. 136.

- I Aarhus er desuden myrdet K�bmand Kay Schmidt, Sct. Pauls Kirkeplads 7. Onsdag Eftermiddag tr�ngte nogle bev�bnede M�nd ind i hans Butik og affyrede en R�kke Skud mod ham og forsvandt saa paa Cykel. K�bmand Schmidt var kendt som en s�rpr�get, meget national Mand.

- Torsdag Aften blev Former Oscar Edmund Weiling Christensen, N�rrebrogade 16 i Aarhus, skudt ned af 3-4 unge M�nd.

Jernbanesabotagen. Ved 7-Tiden i Morges skete der en Spr�ngning i et tysk Milit�rtog mellem T�ll�se og Hvals�. De sidste 14 Vogne i Stammen afsporedes eller v�ltede. Sporet er spr�ngt paa ca. 100 Meter, og det menes, at 3 tyske Soldater er kommet til Skade. - Togkontoret melder endvidere om Spr�ngning af et tysk Lokomotiv mellem Aarhus og Hasselager, 3 Spr�ngninger under et tysk Transporttog mellem Ullerslev og Langeskov. Maskinen blev beskadiget, og en Personvogn afsporedes. Paa Vordingborg Station indtraf i Aftes Spr�ngninger i to Sporskifter og yderligere en Spr�ngning i Stationens Nordende.

Skyderi paa Amager. I Aftes foregik en Del Skyderi i Kvarteret Gr�kenlandsvej-Elbagade paa Amager. Nogle tilf�ldige forbipasserende blev


669

ramt, saaledes fik Fru Hansen, Smyrnavej 24, et Skud i venstre Ben, og en Mand ved Navn Gunnar S�rensen, Elbagade 9, blev ligeledes saaret.

Ogsaa ved Adelgade var der Skyderi. Her hentede Ambulancen Arbejdsmand Andersen, Ane Cathrinesvej [i. e. Ane Katrines Vej] 36,3. Han var blevet ramt af et Skud i h�jre Arm.

Ligget saaret paa Fortovet. Ved 22-Tiden i Aftes blev Gentofte Vagtv�rn alarmeret fra Fredensvej 16. Det blev opgivet, at der laa en Mand og st�nnede ude paa Fortovet. Da Vagtv�rnet kom til Stede, laa der ganske rigtigt en saaret Mand ud for Nr. 20, men man kunde ikke foretage sig noget, da der var Hipofolk i Aktion. Det konstateredes dog, at der har v�ret en Del Skyderi i Kvarteret. Vagtv�rnet maatte tr�kke sig tilbage uden Tilladelse til at rekvirere Ambulancen.

Arresterede. Under en Razzia forleden paa Byplanafdelingens Tegnestue i Stadsingeni�rens Direktorat anholdtes l�st ansat Tegner Viggo Bang, f. 1919, Tegnerelev Johannes W�nsche, f. 1925, og Tegner, stud. polyt. E. Bang, f. 1924. Forinden Anholdelserne blev der foretaget en Unders�gelse af Kontoret, Personalets Skabe og Skuffer, men i�vrigt ikke medtaget noget Materiale fra denne Unders�gelse.

Ogsaa fra Provinsen foreligger Meddelelser om Arrestationer. I Sk�rping er tidl. Sogneraadsformand, L�ge Bartoldy, anholdt, hvilket har givet Anledning til Arbejdsnedl�ggelser i Byen. Paa Luftv�rnets Kontor i Assens foretog det tyske Politi i Gaar en Anholdelse, hvorefter Kontorets Mandskab gik hjem. Fra Aalborg meddeles, at L�ge Varberg, Vejgaard, blev anholdt Natten til Onsdag, og i Hobro er yderligere arresteret Bogtrykker F. M�ller, Vognmand Viktor Miehe, Installat�r Falkenberg-Petersen, Arbejdsmand Chr. Hilligs�e-Christensen, Billedhuggersvendene Gunnar Nielsen, Holger Nielsen og Svend Aage Hald samt CBU'er B�rge J�rgensen. Disse Navne udg�r kun et Faatal af de talrige Arrestationer, der foretages ud over hele Landet, uden at man har Mulighed for at foretage nogen Registrering.

Provinsen.

Aalborg: En Ambulance blev Onsdag Eftermiddag efter en falsk Alarm holdt op af to bev�bnede M�nd. Ambulancefolkene blev sat af, hvorefter Vognen k�rte til Kommunehospitalet, hvor L�ger og Sygeplejersker blev holdt op, medens en ung saaret Mand, der for nylig var indlagt, blev f�rt bort. Ambulancen blev senere afleveret.

- Under en Razzia hos Fru K�bmand Gram Hansen, Parkbebyggelsen i K�rby, begik en ung Mand, hvis Navn endnu ikke er kendt, Selvmord. Han boede til Leje i et V�relse, hvor han opholdt sig, da Tyskerne kom. Der blev skudt gennem D�ren, hvorefter den unge Mand dr�bte sig selv.


670

- En ung Mand i Kaas blev forleden dr�bt, da han ikke standsede paa en Vagtposts Raab. Han blev i Gaar begravet, og i den Anledning holdt alle Forretninger og Virksomheder i Kaas lukket.

- Til Landsbyen Vadum ved N�rre Sundby [i. e. N�rresundby] er fra Tyskland ankommet en Del Kvinder og B�rn. De er indkvarteret i Barakker, der tidligere er anvendt af det tyske Milit�r. Flygtningene havde v�ret en Uge undervejs.

Silkeborg: Det meddeles, at de Anholdte, der paastaaedes at have Tilknytning til Langs Seminarium, hvilket gav Anledning til Seminariets Beslagl�ggelse, i Virkeligheden var knyttet til Silkeborg Seminarium, der forl�ngst er beslaglagt af Tyskerne.

Fredericia: Der er til Byen ankommet et Par Hundrede Flygtninge og saarede Soldater, som er blevet indkvarteret i Latinskolen.

Kolding: Vagtmester A. H. H�j, Lydersholm, er d�d i Tyskland, 49 Aar gammel. Vagtmesteren, der var tilknyttet Gr�nsegendarmeriet, efterlader sig Hustru og to voksne B�rn.

Svendborg: En Nat i Begyndelsen af Ugen skaffede nogle bev�bnede M�nd sig Adgang til Isbryderne "Tyr" og "Thor" i Svendborg Havn. De fjernede en Del vigtige Ting i Maskineriet.

Odense: Som F�lge af Sp�rretiden har Fyns kommunale Telefon af Hensyn til Personalet ogsaa indf�rt Sp�rretid, saaledes at der i Tiden Kl. 20-23 kun kan f�res livsvigtige Samtaler.

Udgangsforbudet i Odense blev ikke forud meddelt de danske Myndigheder i Byen, Borgmesteren erfarede f�rst om Foranstaltningerne gennem Radioen.

R�nne: Forleden arresteredes en Ingeni�r Aagaard, der er besk�ftiget ved tyske Arbejder. Den Paag�ldende, der i Virkeligheden er Forsikringsinspekt�r og ikke Ingeni�r, menes at v�re arresteret paa Grund af visse �konomiske Transaktioner.

 

L�rdag den 24. Februar 1945.

I Gaar ved 14,30-Tiden blev flere tyske Soldater dr�bt ved en Episode paa Roskildevej i Rundk�rslen ved Nr. 184. En lille graa Bil med 4 Personer blev forfulgt af tyske Politifolk i to andre Vogne. I Rundk�rslen k�rte den forfulgte Vogn mod Kantstenen, Passagererne sprang ud og gik i D�kning bag Bilen, over hvis Tag de fyrede l�s med deres Maskinpistoler, I det samme kom et Hold tyske Soldater forbi paa Vej ud til Carltorp-Fabrikken, hvor de skulde afl�se et Vagthold. Delingen kom ind i Skudlinien, og allerede ved den f�rste Salve dr�btes 4 Soldater, medens 2 saaredes, Kampen blev derefter spredt over Terr�net. Det menes, at


671

en enkelt af de 4 forfulgte blev taget, medens de �vrige skal v�re undsluppet. I de f�lgende Timer foretog det tyske Politi indgaaende Efters�gninger i Kvarteret, men Resultatet heraf kendes ikke.

Byvagt dr�bt. Den 26-aarige Byvagt Erik Eriksen, Westend, er i Aftes blevet dr�bt. Sammen med en LB'er havde han paa Vesterbro anholdt en ung Mand, som s�gte at r�ve en Taske fra en Dame. En �ldre, tilsyneladende p�n Herre spurgte Vagtv�rnsmanden, om han kunde v�re til Hj�lp. Eriksen bad ham tr�kke Cyklen. Da de kom ud for Ejendommen Viktoriagade 11, trak den �ldre Mand en Revolver og dr�bte Eriksen med et Skud gennem Tindingen, hvorefter han k�rte bort paa Cyklen.

Dr�bte. Der foregik i Gaar flere Drab i K�benhavn. I en Lejlighed, Thorvaldsensvej 13,2., blev Fru Agnes Margrethe Walthing og en Mand ved Navn Otto Ditlev Nielsen begge dr�bt af Skud. Senere paa Eftermiddagen blev Fru Walthings S�n, Tjener Walthing, fundet dr�bt i B�ndernes Hegn, skudt gennem Baghovedet. Det menes, han er k�rt ind i Skoven i en Bil med to andre Personer, som vendte alene tilbage i Vognen.

- I Nat blev en ukendt Mand fundet dr�bt af en Serie Kugler ud for Roskildevej 33. Den Dr�bte bragtes til Frederiksberg Hospital.

- I Morges blev der paa Hj�rnet af Collinsgade og �sters�gade [i. e. �ster S�gade] fundet en Mand dr�bt af 14-15 Skud. Den Dr�bte er identificeret som Natv�gter Andersen, Istedgade 14.

- Ud for Adelgade 64 fandtes Kl. 3,30 en Mand dr�bt af flere Skud. Hans Papirer l�d paa Navnet Cunoode, Hyltebjerg All� 19.

Skudveksling ved S�pavillonen. Ved Middagstid i Gaar fandt der Skudveksling Sted ved S�erne, n�rmere betegnet omkring S�pavillonen og i N�rheden af Forsikringsselskabet Tryg's Ejendom. En Ambulance fra Falcks Redningskorps, der netop kom fra Kommunehospitalet, hvor en Patient var blevet afleveret, blev af nogle Mennesker paa Gaden anmodet om at k�re ned til S�erne for at hente en Dame, der var blevet ramt af Skud. Da Ambulancen kom derhen, blev der stadig skudt ret kraftigt, og nogle Mennesker laa i D�kning paa Fortovet ved S�pavillonen. Under Skydningen var Sygeplejerske Aase Elsborg fra Dr. Vernings Klinik paa Vodroffsvej ved en Fejltagelse blevet saaret i Benet.

Sabotage i Sydhavnen. Kl. 17,35 blev 2 Kraner paa Chr. Rahrs Jernplads i Sydhavnen �delagt ved Sabotagespr�ngning.

Flygtet fra Shellhuset. I Gaar Formiddags undslap et Par Anholdte fra Shellhuset. De blev forfulgt under kraftig Beskydning, hvorunder en Sporvogn ramtes af 5 Skud, dog uden at nogen blev saaret.


672

Marinev�gter anholdt. I Aftes opdagede et Par patruljerende Vagtv�rnsfolk, at en Mand var ved at br�kke en Sm�rrebr�dsvogn op. Da de henvendte sig til ham, bad han dem skrubbe af, men Vagtv�rnsfolkene anholdt ham. Det viste sig, at Manden var Marinev�gter. Han blev senere udleveret til det tyske Politi.

Jernbanesabotage. Paa Aarhus Rangerbanegaard spr�ngtes i Aftes 11 Sporskifter, hvorved K�rslen til og fra Godspladsen er umuliggjort. Der meldes yderligere om flere Bombespr�ngninger ved M�lleengen. Disse Eksplosioner har anrettet betydelig Skade, og desuden er 3 danske Arbejdere blevet alvorlig saaret. Mellem Herning og Nybo skete i Aftes Spr�ngning under et tysk Godstog, hvorved de 5 bageste Vogne blev afsporet. Fra Hovedgaard Station meldes om Spr�ngning i begge Spor, fra Sallingsund-Overfarten, at Lejerne i Broklappen er fjernet, og at der vil gaa nogle Dage, inden Broklappen kan anvendes. Mellem Hj�rring og H�strup forekom i Nat Spr�ngning under et tysk Milit�rtog. Maskinen og 10 Vogne afsporedes, og der udbr�d Brand, hvorved 6 Vogne br�ndte. Der menes at v�re 1 dr�bt og 13 haardt saaret i Transporten. Mellem Struer og Hjerm er der ligeledes sket Spr�ngning under et tysk Transporttog. Enkelte Vogne afsporedes, men ingen kom til Skade.

Anholdelse. Paa Skodsborg Sanatorium har det tyske Politi anholdt Dir. John Olsen, Palladium, samt hans Hustru.

Store �del�ggelser i Aarhus, Grenaa og Randers.

I Nat er Aarhus atter blevet h�rget af store Eksplosioner, og desuden er Grenaa og Randers draget ind under Nattens �del�ggelser med Spr�ng- og Brandbomber. Fonnesbechs Ejendom i Aarhus, Anton Christensens store Herreekviperingsforretning ved Clemens Bro er spr�ngt og br�ndt, desuden er der sket en Del Skade paa Jydsk Telefons Administrationsbygning, ligesom Alfr. S�rensens Ejendom, S�ndergade 14, er blevet �delagt. Foruden disse Spr�ngninger i Byens Hjerte berettes om Eksplosioner andre Steder i Byen, saaledes om to Eksplosioner paa Marselisborg All�.

I Grenaa er praktisk talt hele Hovedstr�get lagt �de af Spr�ng- og Brandbomber. I Fl�ng kan saaledes n�vnes, at et stort Manufakturhus er nedbr�ndt fra K�lder til Kvist, K�bmand Brandstrups Ejendom, Engelsteds Installationsforretning og 2 Manufakturforretninger h�rer til de totalt �delagte. Desuden er Afholdshotellet, Sparekassen for Grenaa og Omegn og Messens Forretning meget haardt ramt. I Byens Gader ligger Bunker af Glasskaar, og Terrorhandlingerne har sat sig Spor vidt omkring det bomberamte Kvarter.

I Randers er Dansk-Svensk Staals store Bygning paa Hj�rnet af N�rregade og Fabriksstr�de totalt �delagt af Spr�ngbomber og Brand.


673

Familier, som boede i Ejendommen, maatte redde sig ud i det blotte Linned. Ogsaa Randers Amts Avis, som ligger over for, blev molesteret, men dog ikke mere, end at Bladet fortsat kan udkomme.

Der meldes i�vrigt om betydelig Glasskade og forskellige Skader af anden Art i Tilslutning til �del�ggelsen af den store Randersbygning.

3 Mord i Roskilde-Villa. Ved 4,30-Tiden i Morges h�rte Vagtv�rnet i Himmelev Skud ude fra Vejen. En n�rmere Unders�gelse viste, at Skudene stammede fra en Villa, tilh�rende Afdelingslederen i Landbrugsministeriets K�dforsynings-Udvalg, Fuldm�gtig Knud Evald Bryning. I Garagen ved Villaen fandtes Fuldm�gtig Bryning liggende halvt paakl�dt, skudt gennem Hovedet, og inde i Sovev�relset fandtes Fru Bryning myrdet i Sengen. I Villaen blev der fundet endnu en Person dr�bt, en fuldt paakl�dt Mand.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Fredag blev der affyret en Del Skud mod Husene i Lundingsgade, n�r ved Godsbanegaarden. Endvidere blev der kastet en Granat ind i en Stuelejlighed, Lundingsgade 7 A. Granaten eksploderede under en Seng, hvor den 60-aarige Fru Johanne Simonsen laa og sov. Som Aarsag til Skyderiet angives fra tysk Side, at der fra den paag�ldende Ejendom skulde v�re blevet skudt paa tyske Soldater. Fru Johanne Simonsen blev saa sv�rt kv�stet ved Eksplosionen, at hun Fredag er afgaaet ved D�den af sine Kv�stelser.

- Torsdag Eftermiddag blev der paa Eugen Warmings Vej fundet en Mand, der var dr�bt af Skud i Hovedet. Han er senere identificeret som Oscar Willy Baggersgaard. Han var dansk, men i tysk Tjeneste.

Grenaa: Natten til Fredag er der fra Grenaa Andels Svineslagteri stjaalet 3.000 kg Fedt. Desuden er 558 halve Svinekroppe �delagt, idet de er blevel overh�ldt med Saltsyre. Desuden er der ved en Eksplosion blevet �delagt en Pumpe. Slagteriets Drift paavirkes ikke af det passerede.

Fredericia: Der har i de sidste Dage v�ret nogen Uro i Fredericia. Blandt andet er et tysk Vagtlokale blevet angrebet og nogle Vaaben frataget Vagterne. Det kom til noget Skyderi, men saa vidt vides blev ingen saaret.

Skanderborg: Landsretssagf�rer Hedegaard og stud. jur. Mogens Riiskj�r, der anholdtes den 8. Februar, er blevet f�rt til Fr�slev.

Beslagl�ggelser. Fra Hundested meddeles, at 11 Familier paa "Skansen", et H�jdedrag uden for Byen, maa rykke ud af deres Ejendomme med kort Varsel. Husene er blevet beslaglagt af den tyske V�rnemagt.

- Fra Randers foreligger der Meddelelse om, at V�rnemagten i Gaar


674

beslaglagde la Cours Realskole paa T�jhushavevej, der bestyres af Frk. Bie. Skolen ejedes af Skolebestyrer Wassmann, der for nylig blev skudt ned paa Gaden i Randers, men den var bortforpagtet til Frk. Bie.

- I Fredericia er Hannerup Badehotel, 2 Villaer paa Havnepladsen og N�rremarkskolen blevet beslaglagt.

- Fra Skanderborg er indgaaet Beretning om, at Amtets Br�ndselsudvalg har modtaget 2 Beslagl�ggelser, lydende paa Br�nde til V�rnemagten i Viborg og i Fredericia. Dekreterne er tilbagesendt med Bem�rkning om, at Udvalget alene fungerer som Rationeringsorgan ved Fordelingen af Pligthugsten, og at denne Fordeling forl�ngst er afsluttet.

 

Mandag den 26. Februar 1945.

Bombeeksplosion i Jyllandsekspressen. Sent L�rdag Aften blev Jyllandsekspressen Nord for Hobro udsat for et Terror-Angreb, som kostede en halv Snes civile Passagerer Livet; desuden saaredes haardt et lignende Antal, medens 25 blev lettere saaret. Katastrofen opstod ved, at en Fosforbombe anbragt i en blandet 1. Klasse- og F�llesklassevogn eksploderede. Endnu i Morges maatte Begivenheden ikke omtales i de danske Aviser. S�ndag Morgen udsendte Statsbanerne f�lgende Meddelelse til Stationerne om den indtrufne Katastrofe:

"Efter at Tog Nr. 25 Kl. 22,50 L�rdag Aften var afgaaet fra Hobro Station og befandt sig ca. halvanden Kilometer Nord for Hobro, skete en Eksplosion i den forreste Vogn, en blandet F�rste- og F�llesklassevogn. Ved Eksplosionen opstod der Brand, der bredte sig til den n�stforreste Vogn, der ligeledes var en blandet Passagervogn."

Over for Udenrigsministeriets Pressebureau oplyses, at Eksplosionen er foraarsaget af en Fosforbombe, der har v�ret anbragt paa Toilettet i den forreste Vogn. Denne blev fuldst�ndig spr�ngt, og der gik Ild i den. De fleste af Passagererne blev ved Eksplosionen slynget ud af Vognen, men et enkelt Menneske kom ikke ud og indebr�ndte. Den forreste Del af n�ste Vogn blev ligeledes meget st�rkt ramponeret, Taget faldt delvis ned og alle Ruder spr�ngtes. Passagererne i denne Vogn blev st�rkt forskaaret, men ingen af dem blev dr�bt. I Vogn Nr. 3 var der ingen Saarede. De to mest medtagne Vogne blev rangeret ind paa Hobro Banegaard. Af den forulykkede Vogn staar kun Staalskelettet tilbage. Halvdelen af Siderne og Tagkonstruktionen er spr�ngt bort, men Understellet er ikke �delagt. Toget var ca. tre Timer forsinket fra Aarhus, hvilket var Grunden til, at det ikke var kommet l�ngere ved Ellevetiden om Aftenen. Der opstod ingen Panik blandt Passagererne, da Ulykken indtraf, og de Passagerer, der var i Stand til det, hjalp de �vrige Passagerer, dels med at komme ud af den br�ndende Vogn, og dels med at anl�gge interimistiske Forbindinger. Ambulancer fra Aalborg, Hobro, Randers,


675

Aalestrup, Aars, Hadsund og CBU-Kolonnen k�rte bort med de Saarede og Dr�bte, og i L�bet af en Time lykkedes det Brandv�senet fra Hobro at faa Ilden slukket. Katastrofebelysningen var i Funktion. Katastrofen indtraf nogle faa Hundrede Meter fra det Sted, hvor en ganske tilsvarende Ulykke den 8. Oktober forrige Aar lidt f�r paa Aftenen ramte det samme Tog.

Ved Attentatet dr�btes: Harald Mikael Jensen, Radioforhandler, f�dt 13. Juni 1893, S�ndergade 7, Aalborg. - Peter Chr. Thomsen, Lagerforvalter, f�dt 22. Marts 1892, Schleppegrellsgade 48, Aalborg. - Volmer Nielsen, Repr�sentant, f�dt 7. September 1905, Laurids Skausgade 3, 3., K�benhavn. - Verner Barkeltin, Musiker, f�dt 5. August 1924, Pr�stegade 18, Haderslev. - Ernst M�ller, K�bmand, f. 25. April 1913, Jernbanegade 7, Aalborg. - O. Frank J�rgensen, Kiropraktor, Hasserisgade 2, Aalborg. - Gunnar Leo Hansen Dreier, Arbejdsmand, Fromsgade 20, Nyk�bing F. - Ukendt Dame: brune Ridebenkl�der, brune Ridest�vler, m�rk Frakke med R�veskindshes�tning, blondt Haar, smal Guldring med 3 Sten, den midterste blaa, Inskription: "EK 24.8.1940", muligvis staaet paa Toget i Randers, (menes at v�re identisk med Gerda Thomsen, Ladegaardsgade 2, Aalborg). - Ukendt Dame: sv�r, 50-60 Aar, forlorne T�nder i Overmunden, tynd Vielsesring uden Inskription, blaagraa �jne, tyndhaaret, tyk blaanistret Kjole, hvid Blondekrave, hjemmestrikket ulden Tr�je (menes at v�re den dr�bte Lagerforvalter Thomsens Hustru), - et forkullet Lig uden Spor af Kl�der eller andet, der kan anvendes til Identifikation.

Paa Hobro Amtssygehus blev f�lgende Saarede indlagt: Arnth M�rch, 34 Aar, Ekspedient, Aarhusvej 2, Randers, Hjernerystelse. - Sten H. M�ller, Repr�sentant, Bispensgade 12, Aalborg, Hjernerystelse. - Frank Larsen, 26 Aar, Vestergade 37, Aalborg, Hjernerystelse. - Th�ger Frederiksen, Fors�gsleder, Svendstrup, Laarbensbrud. - Vilbrecht Ebbesen, Sekret�r, R�rsangervej 21, K�benhavn, Brud paa Skulderbladet. - Peter Holst, 35 Aar, Grosserer, Ordrupvej 70, Ordrup, venstre Ben amputeret, aabent Brud paa h�jre Ben, haabl�st medtaget. - F. A. M. Lerche, 38 Aar, Civilingeni�r, Aaboulevarden 55, K�benhavn, Kraniebrud. - Ewald Christensen, 19 Aar, f�dt i H�rby, Arbejder, Adresse: Idr�tshallen, Oksb�l, aabent Benbrud.

Paa Sygehusene i Aalborg indlagdes f�lgende Saarede: Ellen Agnethe Mouritzen, Raffnsall� 11, Aalborg, st�rk Ansigtsl�sion. - G. Blom, Propriet�r, Henriksholm, Romdrup, lettere kv�stet i Hovedet. - Carl St�rup, Albanigade 15, Odense, lettere kv�stet i Hovedet. - Desuden blev 25 lettere saarede i Ambulancer f�rt til deres Hjem.

16 dr�bt ved tysk Milit�rtogs Afsporing. Natten til L�rdag blev et tysk Milit�rtog paa Vej fra Aalborg til Hj�rring afsporet ved H�strup


676

Station 6 km uden for Hj�rring. Kort forinden Toget passerede Stedet, var 2 Skinnel�ngder spr�ngt bort. Lokomotivet drejede rundt og kom til at staa tv�rs over Banelegemet med Tenderen h�ngende ned ad Skraaningen. De 11 efterf�lgende Vogne v�ltede til begge Sider. 4 af Vognene kom straks i Brand, antagelig ved, at Ild fra Kakkelovnene ant�ndte Halmen i Vognenes Bund. Der menes at v�re omkommet 16, og desuden har Falcks Ambulancer bragt ca. 25 Saarede til et Lazaret i Hj�rring. Der udsendtes Hj�lpetog fra Aalborg og Frederikshavn. Formentlig gaar der nogle Dage endnu, f�r Banelinien kan g�res klar, og indtil da er Hj�rring afskaaret fra Jernbaneforbindelse sydfra.

Sovevogn afsporet. Som meddelt i L�rdags skete Fredag Aften en Spr�ngning under et tysk Transporttog mellem Struer og Hjerm. Det afsporedes nogle Vogne, blandt disse en Sovevogn, som afsporedes med to Hjuls�t. Ingen kom til Skade, og Trafikken kunde genoptages ved Middagstid i L�rdags. Sovevognens Passager rekvirerede en Bil og fortsatte i denne sin afbrudte Rejse.

Togkontorets Morgenrapport. I Rapporten i Dag til Morgen fra Togkontoret berettes, at 20 bev�bnede M�nd Kl. 5,40 i Morges tvang en Overport�r paa Godsbanegaardens Pakhus 1 til at ledsage sig hen til Luge 16 for at faa anvist, hvor noget V�rnemagtsgods stod. De bortf�rte herfra 34 Colli, nemlig 22 Kasser og 12 T�nder. Godset blev l�sset paa 2 Biler og k�rt bort.

- Kl. 4 i Morges skete en Spr�ngning paa Frederikssundsbanen mellem Vanl�se og Husum ud for S�ndervigsvej 14. Et Skinnestykke spr�ngtes bort, og Toggangen maatte indstilles. De Rejsende blev saa vidt muligt befordret ind til Byen med Sporvognene.

- Der er sket Spr�ngninger mellem Skanderborg og Hylke, Skanderborg og Stillinge, hvor 11 Skinner skal udveksles, mellem Horsens og Hatting, Vejen og Br�rup, Vejen og Andst, Brande og Fasterholt - 9 Spr�ngninger - Ejstrupholm og Brande 9 Spr�ngninger, og mellem Brande og Blaah�j 4 Spr�ngninger.

- I et Tog mellem Herlev og Ringede [?] eksploderede en Bombe i en af Godsvognene, som var l�sset med Biler, hvilket, gav Anledning til, at Togpersonalet ved Togets Ankomst til Herlev Station Kl. ca. 4,30 i Morges blev "holdt op" af tyske Soldater. Personalet blev dog igen l�sladt Kl. 8,15.

Haandgranater mod Sporvogn. I Aftes blev der 2 Gange kastet en Haandgranat eller et lignende Spr�ngstof ind i en Linie 2-Bivogn. Det f�rste Attentat skete Kl. ca. 21,05 paa Christianshavns Torv. Haandgranaten blev kastet ind paa Perronen midt i Vognen og saarede en Passager, som maatte bringes til Sundby Hospital. Da den samme Vogn


677

senere passerede Hovedbanegaarden, blev der igen kastet en Haandgranat ind i den. Denne Gang kom ingen Passagerer til Skade, men der knustes en Rude.

Sabotage mod Maskinfabrik. I Gaar Kl. ca. 21,50 blev der for�vet Sabotage mod Johannesen og Lunds Maskinfabrik, Ryesgade 55. Fabriken, der har til Huse i Stuen, blev udsat for Bombespr�ngning, og der udbr�d Brand, hvorved ca. 100 m2 Lokale blev fuldst�ndig �delagt. Ilden gik nogle Steder igennem Loftet til 1. Sal, hvor Vinhandler Valdemar J�rgensen har Lager. Der skete nogen Skade paa Lageret.

42 Politim�nd til Fr�slev fra Tyskland. I L�rdags ankom 42 Politim�nd i en Bilkonvoj fra Lejren i M�hlberg til Fr�slev, hvor de indtil videre interneres.

Provinsen.

Randers: I Tilslutning til Meddelelsen i L�rdags om Spr�ngningerne i Dansk-Svensk Staals store Ejendom paa Hj�rnet af N�rregade og Fabriksstr�de kan yderligere oplyses, at en Skorsten v�ltede under Slukningsarbejdet. 2 Mand, T�mrer Gunnar Krogsgaard og Mont�r ved Elektricitetsv�rket K. Simonsen, blev begravet under Murbrokkerne. De blev dog hurtigt befriet og f�rt paa Hospitalet. Krogsgaard havde paadraget sig et Brud paa Rygraden og Simonsen et Brud paa det ene Laar samt en dyb Fl�nge i Laaret. En Nattevagt har set en K-Vogn holde foran Dansk-Svensk Staals Forretning kort f�r Eksplosionen. En tilsvarende Vogn eller den samme er set i Grenaa, hvor den m�dte nogle Natrenovationsm�nd. Fra Randers forsvandt Bilen i st�rk Fart nordpaa.

Grenaa: Kort f�r Midnat Natten til L�rdag eksploderede her - lige ledes omtalt i L�rdags - kraftige Spr�ngladninger fra Torvet ned gennem Storegade. Ved Eksplosionerne �delagdes Manufakturhandler Ove Vogels Herreekviperingsforretning, Torvet Nr. 2, og K�bmand Otto Br�ndstrups Manufakturforretning paa Hj�rnet mellem Aagade og Storegade; i L�bet af et Kvarter var Bygningen omsp�ndt af Flammer. Foruden Forretninger og 4 Lejligheder i denne Bygning �delagdes Isenkr�mmer Rex Andersens Forretning, Kaffemagasinet, som tilh�rer K�bmand Ejnar Nielsen, Fiskehallen, tilh�rende Mikael Rasmussen, samt et Tatol-S�behus, videre skete der store Skader paa Afholdshotellet og Sparekassen for Grenaa & Omegn, ligesom Messen, Storegade 19, som tilh�rer K�bmand Anders Dyhr-Nielsen, blev totalt �delagt. Ogsaa Genbo- og Naboejendommene til Storegade 19 blev beskadiget, saaledes navnlig "Import�ren" og K�bmand Schi�tler-Nielsens Forretning.

Aarhus: Ved det sidste Attentat Natten til L�rdag anbragtes Bomberne ud for Buntmager Alfred S�rensens Forretning, S�ndergade 14, ved


678

Manufakturhandler Vilhelm Kleins Forretning, S�ndergade 2, samt paa Aaboulevarden under Sct. Clemens Bro. Ved Eksplosionerne skete meget betydelige Skader paa Trikotagefirmaet Anton Christensens Lokaler og A/S A. Fonnesbechs Modemagasins Lokaler under Clements Bro. Jydsk Telefons Administrationsbygning, der ligger paa Clements Bro, blev ogsaa st�rkt medtaget, Buntmager Alfred S�rensens Forretning, S�ndergade 14, blev totalt �delagt, ligeledes skete store Skader paa Bandtholtz' Skot�jsforretning og paa Aarhus Diskontobank. Der eksploderede ogsaa Bomber ud for Slagtermester Aage Steenbergs Forretning paa Hj�rnet af Marselisborg All� og Heibergsgade, samt ud for Ostehandler A. Rasmussens Forretning, Marselisborg All� 15. Ved Eksplosionerne kom ingen Mennesker alvorligt til Skade.

Aalborg: I L�rdags bortf�rte det tyske Politi et Par unge M�nd fra en Ejendom i Borgergade. De unge M�nd var belagt med Haandjern. Politiet affyrede Skr�mmeskud mod en Del nysgerrige, hvorved Fru Installat�r Larsen, N�rre Sundby, blev ramt i Laaret og i Brystet.

Viborg: Torsdag Aften blev 2 unge d�vstumme Haandv�rkere dr�bt af Skud fra en tysk Patrulje, som havde raabt efter dem.

L�gst�r: S�mand Ove Andersen, S�n af Elektriker Andersen, L�gst�r, er den 31. December d�d, efter Opgivelse fra tysk Side under et Flyverangreb paa Hamborg. Desuden er den 40-aarige Arbejdsmand Valdemar Olsen, Havekolonien "Laboremus", L�gst�r, d�d i Tyskland.

Holb�k: V�rnemagten har bebudet, at Byens Centralskole, der bes�ges af ca. 1600 B�rn, skal benyttes til Rekreation for tyske Soldater.

Arrestationer. Den konstituerede Vagtchef ved Luftv�rnscentralen i Aarhus, L�jtnant J. Lykke Christensen, Politimester Ewald, og Redakt�r Kaj S�rensen, "Socialdemokraten" i Assens, samt Fru Landsretssagf�rer Eigaard, Helsinge, en S�n af fhv. Telegrafkontroll�r Albrechtsen, Hiller�d, og Gartner Poul Hansen med Familie, Varde, er blevet anholdt af det tyske Politi. Et Par Medlemmer af Gartnerfamilien blev dog l�sladt igen i Gaar.

 

Tirsdag den 27. Februar 1945.

En Konvoj med 12 syge Politifolk kom i Gaar Eftermiddags til Fr�slev sydfra. Fuldm�gtig Schierning i Udenrigsministeriet havde ledsaget Politifolkene fra Lejren hertil. Under Rejsen blev Fuldm�gtigen saaret i Benet af en Granatsplint, da man i N�rheden af Hamborg kom ind i et Luftangreb.

- Der er ligeledes hjemsendt fra Tyskland 31 saakaldte asociale Individer og en politisk Arrestant. De passerede i Nat Padborg, hvor den


679

politiske Arrestant samt 2 syge blev efterladt i Fr�slevlejren, medens de �vrige 29 fortsatte til K�benhavn.

- I Fredags passerede en aaben Lastbil med danske Jernbanem�nd i Uniform Haderslev paa Vej sydpaa. Bagefter fulgte en overd�kket Lastbil; der var Milit�rvagt med Fangetransporten.

- Til Haderslev er yderligere ankommet 700 Flygtninge, som er indkvarteret i Skoler og andre offentlige Bygninger, hvor der i Forvejen befinder sig ca. 1000 tyske Flygtninge.

Villa br�ndt. Natten til i Gaar blev en Villa, Bjeverskov All� 51 i Hvidovre, br�ndt af. If�lge Kraks Vejviser tilh�rte Villaen M�belhandler Petersen.

Attentat mod Leif �rnberg. Balletdanser Leif �rnberg blev i Gaar Formiddags beskudt paa Dyrehavevej i Klampenborg, hvor han sammen med sine faste Ledsagere og en Dame stod og saa paa B�gerne i et Boghandlervindue. En Bil stoppede op i N�rheden, to M�nd steg ud og affyrede et Par Pistolskud mod Hr. �rnberg. En af Ledsagerne trak omgaaende sin Pistol op og begyndte at skyde igen, hvorefter M�ndene k�rte bort. Leif �rnberg blev ikke ramt direkte af Skudene, men en Splint fra V�ggen eller maaske et rikochetterende Projektil ramte ham i Laaret. Saaret var dog ikke alvorligere, end at han kunde deltage i Skydningen efter Attentatm�ndene og bagefter tage af Sted, uden at det blev n�dvendigt at rekvirere Ambulance.

3 Mennesker saaret i Skindergade-Kvarteret. I Gaar ved 14-Tiden forekom et livligt Skyderi i Kvarteret Skindergade-Skoubogade-Nygade. Episoden opstod i Forbindelse med et "hold-up" i Guldsmedebutiken, Skindergade 44, hvortil Vagtv�rnet var kaldt. Forinden var Hipo-Folkene kommet til Stede, saa Vagtv�rnet kom ikke til at tage sig af Sagen. Der blev saaret 2 M�nd, den ene i en Trappeopgang, og desuden blev en tilf�ldig forbipasserende Dame ramt inde i Skoubogade. Den paag�ldende Dame kom sammen med to smaa B�rn.

Razziaer og Anholdelser. Under en Razzia i L�rdags anholdt det tyske Politi Overbetjent H�edt fra K�benhavns Opdagelsespoliti samt Overbetjentene Meilstrup og K. K. Laursen fra Ordenspolitiet. Endvidere anholdtes Politibetjent Hedegaard og f�rtes sammen med de �vrige til Vestre F�ngsel.

- Natten til S�ndag blev der ringet paa hos Repr�sentant K. Poulsen, Ryparken 88, og spurgt efter en Person, som man paastod, Poulsen holdt skjult. En Unders�gelse viste imidlertid, at der ikke var nogen Fremmede i Lejligheden, men inden M�ndene trak sig tilbage, sk�d de Repr�sentant Poulsen i det ene Laar. Han blev indlagt paa Bispebjerg Hospital.


680

- S�ndag Aften anholdt Gestapo paa Restaurant "Skandia" to M�nd med Pistoler.

- Sent i Aftes foretog det tyske Sikkerhedspoliti en Razzia hos Fuldm�gtig Wilh. Ramm, Duntzfeldts All� 35, hvor man efters�gte en Familien ukendt Mand, Bent Jensen. Selv var Fuldm�gtig Ramm ikke hjemme. Det fremmede Politi foretog en Husunders�gelse, som ikke gav noget Resultat.

Sygeplejeelev anholdt. Mandag Aften afhentede Gestapo Sygeplejeelev Lily Gram paa hendes V�relse i Fl�j L paa Kommunehospitalet. Aarsagen ubekendt.

Jernbanesabotagen. Trafikken paa flere af de sabotageramte Str�kninger er nu genoptaget, men der er samtidig sket en R�kke nye Spr�ngninger. I Dag til Morgen melder Togkontoret saaledes om Spr�ngninger paa f�lgende Str�kninger: Hylke-Hovedgaard, Vejle H.-Munkebjerg, Fredericia-Taulov, Kolding-Eltang, Herning-N�rre Kollund, Fasterholt St. og Ribe-Hvidding [i. e. Hviding], hvert af Stederne er der foretaget et Par Spr�ngninger. Trafiken er delvis allerede genoptaget eller ventes genoptaget i L�bet af Morgenen. Paa Str�kningen G�rding-Holsted skete i Nattens L�b 25 Spr�ngninger. Skadens Omfang er endnu ikke kendt. I Frederikssund skete lige efter Midnat Spr�ngninger i Stationens Oplag af gamle Sporskiftedele. Der spr�ngtes tillige en Del Ruder, men i�vrigt skete ingen Skade.

Vedr�rende Ulykken mellem Herning og Nybo meddeles, at den fra Hamborg lovede Kran forel�big ikke kommer, hvorfor Sporet indtil videre maa forl�gges uden om Ulykkesstedet.

Det tyske Politi overtager Nyropsgade 18. Over for Ejendomsdirektoratet har det tyske Sikkerhedspoliti fremsat Anmodning om at leje Kommunens Ejendom Nyropsgade 18, der ligger mellem Shellhuset og Organisation Todts Domicil. Ejendommen, der er en 2-Etages Bygning, har tidligere v�ret anvendt til Kontorbrug, men er for Tiden ubenyttet paa Grund af Beliggenheden. Det tyske Sikkerhedspoliti har endvidere anmodet om at leje de tidligere Lokomotivremiser paa det gl. Banegaardsterr�n. Remiserne er i Forvejen udlejet til Garagebrug og lign. Normalt foregaar Overtagelsen af Bygninger ved Beslagl�ggelse, men naar dette formentlig ikke sker i det foreliggende Tilf�lde, er det fordi man fra tysk Side har tilkendegivet, at Beslagl�ggelse betyder �jeblikkelig Overtagelse, medens der ved Lejemaal bliver givet en Frist til Afvikling af de nug�ldende Lejeforhold.

Attentat mod tysk Civilperson. En civil Tysker ved Navn Wolfgang Preusser, Egneborgvej 3, Hvidovre, blev i Gaar Formiddags udsat for et


681

Attentat, da han passerede Ny Kongensgade. To ukendte Personer affyrede en Serie Skud mod ham og ramte ham i begge Laar. Tyskeren blev bragt til Kommunehospitalet.

Provinsen.

Aarhus: Der er sket en Bombeeksplosion i Aarhushallen og herved anrettet en Del Skade i Bygningen. For nogle Dage siden blev Hallen beslaglagt til Brug for tyske Flygtninge.

- Da Rederiet "Anholt"s Paket "Anholt" L�rdag Morgen lagde til ved Aarhus, gik en halv Snes bev�bnede M�nd om Bord og forlangte udleveret 500 kg Spr�ngstof, som skulde anvendes til St�doptagning i Jylland. Spr�ngstoffet blev k�rt bort paa en ventende Lastbil.

- L�rdag Eftermiddag er Arbejdsmand Niels Rasmussen, Badstuegade 18, blevet alvorligt saaret og to andre Arbejdere lettere saaret uden for Arbejdsm�ndenes F�llesledelses Kontor i Studsgade. En Klynge Arbejdere, som skulde til Kontrol, stod og talte sammen paa Gaden uden for Kontoret, da en yngre Mand, der udgav sig for at tilh�re det tyske Sikkerhedspoliti, bad dem passere Gaden. Da han ikke syntes, det gik hurtigt nok, trak han en Revolver frem og fyrede en Serie Skud mod Arbejdsm�ndene. Niels Rasmussen blev ramt i den ene Lunge, mens to andre fik Strejfskud. Byvagten anholdt den unge Mand, og det viste sig, at han intet havde med det tyske Sikkerhedspoliti at g�re, men at han derimod var Medlem af det Vagtkorps, der patruljerer ved Aarhus Politistation i Mejlgade. Han blev afleveret til det tyske Politi.

- I Aftes fandt man under Ruinerne i Guldsmedgade 9 en af de savnede fra Bombekatastrofen, Frk. Katrine Petersen.

Aalborg: S�ndag Aften foregik et kraftigt Skyderi paa Vesterbro og Boulevarden. Vesterbro blev paa et Tidspunkt bestr�get med Maskinpistoler, dog uden at nogen ramtes.

Haderslev: Boghandler C. Fr. Algreen-Petersen, som i et Aarstid har siddet i Fr�slev, er blevet l�sladt. Ligeledes er Tjener Einer Leth l�sladt efter nogle Maaneders Ophold i Fr�slev.

Esbjerg: I de sidste Dage har Gestapo bl. a. anholdt Repr�sentant Gejsing, Slagtermester Chr. Petersen, Vardevej, L�rerinde Frk. Bonde og fru K�bmand Frederiksen, N�rregade, samt hendes to D�tre.

- Det kommunale Vagtv�rn har i L�bet af de sidste Dage modtaget Anmeldelser fra Folk, som paa Gaden er blevet "holdt op" af Sysselleder B�rge Halfdan Holding, der har frataget de Paag�ldende deres Legitimationskort.

Hobro: Skovpavillonen, der ejes af et Aktieselskab, men er overtaget af Tyskerne, nedbr�ndte S�ndag Aften til Grunden. Den benyttedes ikke


682

til Beboelse, men der opbevaredes en Del Inventar og bl. a. en Del Halm. Muligvis er Ilden opstaaet ved Tobaksrygning i Halmen.

Aarhus: I Morges er der paa Baggesensvej fundet en Mand dr�bt af Skud. Den Dr�bte er identificeret som Murerarbejdsmand Olaf S�rensen.

Faaborg: Dir. Br�nner - Tapetfabrikken "Fiona", som er en af Byens st�rste Industrivirksomheder - er blevet arresteret af Gestapo.

 

Onsdag den 28. Februar 1945.

En halv Snes Mennesker saaret eller dr�bt i Blaagaardsgade. I Eftermiddagstimerne i Gaar udspilledes nogle blodige Episoder i Blaagaardsgade, hvorfra en halv Snes Mennesker - dr�bte og saarede - k�rtes bort i Brandv�senets Ambulancer. Det begyndte med, at 2 M�nd fors�gte at holde nogle Sortb�rs-Folk op paa Hj�rnet af Blaagaardsgade og Baggesensgade. Der blev taget nogle Cigaretter fra de Folk, Kuppet gik ud over, men da R�verne vilde fjerne sig, fulgte en st�rre Menneskem�ngde efter. R�verne forsvarede sig med Revolvere og saarede herunder to af Forf�lgerne, en Mand ved Navn B�gh, Parmagade 15, og en anden, hvis Efternavn er Christensen, boende Ved Blegdammen 3. Menneskem�gden fik imidlertid fat paa R�verne og gennempryglede dem saa voldsomt, at de var bevidstl�se, da Hipo-M�ndene kom og afhentede dem. Det er meddelt, at den ene af R�verne var forsynet med tysk Ausweis.

Et Par Timer senere blev Brandv�senets Ambulance alarmeret til Hj�rnet af Todesgade og Blaagaards Plads. Her fandt man en af Politiets lukkede Udrykningsvogne gennemhullet af Kugler, og paa F�rers�det sad en Mand dr�bt over Rattet. Der menes i�vrigt ogsaa at v�re kastet en Haandgranat ind i Vognen, som antages at v�re rykket ud for at foretage en Razzia i en Kaffebar. Ved Episoden er der i hvert Fald blevet dr�bt 2 Hipo-M�nd og 4 haardt saaret. Desuden er 5 andre, vistnok tilf�ldige Passanter, saaret. Den 14-aarige Poul Jensen, Todesgade 18, blev saaret i Ryggen, Arne Pedersen, Blegdamsvej 68, i h�jre Ben, Fru Andersen, Slotsgade 3, ligeledes i h�jre Ben; en ukendt Mand havde ogsaa faaet Skudsaar i Benet, og endnu en ukendt Mand var saaret saa haardt, at han d�de inden Ambulancefolkene kunde tage sig af ham.

Ved 22-Tiden blev en Del Forretninger i Blaagaardsgade h�rget af Bombeeksplosioner. Skaderne indskr�nker sig dog gennemgaaende til knuste Ruder. Blandt de bomberamte Forretninger er Restaurant "Sevilla" i Nr. 29 A, Slagterbutikken i Nr. 12, Restaurant "Lynet", en Kaffebar, tilh�rende Gurli Iversen, to Forretninger i Nora-Centralens Ejendom Nr. 8, hvor der var skudt gennem Ruderne, Butikkerne i Nr. 12 og 14, hvor ogsaa Ruderne til adskillige Privatlejligheder var knust, nogle


683

�jensynlig af Kugler. Endelig er et st�rre Antal Ruder i Ejendommen Nr. 15 knust. I det hele taget er den Del af Gaden, det er gaaet ud over, st�rkt pr�get af Skydning. Bomberne menes at v�re anbragt uden for Forretningerne eller i Lyskasserne. Der h�rtes 3 Eksplosioner ved 22-Tiden, og senere paa Natten skete yderligere Eksplosioner i Kvarteret.

Jernbanesabotagen. I Aftes skete 2 Spr�ngninger Vest for Roskilde paa Kalundborgbanens Spor. Det lykkedes en Banearbejder at standse et Tog umiddelbart f�r et andet Sted, hvor der var fundet Bomber. En Spr�ngkommando fjernede Bomberne. Trafikken maatte indstilles baade paa Vestbanen og Nordvestbanen.

Til Gentofte Station meddeltes i Morges telefonisk, at der formentlig var lagt en Bombe i S-Toget paa Nordbanen. Man fik hurtigt alle Passagererne ud af Toget paa J�gersborg Station, og S-Togs Trafikken mellem Gentofte og Lyngby indstilledes, samtidig med at en Spr�ngkommando blev tilkaldt.

Fra 2. Distrikt foreligger til Morgen Beretninger om en ny R�kke Spr�ngninger, navnlig er en R�kke Sporskifter blevet �delagt. Der er forekommet Spr�ngninger paa Vraa Station, Vejle H. Station, Br�nderslev Station, samt paa Str�kningerne Vraa-Br�nderslev, Pjedsted-Fredericia, Fredericia-Taulov, Vamdrup-Farris, Vejen-Br�rup, Sig-Tistrup; endvidere paa Tistrup Station, �lgod Station og Farre Station.

Episoder. Nogle bev�bnede M�nd gik i Gaar ind paa Ahms Kursus, N�rregade 21, hvor de besk�d en tysk Elev. Den saarede bragtes til Kommunehospitalet, hvorfra han senere overf�rtes til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- En tysk Dame blev i Gaar saaret af et Skud i h�jre Ben ud for Frederiksberggade 27.

- Frederiksberg Brandv�sens Ambulance hentede sent i Aftes Liget af en Mand, som var fundet skudt paa Gaden uden for Roarsvej 30.

- I Aftes blev en ukendt Mand beskudt fra en Bil paa Kongens Nytorv. Brandv�senet k�rte den Saarede til Kommunehospitalet.

Anholdelse. En 44-aarig Skomager er anholdt, sigtet for Mordet paa Byvagt Erik Eriksen.

Provinsen.

Aarhus: Forvaltningsn�vnet for Krigsforsikring har fra 1. Marts oprettet et Afdelingskontor i Aarhus. Baggrunden er de omfattende Krigsskader, der er sket i Byen. Af de 7.000 Ejendomme, der findes i Aarhus, er 2.145 eller ca. en Trediedel blevet ramt af Krigsskader af st�rre eller mindre Art.

- Vedr�rende det i Gaar omtalte Drab oplyser Familien til den


684

n�vnte Murer Olaf S�rensen, at det ikke kan v�re ham, der er dr�bt, da han n�ppe paa det paag�ldende Tidspunkt kan have v�ret i Aarhus, ligesom Signalementet ikke stemmer. Det menes nu, at den dr�bte er en Aarhus-Student.

Esbjerg: Over for Borgmesterkontoret er det fra tysk Side udtalt, at man kan vente 1.000-1.500 tyske Flygtninge til Esbjerg. Restaurant B�rsen er Tirsdag blevet beslaglagt, formentlig til dette Formaal.

Ribe: Ribe Borgerskole og Statskvindeseminariet er Tirsdag blevet beslaglagt til tyske Flygtninge, der skal indkvarteres paa Skolerne. Seminariet faar Lov til at beholde en enkelt lille Bygning med Bibliotek og Laboratorium, og Undervisningen henl�gges i�vrigt til Katedralskolen. Borgerskolens Elever vil faa Undervisning hveranden Dag paa Katedralskolen, da denne Skoles Elever paa Grund af Trafikforholdene kun gaar i Skole hver anden Dag.

N�stved: Der har i den forl�bne Uge v�ret f�rt Forhandlinger med Skolemyndighederne i N�stved om Udlevering af Skolen paa Jernbanegade, der ogsaa rummer Gymnasiet, idet den skulde anvendes som Lazaret for ca. 800 saarede Soldater. Samtidig skulde Teknisk Skole overtages til 400 saarede Soldater. S�ndag Eftermiddag forhandlede Repr�sentanter for V�rnemagten med Rektor Kr�ger Rasmussen om Overtagelse af en af Byens nyeste Skoler, Kildemarkskolen, der skulde anvendes som Officersskole, medens der paa Garderhusarkasernen og Statskasernen skulde indkvarteres Tropper med Heste. De to Kaserner er netop i sidste Uge blevet r�mmet, og de bortdragende har medtaget alt Inventar.

Thisted: Natten til Tirsdag blev der under en Overflyvning af en allieret Maskine fra denne affyret en Maskinkanonsalve mod nogle Olietanke ved Havnen, tilh�rende Det Forenede Oliekompagni. Tankene blev ramt af flere Projektiler, og 7-800 l Solar-Olie, bestemt for Fiskefart�jer, fl�d ud. Ogsaa nogle Ejendomme i Byens sydlige Kvarterer ramtes, dog uden at Mennesker kom til Skade.

L�sladelser. De 29 saakaldte asociale Personer, der Natten til Tirsdag kom over Gr�nsen, er blevet l�sladt.

 

Torsdag den 1. Marts 1945.

Nye Uroligheder i Blaagaardsgade-Kvarteret. Atter i Gaar Eftermiddags opstod Uroligheder i Blaagaardsgade-Kvarteret, og om Aftenen blev der foretaget en st�rre Razzia, hvor bl. a. Sporvognspassagerer blev visiteret. Lidt f�r Midnat maatte Brandv�senet rykke ud med to Ambulancer i Anledning af, at to M�nd var blevet skudt i Baggesensgade. Den


685

ene var, efter hvad der senere er oplyst fra Retsmedicinsk Institut, Jord- og Betonarbejder Otto Jensen Iversen, H�jskole All� 22, Kastrup, den anden Arbejdsmand Aage Nielsen, Vedb�kgade. Endnu forinden Ambulancerne kom, var en Vagtv�rnspatrulje paa Stedet og fik oplyst, at der fra en Hipo-Vogn var skudt ned gennem Gaden, og at det �jensynligt var rent tilf�ldigt, at de to Arbejdsm�nd var blevet Ofre for Skyderiet. Byvagterne tog samtidig med Ambulancerne ud til Retsmedicinsk Institut, bl. a. for at faa opklaret, hvem de Dr�bte var. Her blev Byvagterne "holdt op" af Hipo-Folkene, som ogsaa var fulgt efter, og som unders�gte dem for Skydevaaben. En Timestid senere var det atter galt ude i Blaagaardsgade-Kvarteret. Denne Gang blev en ny Vagtv�rnspatrulje beskudt af en Hipovogn, formentlig den samme, som var k�rt tilbage. Byvagterne s�gte D�kning i en Port. Antagelig hidkaldt af Skyderiet dukkede en tysk Patruljevogn nu op, k�rte hen til Hipovognen, og efter en Samtale maatte Hipo-Vognen k�re til F�lledvejens Station med Folk fra den tyske Patrulje paa Trinbr�ttet. Resten af Natten var der Ro i Blaagaardsgade.

H�rups Statue spr�ngt i Luften. I Morges ved godt 6-Tiden blev Willumsens Statue af H�rup ved Indgangen til Kongens Have spr�ngt i Luften.

4 Mennesker fundet dr�bt. Paa Roskildevej er i Nat fundet 2 M�nd dr�bte af Skud, og i Morges fandtes i Lers�parken en tredie Mand, som ligeledes var dr�bt af Revolverskud. De var alle 3 uden Legitimationspapirer. I Morges hentede Brandv�senets Ambulance en Chauff�r ved Navn Lassen, H�jdevangen. Han var fundet dr�bt af Skud paa Tagensvej. Den Dr�bte blev k�rt til Retsmedicinsk Institut.

Jernbanesabotagen. Kl. lidt over 17 i Gaar skete der en Eksplosion under et Tog paa Vej fra Roskilde til Kalundborg. Eksplosionen skete paa samme Sted som den foregaaende Dags Spr�ngninger (ved Darupvejen). Ved Eksplosionen blev Togets forreste Vogn afsporet, og 5 Mennesker haardt saaret samt en Del lettere saaret. De haardt saarede er: Togf�rer H. C. Christensen, Port�r Kaj Carlis Jensen, Frk. Inga Johansen, Frk. Kirsten Christensen og Frk. Rigmor Christiansen. De blev alle indlagt paa Roskilde Amtssygehus, hvor ogsaa de lettere saarede kom under Behandling.

Den telefoniske Meddelelse til J�gersborg Station i Gaar Morges om, at der skulde v�re anbragt Bomber i et S-Tog, viste sig at v�re forkert. Togstandsningen paa Holte-Banen i Anledning af Telefonbomber varede et Par Timer.

I Gaar forekom der nye Spr�ngninger paa Str�kningen B�rkop-Pjedsted, paa Aalborg Station samt paa N�rre Kollund Station, og i Dag til Morgen berettes om Spr�ngning i et Skinnelager paa Horsens Station; desuden spr�ngtes Vandtaarnet paa Vojens Station i Morges Kl. 4.


686

Razzia hos Kursusbestyrer Ahm. Som meddelt i Gaar er en tysk Elev paa Ahms Kursus i N�rregade blevet saaret ved et Attentat. Formodentlig foranlediget heraf foretog Hipo Natten til i Gaar Razzia hos Kursusbestyrer Ahm, Ny Kongensgade 15, 2. D�ren blev spr�ngt og Lejligheden gennems�gt, dog uden at der blev fjernet noget eller foretaget Anholdelser. Der har ligeledes fundet Unders�gelse Sted i Kursusets V�relser og paa Kontoret, hvorfra der blev medtaget en Liste over Eleverne.

Episode paa Vesterbro. I Gaar Eftermiddags opstod Skudveksling ved Restaurant "Maritza" paa Vesterbro mellem Hipo-Folk og en Mand fra Politigaarden ved Navn Hansted. Hr. Hansted blev ramt i Brystet og f�rt til Nyelandsvejs Lazaret. En tilf�ldigt forbipasserende, Frk. Vibeke Frederiksen, Haandv�rkerhaven 41, fik under Skydningen et Strejfskud i venstre Overarm.

Arresterede. Det tyske Politi har arresteret Marketender Langballe og Hustru, Politigaardens Marketenderi. Endvidere er arresteret Ingeni�r Kampmann, Skodsborg Strandvej 257.

Ildkamp ved Drag�r Kirke. Sent Tirsdag Aften udk�mpedes ved Drag�r Kirke en Ildkamp mellem 6 Civile og nogle tyske Politifolk. Herunder blev en Tysker dr�bt og en anden haardt saaret, medens de Civile reddede sig ved Flugt.

L�sladt. L�ge Chr. Hansen, K�benhavn, er blevet l�sladt fra Fr�slev.

2 mindre Sabotager. Der opstod i Aftes Ild i M�belfabriken "Ringen", N�rrebrogade 212, umiddelbart efter en Bombeeksplosion. Der skete dog ikke st�rre Skade, og Ilden blev hurtig slukket. Lidt senere sprang en Bombe ved en Benzintank ud for Hansens Maskinv�rksted, Provstevej 11. Heller ikke her skete nogen st�rre Skade.

Provinsen.

Kolding: I Gaar fandtes i Byens Blade f�lgende Annonce, indrykket af Formanden for Epidemikommissionen, Borgmester Juhl, og den fungerende Kredsl�ge H. Wendt:

"Da der er konstateret Plettyfus i Kolding, opfordres Befolkningen til at lade foretage en effektiv Unders�gelse af, hvorvidt der i de respektive Hjem maatte forefindes Lus, idet Sygdommen kun smitter Personer, der er bef�ngt med Lus. Unders�gelse foretages af Kredsl�gen, og Udgifterne ved Unders�gelsen afholdes af det Offentlige."

Borgmesteren har indtil videre lukket Byens to Biografer for at hindre Smittens Udbredelse.


687

Aarhus: To Byvagter, den 31-aarige Anders Nielsen og den 40-aarige C. C. Laursen, blev i Gaar Formiddags dr�bt. De var kaldt hen til en Forretning, hvor 2 Personer vilde s�lge en Harmonika, som man mente var stjaalet. Da de to Personer blev klar over, at de var afsl�ret, trak de Revolverne og dr�bte Byvagterne. Anders Nielsen var Formand for Aarhus Atletikklub og efterlader sig Hustru og 2 smaa B�rn, C. C. Laursen var oprindelig K�rel�rer. Ogsaa han efterlader sig Hustru og B�rn.

Hj�rring: For nogen Tid siden udsendtes fra Hirtshals en tysk Patrulje og nogle Vagtv�rnsfolk til Landsbyen Horne, hvorfra der var indberettet, at 2 Russere terroriserede Beboerne og forlangte Spiritus. Det viste sig, at de to russiske Soldater havde begaaet Indbrud i Brugsforeningen, og da de blev anholdt, var de endnu i Besiddelse af nogle Tyvekoster herfra. Dagen efter blev Sogneraadsformand H. Pedersen, Horne-Asdal, af den stedlige Kommandant tilsagt til at give M�de i Infanterilejren i Hirtshals for at vidne i Sagen. Den stedlige Oberst Bachmeyer afh�rte Sogneraadsformanden og en af de Soldater, der havde deltaget i Anholdelsen. Derefter blev den f�rste af de skyldige f�rt ind og afh�rt paa Russisk. Afh�ringen resulterede i, at Soldaten blev d�mt til D�den og skudt paa Stedet. Herefter kom den n�ste Russer ind. Ogsaa han d�mtes til D�den, men paa Anmodning af Sogneraadsformanden fandt Henrettelsen ikke Sted i hans Paasyn.

Haderslev: Seminariets �velsesskole, der hidtil har v�ret anvendt som Kaserne for tyske Arbejdere, blev forleden frigivet, men atter beslaglagt, da det tyske Orts-Lazaret paa Ungdomsskolen i Vojens skal flyttes hertil. Tyskerne regner med, at �velsesskolen kan rumme ca. 300 saarede Soldater og indrettes til dette Formaal.

Odense: Formanden for den konservative V�lgerforening i Odense, Boghandler Aage Johansen, er blevet l�sladt.

- Tirsdag Aften blev Paal�ggerske Harriet Strey fundet d�d i Lejligheden, Middelfartvej 58, 2. Sal. Hun var dr�bt af flere Skud i Hoved og Hals. Det menes, at Paal�ggersken havde Forbindelse med det tyske Politi.

- 3 Lastbilet blev i Aftes �delagt ved Bombeeksplosioner ud for Mekaniker Rasmussens V�rksted, Store Gasvej 44-46. Alle Ruder i den store Beboelsesejendom paa den modsatte Side blev knust.

N�stved: Tirsdag Aften eksploderede en Bombe mellem nogle Smaabaade i Havnen. Bunden blev slaaet ud paa adskillige Baade, og desuden spr�ngtes en Del Ruder.

Nyk�bing M.: Natten til i Gaar har en halv Snes bev�bnede M�nd fjernet ca. 6.000 kg Fedt fra Andelsslagteriet.


688

Fredag den 2. Marts 1945.

Ti danske Statsborgere henrettet. Fra officiel tysk Side foreligger Meddelelse om, at 10 danske Statsborgere ved tysk Krigsret er blevet d�mt til D�den for bev�bnet Overfald, Mord og Sabotage. Dommene er fuldbyrdet den 27. Februar, og de henrettede er f�lgende:

Erik Crone, f�dt 29. Maj 1919 i Aarhus,

Poul Madsen, f�dt 23. Oktober 1915 i K�benhavn,

Einar Axel Larsen, f�dt 16. August 1906 i Slagelse,

Svend Glendau, f�dt 12. Marts 1910 i Tim,

Karl Gustav Stricker-Br�ndsted, f�dt 13. December 1915 i Hellerup,

Karl B�rge S�rensen, f�dt 25. Juli 1925 i K�benhavn,

Preben Richard Christensen, f�dt 8. August 1925 i K�benhavn,

Preben Gylche, f�dt 30. Januar 1927 i K�benhavn,

Andreas Bronislov Wadeksloff Nielsen, f�dt 31. Marts 1918 i Br�ndbyerne,

Harald Christensen, f�dt 28. Maj 1915 i Faaborg.

Henrettelserne skal if�lge uofficielle Meddelelser have fundet Sted i Vestre F�ngsels Gaard. Erik Crone er S�n af Oberst Gustav Crone, Rungsted, Karl Gustav Stricker-Br�ndsted S�n af L�rer Br�ndsted ved �regaards Gymnasium, og Preben Richard Christensen S�n af Journalist og Tegner ved Social-Demokraten Richard Christensen.

Kontorchef Kjeld Johansen anholdt og senere l�sladt. Chefen for Statistisk Kontor, Kontorchef Kjeld Johansen, og Fuldm�gtig, cand. jur. Conrad Jacobsen blev i Gaar Eftermiddags anholdt af civile, dansktalende Medlemmer af det tyske Politi. Kontorchef Kjeld Johansen blev ved Anholdelsen belagt med Haandjern. Nogle Timer senere blev de begge l�sladt med den Besked, at der forelaa en Fejltagelse. Kjeld Johansen er st�rkt medtaget efter den kortvarige Anholdelse, medens Fuldm�gtig Conrad Jacobsen har det godt.

Kvinde skudt. En Del bev�bnede M�nd foretog i Gaar Formiddags Afsp�rring af Kvarteret omkring Frithiof Nansens Plads, medens andre tr�ngte ind i Baronesse v. B�lows Lejlighed i Nr. 8, hvor de sk�d Baronessens Datter, Fru L�ders. Fruen blev ramt af flere Skud i Hovedet og d�de paa Stedet.

To unge Mennesker skudt i Elmegade. Ved 14,30-Tiden i Gaar affyrede en Mand en R�kke Skud mod to andre, der kom gaaende sammen. De sank begge om, den ene dr�bt paa Stedet, den anden d�de lidt senere. Et �jeblik efter kom 5-6 andre M�nd og gav sig til at skyde med Maskinpistoler ned ad Gaden. Der kom ogsaa nogle tyske Soldater til, men efter at M�ndene havde legitimeret sig over for disse, trak Soldaterne


689

sig tilbage, saa man maa gaa ud fra, at de aktive har tilh�rt det tyske Politi. To unge Mennesker, som havde taget Ophold paa en Trappegang i N�rheden, blev arresteret.

Under Skyderiet saaredes en ung Dame, Frk. Nielsen, Ryesgade 25, ved et Strejfskud i Hovedet. Hun blev forbundet hos L�ge Parsberg, N�rrebrogade 42. Herfra rekvireredes en Ambulance, men da denne kom til Stede, beordrede det tyske Politi Ambulancefolkene til f�rst at k�re en dr�bt Mand bort fra N�rrebrogade, formentlig en tredie dr�bt fra Episoden i Kvarteret.

Moder og Datter saaret. I Morges ved 4-Tiden foretog nogle dansktalende, uniformerede Personer Razzia i Stuelejligheden Ordrup Jagtvej 48 E, som beboes af Direkt�r Ingemann, der ikke var hjemme, da Razziaen fandt Sted. Der blev kastet en Haandgranat ind i Lejligheden og anvendt Skydevaaben. Fru S. Ingemann blev saaret i Benet, og hendes Datter i Ryg og Arm. De blev senere bragt paa Sygehuset.

Dr�bt paa Serridslevvej. Ved 17-Tiden i Gaar blev en Herre med Mappe skudt ud for Serridslevvej 6. Den Paag�ldende d�de straks; i den rekvirerede Ambulance blev den Dr�bte k�rt ind til Shellhuset. Endnu i Formiddags havde de danske Myndigheder ikke haft Lejlighed til at identificere den Dr�bte, men man frygter, det er Kaptajn Erik Holst, som boede i Ejendommen og netop ventedes hjem paa dette Tidspunkt. Han kom ikke hjem og har siden v�ret forsvundet. Kaptajn Holst var knyttet til Fiskeridirektoratet.

Bortf�rt. Stationsforstanderen paa Gentofte Station har meddelt det lokale Vagtv�rn, at der i Gaar Morges fandt en Bortf�relse Sted fra Perronen. To bev�bnede M�nd henvendte sig til en midaldrende Herre og bortf�rte ham. Man ved ikke, hvem den paag�ldende er.

Fjernet Cyklegummi o. lign. I Gaar Eftermiddags fjernede en halv Snes M�nd en Del Cyklegummi, D�k, Lygter og lign. fra Werner Grundahls Forretning i Gyldenl�vesgade. Den medbragte Lastvogn kunde imidlertid ikke starte, da den var l�sset. M�ndene kaprede derfor en tilf�ldig forbik�rende Lastvogn og l�ssede Delene over paa denne.

- Om Formiddagen indfandt ligeledes en halv Snes bev�bnede M�nd sig i en Skot�jsfabrik paa Vesterbrogade og forlangte sig udleveret et Depot af tyske Milit�rst�vler. Fabrikanten oplyste imidlertid, at St�vlerne tilh�rte CBU, hvorefter de bev�bnede M�nd forsvandt uden at tage noget.

- Fra Akkumulatorfabrikken, Jagtvej 145, blev i Gaar fjernet 75 Akkumulatorer. De k�rtes bort paa en Lastbil.

Anholdelser. I Morges er Ingeni�r E. H. Kirchhoff, Emmasvej 15, blevet afhentet af Gestapo og Hipo. I Onsdags blev to unge Mennesker,


690

der gik og fotograferede ud for Ryesgade 28, hvor Nordwerk har en Afdeling, anholdt af V�rkets eget Vagtkorps.

L�sladelser. Dir. John Olsen, Saga Bio, og Hustru er blevet l�sladt.

Jernbanesabotagen. Fra Statsbanernes 1. Distrikt meldes om Spr�ngning af D�ren til Pumpehuset i Maskinafdelingen i Gedser. Der fandtes en Bombe liggende i Huset, og da dette ligger n�r ved Jernbanelinien, blev Trafikken indstillet. Dette skete Kl. 9 Torsdag Morgen. Der tilkaldtes en Spr�ngningskommando fra N�stved, men da denne endnu om Aftenen ikke var ankommet, var Driften fortsat standset; ogsaa F�rgetrafikken Gedser-Warnem�nde var indstillet. Kl. 4,40 i Nat blev Bomben, som man antog for at v�re af s�rlig farlig Art, fjernet af Specialister fra N�stved. Den viste sig at v�re en Pakke med Bivoks. Trafikken, blev genoptaget i Morges Kl. 5,10. - Fra Statsbanernes 2. Distrikt meddeles i Dag til Morgen, at Trafikken omkring Viborg og Herning har ligget stille i Nat paa Grund af formodet Sabotage. Dette g�lder alle Str�kningerne fra Viborg mod Ravnstrup, R�dkj�rsbro, B�kkelund og L�gstrup, samt fra Herning efter N�rre Kollund, Hammerum, Studsgaard og Gj�dstrup. Paa Str�kningen Vraa-Sulsted er der fundet tidsindstillede Bomber. Desuden er der forekommet Spr�ngninger mellem Lerbjerg og Laurbjerg, mellem B�rkop og Pjedsted, mellem Langaa og Ulstrup. Endelig er Trafikken i Morges indstillet paa Str�kningen Farris-Sommersted og Br�rup-Holsted paa Grund af formodet Sabotage. Der er paany Dobbeltspork�rsel Aalborg-N�rre Sundby, men Enkeltspork�rsel Lunderskov-Vejen og Vejen-Br�rup.

Provinsen.

Aarhus: Der er i Bladene bragt Meddelelse om, at en M�ngde falske Rationeringsm�rker er i Oml�b i Jylland. Det drejer sig om Sm�r-, Sukker- og Franskbr�dsm�rker, der kun adskiller sig fra de almindelige M�rker ved ikke at have Prikker i Hj�rnerne. Det oplyses, at M�rkerne er udstedt af Handelsministeriet til Brug for den tyske V�rnemagt.

Aalborg: Der har Natten til i Gaar v�ret kraftigt Skyderi i flere Kvarterer i Byen. Til Hospitalet er indhragt Frk. Gunhilda Nielsen fra Svenstrup. Hun havde faaet et Skud i Laaret, og Togbetjent Karl Jacobsen, Schleppegrellsgade 76, ramtes af en Kugle i h�jre Ben. Endvidere er Gr�nthandler A. �stergaard, Priorsgade 1, blevet ramt af en Kugle i Brystet.

- Det sidste ubeskadigede Muslingekogeri ved Limfjorden, Hvalpsund Muslingekogeri, er Natten til Onsdag blevet �delagt ved en R�kke Bombeeksplosioner.


691

Hobro: Bankdirekt�r Balling, Redakt�r Bech S�rensen, Bogtrykker M�ller og Ekviperingshandler Borg Petersen er f�rt til Fr�slev.

Horsens: Der er i den sidste Tid udbudt en Del falske 10 �-Sedler. De udbydes for 10 Kr. pr. Stk.

Vejle: 5 bev�bnede M�nd holdt Onsdag Aften Arbejderne op i Dr. phil. Paul v. Elsners kemiske Fabrik i Grejsdalen, "Thiosan"-Fabrikken. Samtidig blev der draget Omsorg for, at Villaen ved Siden af, hvor Dr. Elsner bor, blev evakueret. Der blev udlagt Bomber, og Fabrikken blev spr�ngt. Ved Eksplosionen blev et stort Marmeladelager �delagt, medens der i de omliggende Villaer ikke skete anden Skade, end at nogle Ruder knustes.

Odder: En Ildkamp udviklede sig Torsdag Formiddag i Hou, da en halv Snes Sabot�rer fors�gte Attentat mod Hou Savv�rk. Sabot�rerne ankom i to Biler, k�rte ind paa Savv�rket og holdt Vagtmandskabet op, hvorefter de afbr�d Telefonerne og sp�rrede Arbejderne inde. Kort efter blev de atter frigivet, og Sabot�rerne k�rte bort efter at have erkl�ret, at alt var i Orden. Det var imidlertid lykkedes en Vagtmand at faa tilkaldt V�rnemagten, og under Bortk�rselen kom det til en Ildkamp, hvorunder et Par Soldater og en Sabot�r saaredes. Kugler tr�ngte ind i de omliggende Huse. Det lykkedes Sabot�rerne at slippe bort. Alt Arbejde var standset, da man frygtede Eksplosion, imidlertid skete der intet.

Randers: L�ge Krogh, der for kort Tid siden blev anholdt, er atter l�sladt.

 

L�rdag den 3. Marts 1945.

Der er over for Viborg Kommune stillet Krav om Plads for 5000 Saarede og Flygtninge. Blandt andet er samtlige 3 Kommuneskoler, Arbejdernes Forsamlingsbygning, Viborghallen, Hans Tavsens Hus og Asmildkloster Landbrugsskole beslaglagt. Endvidere er der til anden Anvendelse lagt Beslag paa 3 af Byens Hoteller, Haandv�rkerforeningen, Generalkommandoens Bygning og samtlige Kaserner.

- I Gaar ankom flere Hundrede saarede tyske Soldater til Odense med et Samaritertog og adskillige R�de Kors Biler. De blev indlagt paa Sct. Knuds Gymnasium.

Beskudt ved Landbrugsmuseet. Ved 20,40-Tiden i Gaar rekvireredes en Ambulance til Landbrugsmuseet i Lyngby for at hente en d�d Mand. Ved Ankomsten var der imidlertid ingen, men et �jeblik efter k�rte det tyske Politi fra Lyngby op, og i det samme kom nogle M�nd frem, hvorefter det tyske Politi gav Ild. En ung Mand fik venstre Ben skudt over og


692

k�rtes i den rekvirerede Ambulance til Amtssygehuset. Den Saarede var Johannes Stefan J�rgensen, S�n af afd. Kommunel�ge Stefan J�rgensen, som blev myrdet i Fjor.

12 Aars Dreng saaret. I Gaar Eftermiddags blev en 12 Aars Dreng, Bent Holm, boende Kalkbr�nderivej 54,2., paa Strandboulevarden raabt an af nogle Hipo-Folk. Drengen blev �jensynlig bange og l�b. Der blev saa skudt efter ham, og han ramtes i det ene Laar saa uheldigt, at Benet br�kkede.

Under den Razzia, Hipo-Folkene her foretog, menes i�vrigt at v�re skudt en Mand, men da vedkommende ikke k�rtes bort i dansk Ambulance, kender man ikke de �vrige Enkeltheder.

Atter Skyderi i Blaagaardsgade-Kvarteret. Sent i Gaar Eftermiddags forekom atter Skyderi i Blaagaardsgade-Baggesensgade-Kvarteret. Nogle Hipofolk sk�d i Gaderne, saa vidt vides dog uden at nogen blev ramt. Et Par Byvagter, som var s�gt ind i en Port, kiggede udenfor, netop idet nogle Hipom�nd passerede. Hipo hilste Byvagterne med f�lgende Bem�rkning: "Se saa at faa N�sen trukket tilbage, ellers skal I faa den skudt af."

L�sladelser. Fra Fr�slevlejren er l�sladt: Politiadvokat Th. Beckett, Kriminalbetjent Harald Jensen, K�benhavns Opdagelsespoliti, Overbetjent Charles Hansen og Kriminalbetjent Lund, Lyngby.

Overbetjent flygtet. For en Ugestid siden blev Overbetjent H�edt i K�benhavns Opdagelsespoliti arresteret og indsat i Vestre F�ngsel. I Mandags flygtede Overbetjenten.

Skyderi paa Tomsgaardsvej. Torsdag Eftermiddag blev en Lastbil fra "De 4 K'er" l�sset med Tromler beskudt paa Tomsgaardsvej. Chauff�ren blev ramt og muligvis dr�bt, medens en anden Mand paa Vognen menes at v�re undsluppet. Kort Tid efter kom nogle Hipo-Folk til Stede og begyndte at skyde i Gaden.

Drabet paa Serridslevvej. Formodningen om, at det skulde v�re Kaptajn Erik Holst, der blev dr�bt ved Attentatet paa Serridslevvej, er i nogen Grad blevet bestyrket. To M�nd fra Fiskeridirektoratet, Bekendte af Kaptajn Holst, har anmodet Myndighederne i Shellhuset om Tilladelse til at se Liget, men denne Tilladelse er ikke blevet givet. - Det vides, at en S�n af Kaptajn Holst, Kornet Poul Erik Holst, samme Dag er arresteret, og man har begrundet Formodning om, at ogsaa Kaptajnens anden S�n, Civilingeni�r Hugo Holst, er taget.

Razzia paa Avnstrup Sanatorium. Til Hospitalsdirekt�ren foreligger Indberetning om en Razzia, som for kort Tid siden blev foretaget paa


693

Avnstrup Sanatorium. Tidlig om Morgenen ankom hertil en st�rre Styrke, antagelig 150-200 Mand, af det tyske Sikkerhedspoliti. Sanatoriet og Avnstrupgaard blev omringet samtidig med, at et st�rre Antal Politisoldater rykkede ind i Sanatoriets Bygninger, hvor de gennems�gte Personale- og Funktion�rboligerne, Patientbygningen og de �vrige hertil h�rende Bygninger. De foregav at s�ge efter Skovrider Krarup og en Fuldm�gtig. Paa Sygestuerne forlangte de forevist Legitimationskort og unders�gte Patienternes Skabe. En halv Snes Patienter blev i Natt�jet beordret ud af deres Senge og f�rt ind i Sanatoriets Vestibule, hvorfra de efterhaanden kaldtes ind til Forh�r paa Kontoret. Blandt Patienterne var 2 Politifolk, men de havde opholdt sig som Patienter paa Sanatoriet i lang Tid forud for Aktionen mod Politiet. Efter Afh�ringen sendtes Patienterne atter ud i Vestibulen, hvor de var under Bevogtning.

Det tyske Politi forlod Sanatoriet efter 2-3 Timers Forl�b. Deres Ankomst med skudklare Maskinpistoler og andre Vaaben havde virket st�rkt chokerende paa Patienterne og Personalet. Nogle af de kvindelige Patienter br�d sammen i Graad, og det varede nogle Dage, f�r den Ro, der er n�dvendig for Patienternes Helbredstilstand, atter kunde skabes.

Skudt under Flugtfors�g. Vagtchef ved Vestre Luftv�rnskommando i Aarhus, L�jtnant Hans Lykke Christensen, er, efter hvad der nu meddeles, dr�bt under Flugtfors�g.

Jernbanesabotagen. Der er atter i det sidste D�gn forekommet talrige Spr�ngninger paa jydske Banelinier. I Aftes skete 10 Spr�ngninger paa Str�kningen Ringk�bing-Hee, 4 Spr�ngninger Ringk�bing-Velling, 1 Spr�ngning Stevnstrup-Langaa, 8 Spr�ngninger Randers-Stevnstrup, 8 Spr�ngninger Bjerregrav-Randers, og 1 Spr�ngning paa Filskov Station. Desuden er fundet 6 ueksploderede Bomber mellem Hvidding og Rejsby samt 8 ueksploderede Bomber mellem Kolk�r og N�rre Kollund.

Paa Str�kningen Sommersted-Vojens forekom Spr�ngninger i Sporet under et tomt Lazarettog for Padborg-Transit. 4 Personvogne afsporedes, hver med 1 Hjuls�t. Toget f�rtes af en dansk Maskine. Lokomotivf�reren og Fyrb�deren fik nogle Skrammer, men ellers kom ingen noget til.

Provinsen.

Ribe: Det tyske Politi arresterede Natten til Torsdag to Gymnasiaster, en Herreekviperingshandler, en Kolonialkommis og endnu en ung Mand.

Skanderborg: For en Ugestid siden blevet Tankanl�g i S�lyst-Kvarteret besat af en Snes bev�bnede M�nd, som tvang Tankpasseren til at t�mme Benzinlageret, ca. 200 Liter, som tilh�rte V�rnemagten. Benzinen blev k�rt bort paa en Lastbil og i 2 Personbiler.


694

Aarhus: Natten til Torsdag eksploderede en Bombe i Frk. Erna Madsens Delikatesseforretning i Marselisborg All�. Der skete kun materiel Skade. For�vrigt var Forretningen nogle Dage i Forvejen ude for et lignende Sabotagetilf�lde.

 

Mandag den 5. Marts 1945.

Som meddelt i Dagspressen kom en tysk Bil L�rdag Formiddag k�rende ad Vesterbrogade fra Raadhuspladsen. I Bilen befandt sig en dansk Fange. Da Vognen standsede op for r�dt Lys ved Gasv�rksvej-Hj�rnet, rev den Anholdte sig l�s, sprang ud af Vognen og l�b ned gennem Teater-Passagen. If�lge Pressemeddelelsen ramtes Flygtningen af flere Skud og dr�btes.

Under Skydningen blev flere forbipasserende saaret, Brandv�senets Ambulance k�rte 4 paa Hospitalet, nemlig Bud Erik Johansen, Sct. Pederstr�de 9 B, 2., den haardtsaarede Gartner Jacobsen, Skjalm Hvidesgade 1 - Gartneren sad oppe i et Tr� paa Vesterbros Torv og var besk�ftiget med Besk�ringen af Tr�et -, Bygningssnedker Hansen, Hothers Plads 7 - ramt af 2 Skud -, og en tysk Soldat, som var saaret i venstre Laar. Det menes tilmed, at endnu flere er blevet saaret.

Intern tysk Episode paa Axeltorv. L�rdag Aften forekom en Del Skydning mellem Uniformerede paa Axeltorv. Tre tyske Soldater og en Frivillig ved Navn J�rgen Larsen, som var hjemme paa Orlov fra �stfronten, blev saaret. Brandv�senets Ambulancer k�rte dem til Lazarettet paa Nyelandsvej. Ved Ankomsten hertil var en af de tyske Soldater d�d.

Voldt�gt i Gentofte-Villa. L�rdag Formiddag indfandt 3 revolverbev�bnede M�nd sig i en Gentofte-Villa, hvor Fruen var alene hjemme. I Forvejen havde de sendt et Barn ind for at sp�rge Fruen, om hendes Mand var hjemme, hvad han ikke var. De tre M�nd, som alle var lurvede kl�dt, gennems�gte Lejligheden og tog et Guldarmbaandsur. Bagefter tr�ngte den ene af M�ndene Fruen ind i Badev�relset, hvor han �vede Voldt�gt mod hende. De tre Fyre forsvandt fra Ejendommen i en benzindrevet Bil. De var dansktalende. Lidt senere skete Anmeldelse til Vagtv�rnet, og Fruen blev indlagt paa Amtssygehuset, og derfra overf�rt til Retsmedicinsk Institut.

Razzia i Fru Stefan J�rgensens Villa. Det blev i Gaar fra Fru Dr. Plum, Ibstrupv�nget 5, meddelt Gentofte Vagtv�rn, at Villaen Brogaardsvej 43, som tilh�rer hendes Moder, Enke efter Kommunel�ge Stefan J�rgensen, havde v�ret udsat for Razzia eller Indbrud. Vagtv�rnet foretog en Unders�gelse, som viste, at de paag�ldende havde skaffet sig Adgang gennem K�lderen og havde gennemrodet hele Huset. Der


695

br�ndte endnu Lys i Ejendommen. Fru Stefan J�rgensen ligger for Tiden syg paa Hospitalet, og Datteren tilsaa derfor Villaen. Man formoder, at den Unders�gelse, der er foregaaet i Hjemmet, staar i Forbindelse med den i L�rdags omtalte Episode ved Landbrugsmuseet i Lyngby, hvor en S�n af Fru Stefan J�rgensen, Johannes Stefan J�rgensen, blev saaret.

Drabet paa Serridslevvej. Det er nu godtgjort, at den Dr�bte paa Serridslevvej er Kaptajn Erik Holst, som var tilknyttet Fiskeridirektoratet. Ganske vist har Myndighederne i Shellhuset n�gtet at lade nogen se Liget eller at udlevere dette, men ad anden Vej er der skabt Vished for, at Kaptajn Holst er den Dr�bte. De M�nd, som udf�rte Drabet, har siddet i Lejligheden og ventet paa ham. Som n�vnt var Kaptajn Holsts 2 S�nner, Civilingeni�r Hugo Holst og Kornet Poul Erik Holst, lige forinden blevet anholdt.

Bortf�relse. Tandl�ge Olsen, K�bmagergade 30, meddelte i Gaar til Gentofte Vagtv�rn, at hans Assistent, Edvard M�ller, Ingersvej 32, havde v�ret forsvundet de 2 sidste Dage. Vagtv�rnet foretog en Unders�gelse i Hr. M�llers Ejendom. Det viste sig, at hele Huset var gennemrodet, og Lyset br�ndte endnu paa et af Loftsv�relserne. Naboerne kunde oplyse, at der havde v�ret rullet ned i de sidste 2 Dage. Man ved ikke, hvem der har bortf�rt den paag�ldende.

L�sladelse. Arkitekt Hans Hansen, der for nogen Tid siden blev arresteret af det tyske Politi, er atter l�sladt.

Godthaabsvejens Skole som Lazzaret. Det menes, at Godthaabsvejens Skole, som blev beslaglagt for et Par Aar siden, skal indrettes til tysk Lazaret.

Jernbanesabotagen. I Morges oplyste Togkontoret, at der S�ndag Aften er sket 5 Spr�ngninger paa Jernbanestr�kningen Silkeborg-Svejb�k, 6 Spr�ngninger Silkeborg-Risenbro [i. e. Resenbro], 1 Spr�ngning Aalborg-N�rre-Sundby [i. e. N�rresundby], 5 paa Str�kningen Skanderborg-Hylke, 12 R�dekro-Hovslund, og 3 Skanderborg-Alken. Paa Grund af formodet Sabotage har Trafikken Natten til Mandag v�ret indstillet paa Str�kningerne Herning-K�lk�r og Stilling-Skanderborg.

Provinsen.

Aarhus: L�rdag Formiddag ankom ca. 1.500 Flygtninge, hovedsageligt Kvinder og B�rn, pr. Tog til Aarhus. Man rekvirerede Trambusser til at k�re dem til deres Kvarter paa to Skoler og Aarhus Seminarium, der er blevet beslaglagt.


696

- Den 30-aarige Korrespondent Wilhelm August Peters, Rentemestervej 36, K�benhavn, der for Tiden boede paa Hotel Royal i Aarhus, er L�rdag Eftermiddag ved 16-Tiden blevet skudt ned uden for Hotellet. Han blev ramt af et Skud i Nakken og dr�btes paa Stedet. Skudet blev affyret af en Mand, der cyklede forbi Royal. Efter at Korrespondenten var skudt, udviklede der sig et livligt Skyderi omkring Aarhus Domkirke, og herved blev den 69-aarige forhenv�rende Kurvemager, Carl Nielsen, Banegaardsgade 6, Aarhus, saaret alvorligt i Underlivet.

- Fredag Aften eksploderede Bomber ved K�bmand J. W. Johansens Forretning, Hans Brogesgade 12. Butikken blev �delagt, og der knustes en Del Ruder i Nabolaget.

Randers: Tyskerne har beslaglagt Missionshotellet "Ansgar". I Forvejen var Hadsundsvejens Skole blevet beslaglagt. Begge Bygninger skal bruges til Indkvartering af tyske Flygtninge.

Skive: 4 bev�bnede M�nd tiltvang sig Fredag Aften Adgang til P�lsemageriet paa Skive Andelssvineslagteri. Der blev udlagt 3 Bomber, som ved Eksplosionen fuldst�ndig �delagde Maskinerne i P�lsemageriet, og desuden knustes en Del Ruder i den �vrige Del af Bygningen.

Randers: Da Overdyrl�ge N. M. Mose S�ndag Morgen ved Totiden sammen med sin Hustru var paa Vej hjem fra Egegaarden i Helsted, hvor de havde v�ret til Middag, blev han ud for Helstedgaard raabt an af en tysk Vagtpatrulje. Dennes F�rer har forklaret, at Dyrl�gen ikke standsede, og at Patruljen besk�d Bilen. Begge Bagringe ramtes og punkterede, og et Projektil tr�ngte ind i Vognen og ramte Dyrl�gen i Ryggen. Han f�rtes til Centralsygehuset i Randers. Det oplyses S�ndag, at Projektilet har ramt Dyrl�gen i Rygraden, og at hans Tilstand er alvorlig.

Kolding: Den gamle Del af Automobilhandler Carl Jakob Jensens V�rkstedsbygning i Sdr. Havnegade nedbr�ndte Fredag Aften. I V�rkstedet br�ndte tillige en halv Snes Automobiler, en Del Oliet�nder, Benzinbeholdere samt Maskiner og V�rkt�j. Ilden menes at v�re paasat, da den udbr�d samtidig flere Steder.

Lyngby: Fredag Eftermiddag blev Vagtholdet paa Akkumulatorfabriken paa Lyacvej holdt op af 3 bev�bnede M�nd, som siden k�rte bort med 11 v�rdifulde Startelementer.

 

Tirsdag den 6. Marts 1945.

Der har nu i en Uge ingen Overfart v�ret paa Gedser-Warnem�nde-Ruten, efter at den tyske F�rge sidste S�ndag havde foretaget en Tur til Gedser og tilbage. Den danske F�rge og dens Ledsagedamper ligger


697

i Gedser Havn og den tyske F�rge i Warnem�nde. Hvornaar F�rgefarten kan genoptages, vides ikke. Alt det Gods, som ventede i Gedser paa Overf�rsel, er blevet sendt til Padborg.

Eksplosioner i Hipos Garager. I Gaar ved 18-Tiden h�rtes 2 kraftige Eksplosioner. De stammede fra nogle Garager ved Hambrosgade. Garagerne, der tidligere tilh�rte Krisepolitiet, bliver nu benyttet af Hipo. I Betragtning af, at Barakkerne er afsp�rret, maa man gaa ud fra, at Fremgangsmaaden ved Sabotagen ikke har v�ret den s�dvanlige. Der kom hurtigt Forst�rkning af Hipo-Folk fra Politigaarden og andre Kvarterer i N�rheden. De begyndte at skyde til alle Sider, dog vistnok uden at nogen er blevet ramt. Ved Lufttrykket knustes nogle Ruder i Omegnen.

Dansk SS-Mand dr�bt. Vagterne ved Motor-Service "Addi" paa Aaboulevarden ringede i Nat til Frederiksberg Vagtv�rn for at meddele, at en Mand var blevet skudt paa Hj�rnet af Aaboulevarden og B�lowsvej. Den Dr�bte, som menes at v�re en dansk SS-Mand, blev k�rt til Frederiksberg Hospital, hvorfra Liget senere overf�rtes til Nyelandsvejs Lazaret. I Forvejen havde der v�ret en Del Skyderi i Kvarteret.

Sporvogns-Razzia. Ved 21-Tiden i Gaar gik 14 Tyskere op i en Linie 9-Sporvogn paa N�rrebros Runddel og visiterede Passagererne. Saa vidt vides blev ingen af dem anholdt.

Anholdelser af S�officerer. Der er i sidste Uge foretaget Anholdelse af en Del S�officerer, blandt disse er Orlogskaptajn B. V. Clausen, S�kadetterne H. S. K�rgaard, B. Hjorth Jensen, E. Koch Mikkelsen, samt en anden S�kadet, der blev saaret ved Anholdelsen.

Kaptajn Erik Holst begravet. Kaptajn Erik Holst, Serridslevvej 6, er blevet begravet fra Shellhuset. Myndighederne her n�gtede at udlevere Liget til Familien.

Sogneraadsmedlem arresteret. Medlem af Gladsaxe Sogneraad, Assurand�r I. C. Larsen, Buddingevej 225, er Natten til Fredag blevet anholdt af det tyske Politi. Desuden anholdtes en hjemmeboende, voksen S�n.

Razzia. 2 Gestapom�nd s�gte i Mandags at anholde en Portner i F. L. Smidths Ejendom i Vestergade. Portneren flygtede ind gennem Kontorerne under Beskydning. Hverken han eller nogen af Kontorpersonalet blev ramt. Det lykkedes Portneren at undslippe. Straks efter blev der foretaget en Afsp�rring af Hipo-Folk, og Virksomheden gennems�gt. Der blev dog ikke anholdt nogen.

Sabotage i Heibers Autov�rksted. Der er atter foretaget Sabotage mod Heibers Automobilv�rksted paa Lyngbyvej. Det skete S�ndag Formiddag. Det lykkedes Sabot�rerne at tr�nge ind paa V�rkstedets Om-


698

raade til Trods for en kraftig Afsp�rring. Hvor stor Skade der er opstaaet ved Sabotagen, vides ikke.

Jernbanesabotage. Fra Jylland er i Morges indl�bet Meldinger om en R�kke nye Sabotagehandlinger, som hovedsagelig er udf�rt i den forl�bne Nat. Der er registreret 2 Spr�ngninger i et Remisesporskifte, Aarhus �., 8 Spr�ngninger paa Str�kningen Silkeborg-Funder, 3 mellem Bredebro-D�strup, 12 Onsild-Faarup, 1 Spr�ngning under et Tog mellem Farris og Sommersted. En Post- og Pakvogn afsporedes med alle Hjul, men ingen kom til Skade. Hj�lpetog ankom ved 4-Tiden i Morges. Endelig meldes om flere Spr�ngninger paa Str�kningen Vraa-H�strup og Trafikstandsning paa Grund af formodet Sabotage paa Str�kningerne D�strup-Sk�rb�k, Bredebro-Visby, Horsens-Tvingstrup, H�rup-M�lvang og paa Aarhus H. Fra det sj�llandske Distrikt foreligger Meddelelse om en 4-Timers Togstandsning ved N�stved og Vordingborg paa Grund af Telefonbomber.

L�sladelser. Journalist Willy Andersen, Ritzaus Bureau, der blev arresteret kort f�r Jul og senere overf�rt til Fr�slev, er atter l�sladt. - Fra Randers meddeles, at Sognepr�st Hans Peter Christensen, Spentrup, er blevet l�sladt, og fra Haderslev, at Boghandler Algreen-Petersen er l�sladt fra Fr�slev-Lejren.

Beskudt efter Tilraab fra Patrulje. Fhv. Kontorbud Laurits Lauritsen, Suensonsgade 23, blev Mandag Formiddag saaret ved Skud i Maven, da han ikke standsede paa Tilraab fra en tysk Patrulje i Ejendommen, Toldbodvej 19.

Bombeeksplosioner i Morges. Kl. 8 og 8,30 l�d Bombeeksplosioner, men det er endnu ikke lykkedes at lokalisere disse. Hverken Brandv�senet eller Vagtv�rnet er blevet underrettet.

Provinsen.

R�nne: Efter at Russerne er naaet frem til �sters�kysten ved Kolberg og K�slin, kan man fra Bornholm h�re Kanontorden fra Slagmarkerne i Nordpommern. Der h�rtes saaledes S�ndag Middag ret kraftige Detonationer, det samme gentog sig S�ndag Eftermiddag og Mandag Morgen.

Haderslev: Sct. Severinskolen er blevet beslaglagt af Tyskerne og skal anvendes som Officersskole. Herefter er Teknisk Skole og selve Seminariet (derimod ikke Seminariets �velsesskole) de eneste Skolebygninger, der ikke er beslaglagt.

Tyskerne har paa Hoptrup H�jskole taget nogle Klassev�relser og Gymnastiksalen til Underofficersskole. H�jskolens Undervisning kan dog forts�ttes.


699

Fredericia: If�lge officiel Indberetning befandt sig i forrige Uge ca. 2.000 Saarede i Byen, og den tyske Hauptmann Sumfleth oplyste samtidig, at der var ca. 300 Flygtninge i Byen, og at der kan ventes godt et Par Tusinde. De skal anbringes paa Latinskolen, Kasernen, Svendehjemmet, M�llers Hotel og paa "National". Paa M�llers Hotel er opsat Skilt med "Kinderlazarett". Der er udlaant Skoleborde til Brug ved Undervisning af 75 tyske Flygtningeb�rn, som skal gaa i Skole paa Kasernen.

Badehotellet "Hannerup" skal anvendes til Indkvartering af ca. 100 Mand fra Schalburg-Korpset, som er gaaet over til Hilfs-Polizei (Hipo).

- L�rdag Nat og Morgen foretog det tyske Politi 10-15 Anholdelser af unge Mennesker. Der skal v�re fundet Vaaben i nogle Drivhuse. Foranlediget heraf er der paany oprettet Sp�rringer ved Voldene, hvor Folk bliver visiteret.

Ribe: Tyskerne har i det sidste Par Maaneder afkr�vet Beboerne langs hele Vestkysten deres Jagtgev�rer. Dette er sket under Henvisning til, at Vestkysten er Invasionsomraade. J�gerne i Ribe har faaet Besked om, at de personlig maa indfinde sig i Esbjerg for at aflevere Gev�rerne.

Skive: De tyske Myndigheder har fra og med i Gaar indf�rt K�rselsforbud i Tiden Kl. 19-6 for alle Motork�ret�jer med Undtagelse af de, der benyttes af V�rnemagten, L�ger og Jordem�dre og Falck. Der vil blive skudt paa alle K�ret�jer, som ikke standser efter Tilraab. K�rselen med M�lk synes ikke at v�re undtaget fra F�rdselsforbudet.

- Fabrikant M. Petersen, Salling Margarinefabrik, er blevet arresteret.

Ringk�bing: For nogen Tid siden fik Sogneraadsformand Ingvard Kristensen i Assing Bes�g af 5 Gestapom�nd, som vilde arrestere hans to S�nner, der sigtedes for Udbredelse af illegale Skrifter og for Modtagelse og Opbevaring af Vaaben, nedkastet af engelske Flyvere. Ved Unders�gelsen fandtes dog hverken Tryksager eller Vaaben. Af S�nnerne var kun den ene til Stede, nemlig stud. jur. Johannes Hedegaard Kristensen. Han blev arresteret. Under Razziaen forlangte Gestapo, at Sogneraadsformanden skulde udlevere Skattelister og Folkeregister, men dette n�gtede han at efterkomme.

Skjern: Det indberettes, at der for en halv Snes Dage siden menes nedkastet Faldsk�rme med Spr�ngstoffer i N�rheden af Troldhede, og samme Dags Eftermiddag blev Jernbaneport�r Einar Jensen, Gr�nnegade, Skjern, anholdt paa Gaden i Skjern af det tyske Feldgendarmeri. Det h�vdes, at han bar paa en Kuffert indeholdende Spr�ngstoffer. Det menes, at han efter en Afh�ring er f�rt til Aarhus eller Herning.

Odense: L�rdag Aften blev 3 Lastbiler forskellige Steder i Byen �delagt ved Bombeeksplosioner.


700

Haslev: Der forhandles i disse Dage om Overtagelse af en Del af Byens 11 Skoler. Den st�rste af disse, Haandv�rkerh�jskolen, er allerede lukket og Eleverne sendt hjem.

Kalundborg: Marstalskonnerten "Erna"s Forlis ved R�sn�s synes at have haft andre Aarsager, end man oprindelig troede. Da Strandfogeden i S�ndags sejlede ud til Vraget, blev det opdaget, at Skibet ikke, som hidtil antaget, er st�dt paa Revet. "Erna" er sunket paa dybt Vand, saa man mener nu, at Skonnerten er ramt af en Eksplosionsulykke.

Nyk�bing F.: Dansk M�belarbejdes store Fabrik i Lommelev paa Nordfalster er Natten til Mandag blevet lagt i Aske ved en voldsom Brand, paasat af seks revolverbev�bnede M�nd, der tr�ngte ind i Fabrikken og udlagde en Del Brandbomber. Fabrikkens Sabotagevagt blev ved 22,30-Tiden holdt op af Revolverm�ndene, som kom k�rende i Bil, og derefter blev han tvunget til at v�kke Fabrikant F. R. M�ller og Hustru, som fik Ordre til at forlade deres Lejlighed i L�bet af 10 Minutter, medtagende deres V�rdigenstande. Derefter udlagdes Bomberne, og ved Eksplosionen �delagdes saavel M�belfabrikken som Fabrikant M�llers Lejlighed og et stort Lager af F�rdigvarer og Raamaterialer samt de v�rdifulde Maskiner. Brandskaden anslaas til en halv Million Kr. Fabrikken besk�ftigede 30-35 Mand.

 

Onsdag den 7. Marts 1945.

Fem nye Henrettelser. Ud over de 10 Henrettelser, som fandt Sted den 27. Februar, er der i Forgaars yderligere henrettet 5 unge Mennesker fra Vestre F�ngsel. De Paar�rende vil blive underrettet i Dag.

52 Politim�nd til Fr�slev. I Formiddags overf�rtes Resten af de paa Politigaarden internerede Politim�nd til Fr�slevlejren. Der afsendtes 52 Mand, medens 4, nemlig Kriminalassistent Holsby og Overbetjent Rasmussen fra Opdagelsespolitiet samt Politiassistenterne Mose og Ewald Hansen blev l�sladt.

Arrestationer. Oberstl�jtnant, Kammerherre Torben Hage er Natten til L�rdag bleve anholdt i sit Hjem paa Oremandsgaard ved Pr�st�. Desuden er anholdt Kaptajnerne Tage Hansen, Mollerup og Tyge Johansen (Geod�tisk Institut). Kaptajn Tyge Johansen blev arresteret under et Bes�g hos sin Fader, Oberstl�jtnant N. P. Johansen. - Fra Hobro meddeles, at Apoteker Ewald er blevet anholdt af det tyske Politi.

Sabotage. I Gaar Kl. 12,15 h�rtes 3 voldsomme Eksplosioner i Sydhavnen, saa kraftige, at adskillige af Husene derude rystede. Et �jeblik efter opstod et livligt Skyderi med Maskinpistoler i Kvarterets Gader,


701

som straks t�mtes for Mennesker. Ogsaa Sporvognene maatte standse, og Passagererne s�ge D�kning. Virksomheden, som var blevet �delagt, var A/S "Danadko", Skandiagade 15, en Underafdeling af det tyske Automobilfirma "Adler". Virksomheden, som var bevogtet af tyske Soldater, blev totalt �delagt, alt Inventar slyngedes op gennem Taget, og Jernbetonmurene slog Revner. Allerede Natten f�r havde der v�ret Skyderi, saaledes at der aabenbart allerede da er fors�gt Sabotage. Det er tredie Gang, Virksomheden rammes af Sabotage, men f�rste, Gang efter at der er kommet tyske Milit�rvagter.

Formiddagen igennem havde der v�ret afholdt Skyde�velser, og man antager, at nogle Luftv�rnsgranater, der umiddelbart efter Sabotagen blev affyret i N�rheden, var Led i denne �velse, og intet havde at g�re med Ildkampen. Et Par Forsagere faldt paa en af Carlsbergs Lagerbygninger.

Eksplosion i Godsvogn paa Amagerbanen. Ved 19-Tiden i Aftes skete en kraftig Eksplosion i en Godsvogn med V�rnemagtsmateriel. Vognen stod paa Amagerbanens Terr�n ved Uplandsgade. Ved Eksplosionen blev i hvert Fald 3 tyske Soldater saaret og i danske Ambulancer f�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Der opstod noget Skyderi i Forbindelse med Eksplosionen.

Fjernet 7 Skibsankre. Mandag Aften tr�ngte nogle bev�bnede M�nd ind i en Fabrik i Ejendommen, Borups All� 106, hvor der fremstilles Skibsankre. De fjernede 7 Ankre.

Luftalarmen. Anledningen til Luftalarmen i Aftes menes at v�re Indflyvning af 40-50 Maskiner, som formentlig har v�ret paa Mineudl�gning. Maskinerne er observeret over Anholt, Nord for Gilleleje, �resund, K�ge Bugt og Gedser.

Byvagterne holdt op i "Mayfair". Ved 21-Tiden i Gaar blev Vagtv�rnet kaldt til Restaurant "Mayfair", �stergade 15, hvor en bev�bnet Mand temmelig haandfast havde givet sin Misforn�jelse til Kende over, at man ikke vilde forts�tte Serveringen. Da Byvagterne kom til Stede, dukkede yderligere 3-4 M�nd op med Revolvere. De kommanderede Byvagterne udenfor, stillede dem op med Ryggen mod Muren, og der blev saa - efter at Revolverm�ndene havde pr�senteret sig som tilh�rende Sikkerhedspolitiet - holdt en Tale til dem, hvori de opfordredes til ikke at blande sig i lignende Aff�rer. I�vrigt var det Meningen, at Parterne skulde samarbejde for at haandh�ve Ordenen. Derefter forsvandt G�sterne i en Taxa. Det er oplyst, at en af de Paag�ldende hed J�rgen Lorenzen og boede Jernbanegade 4, 1. Sal o. G.


702

Rekvireret en Falck-Vogn. I Nat blev der bestilt en Arbejdsvogn hos Falck til at k�re til Raadhuset i Holte. Ved Ankomsten hertil blev Chauff�ren "holdt op", og nogle bev�bnede M�nd rekvirerede Vognen.

Eksplosionerne Tirsdag Morgen. I Gaar Morges h�rtes to Eksplosioner Kl. 8 og Kl. 8,30. Det er senere konstateret, at de stammede fra Spr�ngning af Tr�r�dder inde ved Garderkasernen.

Jernbanesabotagen. Flere af de sabotageramte Jernbanestr�kninger er endnu ikke frigivet til Reparation. Dette g�lder Aalborg-Skalborg, Br�nderslev-Tylstrup og Br�nderslev-Vraa.

I Gaar Eftermiddags har der v�ret omfattende Sabotage paa Linierne rundt om Randers, saaledes meldes om 8 Spr�ngninger i hvert af Sporene mellem Randers og Stevnstrup, Spr�ngninger mellem Str�mmen og Volk M�lle, mellem Randers og Bjerregrav, mellem Stevnstrup og Langaa samt 10 Spr�ngninger mellem Aalborg og Skalborg. - I Aftes skete en Eksplosion i Hasselager Stationsbygning, som blev st�rkt beskadiget, dog uden at nogen Mennesker kom til Skade. - Ved 1-Tiden i Nat er der forekommet Spr�ngninger paa Slagelse Station, hvorved Trafikken paa h�jre Spor Slagelse-Frederikslund er sp�rret. Der foregaar kun Enkeltspork�rsel Slagelse-Sor�. - Togkontorets Morgenmeldinger omtaler nye Spr�ngninger paa Str�kningerne Sk�rb�k-Br�ns og Tinglev-Bolderslev, desuden er Trafikken indstillet mellem Langaa og Ulstrup. Der ligger ueksploderede Bomber paa Str�kningen. Paa Grund af formodet Sabotage er eller har Trafikken v�ret indstillet paa f�lgende Str�kninger: Viborg-Ravnstrup, Viborg-L�gstrup, Herning-Sunds, Hjortk�r-Bolderslev, T�nder H.-Bredebro, Padborg-Faarhus og Varde-Guldager. Der er fortsat Enkeltspork�rsel paa Str�kningerne Slagelse-Sor�, Lunderskov-Vejen og Vejen-Br�rup.

Tyske Beslagl�ggelser. Der foretages fortsat adskillige store Beslagl�ggelser for tysk Regning. I N�stved er de to Kaserner paany beslaglagt, desuden er en af Byens nye Grundskoler taget i Brug som Officersskole, og endelig er Missionshotellet rekvireret. I Pr�st� har man beslaglagt en Gymnastiksal og nogle Klassev�relser, desuden er Nys� beslaglagt. I S�nderborg har tyske Milit�rorganisationer rekvireret Det danske Forsamlingshus, S�nderborghus, Centralhotellet, Rutebilstationens Garageanl�g og V�rksteder, Ringriderhallen, Ridehuset, Kamgarnsspinderiets store nye Kontorbygning, der endnu ikke er helt f�rdig. Endvidere skal Haandv�rkerskolen r�mmes, naar Eksamen om et Par Dage er overstaaet. Paa S�nderborghus skal der bo 200 polske Arbejdere, og det er meddelt, at det drejer sig om Haandv�rkere, der skal opf�re et st�rre Automobilv�rksted i Byen. Som yderligere Eksempler paa Beslagl�ggelser kan n�vnes, at Statsseminariet i T�nder er beslaglagt til Fane-


703

junkerskole og T�nderhus til Lazaret. Gymnasiet i Fredericia er beslaglagt til Brug for Saarede med Ansigtsl�sioner. Endvidere er den store Hadsundvejens Skole i Randers blevet beslaglagt.

Provinsen:

Randers: Mandag Aften er en tysk Officer blevet dr�bt ved noget Skyderi omkring Mariagervej.

Skanderborg: Natten til S�ndag er to Tyskere efter Forlydende blevet dr�bt under en Ildkamp paa Banelinien. De blev k�rt bort i Ambulancer. Paa Banelinien anholdtes F�rstel�rer Hess Larsen, Hylke.

Esbjerg: Fire Revolverm�nd holdt Mandag Aften Personalet paa Folkeregistrets Kontor op, de stoppede Folkeregisterkortene i Papirs�kke og anbragte dem i Gaarden, hvor de overh�ldtes med Petroleum, hvorefter en Fosforbombe blev ant�ndt. Kortene blev fuldst�ndig �delagt.

 

Torsdag den 8. Marts 1945.

Henrettelserne. L�rdag den 3. Marts har en tysk Krigsret afsagt D�dsdom over 5 Danskere:

Kontorassistent Ib Fischer, f�dt den 23. Marts 1921 i K�benhavn, boende Jacob Erlandsensgade 11, K�benhavn.

Malermester Hagbart Friis Jensen, f�dt den 9. November 1911 i Vejby, boende C. F. Richsvej 112, K�benhavn.

Arbejdsmand Erik John Andersen, f�dt den 27. April 1926 i K�benhavn, boende Bj�rneklovej 6, K�benhavn.

Mekaniker Helge Ove Jensen, f�dt den 14. Februar 1922 i K�benhavn, boende Gr�kenlandsvej 4, K�benhavn.

S�kadet Erik Koch Michelsen, f�dt den 21. Marts 1923, paa Frederiksberg, boende Statholdervej 10, K�benhavn.

Samme Dag blev D�dsdommene fuldbyrdet for de 4 f�rstn�vntes Vedkommende, medens S�kadet Michelsen blev skudt under Flugtfors�g. Efter Domsafsigelsen f�rtes han i Bil tilbage til F�ngslet, men fors�gte saa ved Vesterbros Torv at flygte. Den dr�bte S�kadet menes at v�re identisk med den Fange, som den paag�ldende Dag rev sig l�s fra en Bil og flygtede ned gennem Teaterpassagen, hvor han dr�btes af Skud. Under Skydningen blev 4 forbipasserende saaret, deriblandt ogsaa en tysk Soldat, som fik et Skud i venstre Laar.

Sabotage mod Godsvogne med Hurtigbaade. I Gaar ved 22-Tiden tr�ngte en Snes Sabot�rer frem til 4 Jernbanevogne, som stod paa Godsbanegaarden, l�sset med Hurtigbaade til Flensborg. Der anbragtes en Bombe i en af Vognene, som blev �delagt sammen med Indholdet, medens de 3 �vrige Vogne ikke beskadigedes. Et �jeblik efter kom en tysk Ud-


704

rykningspatrulje, og der opstod Ildkamp, hvorunder en tysk Soldat blev dr�bt og to andre tyske Soldater saaret. Desudn blev en dansk Civilperson dr�bt. En tysk Soldat, som var kommet bort fra Patruljen, blev afv�bnet af Sabot�rerne.

2 M�nd fundet dr�bt ved Indk�rselen til Bernstorff Slot. I Morges Kl. 6,35 er der paa J�gersborg All� ved Indk�rslen til Bernstorff Slot fundet 2 M�nd dr�bt af en Serie Skud. Alle Papirer og hvad der i�vrigt kunde identificere dem, var fjernet. Den ene Mand var ca. 50 Aar, den anden 30-40 Aar. Det er tilsyneladende Kontorfolk. Man kunde konstatere, at de var dr�bt ganske kort f�r, de blev fundet. Ligene blev bragt til Amtssygehuset.

D�d af Paratyfus. En k�benhavnsk Arbejdsmand, Johan Andersen, der for ca. 14 Dage siden kom til Fr�slev efter et Ophold i en tysk Koncentrationslejr, er d�d af Paratyfus paa Sygehuset i Aabenraa.

Driftsleder K�llns S�n arresteret. Forleden Aften under Luftalarmen foretog nogle uniformerede tyske og dansktalende Politifolk Razzia hos Driftsbestyrer K�lln. Da der ikke blev lukket op, spr�ngte de D�ren. Razziaen gjaldt Driftsbestyrer K�llns S�n, Student Christian K�lln, som blev anholdt sammen med en Kammerat. Paa et Sp�rgsmaal fra For�ldrene om, hvorfor S�nnen skulde anholdes, blev der blot svaret: "Fordi han tilh�rer en Morderbande."

Episode paa Kommunehospitalet. En Aften for kort Tid siden indbragtes paa Kommunehospitalet en Patient med Skudsaar. Medens Patienten var under Behandling paa Operationsgangen, tr�ngte nogle uniformerede M�nd ind og forlangte ham udleveret, hvilket ogsaa skete. Den paag�ldende Patient blev herefter overf�rt til det tyske Lazaret paa Nyelandsvej. Under Opholdet i Operationsgangen noterede en af de uniformerede M�nd nogle L�gekandidaters Navne, som var opf�rt paa en Tavle i Gangen. I den Anledning er der fra L�geside gennem Myndighederne rettet Protest til rette Vedkommende.

H�jerestaaende Hipomand dr�bt. En fremtr�dende Hipomand, der er Oberleutnant, blev i Gaar ved Middagstid dr�bt, da han kom spadserende ved Indgangen til Gentofte Amtssygehus. Han ramtes bagfra af et Skud gennem Nakken og d�de paa Stedet. Liget blev bragt ind paa Amtssygehuset, men Familien og Hipo, som var kommet til Stede, beordrede det f�rt til Nyelandsvejs Lazaret, hvorfra det senere blev bragt til Kapellet ved Frederiksberg Kirke.

Reddet sig ved et Tov gennem K�kkenvinduet. I Aftes k�rte en Bil med L�gekorps op foran Frederiksborgvej 132. 4 M�nd sprang ud og


705

tr�ngte ind i en Lejlighed paa 1. Sal. Det lykkedes dog Beboeren at undslippe ved at kaste et Tov ud gennem K�kkenvinduet og klatre ned i Gaarden. De fire M�nd fjernede sig med en Del Kufferter og lign.

Razzia. I Nat foretog det tyske Sikkerhedspoliti Razzia hos Kaptajn H. Cortsen, Ehlersvej 22. En Rude i Entr�d�ren blev slaaet ind, og derved lykkedes det at komme ind i Lejligheden. Politifolkene s�gte Kaptajn Cortsen, men da Fruen oplyste, at hendes Mand ikke var hjemme, forsvandt de.

Invalid Haandv�rker saaret. I Aftes blev en invalid Skr�ddersvend Kaarup Bech fra Vanf�rehjemmet paa Toldbodvej saaret af et Strejfskud i h�jre Ben. Skudet menes at stamme fra en Salve, som affyredes af Vagten ved Hotel "Ph�nix". Naar Vagten foran Hotellet gav Ild, menes dette foranlediget af nogle samtidige Uroligheder nede omkring Det kgl. Teater.

Jernbanesabotagen. I de sidste Dage er Jernbanesabotagen ogsaa udstrakt til det sj�llandske Net. I Gaar Eftermiddags skete nye Eksplosioner paa Linien Slagelse-N�stved, og ved Midnatstid skete 3 meget kraftige Eksplosioner paa Slagelse Stationsterr�n, hvilket medf�rte, at al Trafik; gennem Slagelse blev indstillet. Eksplosionerne efterfulgtes i Nat af en omfattende Razzia med Tyskere og Hipo-Folk. I Morges kunde Trafikken gennem Slagelse Station dog gennemf�res paa Enkeltspor. I Jylland forekom i Gaar Spr�ngning i et Sporskifte paa Fasterholt Station, flere Spr�ngninger mellem Svenstrup og Ellidsh�j. Desuden blev en tysk Maskine gjort utjenstdygtig i en Remise paa Aalborg Station. Morgenmeldingen fra Jylland gaar ud paa, at Nattens Spr�ngninger navnlig har koncentreret sig om Esbjerg og Varde. Der meldes herfra om hen ved en Snes Spr�ngninger. Endvidere n�vnes Spr�ngninger paa Str�kningerne Vojens-Haderslev, Hj�rring-H�strup og om formodet Sabotage paa Str�kningen H�rning-Stilling.

Provinsen.

S�nderborg: Et Tog med 300 tyrkiske Civile kom i Gaar til Padborg og fortsatte nordpaa med Sverige som Bestemmelsessted. Et andet Persontog med det tyrkiske Gesandtskab fra Berlin ventedes over Gr�nsen senere paa Dagen. I Gaar passerede desuden et S�rtog med ca. 150 haardt saarede Engl�ndere, som i Sverige skal udveksles med et tilsvarende Antal Tyskere fra de allierede Lande.

- Det tyske Politi har anholdt formanden for D. S. U. Hans Becker og fhv. Folketingsmand I. P. Nielsens S�n, Vejassistent Nielsen, Vojens.


706

- Onsdag Morgen kom til S�nderborg Station et S�rtog fra Tyskland. Det medf�rte ca. 800 M�nd af en R�kke Nationaliteter, Polakker, Ungarere og Italienere. En stor Del af dem var Krigsfanger, der nu er udskrevet til Arbejdstjeneste, og Toget rummede ogsaa et lille Hundrede Kvinder. Ved Ankomsten fik ingen Lov til at forlade Toget, hvor der blev overnattet. Endnu Onsdag Middag holdt Toget, der var paa 63 Waggoner, paa Stationen. Det menes dog, at Arbejdssoldaterne skal deltage i Opf�relsen af nogle store Barakker til tyske Flygtninge paa Ringriderpladsen i S�nderborg.

Esbjerg: Arrestforvarer S�rensen er i Tirsdags blevet anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti.

Aabenraa: Afd. Skibsreder Jepsens store Villa er blevet indrettet til F�deklinik for tyske Kvinder.

- Af Schackenborg ved M�gelt�nder har Tyskerne taget hele den nederste Del til Lazaret.

Fredericia: Da den ca. 30-aarige Mads Holtehus, som menes at stamme fra Vejle, i Gaar ved Middagstid gik ind gennem Porten til den tidligere Arbejdsanstalt i Dronningensgade, blev han passet op af et Par civilkl�dte M�nd, som affyrede nogle Skud mod ham. Holtehus d�de paa Stedet.

Aarhus: Det tyske Sikkerhedspoliti har i de sidste Dage foretaget en Del Anholdelser i Studenterkredse, bl. a. har man anholdt Formanden for Aarhus Studenterraad Poul Buch.

- En Bilvirksomhed "Triangel" paa Kystvejen blev i Gaar �delagt ved Sabotage. Glasskaden paa de omliggende Ejendomme var kun ringe, da Beboerne i Forvejen blev opfordret til at lukke Vinduerne op.

Aalborg: Lagerforvalter Ole Abildgaard Petersen er d�d i Tyskland, 33 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og et Barn.

- Atter Natten til Onsdag var der voldsom Skydning i Gaderne. Prinsensgade blev bestr�get med Maskinpistolsalver. Folk s�gte �jehlikkelig D�kning i Portene eller kastede sig ned paa Gaden. Saa vidt vides blev ingen saaret.

Randers: I Tirsdags foretog det tyske Politi Husunders�gelse i Privatlejligheden hos Journalist Haurum ved Randers Socialdemokrat og beslaglagde en Del Papirer og Billeder. Haurum, der er Formand for Randers Journalistklub, er for Tiden bortrejst.

Hj�rring: Tirsdag Aften skete en Eksplosion paa Mejeriet "Triticum" i Sindal, tilh�rende Mejeriejer J. C. Steen. En Bombe var anbragt i Kedelrummet, og Kedelanl�gget blev saa st�rkt beskadiget, at Mejeriets Drift maa indstilles indtil videre. Der kom ingen Mennesker til Skade.


707

Fredag den 9. Marts 1945.

Svensk R�de Kors-Konvoj vil fors�ge at samle danske og norske Fanger i Tyskland.

For en Gangs Skyld kan der berettes om en gl�delig Begivenhed. I Morges afgik en svensk R�de Kors-Konvoj fra K�benhavn til Tyskland, hvor man vil fors�ge at samle de danske og de norske Fanger i een Lejr, som saa skal s�ttes under svensk R�de Kors Opsyn. Konvojen, der bestod af et halvt Hundrede hvidmalede Vogne - danske Rutebiler og Lastvogne - udstyret med R�de Kors M�rket og det svenske Flag, k�rte tidlig i Morges ud ad Roskilde Landevej.

Paa Vejen ud af Byen blev den lange Karavane hilst med Gl�de og Begejstring. Borgmester H. P. S�rensen, der selv har en S�n som Fange i Tyskland, var blandt dem, der svingede Hatten for de svenske R�de Kors-Folk. - Grev Bernadotte fl�j i L�rdags som Repr�sentant for R�de Kors til Berlin med det Formaal at forhandle videre med de tyske Myndigheder, saa man maa gaa ud fra, at der foreligger et Grundlag for Planens Realisation. Den sidste samlede Opg�relse over Antallet af danske og norske Fanger i tyske Lejre viste et dansk Fangetal paa godt 4.500 og ca. 9.000 norske.

Drabene. De to M�nd, som i Gaar Morges blev fundet skudt ved Indk�rslen til Bernstorff Slot, er nu identificeret som Vekselerer Johan Petersen og S�n Tage Louw Petersen. De blev afhentet i deres Hjem, Kanslergade 4, af Folk, som opgav at komme fra det tyske Politi. Ved 3-Tiden Natten til i Gaar h�rtes Skydning i J�gersborg All�, som formodentlig maa s�ttes i Forbindelse med Drabene. - Johan Petersens Titel er som angivet Vekselerer, men han har i hvert Fald ikke drevet Vekselererforretning de senere Aar og er ikke kendt paa B�rsen.

- Ud for Nr. 11 i Elbagade blev en Mand i Gaar Eftermiddags fundet skudt gennem Hovedet. Han var i Besiddelse af 2 Legitimationskort, som begge l�d paa Navnet Bohn, Englandsvej 32. Paa det ene var Besk�ftigelsen angivet som Politibetjent, paa det andet som tysk Vagtmester.

Dreng saaret. Den 10-aarige Bjarne Bech, Maltagade 16, blev i Gaar paa en Legeplads ramt af et Skud.

Razziaer og Ransagninger. I Morges opdagede et kvindeligt Avisbud, at D�ren til Lejligheden, Brannersvej 17, St. tv., var spr�ngt, Lejligheden gennemrodet og ingen Mennesker til Stede. Gennem den �verste Del af D�ren var der skudt 8 Skud. Lejligheden tilh�rer Fuldm�gtig Per Kolbing-Nielsen.

- I Aftes blev Gentofte Vagtv�rn ringet op af Direkt�r C. Overgaard, S�bakken 9, som meddelte, at der gik nogle mystiske Personer omkring i Haverne. En Unders�gelse viste, at det var tysk Politi, som foretog en


708

Gennems�gning i Haverne. Der foreligger intet om Razzia i Ejendommene i Kvarteret.

- Nogle uniformerede Hipo-Folk indfandt sig i Gaar Eftermiddags i Hovedbanegaardens Ankomsthal, hvor de efter Anvisning fra civile Ledsagere foretog Anholdelser.

- Frederiksberg Vagtv�rn blev i Nat alarmeret til B�lowsvej 38, hvorfra Fabrikant H. F. Pedersen meddelte, at nogle Mennesker var ved at tr�nge ind i Lejligheden. Det viste sig at v�re det tyske Politi, som foretog en Ransagning. Ingen blev anholdt og intet fjernet.

- En halv Snes Hipo-M�nd tr�ngte i Gaar ind i en Barberforretning, Hiller�dgade 85. De medf�rte en ung Fange, som efter Ordre maatte udpege en af Barbersvendene. Den Paag�ldende, hvis Efternavn er Bendtsen, blev taget med.

- I Gaar Eftermiddags foretog Tyskerne Razzia i et Trykkeri, Frederiksborggade 1. Forud for Razziaen blev alle Ejendommens Opgange i For-, Mellem- og Baghus besat af Hipo-Folk, som ogsaa dannede K�de ned ad Frederiksborggade og Kultorvet. Efter en halv Times Forl�b trak det tyske Politi sig tilbage fra Ejendommen, b�rende forskellige st�rre Pakker. Man ved ikke, om der er foretaget Anholdelser.

- Ved 16-Tiden i Gaar k�rte en af de gr�nne Udrykningsvogne, hvori der befandt sig 3 Arrestanter, op foran Nr. Farimagsgade 11, hvor Hipo-Folk foretog en Razzia. Yderligere 3 Personer blev arresteret. Om Formiddagen havde Hipo arresteret 3 Mand i et Papirlager i Ejendommens K�lder.

Dr�bt i Hellerup. I Aftes h�rte nogle Beboere paa Kathrinevej i Hellerup en Bil bremse haardt op, og samtidig affyredes en Maskinpistolsalve. Kort efter fandt man paa Vejen Liget af en ca. 35-aarig Mand, dr�bt af Skud. Han var uden Legitimationspapirer.

Jernbanesabotagen. Under den i Gaar omtalte Razzia paa Sor� Station den foregaaende Nat arresteredes Port�r C. V. Nielsen. Senere paa Natten skete der Indbrud i Remisen, hvorfra nogle Kasser Olie blev fjernet. - Trafikken ved Slagelse blev Kl. 16 i Gaar genoptaget paa begge Spor. - Paa K�benhavns Godsbanegaards Rangerbjerg var Arbejdet indstillet i Gaar fra Kl. 14,14 til 15,30 paa Grund af Skyderi paa Terr�net.

Togkontorets Morgenmeldinger omtaler ogsaa Sabotager begaaet paa Fyn, hvor der ellers i nogen Tid har v�ret Stilhed, hvad Attentater paa Jernbanenettet angaar. Der meldes om Spr�ngninger paa Str�kningerne Nyborg-Hjulby, Ullerslev-Langeskov, Holmstrup-Tommerup og paa Holmstrup Station. I Jylland er der forekommet flere Spr�ngninger paa Grindsted Station, paa Troldhede Station samt mellem Gaarde og �lgod. Der er Enkeltspork�rsel paa Str�kningerne Aalborg-Svendstrup, Stevn-


709

strup-Langaa, Lunderskov-Br�rup, Tj�reborg-Esbjerg og Ullerslev-Langeskov.

Sabotage i Sydhavnen. Nogle Sabot�rer spr�ngte i Gaar Eftermiddags en Transformator i Luften i Sydhavnen i N�rheden af den sabotageramte Virksomhed "Danadko".

Laant Lastbil. En Lastbil tilh�rende Vinfirmaet Helmb�k, Vesterbrogade, blev i Gaar Formiddags fjernet, da Chauff�ren var inde at aflevere Varer i Frydendals Kro paa Vesterbrogade. Bilen blev senere fundet igen, og alle Varerne forefandtes.

Provinsen.

R�nne: Den konservative Avis paa Bornholm - "Bornholms Avis" - blev i Gaar forbudt at udkomme indtil videre. Bladet bragte den 17. Februar f�lgende 2-spaltede Mellemrubrik: "Kom igen. Soldat fra England, kom igen til Mandalay".

Aabenraa: Man anslaar, at der befinder sig 10-11.000 Flygtninge i Nordslesvig. I Gaar kom endnu et Tog med tyske Flygtninge til Byen.

Ribe: I forrige Uge er der foretaget en Del Anholdelser i Byen. Blandt de anholdte er L�ge Niels Marius Swith, Nederdammen.

Esbjerg: Onsdag Aften, medens der endnu var Alarmtilstand, blev Portvagten ved LB-Kommandocentralen holdt op af en maskeret Mand. Kort efter dukkede endnu en Mand op, bev�bnet med Maskinpistol. De gav Kommandocentralens Vagt Ordre til at bl�se Luftalarm, og f�rst foretage Afvarsling en halv Time senere. Faa Minutter senere indtraf de i Gaar omtalte Spr�ngninger paa Banegaardsterr�net. Der taltes 16 Eksplosioner, hvorved Sporskifterne blev �delagt. I Gaar var if�lge Pressemeddelelse al Trafik nordpaa aflyst, Morgentogene �stfra standsede 1 Kilometer ude paa Linien, medens det lykkedes at sende Tog af Sted om Morgenen mod �st. Spr�ngningerne har bl. a. medf�rt, at Forbindelsen mellem Stationen og Lokomotivremiserne er afbrudt.

Fredericia: Fredericia Gymnasium er nu blevet helt beslaglagt til tysk Lazaret, i Forvejen disponeredes der over Gymnastiksalen. Dette er noget i Retning af en Katastrofe for Byens Skolev�sen, idet der i Gymnasiet har v�ret anbragt B�rn fra Byens andre Skoler, hvoraf der nu kun er to Privatskoler tilbage. Odd-Fellow Logen og Frimurerlogen samt en stor Villa "Bakkely", hvor Spejderne havde Lokaler, er optaget af Flygtningene.

Aarhus: Prosektor Erik Viggo Krogh, Pr�stehaven i Hasle, er blevet anholdt af Gestapo. Der er Natten til i Gaar blevet foretaget Arrestationer i Seminaristkredse i Aarhus, og Torsdag Formiddag. foranstaltede


710

Gestapo Razzia i Aarhus Folkebibliotek, hvor Aarhus Seminarium nu har Lokaler, efter at Seminariet er beslaglagt.

Odense: I Gaar kom 4 Mand ind i Kaf� "Jahn", N�rrebro 27, og spurgte efter Peter - Tjener Peter Larsen, som arbejder i Kaf�en -, og da Tjeneren et �jeblik efter kom hen til M�ndene og sagde, han var den efterspurgte, blev han skudt ned. Han blev ramt af mange Skud, og man regner ikke med, at han kan overleve det.

- I Gaar fandt der en Ildkamp Sted i Lahnsgade-Godthaabskvarteret. Under Kampen blev en Murersvend, Carl Hansen, T�nder, dr�bt i Gaarden til Lahnsgade 17. Samtidig er en Tysker ved Navn Rauser blevet saaret eller dr�bt. Begge f�rtes til tysk Lazaret. Under Kampen blev der benyttet baade Rekylgev�rer og Haandgranater. Det menes, at det har drejet sig om Angreb mod nogle formentlig tyskorienterede Personer, der holdt til i en Bungalow, Lahnsgade 17.

- I Onsdags blev der foretaget Razziaer i Fyens Disconto Kasse, Handelsbanken og Varehuset IG. Ingen af de efters�gte Personer blev fundet. Derimod er der blevet foretaget nogle andre Arrestationer, saaledes er Torsdag to Personer, hvis Navn ikke er kendt, blevet arresteret underen Razzia paa det nye Missionshotel.

- Den tyske V�rnemagt beslaglagde i Gaar Fyns Forum. Hvorvidt Bygningen skal anvendes til Lazaret eller Flygtningelejr, vides endnu ikke, men sandsynligvis drejer det sig om det f�rste.

Faaborg: If�lge Meddelelse fra Pressekilde er en Jernbanevogn med V�rnemagtsgods i Gaar stukket i Brand paa Banegaardsterr�net og Indholdet �delagt. En tysk Milit�rpatrulje rykkede ud, da Branden var opdaget, og der forekom et livligt Skyderi, men saa vidt vides blev ingen saaret.

Hiller�d: Kutteren "Fylla" af Hundested er i Onsdags forlist under Fiskeri i Sejlrenden, men Bes�tningen, tre Br�dre fra Hundested, er bjerget i god Behold. De tre Fiskere var ved at bjerge Voddet, da en Mine eksploderede i dette, kort efter sank Baaden.

- Nogle bev�bnede M�nd t�mte Natten til Onsdag K�bmand Kaj Liebst's Benzintank i Slotsgade. En Vagtv�rnspatrulje, som kom forbi i det samme, blev "holdt op".

 

L�rdag den 10. Marts 1945.

Den svenske R�de Kors Afdeling, der er undervejs til Tyskland for at s�ge de danske og norske Fanger samlet i en F�lleslejr, ledes af Professor Rudberg og 9 Officerer. I Dag ventes yderligere afsendt 2 Transporter, saaledes at hele Afdelingen bliver paa 84 Vogne og et Mandskab paa 258 R�de Kors-Medlemmer.


711

Udveksling af Saarede og Internerede. Onsdag Aften ankom et Ekstratog med 295 civile Tyskere fra Tyskland til Helsing�r, hvor de blev indkvarteret paa "Marienlyst". I Fredags kom ligeledes til Helsing�r et Tog med 350 syge og saarede Engl�ndere samt 40 Portugisere, og i Dag ventes yderligere et Diplomattog til Helsing�r. R�de Kors har sat et stort Arbejde i Gang med Indkvartering og Bespisning af de mange Mennesker. De tre Transporter ventes i Dag overf�rt til Sverige.

Jernbanesabotagen. Fra Togkontoret berettes om nye Spr�ngninger paa Jernbanenettet i det sidste D�gn. Paa f�lgende Str�kninger er der sket Spr�ngninger: Middelfart-Fredericia, Vamdrup-Lunderskov, Middelfart-Kauslunde, Kauslunde-N�rre Aaby, N�rre Aaby Station, N�rre Aaby-Ejby, Gjelsted-Aarup, Aarup Station, Tommerup-Holmstrup, Odense-Marslev, Langeskov-Ullerslev, Langeskov Station, R�jle-Middelfart, Allested-N�rre S�by, Aarslev Station, og i Jylland Brande-Fasterholt, Grindsted Station, Troldhede Station, Ydby Station og Hurup-Bedsted. Desuden har Toggangen v�ret indstillet paa f�lgende Str�kninger paa Grund af formodet Sabotage: Brande-Lundfod, Tinglev-Bolderslev, Hvidbjerg-Uglev, Hvidbjerg-Lyngs, Bedsted-H�rdum, og Odense-Holmstrup.

Arresteret. Landsretssagf�rer V. E. Brammer, der var Medarbejder hos H�jesteretssagf�rer Steglich-Petersen, er Natten til Onsdag blevet anholdt af det tyske Politi.

Dr�bt. I Aftes blev en Mand skudt i Hallandsgade. Han d�de paa Stedet, og Gerningsmanden forsvandt. Den Dr�bte opgives at v�re Maskinmester Christensen, Gr�kenlandsvej 80. I Vejviseren findes imidlertid ikke noget Nr. 80 paa Gr�kenlandsvej. Den Afd�de havde en Tromlepistol uden Patroner paa sig.

Episode paa Lemchesvej. Fredag Eftermiddag blev der ringet paa hos Installat�r J. Dahl-Jensen, Lemchesvej 5. Hr. Dahl-Jensen, der ventede en Chauff�r, lukkede selv op og saa, at en ung Mand stod udenfor meden Revolver. Installat�ren, der havde tysk Vaabentilladelse, havde sin Revolver paa sig og sk�d efter Manden, dog vistnok uden at han blev ramt. Manden forsvandt.

De 2 Mord i J�gersborg All�. Johan Petersen, Kanslergade 4, og S�nnen Tage Louw Petersen, der Torsdag Morgen blev fundet myrdet i J�gersborg All� ved Bernstorff Slot, var tidligere Indehavere af Restaurant "Vingaarden" i Vingaardsstr�de, hvor der nogle Gange har v�ret Razzia.

Episode i "Hyttefadet". Vagtv�rnet blev i Aftes kaldt til Restaurant "Hyttefadet", Nyhavn 25, hvor en G�st, F. Ibsen, Wesselsgade 10, 3. Sal, var blevet saaret af Skud i Armen. Paa Kg. Nytorv [i. e. Kongens Nytorv] blev Byvagterne gjort opm�rksom paa, at Revolverm�ndene stod ovre ved P�lsevognen. By-


712

vagterne gik derover, men blev truet med Skydning, hvis de ikke trak sig tilbage. Paa Opfordring legitimerede Revolverm�ndene sig og viste et r�dt Ausweis. Vagtv�rnet underrettede herefter den tyske Overfaldskommando og opgav et Signalement af den ene Revolvermand, der var r�dhaaret og paa forskellig Vis let kendelig. De tyske Politifolk mente at kende Manden og lovede at tage sig af ham n�ste Morgen. Grunden til, at Hr. Ibsen blev beskudt, opgives at v�re den, at han lukkede D�ren efter de to Revolverm�nd, hvilket han formodentlig har gjort paa en forn�rmende Maade, for de aabnede atter D�ren og sk�d paa ham.

Arresteret. Plejer ved Bispebjerg Hospitals psykiatriske Afdeling Svend Ove Bj�rn Nielsen er blevet anholdt af det tyske Politi i sit Hjem, Hovmestervej 33. Aarsagen til Anholdelsen kendes ikke.

Sabotage paa Godsbanegaarden. Fredag Formiddag blev Brandv�senet kaldt til Godsbanegaarden, hvor der var udbrudt Brand i 3 Jernbanevogne, fyldt med Barakdele. Paa en af Vognene stod der "Grenaa". Indholdet blev helt �delagt.

Provinsen.

Aarhus: Natten til Fredag eksploderede en Bombe paa Trappegangen til Ejendommen, Heibergsgade 2, hvor der findes et Hotel garni, og hvor Slagtermester Stenberg har Forretning. Denne Forretning blev i�vrigt st�rkt molesteret ved en Bombeeksplosion for nogen Tid siden. Ved Eksplosionen Natten til i Gaar blev store Dele af det indre af Ejendommen �delagt.

- Natten til i Gaar nedbr�ndte Malling Sivvarefabrik, der kun havde eksisteret et Aarstid. Under Slukningsarbejdet kom Redningsinspekt�r Petersen fra Falcks Redningskorps og en lokal Brandmand, Smedemester Gissel, alvorligt til Skade.

Grenaa: Tyskerne har beslaglagt Byens st�rste Hotel, Hotel Dagmar, desuden Hotel Skandinavien, Hotel Ankerstjernen, Sommerrestauranten Havlund, Menighedshjemmet, Svagb�rnskolonien, Vandrehjemmet, to Gymnastiksale og en Del Klassev�relser.

Aalborg: Torsdag Aften eksploderede en Bombe i P�lsemageriet hos Slagtermester P. Hansen, Hadsundvej 14, Vejgaard. Der var anbragt 4 Bomber i Lokalet, som blev st�rkt ramponeret. Der foreligger ikke Oplysning om, hvorvidt alle Bomber eksploderede, eller om nogle siden er afmonteret.

- I Gaar Eftermiddags eksploderede en Bombe i Fundamentet til Konsul A. Abels store Kulkran i Aalborg Havn. En Del store Staalstivere blev revet over og det elektriske Kabel spr�ngt, saa Kranen er ubrugelig indtil videre.


713

Holstebro: Da Postbilen Torsdag Aften havde v�ret ved Hovedbanegaarden i Holstebro, hvor den havde faaet Postsager fra de sidste Aftentog og vilde dreje ud paa Stationsvej, blev Chauff�ren holdt op af to revolverbev�bnede M�nd, der satte sig i Besiddelse af Bilen og k�rte bort med den. I Gaar Morges blev Bilen fundet i Vestre Plantage ved Ringk�bingvej. Der menes at v�re borttaget Postforsendelser indeholdende 12-13.000 Kr. i Kontanter samt en Del Checks.

Viborg: Torsdag Aften eksploderede en Bombe paa Trappen ud for Urmager og Guldsmed Conrad C. Nielsens Forretning i Store Sct. Hansgade 3. Ved Eksplosionen blev Forretningen, der efter Mandens D�d for nogen Tid siden drives af Fru Nielsen, fuldkommen �delagt.

Kolding: Fru Johanne Christensen, Fjordvang 28, har faaet Meddelelse om, at hendes 44-aarige S�n Alfred Christensen er d�d i Neuengamme.

N�stved: Torsdag Aften blev K�bmand P. Christoffersen, tidligere Indehaver af Dansk-Svensk Import, Algade 59, skudt ned efter et Sk�nderi med nogle M�nd. Han ramtes af 5 Skud og var d�d paa Stedet.

Haslev: Tre H�jskoler og Gymnasiet i Haslev er blevet beslaglagt, idet det menes, at Bygningerne skal benyttes til Saarede. De tre H�jskoler havde ca. 600 voksne Elever.

- Gestapo har i forrige Uge anholdt L�ge G�tzsche og L�jtnant, Gaardejer O. B. Fl�ytrup, Stenlundgaard i Simendrup.

R�nne: I Torsdags ankom 40 tyske Flygtninge til Neks�. Den f�lgende Nat kom der ca. 60 Flygtninge til R�nne. Det menes dog ikke, de paag�ldende Flygtninge skal blive paa Bornholm.

 

Mandag den 12. Marts 1945.

10.000 Flygtninge til K�benhavn. - Flere Skolebygninger beslaglagt. L�rdag og S�ndag kom et stort Antal Saarede og Flygtninge til K�benhavn, formentlig ca. 10.000. Ogsaa de foregaaende Dage er der ankommet Skibe med Flygtninge til Frihavnen. Til Indkvarteringen beslaglagde de tyske Myndigheder i Gaar Eftermiddags Kommuneskolerne i Holsteinsgade, �. Farimagsgade [i. e. �ster Farimagsgade] samt Statsskolen �stre Borgerdyds Gymnasium og den private Ingrid Jespersens Skole i Ndr. Frihavnsgade [i. e. Nordre Frihavnsgade]. Desuden er World Cinema (Cirkusbygningen) og Idr�tshuset blevet beslaglagt.

Beslagl�ggelsen af yderligere 2 Kommuneskoler paa �sterbro, hvor i Forvejen 3 af Kvarterets 9 Skoler var rekvireret, betyder et meget alvorligt Indgreb i Skolev�senets Arbejde. Det bliver utvivlsomt n�dvendigt under en eller anden Form at gennemf�re store Indskr�nkninger i Undervisningen. Der overvejes i saa Henseende flere Muligheder, bl. a. Undervisning hver anden Dag eller hveranden Uge, indskr�nket Timetal, men samtidig Opretholdelse af den daglige Undervisning.


714

Tyskerne, har udelukkende disponeret over Klassev�relser, medens det er lykkedes at holde Faglokalerne, Kontorer og Tjenesteboliger intakte. Det vides endnu ikke, om de paag�ldende Skoler skal benyttes som permanent Kvarter for Flygtninge og Saarede, eller om Skolerne vil blive frigivet, naar eventuelt andet Indkvarteringssted er sikret.

Der meddeles, at en dansk Karant�nel�ge har v�ret om Bord i Skibet eller Skibene og foretaget nogen Unders�gelse. I�vrigt opgives fra en L�ge, som i S�nderjylland har foretaget Tusinder af Unders�gelser, at han ved disse Unders�gelser af tyske Flygtninge ikke havde konstateret epidemiske Sygdomme. - Det ser ud til, at de tyske Flygtninge i K�benhavn straks s�ger at akklimatisere sig. De pr�gede allerede i Gaar Eftermiddags Gadebilledet.

Kamp mellem Sabot�rer og Hipo-Folk paa N�rrebro. I Gaar Morges ved 6,30-Tiden k�rte et halvt Hundrede M�nd i Biler op til Motorfabrikken "Dan", Bragesgade 10. Nogle af M�ndene tr�ngte ind paa Fabrikken, der er bevogtet af Hipo, og anbragte en Del Spr�ngbomber. Et Kvarters Tid senere eksploderede Bomberne og anrettede stor Skade paa Fabrikken. Andre M�nd var samtidig l�bet op i en Ejendom paa den anden Side af Gaden, hvor de fra Gangvinduerne aabnede en voldsom Maskingev�rild mod Fabrikken. Fjernelse af Bomberne var derved blevet umuliggjort. Hipo-Folkene optog Ildkampen med Sabot�rerne, og Skudvekslingen varede i flere Timer. Brandv�senets Ambulancer k�rte en dr�bt Hipo-Mand, 3 haardtsaarede Hipo-M�nd og en saaret, ukendt Dansker til Nyelandsvejens Lazaret, hvortil ligeledes er bragt en saaret og en dr�bt tysk Soldat. Desuden k�rte de tyske Ambulancer med saarede og dr�bte. Skydningen gik ogsaa ud over adskillige Beboere eller forbipasserende. Haardtsaaret indbragte Ambulancerne saaledes til Hospitalerne Willy Holm, Bregner�dgade 17, Fru Petersen, Hiller�dgade 16, samt 3 ukendte M�nd. Man regner med, at Antallet af Saarede og D�de ligger mellem 15 og 20.

Anholdelser. Direkt�r Karmark fra "ASA" er blevet arresteret paa sit Kontor. Desuden er der foretaget Afh�ringer af Personalet og gennemf�rt en Razzia i Hr. Karmarks Hjem, hvorfra det tyske Politi medtog 2 Kufferter.

- Dansel�rer Freddie Petersen, "�landshus", Amagerbrogade, er i sidste Uge blevet anholdt i sit Hjem.

- Fra Kolding meddeles, at Kriminaldommer Emil G. Str�beck, som tidligere har v�ret Politiadvokat i K�benhavn, er arresteret.

Hipo-Bes�g i Magistratens 4. Afdeling. L�rdag Formiddag indfandt sig 4 uniformerede og bev�bnede, dansktalende Hipo-Folk i Byplanafdelingens Omegnskontorer paa Vartov og forlangte fremvist Legitimations


715

kort af det mandlige Personale. Derefter blev de paa Forlangende henvist til Byplanafdelingens almindelige Tegnestue, hvor de �nskede at tale med Personalechefen, som igen henviste til Afdelingsingeni�ren paa Raadhuset. Afdelingsingeni�ren var imidlertid til M�de andetsteds, men selvom Hipo-Folkene saaledes ikke kunde komme til at tale med ham, opsatte de dog ikke deres �rinde, men forlangte udleveret en PersonalefortegneIse for Byplanafdelingen. De fik imidlertid Besked om, at en saadan Fortegnelse ikke fandtes i Afdelingen. l�vrigt henviste man Hipo-Folkene til Stadsingeni�ren. Inden de forlod Kontoret, forlangte de at se Kontorpersonalets Legitimationskort. Hipo-Folkene gik saa ind i Stadsingeni�rens Forv�relse, hvor de fik at vide, at Stadsingeni�ren var til M�de, men i�vrigt kunde de tale med Borgmesteren. Hidtil havde Vandringen i Vartov og paa Raadhuset taget 5 Kvarter, og Hipo-M�ndene lagde ikke Skjul paa, at de efterhaanden havde tabt Taalmodigheden. 3 af dem gik herefter lige ind paa Borgmester Sundbos Kontor, hvor der var M�de, og forlangte udleveret en Fortegnelse over alle l�st ansatte Tegnere i Stadsingeni�rens Byplanafdeling. Borgmesteren gav dem den Besked, at de kunde henvende sig i Udenrigsministeriet, og fortsatte M�det. Hipo-Folkene afkr�vede herefter en Fuldm�gtig paa Kontoret den �nskede Fortegnelse, men med samme Resultat som hos Borgmesteren, nemlig at saadanne Krav maatte stilles gennem Udenrigsministeriet. Anf�reren for Hipo-Gruppen ringede nu til Politigaarden og f�rte en l�ngere Samtale, hvoraf fremgik, at han �nskede at faa fat i en Person i Byplanafdelingens Tegnestue, og da han ikke paa nuv�rende Tidspunkt vilde opgive Vedkommendes Navn, kr�vede han en Personalefortegnelse for selv at se, om Personen var ansat i Afdelingens Tegnestue. Til de tilstedev�rende Kontorfolk sagde han efter Telefonsamtalen, at han var meget misforn�jet med at blive vist fra Kontor til Kontor, og at dette var endnu v�rre end Sabotage. Hipo-Holdet forlod Kontoret med en Bem�rkning fra Anf�reren om, at nu vilde Shellhuset blive "sat i Sving".

Ildkamp i Sydhavnen. L�rdag Eftermiddag opstod Ildkamp i Sydhavnen. Det menes, at Sabot�rer har fors�gt at tr�nge ind i et Maskinv�rksted, Frederiksholms Havnevej 14. Under Skudvekslingen blev bl. a. nogle forbipasserende saaret, saaledes Kusk Hostrup, Dybb�lsgade 61.

Fundet dr�bt. I Gaar Morges er en ukendt Mand fundet dr�bt af Skud i Baghovedet, ud for Ny �stergade 23. Den Dr�bte var uden Papirer eller andet Materiale til at fastslaa hans Identitet.

Episode paa Lykkebovej. I Fredags henvendte 2 dansktalende Hipofolk sig til Inspekt�r J. P. Jonsen ved R�kkehuskomplekset paa Lykkebovej og forlangte, at Fru Jonsen skulde fjerne nogle Nazi-Kors, som var malet paa Yderd�ren hos Murerarbejdsmand Abrahamson, K�rskifte-


716

vej 119 (tidl. SS-Soldat), og hos Kranf�rer Godtfred Jensen, K�rskiftevej 167. De paag�ldende Nazi-Kors skulde v�re fjernet inden et n�rmere fastsat Tidspunkt.

Hipo-Folkene fremsatte deres Ordrer med Pistoler i Skudstilling og tilf�jede, at Inspekt�ren og Gaardmanden samt et passende Antal Beboere i Gentagelsestilf�lde vilde blive arresteret og holdt f�ngslet, indtil Gerningsm�ndene var fundet. Inspekt�ren og Gaardmanden s�rgede for, at Malingen blev fjernet. Hermed var Aff�ren imidlertid ikke ude af Verden, for om Aftenen tr�ngte nogle Hipo-Folk ind i Kompleksets Fritidshjem og afh�rte de tilstedev�rende unge Mennesker. Der blev truet med, at man i Tilf�lde af Gentagelse vilde indfange den mandlige Ungdom i Komplekset og sende dem alle til Tyskland.

Det er ikke konstateret, hvem der har malet Nazi-Korsene paa D�rene hos de to n�vnte Familier, og man ved i�vrigt heller ikke, om det er nogen fra Komplekset, der har gjort det.

Jernbanesabotagen. Der er i den forl�bne Week-end forekommet ualmindelig mange Tilf�lde af Spr�ngninger paa Jernbanelinier, og det ser ud, som om Sabotagen er under Intensivering. Togkontoret melder om Spr�ngninger paa f�lgende Str�kninger L�rdag og S�ndag: Bramminge-Tj�reborg (11 Spr�ngninger i begge Spor), Marslev Station, Marslev-Odense, Holmstrup-Tommerup, Ejby-N�rre Aaby, N�rre S�by, Aalborg-Skalborg, Hinnerup Station, Mundelstrup-Hinnerup, Mundelstrup Station, Vinderup Station, Mariager-Videb�k, Vejle Station, Ribe-Gredstedbro, Aarhus �.-Lystrup, R�rb�k-N�rager, Krogager-Grindsted, Skringstrup-M�ldrup, Aalborg-Skalborg, Aarhus �.-Lystrup, Guldager Station, Aarhus H., Kauslunde Station, Kauslunde-Middelfart, Viborg-Rindsholm, Viborg-B�kkelund, Herning Station, Sunds Station, Herning-N�rre Kollund, Viborg-Lyngstrup, Viborg-Ravnstrup.

Provinsen.

Indkvarteringerne. Ortskommandanten i Skanderborg indfandt sig for nogen Tid siden paa det stedlige Borgmesterkontor for at forhandle om Indkvartering af tyske Flygtninge. Kommandanten forstod ikke, at Byen afviste frivillig Indkvartering, da han fra sine Overordnede havde modtaget s�rlige Direktiver for saadan Indkvartering med Hensyn til Betaling og Rationeringskort. Fra Byens Side henviste man til at tage en Skole yderligere i Brug til dette Formaal, men dette syntes ikke at have nogen Interesse. Da Kommandanten spurgte, om Byen vilde medvirke til en frivillig Indkvartering, besvaredes dette med, at man kun vilde g�re det efter Ordre fra den danske Regering. Kommandanten �nskede endvidere Byens Medvirken til Fremskaffelse af Bekl�dning, uden at der fremkom Bekendtg�relse herom i Bladene. Hertil svaredes, at dette


717

ikke lod sig g�re, men at Tyskerne kunde henvende sig til R�de Kors. Ligeledes afvistes en Anmodning om Br�ndsel under Henvisning til, at Kommunen lige havde maattet lukke Skoler paa Grund af Br�ndselsmangel.

Fra Fredericia indberettes, at der i Tirsdags ankom et tysk Lazaretskib (formentlig fra Norge) med 500 Saarede, der blev anbragt paa Byens Lazaretter. Torsdag den 1. Marts beslaglagdes Frimurerlogen og L�rdag den 3. Marts Odd-Fellow Logen. Sidstn�vnte Dato meddelte en Repr�sentant fra den tyske V�rnemagt, at man ligeledes vilde beslagl�gge Villa Bakkely samt eventuelt Missionshotellet. Onsdag den 7. ds. maatte man r�mme Gymnasiet, der skulde anvendes til Saarede. Der angaves paa dav�rende Tidspunkt at befinde sig ca. 1000 Flygtninge i Fredericia.

Fredag Aften stillede de tyske Myndigheder i S�by Krav om, at Nordjydsk Udrykningskolonne skulde r�mme Kasernen i S�by inden L�rdag Morgen Kl. 9. Da det trods Forhandlinger ikke lykkedes at faa Tyskerne til at frafalde deres Krav, blev Kasernen herefter r�mmet.

I Haderslev er samtlige, hidtil ikke beslaglagte Skoler rekvireret til Flygtninge og Saarede, dog ikke Teknisk Skole.

Aabenraa: En Ejendom i Brunde ved R�de Kro er L�rdag paa Foranledning af det tyske Sikkerhedspoliti blevet spr�ngt i Luften. Paa Ejendommen, der tilh�rer Gaardejer Hans Lilholt, skal der if�lge Oplysninger fra tysk Side v�re blevet fundet Vaaben og Ammunition. Gaardejeren og hans S�n var ikke til Stede, da det tyske Politi ankom.

Aarhus: Kunstmaler Thorvald Hansen er den 16. Februar d�d i Tyskland, 56 Aar gammel.

- Arbejdsmand Schmidt blev L�rdag Aften ramt af flere Skud, da han stod i en Port i Ejendommen Brunsgade 46. I Forvejen var der Skyderi i Kvarteret.

Aalborg: Assurand�r Holger Emil Clausen, Hobro, har i nogen Tid v�ret forsvundet. I L�rdags modtoges der Meddelelse om, at han den 7. Februar var blevet anholdt af Gestapo, som den 21. samme Maaned havde skudt ham, da han fors�gte at flygte fra det tyske F�ngsel i Aalborg.

Silkeborg: L�rdag Aften blev en 45-aarig Reservetjener ved Navn Skrydstrup saaret af to Cyklister, som sk�d paa ham. Den Saarede blev k�rt til det tyske Lazaret. Han opgives at v�re tysk Statsborger og have Forbindelse inden for det tyske Politi.

Odense: Da tre forbipasserende M�nd sk�d ind gennem Vinduet i Parkhotellets Restaurant efter en Mand, der er ansat i det tyske Politi,


718

ramte de i Stedet Fru Politiassistent H�jring Carlsen, Hjallelse, i Underlivet. Hun indlagdes paa Amtssygehuset.

Holb�k: S�ndag Eftermiddag opstod der som F�lge af Bombeeksplosioner Brand i D.D.P.A.s store Tankanl�g ved Holb�k Havn. Hele Anl�get var i L�bet af et �jeblik omsp�ndt af Flammer, og ethvert Slukningsfors�g umuligt. Ingen tilskadekomne.

Bornholm: De stedlige Dagblade har indeholdt f�lgende officielle tyske Meddelelse: I L�bet af den sidste Tid er tyske St�rkstr�msledninger gentagne Gange blevet beskadiget ved Sabotage. I Gentagelsestilf�lde vil danske Ledninger blive beslaglagt som Erstatning for de beskadigede Ledninger.

 

Tirsdag den 13. Marts 1945.

Attentat mod Socialministeren afv�rget. Der er i Nat gjort Fors�g paa at bringe en Plan om Attentat mod Socialminister Lauritz Hansen til Udf�relse, men Fors�get mislykkedes, og Ministeren blev sammen med sin Frue bragt i Sikkerhed af Vagtv�rnet. Kl. 1,15 blev den lokale Vagtv�rnsstation alarmeret fra Lauritz Hansens Villa, Storkebakken 11. Nogle M�nd fors�gte at komme ind under Paaskud af, at de var Byvagter. Da Vagtv�rnets Udrykningshold kom til Stede, havde M�ndene trukket sig tilbage, og man besluttede sig derfor til at gennems�ge Terr�net. Vagtv�rnets Udrykningsvogn blev under en Runde paa Villavejene i Kvarteret beskudt, og desuden opdagede man paa Hj�rnet af Nebbegaardsbakken og Storkebakken en lille graa Bil holdende med slukkede Lanterner. Ud af Vognens Vindue saa man flere Maskinpistoler. Vagtv�rnets Vogn k�rte derefter tilbage til Lauritz Hansens Villa. Samtidig med, at Vagtv�rnsbilen k�rte omkring i Kvarteret, foretog to Byvagter Rekognoscering i de omliggende Haver. Pludselig opdagede de to M�nd n�rme sig og h�rte den ene sige: "Jeg saa bestemt to Vagtv�rnsm�nd l�be dernede i Haven". I n�ste �jeblik blev der affyret en Salve ned mod Byvagterne. Kuglerne slog ned lige foran dem, men uden at de blev saaret.

Vagtv�rnsfolkene i Udrykningsvognen tilkaldte fra en Naboejendom Forst�rkning fra Hovedstationen og en anden lokal Station i N�rheden. Byvagterne kom i Forbindelse med Socialministeren, som sammen med sin Hustru blev bragt i Sikkerhed. I Mellemtiden var den lille graa Bil forsvundet.

Yderligere 3 Skoler beslaglagt. I Gaar Eftermiddags beslaglagde de tyske Myndigheder yderligere tre k�benhavnske Skoler til Indkvartering af Flygtninge. Det er Randersgades Skole, Vibenshus Skolen [i. e. Vibenshus Skole] og den


719

private Sankt Joseph S�strenes Skole, �sterbrogade 7 D. Af de 3 kommunale �sterbro Skoler er nu kun een fri, nemlig Strandvejs Skolen [i. e. Strandvejsskolen].

Eleverne paa �ster Farimagsgades Skole er blevet henvist til Ryesgades Skole, hvor de undervises i Tiden Kl. 13 til 16 eller 17, medens Ryesgades Skolens egne Elever kun undervises i Formiddagstimerne. Eleverne paa Holsteinsgades Skole er henvist til den gamle Filialskole, Rosenvangs Skolen, hvor der indtil videre bliver 3-Holds Undervisning. For de to sidst beslaglagte Skolers Vedkommende maatte man i Gaar give op og lade B�rnene faa Ferie indtil videre. Afgangsklasserne paa Ingrid Jespersens Skole fik allerede i Gaar Husly paa Danmarks tekniske H�jskole.

Beslagl�ggelsen af World Cinema blev atter oph�vet i Gaar, og Idr�tshuset har ikke v�ret beslaglagt. Meddelelsen herom i Gaar var ikke rigtig. Derimod er Badminton-Hallen, som allerede for l�nge siden blev rekvireret, inddraget til Flygtningekvarter.

Der er i�vrigt i Gaar kommet 2 Skibe til Frihavnen henholdsvis med 9.000 og 6.000 Flygtninge. Selv opgiver Tyskerne, at Flygtningenes Ophold her blot skal vare nogle Dage, idet der kun er Tale om Flytning fra �sttyskland til andre Dele i Riget.

Blandt Flygtningene er der konstateret nogle ganske enkelte Tilf�lde af epidemiske Sygdomme - Scarlatina og Difteri -. De paag�ldende er blevet indlagt paa Blegdamshospitalet. - Forsyningen af de store Flygtningem�ngder med Levnedsmidler og lign. begynder ogsaa at f�les paa Hovedstadens almindelige Forsyningssituation. I L�rdags fik Trifolium Ordre til at levere 6.000 Liter S�dm�lk til Flygtninge i Havnen. Man v�grede sig ved at efterkomme Ordren, men fik saa Besked fra Udenrigsministeriet og Landbrugsministeriet om, at M�lken skulde leveres, hvilket da skete. I Gaar maatte der afgives 7.000 Liter, foruden at Gestapohovedkvarteret i Alsgades Skole, Lufthavnen og andre Samlingssteder for Tyskere skulde forsynes. Disse Leveringer vil medf�re Konsekvenser for Befolkningen, ogsaa fordi der herved beslagl�gges Transportspande, som meget daarligt kan undv�res.

Fra Aabenraa foreligger i Dag Meddelelse om, at der skal v�re et Flygtningetog paa 35.000 Mennesker mellem Berlin og Hamborg paa Vej mod Danmark. De er til Fods og naar kun en halv Snes Kilometer frem om Dagen.

Store Benzin- og Oliebeholdninger �delagt. I det sidste D�gn er der sket m�gtige �del�ggelser paa Benzin- og Oliebeholdninger her i Landet. Ved 21,30-Tiden i Aftes eksploderede 9 Bomber i D.D.P.A.s Tankanl�g ved Vestre Kaj i N�stved. Den br�ndende Benzin og Olie fl�d som en Ildstr�m ned gennem Kajgaden og anrettede enorme Skader paa nogle store Br�ndselsoplag, Pakhuse og andre Bygninger i det paag�ldende


720

Havnekvarter. Ilden standsede ved Papirfabrikkernes Portnerbolig, som ogsaa blev �delagt, medens Fabrikkerne ikke tog nogen Skade. Der menes at v�re br�ndt ca. 600.000 Liter Olie, og Skaden paa Bygninger og Lagre l�ber op i Millionbel�b.

Tidlig i Morges skete ogsaa kraftige Eksplosioner i Benzin- og Oliebeholdningerne i Nyk�bing F. - Ved Brand er desuden �delagt ca. 1. Mill. Liter Olie og Benzin i D.D.P.A.s Anl�g i Holb�k. - Fra Provinsen foreligger yderligere Meddelelse om tilsvarende �del�ggelser i Odense Mandag Formiddag.

I Nat ved 3,30-Tiden indtraf Eksplosioner i D.D.P.A.s Tankanl�g i Tuborg Havn, hvor en Benzintank og en Oliebeholder blev �delagt. Benzintanken indeholdt 100.000 Liter tilh�rende K�benhavns Brandv�sen, og Oliebeholderen 200 Tons Lokomotivolie, som tilh�rte Statsbanerne. Begge Beholderne gik op i Luer.

Jernbanesabotagen. Togkontoret meddeler til Morgen, at der er sket store Skader ved en Eksplosion i Kommandoposten paa Skanderborg Station. Centralapparatet blev �delagt, og der skete desuden Skade paa selve Stationsbygningen. Paa Lerbjerg Station skete ved Midnatstid 7 Spr�ngninger, paa Troldhede Station Spr�ngning i et Sporskifte, og paa Str�kningen B�strup-Laurbjerg 3 Spr�ngninger. Paa Sj�lland var Trafikken Valby-Glostrup indstillet et Par Timer fra Kl. 23 i Aftes paa Grund af formodet Sabotage.

Luftalarmen. I Gaar Morges var der store Indflyvninger over den sydlige Del af Landet. Der meldes om ialt 5 nedstyrtede Maskiner, saaledes fra Vojens, S�llested ved Nakskov, Haderslev, Magleby paa �stsj�lland og i Fehmernb�lt. I alt Fald de 3 af disse var allierede Maskiner.

Skudt i Cigarforretning. En Mand ved Navn Bang Edemann, Strandvej 98, 4. Sal, blev i Formiddags skudt i en Cigarforretning, Strandvej [i. e. Strandvejen] 167. Han d�de paa Stedet.

 

Onsdag den 14. Marts 1945.

Motortog bombespr�ngt. Da Motortoget Aarhus-Riisskov i Aftes Kl. 22,15 Var paa Vej mod Riisskov, eksploderede en Spr�ngladning under Toget. De to forreste Vogne blev fuldst�ndig �delagt, og af de 30 Passagerer - hovedsagelig unge Mennesker - som var med Toget, maatte de 25 bringes paa Hospitalet. Den 55-aarige Fru Snedker Vendelbo-Laursen, Billesvej 2, Riisskov, blev dr�bt, hendes Mand alvorlig saaret og �gteparrets 8-aarige Datter lettere saaret. 15 af de Saarede maatte indl�gges paa Hospitalerne, medens de �vrige 10 kunde tage hjem efter at v�re forbundet.


721

Motortoget Aarhus-Riisskov betjener udelukkende den lokale Trafik mellem Aarhus og dens Forstad og har saaledes kun en tilsvarende lokal Betydning som S-Togene i den k�benhavnske N�rtrafik.

Eksplosionsskade paa Aarhus Raadhus. Lidt over Kl. 3 i Nat h�rtes en us�dvanlig voldsom Eksplosion i Aarhus. Eksplosionen stammede fra en h�jeksplosiv Spr�ngladning, som var udl�st ved den lave Raadhusfl�j mod Parken. Ved Eksplosionen blev Kommunens Hovedkontor, Skattev�senets Indbetalingslokaler og Varmeanl�get i K�lderen s�nderspr�ngt. Der anrettedes desuden store �del�ggelser i Raadhusets Midtergang og i Taarnets nederste Etage. Desuden blev nogle tykke Betonpiller revet over, og flere Tusinde Ruder i den store Raadhusbygning knustes. Eksplosionen var saa voldsom, at Husene i N�rheden rystede, og Spr�ngstykker af Beton og Sten spredtes ud over Kvarteret. Man mener ikke, Raadhuset kan benyttes den f�rste Tid, bl. a. fordi Varmesystemet som n�vnt er totalt �delagt.

Skaden anslaas til godt 1/2 Mill. Kroner. Det er i�vrigt anden Gang, det nye Raadhus har v�ret udsat for Bombeeksplosion, men Skaderne i Nat er langt st�rre end de, der anrettedes f�rste Gang.

Sundhedstilstanden blandt Flygtningene. If�lge Indberetning fra Karant�nel�gen er der i Dagene fra den 25. Februar til den 12. Marts ankommet f�lgende Antal saarede Soldater og Civilpersoner til Frihavnen:

Saarede
Soldater
Civil-
personer
25. Febr.: "Warteland" ...
Ingen smitsomme Sygdomme ombord.
ca. 2.000 ca. 300
9. Marts: "Pretoria" ...
Ingen smitsom Sygdom.
" 3.600 " 200
10. Marts: "Kanonier" ...
1 M�slingetilf�lde.
5 Sp�db�rn d�de af Tarmsygdom.
" 1.000
(saarede)
" 3.000
10. Marts: "Hector" ...
1 M�slingetilf�lde
1 Scarlatinatilf�lde.
600
10. Marts: "Antonio Delfino" ...
Ingen smitsom Sygdom.
ca. 2.600 80-100
11. Marts: "Mars" ...
1 M�slingetilf�lde
Mange Mave-Tarmtilf�lde blandt B�rnene.
4 Sp�db�rn d�de.
ca. 3.000

722

Saarede
Soldater
Civil-
personer
11. Marts: "Potsdam" ...
2 Difteritilf�lde
2 Scarlatinatilf�lde
2 Plettyfustilf�lde (�ldre Tilf�lde)
5 Sp�db�rn d�de.
ca. 3.600 ca. 4.000
12. Marts: "Feodosia" ...
1 Difteritilf�lde
2 D�dsfald (�ldre, svagelige Personer)
" 1.000 " 1.000

 

Efter de Oplysninger, Karant�nel�gen har kunnet fremskaffe, skulde de Saarede med Undtagelse af de Haardtsaarede i de n�vnte Transporter f�res over Land tilbage til Tyskland, dog var det Meningen, at Patienter med smitsomme Sygdomme skulde overf�res til Afdelingen paa Frederiksberg. Om Civilpersonerne var Oplysningerne mere sv�vende. Under Karant�nel�gens Inspektion paa de forskellige Skibe erkl�rede nogle L�ger paa Skibene, at de "ingen Lus havde set", en enkelt L�ge trak paa Skuldrene, medens "Pretoria"s L�gechef oplyste, at alle Passagerer paa hans Skib var afluset. Karant�nel�gen sk�nner, at der i �jeblikket n�ppe er Grund til at n�re Frygt for st�rre Smittefare, selvom de hidtil ankomne Flygtninge skulde blive i Landet. En praktiserende L�ge blandt Flygtningene har meddelt, at der ikke i de sidste Aar har v�ret Plettyfus i K�nigsberg, Danzig og omliggende Egne, hvorfra et stort Antal af Flygtningene stammer. Karant�nel�gen fandt det dog mere betryggende, hvis Forholdene kunde v�re unders�gt n�rmere, og man havde haft Lejlighed til at se, hvorledes de Syge var isoleret samt sikret sig, at de blev bragt til Smittehospital.

Ud over denne Beretning fra Karant�nel�gen kan yderligere fra autoritativ L�geside oplyses, at man allerede for 3 Uger siden henvendte sig til de tyske Myndigheder for at faa dem til at benytte den danske Kontrolstation i Havnen, men uden at opnaa noget Tilsagn i saa Henseende. Der rettes dog i disse Dage nye Henvendelser til Tyskerne om Opnaaelse af denne Kontrolforanstaltning.

Fra Frihavnen har Statsbanerne transporteret 2.000 af de saarede Soldater til Aarhus, 600 til Aalborg og 600 til Haslev. Det var vist Meningen, at ogsaa en Del af de civile Flygtninge skulde sendes andetsteds hen, men Transportvanskelighederne har hidtil v�ret for store.

Civilingeni�r Hugo Holst d�d. Civilingeni�r Hugo Holst, S�n af Kaptajn Erik Holst, som den 1. Marts blev skudt ved sin Bop�l, Serridslevvej 6, er d�d i tysk F�ngsel. Han menes at v�re blevet saaret ved Anholdelsen, som ligeledes skete den 1. Marts.


723

Jernbanesabotagen. I Gaar Eftermiddags skete 5 Spr�ngninger paa Str�kningen Hinnerup-Mundelstrup, en Del Spr�ngninger mellem Randers og Spentrup, desuden indtraf ved 18-Tiden flere Spr�ngninger paa Frederikssundsbanen mellem Vanl�se og Herlev. Trafikken kunde dog genoptages i L�bet af Natten. I Dag til Morgen meddeler Togkontoret, at der i Aftes skete Spr�ngning i en aaben Vogn med Skinner, paa Brande Station ant�ndtes i Nat en Hj�lpevogn, og desuden rapporteres Spr�ngninger paa Str�kningen Hovslund-Over Jerstal og paa Str�kningerne Vildbjerg-Aulum og Aulum-Tvis (ved Holstebro).

Fabrikssabotage. I Gaar Morges tr�ngte nogle Sabot�rer ind paa Fabrikken "Generator", Borups All� 102, hvor man �delagde en Del Materiale til Eksport. Det var herfra, der for kort Tid siden blev fjernet 7 Ankre.

- I Aftes fandt der Bombespr�ngninger Sted i A/S "Gasaccumulator", Uplandsgade 52. Der menes at v�re sket en Del Skade, men der opstod ikke Brand.

- I Aftes blev en Turistbil, der benyttes af V�rnemagten, bombespr�ngt paa Tagensvej ved Lygten. Der eksploderede en 3-4 Bomber i den tomme Vogn.

Ildkamp i Vanl�se. Natten til i Gaar forekom Skyderi ved Valby Station, og senere fandt en Ildkamp Sted i Linde All� i Vanl�se. Ingen danske Ambulancer har v�ret tilkaldt.

Arrestation. Gaardejer Frederik Mouvielle, der er S�n af kgl. Hof-Viktualiehandler Mouvielle, er blevet anholdt af det tyske Politi paa sin Gaard "�stergaard" ved Gyrstinge.

Provinsen.

Aalborg: Fra tysk Side har man i Gaar stillet Krav om, at Byens Folkek�kken i de kommende 14 Dage leverer 500 Portioner varm Mad til tyske Flygtninge. Det ventes dog, at et st�rre tysk Feltk�kken senere kan overtage Bespisningen.

Aarhus: L�rdag Aften blev Fru Overretssagf�rer Gl�sel ramt af en Kugle i den ene Fod, da hun kom spadserende sammen med sin Mand paa Marselisborg Boulevard.

Kolding: Der er i de sidste Dage foretaget en R�kke Anholdelser i Stationsbyen Troldhede. Baggrunden for Anholdelserne er en Episode under de store Overflyvninger forleden Nat. Togpersonalet paa et af Troldhedebanens Tog, der holdt paa Troldhede Station, bem�rkede en Faldsk�rm, der kom dalende ned. Tilsyneladende hang der en Mand i Faldsk�rmen, men det viste sig at v�re en Kasse. I det samme kom


724

tyske Soldater til og holdt de to Mand op, mens de aabnede Kassen. Den indeholdt Skydevaaben og Ammunition.

- Paa Askov H�jskole er Festsalen beslaglagt af Tyskerne, men Skolen forts�tter i�vrigt.

Haderslev: R�dding H�jskole er blevet beslaglagt fra Mandag den 19. ds., og Eleverne hjemsendes i denne Uge, ligesom L�rerne fraflytter deres Boliger. H�jskolen skal antagelig benyttes til Flygtninge. Hoptrup H�jskole har Mandag faaet Meddelelse om, at deri kan ventes beslaglagt. Indtil for nogle Dage siden havde en Del af Lokalerne v�ret belagt med Soldater, men Skolen var nu atter fri. Det ventes, at ogsaa de �vrige H�jskoler og Landbrugsskoler i S�nderjylland bel�gges med Flygtninge.

Kolding: En ung Mand fra Vamdrup m�dte Natten til Mandag i Landsbyen Bastrup et Par M�nd, der hver kom sl�bende med en S�k. Da han rettede sin Lommelygte imod dem, kastede de S�kkene fra sig og flygtede. S�kkene viste sig at indeholde Spr�ngstoffer, og Vagtv�rnet blev underrettet.

Odense: St�rstedelen af Dalum Landbrugsskole er blevet beslaglagt, saaledes at kun Forstanderboligen og nogle enkelte Klassev�relser kan benyttes. Eleverne er indkvarteret i private Hjem i Omegnen.

- Tjener Peter Larsen, N�rrebro 25, der i Torsdags blev saaret ved Skud i Jahns Restaurant, er d�d paa Sygehuset.

Rudk�bing: Den 25-aarige Journalist, Viggo Wedel-Brandt, S�n af L�ge Wedel-Brandt, er d�d i en tysk Interneringslejr.

Kors�r: Motorskonnerten "Dorte" (el. "Dorothea") af Kors�r er Tirsdag Morgen forlist i Kattegat efter en Mineeksplosion, 15 Kvartmil ud for Hals Barre Fyr. Kaptajn Martin Husfeldt S�rensen, Svendborg, og hans Hustru samt en Mand af Bes�tningen omkom.

Vordingborg: Mandag Formiddag k�rte en Lastbil med T�nder op foran Vognmand Christian Jensens Tank. De br�d Benzintankens Laas op og pumpede i L�bet af et Par Timer Tanken l�ns for ca. 1.600 Liter. M�ndene gav sig saa god Tid til Arbejdet, at de endog holdt en lille Spisepause og fort�rede deres medbragte Mad.

Slangerup: Reservepolitibetjent Henning Christensen, Slangerup, er d�d i tysk Koncentrationslejr. Han efterlader Hustru og et lille Barn.

Lynge: Paa Mordnatten i Lynge blev der kort efter Ildens Opkomst bem�rket en Bil med to M�nd, der k�rte mod K�benhavn. Man mener, at det er Morderne, og som en af Gerningsm�ndene er B�rge Helmuth H�egh Andersen, K�benhavn, der tidligere har v�ret Tjenestekarl hos


725

den myrdede Landmands Broder paa Nabogaarden, sigtet. Andersen er for Tiden paa Kursus paa den nazistiske F�rerskole i Holte.

K�ge: Hovedbygningen paa "Gl. K�gegaard" og Teknisk Skole er blevet beslaglagt.

Nakskov: Motortjalk "Emmanuel" (150 t) af �r�sk�bing er Mandag Kl. 9,35 forlist ud for Fem�. Jungmanden Rud. Rasmussen og Skipperens Hustru blev reddet, mens Skipperen Alf Nielsen og hans Svoger, Erik Nielsen, omkom.

Helsing�r: Den 19-aarige Kontorassistent Frank Bertelsen, S�n af Forretningsf�rer Bertelsen, Stengade 37, blev S�ndag Aften standset ud for Rosenkildevej 7 af et Par M�nd, der afkr�vede ham hans Legitimationskort. Da han havde fremvist dette, affyredes der fire Skud imod ham, hvoraf det ene strejfede ham i Nakken, et andet ramte ham i Kn�et. Han f�rtes til Hospitalet, men er uden for Fare.

R�nne: S�ndag Aften indkom til R�nne 6 tyske Fiskekuttere med Flygtninge.

 

Torsdag den 15. Marts 1945.

7 danske Borgere henrettet. Der foreligger fra tysk Side Meddelelse om, at 7 danske Statsborgere i L�rdags er blevet henrettet efter forudgaaende Krigsretsdom. De paag�ldende er:

L�ge Johan J�rgen Teilmann, Over Jerstal, f. 12. Maj 1909 i Vejen.

Politifuldm�gtig Paul Larsen, Aalborg, f. 28. August 1912 i S�lyst.

M�belpolstrer Erik Pedersen, Vejle, f. 5. Juli 1918 i Hellerup.

Politibetjent Henrik Wessel Platou, Aarhus, f. 31. Marts 1918 i K�benhavn.

Stud. polyt. Jens Thue Jensen, Bramminge, f. 25. Juni 1922 i Hejnsvig.

Kommis Hans Silas Nielsen, Tj�reby, f. 19. September 1918 i Skjern.

Stud. jur. Helge Brock Iversen, Bramminge, f. 20. Juni 1924 i Bramminge.

3 Skibe med Saarede til K�benhavn. Tirsdag den 13. Marts kom 3 tyske Skibe: "Renate", "Regina" og "Marburg" til Frihavnen med Flygtninge og Saarede fra tyske Havne. Paa "Renate" var 730 saarede Soldater, 136 Flygtninge, paa "Marburg" henholdsvis 276 og 60. Skibsl�gen paa "Regina" mente sig ikke bemyndiget til at give Karant�nel�gen Oplysninger om Passagerantallet, men henviste til Marinemyndighederne. If�lge Karant�nel�gens Oplysninger var der ingen Tilf�lde af smitsomme Sygdomme blandt Passagererne om Bord.


726

Skaden paa Aarhus Raadhus et Par Millioner. Det viser sig, at Skaden paa Aarhus nye Raadhus ikke bel�ber sig til 1/2 Mill., men et Par Mill. Kr. �delagt er Kommunens Hovedkasse, Skattev�senets Indbetalingskontor, den sydlige Ende af Raadhusets Midtergang, Aarhus Turistbureaus Lokaler og som n�vnt i Gaar Varmeanl�gget samt Raadhustaarnets nederste Etage.

Alle offentlige og talrige private Bygninger i Byen flagede i Gaar paa halv Stang i Anledning af de sidste Katastrofer.

Socialdemokratens Bygning i Randers �delagt. Ved 5-Tiden i Morges blev Socialdemokratens Bygning i Randers �delagt ved Bombeeksplosion. Ogsaa paa Randers Dagblad, der ligger ved Siden af, skete der store �del�ggelser. Ved Eksplosionen dr�btes fhv. Smed N. P. Konradsen, desuden savnes Toldbetjent Henry Sindrup. Til Hospitalet er indbragt 5 Saarede. I Ejendommen �stergade 10, hvor Socialdemokraten havde tilhuse, var der ogsaa Privatbeboelse.

Stjaalet R�de Kors Pakker. K�benhavns Vagtv�rn har anholdt 5 Personer, der alle er ansat hos Vognmand Geertsen, �sterbros Godsbanestation. De har indr�mmet at have stjaalet R�de Kors Pakker til de internerede Politifolk. Der ventes i�vrigt flere Anholdelser i Sagen.

Arresterede. Cand. polit. Flemming M�ller er blevet anholdt af det tyske Politi, desuden er den 7. og 8. Marts anholdt Ingeni�r Bardram og Bogholder Lisdorf, "Titan".

Dr�bte og Saarede. I Gaar ved Middagstid blev en Mand skudt i Dronningegaarden 25, 3. Sal. De n�rmere Omst�ndigheder kendes ikke. Om Eftermiddagen blev Brandv�senets Ambulance kaldt til Husarkasernen, hvor to tyske Soldater var blevet saaret ved Skud. De blev indlagt paa det tyske Lazaret. Og i Aftes ved 19-Tiden blev Blikkenslager V. Hansen, Absalonsgade 14, dr�bt af Skud paa Hj�rnet af Vesterbrogade og V. Farimagsgade. Han blev efter at have v�ret paa Nyelandsvejs Lazaret k�rt til Retsmedicinsk Institut.

General Motors Bygninger paany beslaglagt. General Motors Bygninger, som i sin Tid husede den nu nedlagte Virksomhed "Nordwerk", er atter taget i Brug af den tyske V�rnemagt. Denne Gang til Indkvartering.

Jernbanesabotagen. Der er i det sidste D�gn kun forekommet faa Tilf�lde af Jernbanesabotage. I Gaar Eftermiddags skete en Spr�ngning mellem Skelund og Visborg, flere Spr�ngninger paa Str�kningen Silkeborg-Funder og Silkeborg-Svejb�k. I Dag til Morgen berettes kun om 3 Sabotager i Nat, nemlig en Spr�ngning mellem Ribe og Gredstedbro,


727

2 Spr�ngninger i Sporskifter paa Troldhede Station og 3 Spr�ngninger mellem Faarhus og Bejstrup. De sidste Spr�ngninger fandt Sted under et tomt Lazarettog paa Vej fra Padborg til K�benhavn. 4 Personvogne blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Der er til Stedet sendt Hj�lpetog fra Flensborg.

Flygtninge i Ryparkens Badmintonhal. Der er i Ryparkens Badmintonhal anbragt 3-400 Flygtninge. Hidtil har Hallen v�ret benyttet til Indkvartering af Soldater.

Overbel�gning paa de k�benhavnske Hospitaler. Der er for Tiden stor Overbel�gning paa de k�benhavnske Hospitaler, og det kraftige Pres fra tyske Flygtninge g�r ikke Situationen bedre. Man har maattet anbringe Senge paa Gangene, og der er i Dag en Venteliste paa ca. 1.600 Patienter. Paa Blegdamshospitalet, hvor der er 479 Pladser, har man for Tiden 450 Patienter. I Betragtning af, at man altid maa have enkelte Stuer lukket paa Grund af opstaaet Infektion, er der faktisk i �jeblikket Overbel�gning ogsaa paa dette Hospital. Hospitalet kan herefter kun modtage smitsomme Patienter i et meget begr�nset Omfang og har over for Magistraten givet Udtryk for �nsket om, at Indl�ggelserne absolut begr�nses til Tyfus, Paratyfus og Dysenteri, medens Patienter med Scarlatina, Difteri og Morbilli afvises, for saa vidt angaar de tyske Flygtninge.

Provinsen.

Odder: Venstrebladet "Odder Dagblad" er blevet forbudt indtil videre. Bladet havde bragt et Billede af General Lindemann uden Overskrift, men med en Tekst, hvori det ganske kort n�vntes, at Generalen var kendt fra Tilbagetr�kningen fra Leningrad-Fronten.

Aalborg: Et Privatmejeri, "Agersted Mejeri", er Tirsdag Aften blevet �delagt ved Sabotage. Mejeriejeren og hans Paar�rende blev i Forvejen advaret. Der er 110 Leverand�rer til Mejeriet, som nu maa levere deres M�lk til andre Mejerier i Omegnen.

L�gst�r: Den tidligere Redakt�r af "Vesthimmerlands Socialdemokrat" C. Gr�nning og dennes Svigers�n, Kommunel�rer Vagn Bro Christensen, og 3 andre Borgere i Byen er blevet arresteret af det tyske Politi.

Kolding: Den 28-aarige Gr�nsegendarm Otto Chr. Bergmann, H�jer, er, if�lge Meddelelse til Familien paa Koldingegnen, d�d i Tyskland den 4. Februar.

- Den kanadiske Flyver, der S�ndag Eftermiddag efter en Luftkamp styrtede ned med sin Jagermaskine ved Starup N�rremark, blev Tirsdag Eftermiddag begravet paa Starup Kirkegaard. Baaren var d�kket af


728

det amerikanske Flag. Sognepr�st Damborg Andersen holdt Ligtalen, og Sogneraadets Medlemmer bar Kisten til Graven.

Odense: Til Brug for Saarede og Flygtninge er der ud over Fyns Forum beslaglagt f�lgende Bygninger: Vestre Skole, Jernbanegades Skole, Korsl�kke Skole, Aal�kke Skole, Sct. Knuds Gymnasium, Giersings Realskole, Det gamle Gymnasium, Fodfolkskasernen p� Sdr. Boulevard, Kasernen i Albanigade, Pavillonen i Fruens B�ge, Odd-Fellow Logen og Villaen Hunderupvej 22.

- I Gaar Eftermiddags blev den 26-aarige Svend Aage Petersen, Gersdorffsgade 8, paa Vestergade passet op af 2 M�nd, der affyrede en Serie Pistolskud mod ham. Svend Aage Petersen, der menes at have haft tyske Forbindelser, d�de paa Stedet.

- I Aftes forekom en Del Skyderi i Gaderne. Foran Banegaardsposthuset blev den 54-aarige Overport�r Andreassen, Mosegaardsvej 41, saaret i Underlivet, og paa Platanvej ramtes Radiotekniker Carlo Hvid, Astrupsvej 21, af 2 Skud i h�jre Ben.

Nyborg: I Aftes blev der ringet paa hos Fabrikant C. V. Madsen, Cementvarefabrikken "Elva". Der var ingen, da man lukkede op, men det viste sig, at hele Fabrikken ved Siden af stod i Flammer, formentlig ant�ndt af en Brandbombe.

Neks�: Generalkonsul Schrader og Hustru samt Konsulatssekret�r Henning Stoffregen, nogle andre Danske samt en schweizisk og en tysk Dame er ankommet til Neks� fra Danzig med Kutteren Reinhold. Det havde ikke v�ret muligt at faa Forbindelse med alle de i Danzig v�rende 14 Danskere.

Frederikshavn: Samtlige Hotelsale i Byen er blevet beslaglagt til Brug for tyske Flygtninge.

Fredensborg: Ved 14-Tiden i Gaar tr�ngte en halv Snes M�nd ind paa Jernhanehotellet. V�rten lukkede sig inde i et V�relse, men D�ren blev spr�ngt med en Haandgranat. M�ndene efters�gte den nazistiske Pr�st, Pastor Str�bech fra Utterslev Kirke og Balletdanser Leif �rnherg, men fandt ingen af dem.

- Tirsdag Aften t�mte et Par bev�bnede M�nd K�hmand Liebst's Benzintank for ca. 2.000 Liter, som tappedes over paa Dunke. En Vagtv�rnspatrulje, som kom til, blev holdt op. I Forvejen havde M�ndene skaaret Telefonledningerne over. Benzinen tilh�rte Brandv�senet.

 

Fredag den 16. Marts 1945.

Langebro og Knippelsbro besat. Den tyske V�rnemagt etablerede i Nat Milit�rbevogtning ved Langehro og Knippelshro, desuden blev al


729

Trafik paa Broernes Fortove henvist til K�rebanerne. Den danske Skibsfart gennem Broerne er sat under Kontrol, saaledes at intet Skib maa gaa igennem uden s�rlig Tilladelse fra tyske Myndigheder. Man mener, at disse Forsigtighedsforanstaltninger staar i Forbindelse med forestaaende tyske Gennemsejlinger.

Kendte Danske f�rt til Tyskland. I Tirsdags er f�lgende kendte danske Statsborgere f�rt fra Fr�slev til Tyskland:

Kst. Politimester i Fredericia Christian E. Ellegaard, f. 15. Maj 1909,

Premierl�jtnant Karl Engholm, f. 12. August 1913,

Civilingeni�r, Folketingsmand Ove H�egh Guldberg Hoff, f. 16. November 1905,

Oberstl�jtnant Johnstad-M�ller, Roskilde, f. 6. August 1895,

Politikommiss�r Aage J�ger, Randers,

Stabsl�ge Gregers L�bger, K�benhavn, f. 31. Marts 1888,

L�rer Marcussen (det unge Gr�nsev�rn) og

Politiinspekt�r Mellerup, f. 7. November 1882.

Villa under Opf�relse spr�ngt. Snedkermester H. Andersen, der for Tiden har en Villa under Opf�relse pa� Englandsvej 274, fik Onsdag Aften sin Ejendom spr�ngt i Luften. Ved 20-Tiden kom 4 revolverbev�bnede M�nd til Nybygningen, holdt de omkringboende i Skak og lagde 3 Bomber ind i Ejendommen, og efter et �jebliks Forl�b l�d nogle voldsomme Eksplosioner, hvorpaa Villaen sank i Grus. Den var i V�rdi sat til 45.000 Kr. For nogen Tid siden spr�ngtes ogsaa Andersens Forretningsvirksomhed.

Arresterede. Fuldm�gtig i Arbejdsministeriet Jan Aage Casse, Overpolitibetjent Hans Kragh, Hellerup, og stud. jur. Preben Ove Rasmussen, �sterbrogade 104 (ansat i Landbygningernes Brandforsikring), er blevet arresteret af det tyske Politi, og desuden er en Fuldm�gtig hos Landsretssagf�rer Hjermind blevet arresteret.

Sabotage paa A/S for kemisk Industri. I Gaar Morges ankom en Snes bev�bnede M�nd til A/S for kemisk Industri, Amagerstrandvej 318-338 i Kastrup. De skaffede sig Adgang til Benzolfabrikken, hvorfra de fjernede ca. 1.400 Liter Benzin, som blev anbragt paa 2 af Fabrikkens Lastvogne. Derefter blev der udlagt flere Spr�ngbomber paa Fabriksomraadet. Ved Eksplosionerne blev en stor Del af Fabrikken lagt i Ruiner. Sabot�rerne k�rte bort med Benzinen.

Tilbage fra Tyskland. Borgmester H. P. S�rensens S�n, S�ren S�rensen, der for kort Tid siden blev f�rt til Tyskland, er nu kommet tilbage og sidder i Vestre F�ngsel.


730

Yderligere 4 Skoler beslaglagt. Som meddelt i Dagspressen har Tyskerne i Gaar beslaglagt Sortedam Gymnasium, Klosterv�ngets Skole, Stevnsgades Skole og Skolen i Rosenv�nget. B�rnene i de tre sidstn�vnte Skoler har straks faaet Paaskeferie, medens man vil s�ge at opretholde Undervisningen af Eleverne i Sortedam Gymnasium. Da de f�rste Skoler blev beslaglagt til Flygtningeformaal, stillede man fra tysk Side i Udsigt, at Beslagl�ggelserne kun vilde str�kke sig over kortere Tid. Af de k�benhavnske Kommuneskoler har Tyskerne nu ialt beslaglagt 14 til Kasernebrug og Indkvartering af Flygtninge og Saarede.

Husunders�gelser. Natten til i Gaar foretog uniformerede og civile Tyskere Unders�gelse paa Landsretssagf�rer, Folketingsformand Poul Hjerminds Bop�l. Landsretssagf�reren var imidlertid ikke hjemme.

- I Nat har der v�ret Husunders�gelse hos Restaurat�r Gunnar Hansen, Aurevej 3 i Hellerup. Der var kun en ung Dame til Stede i Hjemmet, og Unders�gelsen varede et Par Timer.

- I Gaar Eftermiddags omringede Tyskerne en Villa paa Dyssegaardsvej 79, hvor de anholdt Ejeren, Slagtermester Hansen. Der blev baaret en Del Vaaben og Pakker ud i en Bil.

Drabet i Dronningegaarden: Den unge Mand, der blev dr�bt i Dronningegaarden 25, var Ole Bihesen, S�n af Grosserer Poul Bihesen.

L�sladelse. Redakt�r Jens Nyberg er blevet l�sladt efter at have siddet arresteret i ca. 4 Uger.

Tysk Flygtningetog afsporet. Togkontoret meddeler fra Hj�rring, at der i Nat er sket en Spr�ngning under et Flygtningetog mellem Hj�rring og S�nderskov. Toget, der var paa Vej fra K�benhavn til Frederikshavn, bestod af en tysk Maskine og 11 Mandskabsvogne. Maskinen blev afsporet med Tenderen, 5 Vogne v�ltede og 3 k�rte op i hinanden. 4 Rejsende blev dr�bt og 4 haardt saaret. De saarede bragtes til Hj�rring. Ambulancetog fra Aalborg og Hj�lpetog fra Frederikshavn er udsendt; Linien vil n�ppe blive farbar i Dag.

Fra Fredericia meddeler Togkontoret, at et Rangertr�k, bestaaende af 10 Kulvogne, i Aftes paak�rte en tysk Ambulance paa Traktorvejen. Den tyske Chauff�r blev dr�bt, og 7 saarede samt en Ledsager blev kv�stet, men dog ikke livsfarligt. Bilen blev knust og forreste Vogn i Rangertr�kket afsporet.

Jernbanesabotagen. Ved Grindsted Station blev en Bro i Gaar Morges beskadiget, idet L�ngdedragerne blev spr�ngt bort. Der foreligger Indberetninger om Spr�ngninger paa Kerteminde-Banen, under et tysk Orlovstog mellem Skjern og Dejbjerg - ingen kom til Skade, og Toget kunde forts�tte -, paa Vejle-Vandel-Banen, paa de sydfynske Jern-


731

baner mellem Aarslev og H�jby, og endelig indtraf i Aftes 4 Spr�ngninger mellem Vanl�se og Husum. Trafikken kunde f�rst genoptages i Morges.

D�d i Koncentrationslejr. Den 24-aarige Underkvartermester i Marinen, som anholdtes den 20. Maj i Fjor, er d�d i tysk Koncentrationslejr.

Fregatten "Jylland" beslaglagt. Fregatten "Jylland" er i Gaar blevet beslaglagt, formentlig til Brug for Flygtninge.

Haardt saaret. Paa Br�nsh�jvej blev en Mand i Gaar beskudt fra 2 Biler. Han ramtes i Underlivet og Hovedet. Papirerne l�d paa Navnet Villy Glud.

Provinsen.

Aarhus: Bombeattentatet mod Riisskov-Toget har kostet endnu et Menneskeliv, idet den 22-aarige Kontorassistent Kirsten Jensen, Rolighedsvej 21, Riisskov, er d�d af sine Saar paa Hospitalet.

Randers: Arbejderne paa "Skandia" nedlagde i Gaar Arbejdet for at mindes den dr�bte Smed Konradsen, der omkom ved Eksplosionen paa "Socialdemokraten". Det har vist sig, at de to Dagblades Rotationspresser ikke har taget nogen st�rre Skade, og kan s�ttes i Stand i L�bet af nogle faa Dage.

- De tyske Myndigheder har Torsdag beslaglagt saavel Randers Statsskole som Randers kommunale Mellem- og Realskole paa Hobrovej. Det menes, at den ene Skole skal benyttes til Flygtninge ligesom Hadsundvejens Skole, mens den anden skal benyttes til en Udvidelse af den tyske Officersskole i Randers.

Aalborg: Restaurant "Kilden" var Natten til i Gaar atter udsat for et mindre Bombeattentat. Der skete to Eksplosioner, hvorved K�kkenafdelingen blev noget beskadiget. Den anden Eksplosion fandt Sted ved Musiktribunen.

- Samme Nat indtraf 3 kraftige Eksplosioner i Farve- og Lakfabrikken "Hyg�a" i Skalborg. Der var store Lagre af Linolie, Lakker og andre br�ndbare Materialer paa Fabrikken, saa det store Kompleks blev hurtig omsp�ndt af Flammer. Virksomheden ejes af Fabrikant Els�e-Christensen.

Randers: Paa Baneterr�net �st for Str�mmen Station, hvor �stbanen f�res under Grenaavejen, menes der i Torsdags at v�re paagrebet 5-6 Sabot�rer og muligvis skudt en eller to. Den paag�ldende Banestr�kning har i den senere Tid v�ret udsat for en Del Sabotagehandlinger.


732

Kolding: I de sidste D�gn menes en Snes unge Mennesker at v�re arresteret. Blandt disse opgives: Lagerforvalter Hugo Daugbjerg, Isenkramekspedient B�rge Larsen, Manufakturist B�rge Damgaard Madsen, V�rkf�rer B�rge S�derberg og Kontorist, Frk. Dagny Majland. Flere blev efters�gt, men var ikke hjemme.

- I Byens Blade meddelte Skoleinspekt�ren i Gaar, at Skolekommissionen har besluttet indtil videre at uds�tte Undervisningen af de F�rsteklasser, der skulde v�re begyndt til 1. April. Derved opnaar man, at de �ldre Elever trods Manglen paa Skolelokaler kan blive undervist hver Dag.

Silkeborg: Den 40-aarige Maler J. M. Larsen, Drewsensvej 52, som tidligere har v�ret udsat for Attentat, blev i Gaar skudt paa Vej til sit Hjem. Han d�de paa Stedet. Maler Larsen arbejdede for V�rnemagten og menes at have haft Forbindelse med det tyske Politi.

Haderslev: Der er i de sidste Dage foretaget flere Razziaer i Byen. Herunder er bl. a. anholdt K�bmand J. Matthiesen, Storegade, og Sadelmager Svend Gabel.

T�nder: I S�ndags ankom et Tog med ca. 2,000 Flygtninge, antagelig fra Stettin. De havde v�ret undervejs i to D�gn. Ca. 400 af Flygtningene blev anbragt i Alexandrine Skolen i T�nder, hvorefter Toget fortsatte til Bredebro. Her blev der anbragt ca. 150 af Flygtningene i Forsamlingshusets Sal, Hotellets Sal og i den danske Skoles Gymnastiksal. Ca. 400 Flygtninge blev f�rt til L�gumkloster, hvor de blev anbragt i Centralhotellet, Hotel Stadt Hamburg, Missionshuset og i den danske og tyske Skole, samt til Nr. L�gum, hvor de blev anbragt i Forsamlingshuset i L�gumgaard og i Nr. L�gum Skole. Hvor Resten af Flygtningene f�rtes hen, foreligger der ikke Oplysninger om.

Holb�k: I en Mose i Brof�lde [i. e. Brorfelde] 10 km Syd for Holb�k er fundet et Lig af en Mand med sv�re Saar i Hovedet. Man antager, at det drejer sig om en Mand, som for ca. 14 Dage siden blev slaaet ned af Revolverm�nd i et Privathjem i Holb�k og derefter f�rt bort.

Hiller�d: F�rstel�rer Julius Bach, Lynge Skole, er blevet arresteret af Gestapo, som i Forvejen gennems�gte Lejligheden. Ogsaa L�rer Bachs hjemmeboende Datter blev arresteret.

Kalundborg: Paa Grund af de vanskelige Undervisningsforhold har man besluttet ikke at afholde Eksaminer i de forskellige Klasser med Undtagelse af Mellemskole- og Realeksamen.

K�benhavn: Frk. Zahles Skole paa N�rrevold er i Aftes blevet beslaglagt. Man vil s�ge at forts�tte Undervisningen af Eleverne i de �ldste Klasser i �velsesskolen.


733

L�rdag den 17. Marts 1945.

Den sydlige Fl�j af Privatbankens Bygning ud mod Knippelsbro er blevet beslaglagt af den tyske V�rnemagt fra i Dag Kl. 17. Der skal indkvarteres 80 Mand til at bevogte Broen.

Yderligere 3 Skibe med Flygtninge til Frihavnen. I Torsdags kom 3 tyske Skibe til Frihavnen med saarede Soldater og Flygtninge. S/S. "Hercules" havde ca. 3.000 Flygtninge ombord. Blandt Passagererne er konstateret en Del Tilf�lde af Mave-Tarmsygdomme. S/S "Urundi" medbragte 1.500 Saarede og 1.500 Flygtninge. Blandt Soldaterne var ingen med smitsomme Sygdomme, men for Flygtningenes Vedkommende foreligger ikke Oplysninger. Endelig medbragte Lazaretskibet "Oberhausen" ca. 300 Saarede. Ingen smitsomme Sygdomme er konstateret blandt Soldaterne.

L�gebehandlingen af de tyske Flygtninge. Formanden for den alm. danske L�geforening, Overl�ge Mogens Fenger, og Dr. Blegvad har paa Foranledning af en indtr�ngende Henstilling fra tysk Side om, at danske L�ger skulde paatage sig at behandle Flygtninge fra Tyskland, f�rt Forhandling med Dr. jur. Stahlmann. Paa Grundlag af denne Forhandling har Formanden dr�ftet Sagen med de k�benhavnske Hovedbestyrelsesmedlemmer, og man har herefter ment at maatte gaa med til, at danske L�ger yder en forel�big Hj�lp i 10-14 Dage i absolut paakr�vede Tilf�lde - epidemiske Sygdomme, F�dsler, akute [i. e. akutte] Tilf�lde, som kr�ver kirurgisk Behandling -, men det er en absolut Foruds�tning, at en saadan Hj�lp indstilles, saafremt visse Betingelser ikke bliver opfyldt inden for 14 Dage. De paag�ldende Betingelser er, at de danske Fanger i Koncentrationslejrene faar en v�sentlig bedre Behandling, at de - eventuelt med svensk Hj�lp - samles i en s�rlig Lejr med svensk L�getilsyn. For Politiets og Gr�nsegendarmernes Vedkommende forlanger man disse f�rt tilbage til Fr�slev eller l�sladt.

I Forts�ttelse af denne Beslutning inden for L�geforeningens Ledelse er hele Sp�rgsmaalet dr�ftet og endelig behandlet i et M�de i Udenrigsministeriet, hvor ogsaa Sundhedsstyrelsen, R�de Kors og L�geforeningen var repr�senteret. Man enedes her om at tiltr�de L�geforeningens Forslag, saaledes at L�gerne forpligtede sig til at yde Hj�lp til epidemiske Sygdomme, F�dsler og h�jakute [i. e. h�jakutte] Sygdomstilf�lde, som ikke taaler Transport til tysk Lazaret. Det understreges udtrykkeligt, at denne Aftale udl�ber S�ndag den 25. Marts, og er der ikke til den Tid truffet en Ordning paa Linie med L�geforeningens Krav, maa al L�gehj�lp til tyske Flygtninge herefter ydes af tyske L�ger.

Nerv�sitet i Islands Brygge-Kvarteret. Beboerne i nogle af de store Ejendomskomplekser paa Islands Brygge er begyndt at n�re Frygt for


734

forestaaende Beslagl�ggelser af Lejligheder. Denne Frygt begrundes if�lge flere Iagttagelser med, at Tyskerne har foretaget Opt�llinger af Lejligheder og orienteret sig om Typerne. Desuden har de tyske Udsendinge gjort Optegnelser om forskellige tekniske Forhold vedr�rende private Ejendomme i Kvarteret.

Kullastning ved Statsbanernes Plads. Der foregaar Kullastning ved Statsbanernes Plads i Sydhavnen, Det menes, at Kullene, som lastes paa tysk Skib, er inden for det oprindelig beslaglagte Kvantum. Ganske vist opgav man i sin Tid at tage Kullene fra Statsbanelageret og beslaglagde i Stedet for lettere tilg�ngelige Pladser andre Steder i Havnen, bl. a. i Kalkbr�nderihavnen og ved Refshale�en (Bunkerkuldepotet). Uvist af hvilken Aarsag er man altsaa alligevel faldet tilbage paa Statsbanekullene i Sydhavnen.

Beslagl�ggelser af Skoler. Der er yderligere beslaglagt f�lgende Skoler: Vestre Borgerdydskole (Statsskole), M. Kruses Skole paa Frederiksberg All� (privat), Rysensteen Gymnasium, N�rrevold Skole, Sundbyvester Skole, Ole Suhrsgades Skole, S�lvgades Skole og Krebs' Skole, Stockholmsgade (privat). Skolev�senet s�ger forel�big indtil Paaske etableret hver anden Dags Undervisning af Eleverne fra de besatte Skoler, hvilket sker ved Henvisning til andre Skoler, hvor der saa ogsaa maa gennemf�res en tilsvarende Begr�nsning i Undervisningen. Det vil blive n�dvendigt at udstr�kke Eftermiddagsundervisningen.

Randersgades Skole er atter frigivet.

Arrestationer. L�rer ved Gentofte Skolev�sen, Holger Paaskesen, der er Medlem af Danmarks L�rerforenings Hovedstyrelse, er for nogen Tid siden blevet anholdt af det tyske Politi.

- Ligeledes er Adjunkt J. A. Bundgaard blevet anholdt af det tyske Politi.

Episoder. I Gaar Eftermiddags blev Frederiksberg Brandv�sens Ambulancer kaldt til Falkonerall� 86, hvor en tysk Oberleutnant var blevet skudt ned og dr�bt, medens en tysk Leutnant var blevet saaret. De f�rtes til Lazarettet paa Nyelandsvej. En Dansker var under Skydningen blevet ramt i Halsen, mens han stod og ventede paa en Sporvogn. Han indlagdes paa Frederiksberg Hospital. N�rmere Enkeltheder er ukendte.

- I Gaar Eftermiddags blev en ung Mand ved All�gade-Krydset ramt af et Skud i Nakken. Han blev f�rt til Milit�rhospitalet. Navnet opgives, at v�re Erik H�st.

- I Gaar ved 13-Tiden opstod Skyderi paa Hj�rnet af N�rrebrogade og Blaagaardsgade. Fru Kirketerp, Sj�llandsgade 4, fik et Skudsaar, som dog var ganske ufarligt, og Fruen kunde efter at v�re forbundet k�res


735

tilbage til sit Hjem. En ukendt Dame blev indlagt paa Rigshospitalet, saaret i Arme og Ben.

- I Gaar Formiddags forekom der ret kraftigt Skyderi paa Roskildevej. Man mener, at et nyt Sabotageangreb paa "Carltorp" Fabrik har v�ret under Udvikling, men er blevet afvist.

Jernbanesabotagen. I Gaar ved 22-Tiden skete der atter Spr�ngninger i Sporet mellem Vanl�se og Herlev. Trafikken kunde dog genoptages i Morges ved 7-Tiden. - I Aftes blev Personalet paa Kommandoposten ved N�stved Station holdt op af bev�bnede M�nd, der k�rte en Rangermaskine og to Rangervogne et Stykke ud ad Sporet mod Rislev, hvorefter de satte Ild paa Vognene. Begge Spor var endnu til Morgen ufarbare. I�vrigt er der indgaaet Meddelelse om Spr�ngninger paa f�lgende Str�kninger: H�jslev-Skive, Vejstrup-Tinglev, Struer-Hanbjerg og ved Fruens B�ge.

Provinsen.

Svendborg: Det konservative Blad "Svendborg Amtstidende"s Trykkeri er i Nat blevet �delagt ved Bombeeksplosion. Bygningen, der er mere end 100 Aar gammel og fredet i Klasse B, blev ved Eksplosionen saa medtaget, at den antagelig maa nedrives. Den s�ndre Del af Bygningen er en Ruinhob. Trykkeriets Maskiner er n�sten alle �delagt, derimod er S�tteriet kun beskadiget af St�v og Kalk. Paa 1. Sal i Bygningen er der en Lejlighed, og Indboet i denne er meget beskadiget. Derimod kom ingen Mennesker til Skade, da Lejlighedens Indehaver har sovet ude i Byen siden Svendborg Avis for et Par Maaneder, siden blev �delagt. Der skete samtidig en Del Skade paa Bygningerne i Nabolaget, bl. a. er en Del blyindfattede Ruder spr�ngt i Nikolaj Kirke, og Kirkens Taarn er beskadiget.

Middelfart: Folkeferies Ferieby her er blevet beslaglagt.

Fredericia: Fredericias nye Teater blev Natten til Fredag spr�ngt i Luften. Bygningskomplekset, der foruden selve Teatret rummer en Biograf, Restaurationslokaler, og en R�kke Beboelseslejligheder samt Butiker, blev for St�rstedelen lagt i Ruiner. Revolverbev�bnede M�nd tiltvang sig Adgang til Teaterrestauranten, hvorefter de k�rte en Bil med Spr�ngstoffer ind i Gaarden. Seks Bomber blev anbragt i Bygningen. Ved Eksplosionen udbr�d der Brand tre Steder. Sk�nt Beboerne ikke var blevet alarmeret, fik kun enkelte nogle overfladiske Skrammer. Skaden andrager Millionbel�b.

Vejle: I Gaar Morges tr�ngte 4 bev�bnede M�nd ind i A/S Wittrups UIdvare- og T�ppefabrik, hvor de anbragte tre Bomber i den Del af Fabriken, der rummer V�veri, Valkeri, Vaskeri og Kludesortering. Ved


736

Eksplosionen, blev den store Jernbetonbygning helt �delagt, og der opstod Brand. Ved Eksplosionen blev et af Elektricitetsv�rkets store Kabler revet over, saa bl. a. Vejle Amts og Bys Sygehus kom til at staa uden Str�m. Skaden anslaas til over en Million Kroner.

Aalborg: Sent Torsdag Aften er Muslingekogeriet i Aalborg blevet �delagt ved fire Bombeeksplosioner. Der var anbragt syv Bomber i Virksomheden, men de tre eksploderede ikke. Alle Kedler blev �delagt, og det kan ikke siges, naar Virksomheden kan genoptage Arbejdet. Alle nordjydske Muslingekogerier er nu sat ud af Funktion. Muslingerne eksporteredes til Fremstilling af kunstige �g.

- Gennem R�de Kors er der kommet Meddelelse om, at Stenhugger Harald Hein, Aalborg, er d�d den 5. Februar, 46 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og en S�n.

Kolding: I disse Dage er blandt andre Dommerfuldm�gtig Frk. Kr�yer, Krimaldommerkontoret, og Civilingeni�r Max Mortensen, F�llesforeningens Fabriker i Kolding, blevet anholdt.

Mandag den 19. Marts 1945.

7 nye Henrettelser. If�lge Meddelelse fra de tyske Myndigheder er f�lgende 7 danske Statsborgere den 13. Marts blevet d�mt til D�den ved tysk Krigsret og henrettet:

Forstelev Leif Dines Pedersen, f. 3. December 1921 i Br�nsh�j, boende i Silkeborg.

Seminarieelev Aage S�ndergaard, f. 9. Oktober 1922 i Randers, boende i Silkeborg.

Forstelev Paul Mackeprang-Nielsen, f. 31. December 1922 i Esbjerg, boende i Silkeborg.

Mekaniker Bent Jensen, f. 25. Marts 1920 i Silkeborg, boende i Silkeborg.

Bilmekaniker Poul Petersen-Holm, f. 25. Marts 1920 i Fr�rup, boende i K�benhavn.

Maskinl�rling Preben L�tke-Madsen, f. 11. Maj 1926 i Aarhus, boende i Aarhus.

Lagerarbejder Svend Ejner Nielsen, f. 12. Juni 1924 i Nyk�bing, boende i Thors�.

Flere Flygtningeskibe til K�benhavn. I Fredags (den 16. Marts) indgik der atter tyske Fart�jer til Frihavnen med saarede Soldater og Flygtninge. Damperen "Pretoria" medbragte ca. 3.700 Saarede og ca. 700 Civilpersoner, "Preussen" indkom med ca. 1.200 Flygtninge, desuden gik 3 Torpedojagere ind i Havnen, hver formentlig med ca. 200-250 Flygt-


737

ninge om Bord. Karant�nel�gen afvistes fra Torpedojagerne under Henvisning til de s�rlige Bestemmelser, der g�lder vedr�rende Orlogsskibe.

Sp�rgsmaalet om L�gebehandlingen af de tyske Flygtninge. I Forts�ttelse af tidligere Forhandlinger holdtes i Fredags et M�de mellem Den almindelige danske L�geforenings Formand, Overl�ge Fenger, den tyske Rigsbefuldm�gtigede, Dr. Best og Oberregierungsrat, Dr. Stahlmann, angaaende dansk L�gehj�lp til visse Grupper af de tyske Flygtninge.

Overl�ge Fenger gjorde under Forhandlingerne opm�rksom paa, at der blandt danske L�ger er Forbitrelse over de anvendte Forh�rsmetoder og fremh�vede i�vrigt, at det kun med Vanskelighed var lykkedes at bev�ge de danske L�ger til at yde den omhandlede L�gehj�lp indtil den 25. Marts. Man maatte g�re sig klart, at hvis det ikke inden den Tid lykkedes at finde Forstaaelse for L�gernes �nsker, vilde enhver L�geydelse til tyske Flygtninge h�re op. Dr. Best's Synspunkter gik ud paa, at Behandlingen af Fanger, som er f�ngslede i Henhold til tysk Lovgivning, er et Sp�rgsmaal, som h�rer under tysk H�jhedsret, og der lader sig ikke handle paa dette Omraade. Dr. Stahlmann fremh�vede, at meget af det, L�geforeningen �nskede, er uafh�ngigt heraf blevet udf�rt eller bliver udf�rt, idet samtlige danske Fanger samles i en s�rlig Afdeling i Neuengamme under svensk Bistand og med L�getilsyn af Dr. Thune Andersen, som frivilligt har ladet sig internere i Lejren. Gr�nsegendarmerne vilde, saa vidt Dr. Stahlmann vidste, alle blive l�sladt. Det samme gjaldt adskillige af Betjentene, og Resten befinder sig ikke l�ngere i Koncentrationslejre, men i Krigsfangelejre under international R�de Kors' Kontrol, og om Frigivelse af disse eller en Del af dem f�res der stadig Forhandlinger. Dr. Stahlmann gav Udtryk for sin Taknemmelighed over, at L�gerne ved deres Holdning ikke havde lagt disse Forhandlinger Hindringer i Vejen.

Naar den 25. Marts oprinder, maa de danske L�ger, ogsaa if�lge Dr. Stahlmanns Opfattelse, betragtes som frit stillede. Hr. Stahlmann h�vdede, at den v�rste Tid for de tyske Flygtninge netop er de f�rste 10-14 Dage. Efter den 25. Marts var det i�vrigt slet ikke sikkert, at Tyskerne beh�vede Hj�lp fra dansk Side. Man kunde saaledes opfatte Sp�rgsmaalet som en Aftale mellem tyske Myndigheder og danske L�ger om, at der skulde ydes Hj�lp til de n�rmere fastsatte Sygdomsgrupper indtil den 25. Marts, men derefter intet mere.

Overl�ge Fenger pr�ciserede, at danske L�ger ikke var retslig forpligtede til at behandle tyske Flygtninge, da disse er underlagt den tyske V�rnemagt. Naar L�gerne alligevel g�r det, er det af Barmhjertighed. Til Geng�ld amnoder man om, at der fra tysk Side ogsaa vises Barm-


738

hjertighed paa en saadan Maade, at det muligvis kunde �ndre den fuldst�ndig afvisende Holdning, som alle danske L�ger ellers maatte indtage i dette Sp�rgsmaal. Videre understregede Den alm. danske L�geforenings Formand, at naar Aftalen var udl�bet den 25. Marts, kunde det ikke nytte at genoptage Forhandlingerne, saafremt der ikke fra tysk Side var vist im�dekommenhed over for L�geforeningens Krav, og skulde der komme en ny Str�m af Flygtninge, vilde det v�re omsonst at fors�ge nye Forhandlinger paa det gamle Grundlag.

Dr. Stahlmann ventilerede Sp�rgsmaalet, om det kunde t�nkes, man vilde oprette danske Hj�lpelazaretter med danske L�ger og Sygeplejersker. Denne Foresp�rgsel besvarede Overl�ge Fenger med, at det var absolut udelukket, at L�gerne vilde medvirke til Oprettelse af noget dansk Lazaret for tyske Flygtninge. Og over Sygeplejerskerne har L�geforeningen ingen Myndighed.

Det staar herefter fast, at Aftalen mellem Den alm. danske L�geforening og de tyske Myndigheder gaar ud paa, at der indtil den 25. Marts ydes visse n�rmere angivne Grupper af syge tyske Flygtninge L�gehj�lp fra dansk Side, men at denne Hj�lp oph�rer efter den n�vnte Dato, med mindre der i Mellemtiden er truffet en ny Aftale.

Anbringelse af 50 nyf�dte tyske B�rn. Til Magistratens 2. Afdeling er der rettet Anmodning om Pleje af 50 nyf�dte tyske B�rn. Disse Forhandlinger resulterede i, at man fra Magistratsafdelingen gjorde Hj�lpen betinget af, at Politinspekt�r Mellerup og de �vrige 7, som forleden flyttedes fra Fr�slev til tysk Lejr, fordi de i Fr�slevlejren havde f�rt politiske Samtaler, sendes tilbage til Fr�slev. Imidlertid skal det v�re lykkedes Tyskerne selv at anbringe B�rnene under tilfredsstillende Forhold, saaledes at hele Sp�rgsmaalet falder bort.

Eksplosion i Gedser-F�rgen "Danmark". S�ndag Morgen blev 3 Sporskifter ved Indk�rslen til Gedser Station spr�ngt med Bomber, og samtidig blev der udlagt flere Bomber paa den danske Dampf�rge "Danmark", der ligger i F�rgelejet. Der var netop fyret op under Kedlerne, efter at F�rgen har ligget stille i et Par Uger, og den skulde i Gaar atter v�re gaaet i Fart. Der eksploderede kun en enkelt Bombe, men Virkningen var til Geng�ld stor. Vandet fossede ind i Maskinrummet og i 3-Klasses Passagersalon. F�rgens Agterende sank og gik i Bund. Zonens Redningskorps fors�gte forg�ves i L�bet af Dagen at pumpe Vandet ud. Nu er en af Switzers Baade kaldt til Assistance.

Jernbanesabotagen. Natten til S�ndag skete Spr�ngning under et Tog mellem Farris og Sommersted, 3-4 Vogne afsporedes, men ingen Mennesker kom til Skade. Om Natten skete der i�vrigt Spr�ngninger paa Str�kningerne Bolderslev-Tinglev, Varde-Sig, paa Kolding Station og i


739

Drejeskiven paa Godspladsen i Aarhus. Videre rapporteres Spr�ngninger paa Str�kningerne Varde-Hyllerslev, Pjedsted-B�rkop, Andst-Vejen og T�nder-Visby.

Dr�bte. Under en Ildkamp i Linde All� dr�btes i L�rdags en ca. 35-aarig Mand, som menes at v�re Viktualiehandler Walther Larse, Linde All� 36.

- S�ndag Eftermiddag blev en ca. 30-aarig Mand fundet dr�bt af 5-6 Skud gennem Hoved og Bryst. Den Dr�bte, som ingen Papirer havde paa sig, blev fundet i N�rreskoven ved Fiskeb�k. Han f�rtes til Retsmedicinsk Institut.

- L�rdag Eftermiddag blev i B�ndernes Hegn fundet en Mand, som ligeledes var dr�bt af Skud. Tilsyneladende havde han v�ret d�d 2-3 Dage. Papirerne l�d paa Navnet J�rgen Renkemann.

- Den unge Mand, som for nogle Dage siden blev fundet dr�bt paa Kathrinevej i Hellerup, er nu identificeret som stud. pharm. Finn Boje Knudsen, S�n af Apoteker Knudsen i Balling.

16.000 T�pper til Aflusning. Sundhedskommissionens Kontors Kontrolstation har faaet ca. 16.000 Uldt�pper og 16.000 Pakker med personlige Ejendele fra tyske Flygtninge til Behandling med "Cimol"-Pulver. Denne Aflusningsproces finder Sted i et Lokale i Frihavnen.

Yderligere 2 D�dsdomme. Foruden de i Indledningen n�vnte 7 D�dsdomme med paaf�lgende Henrettelser er der afsagt yderligere 2 D�dsdomme, men Eksekveringen er i disse Tilf�lde udsat, og der bliver givet de to Paag�ldende Lejlighed til at indsende Benaadningsans�gning.

Provinsen.

Aalborg: Den gamle Synagoge i Graabr�drestr�de, som nu benyttes af Aalborg Kommune til Arkiv, er i Nat spr�ngt i Luften. Saa vidt vides er ingen kommet til Skade.

- Natten til L�rdag tr�ngte nogle bev�bnede M�nd ind i Entrepren�r Carlsens Kontor i Bouet ved N�rre Sundby. De skar Telefonledningerne over og overh�ldte Kontoret med en br�ndbar V�dske og stak saa Ild paa. Brandskaden blev dog ikke s�rlig stor, idet det lykkedes at faa Ilden slukket ret hurtigt.

- Fredag Aften blev Entrepren�r Frederik Fuchs Maskinhal �delagt ved 16 kraftige Eksplosioner. Samtidig �delagdes Varelageret samt den nyopf�rte Kontorbygning.

- L�rdag Eftermiddag bombespr�ngtes en Lastbil tilh�rende Vognmand Petersen, Ellidsh�j, i Aalborg. Der menes at v�re bombespr�ngt endnu flere Biler. - Om Aftenen eksploderede en Bombe ved Gavlen af Byraadsmedlem, Landsretssagf�rer P. Svanholms Villa paa Duebr�dre-


740

vej. Ved Eksplosionen blev der slaaet et stort Hul i Muren ind til Landsretssagf�rerens Arbejdsv�relse, der blev st�rkt ramponeret.

- L�rdag Eftermiddag blev der kastet en Bombe ind i en Personbil, tilh�rende Vognmand Kaj Petersen, S�nderbro 34. Vognen blev �delagt, og 2 Drenge, som legede i N�rheden, saaredes og maatte bringes paa Kommunehospitalet.

- L�rdag Eftermiddag indtraf en Bombeeksplosion i en Nybygning paa Aalborg Skibsv�rft. Skaden var kun ringe.

Aarhus: Direkt�r Skovhus, Aarhus ny T�mmerlager, samt Virksomhedcns Forvalter og Prokurist er anholdt. Endvidere er Dr. med. Mogens Astrup arresteret.

Varde: Politifuldm�gtig Gerner Mikkelsen er den 20. Februar d�d i Tyskland. Som D�dsaarsag angives Tuberkulose. Politifuldm�gtigen blev kun 29 Aar.

Fredericia: L�rdag Formiddag blev den 50-aarige Repr�sentant Gudmund Hansen, Egeskovvej 100, skudt ned af 2 ukendte M�nd. Han d�de paa Stedet.

Kolding: Torsdag Eftermiddag blev Reservepolitibetjent Victor Andersen, Kolding, under en Ildkamp ramt af et Skud i Maven. Skudet affyredes af det tyske Politi. Victor Andersen er under Bevogtning f�rt til Lazarettet i Haderslev. Ved samme Lejlighed arresteredes Reservepolitibetjent Gunnar S�rensen.

Odense: Natten til L�rdag eksploderede 3 Bomber, der var anbragt op ad Muren paa Brockmanns Hotel, Albani Torv. Ved Eksplosionerne blev der slaaet mindre Huller i Murv�rket, og alle Hotellets Ruder blev knust. I Restauranten skete der en Del Skade paa Inventaret, ligesom nogle Musikinstrumenter og Noder, der fandtes paa en Tribune, blev �delagt. Ingen Mennesker kom til Skade. Bomberne menes at v�re blevet anbragt af nogle M�nd, der kom k�rende i en Bil.

Svendborg: Da tysk Politi Natten til S�ndag vilde tr�nge ind i Ejendommen, Skattergade 11, kom det til en Ildkamp. Herunder blev den 70-aarige Fru Maren Sofie Nielsen, der var gaaet ud i sin Have for at se, hvad der var paa F�rde, dr�bt af en vildfarende Kugle, og samme Sk�bne overgik den 25-aarige Snedker Sofus Mogensen og den 50-aarige Maskinarbejder Mikkelsen, begge Svendborg Skibsv�rft. Under Skydningen blev Mathias Poulsen N�rregaard, Egensevej 28, ramt af Skud i Leveren. Han menes ikke at kunne leve. Af Husets Beboere blev den 70-aarige Arbejdsmand Mathiasen dr�bt ved Skud, medens han laa i sin Seng. Hans S�n, den 50-aarige Murersvend Mathiasen, blev taget med i en Bil. Man fandt senere hans Lig paa Landevejen ved Lunde. Han var dr�bt ved Skud. Endnu en Person skal v�re blevet dr�bt, men n�rmere


741

vides ikke. Ejendommen, Skattergade 11, blev umiddelbart efter Razziaen afsp�rret. Lejerne har faaet Tilladelse til at fjerne deres Ejendele, Ejerne derimod ikke. Det oplyses fra tysk Side, at der er fundet Vaaben i Ejendommen.

Esbjerg: I L�rdags er Borgmester H�yer-Nielsen, Kommunaldirekt�r Hans Nielsen, Overl�ge Guldager, Hotelejer Sand-Jespersen (Missionshotellet), samt yderligere 16 Borgere i Byen blevet arresteret af det tyske Politi.

- L�rdag Eftermiddag udk�mpedes en Ildkamp paa Hj�rnet af Stormgade og Kongensgade i Esbjerg. Herunder blev en Mand ved Navn B�rge Puggaard Thomsen, Kronprinsensgade 124, dr�bt. Han blev i Falcks Ambulance f�rt til Kommunens Sygehus. 2 andre skal v�re blevet dr�bt under Skydningen.

K�benhavn: Til Padborg er ankommet 3 Transporter med 75 danske Politim�nd, som har v�ret interneret i Tyskland, 70 Gr�nsegendarmer og 22 saakaldte asociale Personer. Af Politibetjentene blev 4 f�rt hertil i Ambulancer. Gr�nsegendarmerne ventes frigivet, men forel�big anbringes de sammen med Politifolkene i Fr�slevlejren. De saakaldte asociale Personer sendtes til K�benhavn, hvor de ventes frigivet.

Ejendom i Bagsv�rd spr�ngt i Luften. Paa Foranledning af det tyske Politi er Ejendommen Slotsparken 29 i Bagsv�rd L�rdag Eftermiddag blevet spr�ngt i Luften. Ejeren, Afdelingschef Hans Woldsgaard-Iversen og Hustru, blev forinden anholdt.

 

Tirsdag den 20. Marts 1945.

Forestaaende Evakuering af Aalborg? Den s�rlige Kommitterede for Statens civile Luftv�rn i Jylland, Dir. Ruge, Aarhus Oliefabrik, har forberedt Lederne af Socialtjenesten i Aalborg paa, at det sandsynligvis bliver n�dvendigt at evakuere Byen senest i den sidste Halvdel af April. Som F�lge heraf vil det v�re n�dvendigt, at Befolkningen faar forelagt hele Evakueringsplanen i den n�rmeste Fremtid, saa man har alle Enkeltheder klarlagt. Befolkningen i Stor-Aalborg vil i n�ste Uge faa Instruktioner om Evakueringen. Et Vidnesbyrd om, hvor n�r Faren er, kan man l�se af den Kendsgerning, at Myndighederne i S�nderjylland allerede for en Uges Tid siden gav Meddelelse om, at alle gamle og svagelige, som havde Mulighed for det, burde flytte bort fra Byerne. Man regner i�vrigt med, at Evakueringen maa ske til Fods. For Aalborgs Vedkommende drejer det stg om ca. 55.000 Mennesker. Kun 5.000 Mennesker bliver tilbage for at varetage de livsvigtige Opgaver. De forsynes med saakaldte Forbliverkort. Ingen af Byens Bladvirksomheder vil blive opretholdt. Kun Stiftsbogtrykkeriet holder Mandskab til at trykke Plaka-


742

ter og Opraab. I�vrigt vil selve Evakueringen kun omfatte de Byer, der ligger �st for Hovedvej 10. De �vrige vil ikke kunne evakueres, da man ikke kan finde passende Kvarterer, og man henviser Indbyggerne i disse Byer til at s�ge Beskyttelse i Jordhuler. Evakueringen vil i�vrigt ikke ske paa Foranledning af de danske Myndigheder, men efter de milit�re Myndigheders Ordre.

Forlydender om Evakuering af �stkysten. Det forlyder, at der ogsaa er aktuelle Planer om Evakuering af �stjyske Byer. Befolkningen skulde her tr�kkes tilbage til Hovedvej Nr. 10, som det vistnok er Meningen at g�re til Evakueringslinie for �stkysten.

Ligesom Aalborg-Evakueringen i givet Fald vil komme til at ske paa Foranledning af de tyske Myndigheder, bliver det samme Tilf�ldet for �stkystens Vedkommende.

Saarede og Dr�bte. I L�rdags blev en ukendt Mand skudt ned paa Gaden ud for Elektricitetsv�rket i �ster All�. Han blev ramt i Hoved, Arme og Ben, men dog ikke dr�bt. Medens han laa paa Gaden, blev han afh�rt af Politisoldater i en Snes Minutter, og derefter i Ambulance f�rt til Lazarettet paa Nyelandsvej.

- Da en Cyklist L�rdag Aften passerede Teglholmsgade, blev han ud for Radiofabrikken i Nr. 35 raabt an af det tyske Vagtmandskab. Han reagerede imidlertid ikke ved Tilraabet og blev saa skudt. Den Dr�bte k�rtes til Nyelandsvejs Lazaret.

- I Gaar ved Middagstid tr�ngte nogle M�nd ind til Fru Holstein Mogensen, Frederiksdalsvej 100, og affyrede en Del Skud mod hende. Hun var d�ende, da Ambulancen kom.

- Den Dr�bte, som forleden blev fundet i B�ndernes Hegn, er identificeret som stud. jur. J�rgen Holger Rickmann, der var Audit�r i Schalburgkorpset og boede i Johnstruplejren [i. e. Jonstruplejren].

Hagemanns Kollegium beslaglagt. Hagemanns Kollegium, Kristianiagade 10, er blevet beslaglagt af Tyskerne til Indkvartering af syge Flygtninge.

Skibe med Saarede og Flygtninge. I Dagene den 17. og 18. Marts er f�lgende tyske Skibe gaaet ind til Frihavnen med saarede Soldater og civile Flygtninge: S/S "Kanonier" med 2.800 saarede Soldater og 400 Civilpersoner, S/S "Heinz Horn" med ca. 800 Civilpersoner, S/S "Eberhard Edsbergger" med ca. 2.000 saarede Soldater og 1.500 Civilpersoner, S/S "Hector" med ca. 3.000 Civilpersoner, S/S "Mars" med ca. 2.500 Civilpersoner, og S/S "Antonio Delfino" med ca. 2.700 Soldater og nogle faa Flygtninge.

Det er i�vrigt bem�rkelsesv�rdigt, at "Kanonier", "Hector", "Mars" og "Antonio Delfino" en Ugestid i Forvejen l�b ind til Frihavnen med


743

Saarede og Flygtninge. Skibene gaar aabenbart i nogenlunde fast Rutefart med Flygtninge.

L�sladelser. Kammerherre Torben Hage, "Oremandsgaard", der har siddet arresteret i nogle Uger, er l�sladt fra Vestre F�ngsel. - Fra Fr�slev er l�sladt Kriminalassistent Russholt, Nordre Birk, Overbetjent Moltke, Kbhvn.s Ordenspoliti, Kriminalbetjent Bilboe, Fremmedafdelingen i K�benhavn, og Ordensbetjent Rasmussen, Odense.

Trykkeri beslaglagt. I Gaar Formiddags beslaglagde Tyskerne et Trykkeri hos "Ortop�disk Forlag" paa Gl. Kongevej. Alle Maskiner blev f�rt bort.

Jernbanesabotagen. Der har i de senere D�gn v�ret nogen Stilhed i Jernbanesabotagen, i hvert Fald efter Antallet af Spr�ngninger at d�mme. I Morges meldes om Spr�ngninger mellem Hedensted og Daugaard, mellem Pederstrup og Ringe samt mellem T�nder og Visby. �del�ggelsen mellem Nyk�bing F. og Gedser er saa omfattende, at man ikke mener, Trafikken Syd for Nyk�bing kan genoptages i denne Uge. Trafikken s�ges opretholdt med Rutebiler.

Episode ved Sorgenfri. I Gaar Aftes h�rtes en Del Skyderi paa Kongevejen. Man mener, at nogle Sabot�rer er blevet forfulgt af tysk Politi, idet der f�rst var livlig Skydning ved Holte og derefter ved Sorgenfri. En Tid var Vejen sp�rret ved Slottet. Det menes dog, at Sabot�rerne er undveget, og der er ikke Meldinger om Saarede eller Dr�bte.

Laant Biler i et Garageanl�g. K�benhavns Vagtv�rn blev ved 1-Tiden i Nat kaldt til Valby Langgade 41, hvor man havde set nogle mist�nkelige Personer ved et Garageanl�g. Vagtv�rnet blev holdt op af de tilstedev�rende 25-30 bev�bnede M�nd, som var i F�rd med at starte nogle Vogne fra Garagen. De forlangte udleveret Startn�glen til Vagtv�rnets Vogn, saaledes at denne ikke kunde k�re efter dem. N�glen er i�vrigt senere blevet tilbageleveret.

Provinsen.

Ribe: Natten til i Gaar kom ca. 200 tyske Flygtninge hertil. De fik anvist Bolig paa Ribe Statsseminarium.

Kolding: I S�ndags kom med Tog yderligere ca. 900 tyske Flygtninge fra �stomraaderne til Kolding. En Del indkvarteredes i Byen, men de fleste transporteredes videre med Biler til Oplandet. To Dage i Forvejen k�rte et Lazarettog ind til Kolding med 275 Haardtsaarede fra �stfronten. De blev Natten til L�rdag f�rt til det nyindrettede Lazaret i Ristoft Skole.

- D�treskolen og 2 af Almenskolens Fl�je er taget i Brug til Flygtninge. Desuden er der anbragt Flygtninge i Restaurant "Alhambra",


744

Industriforeningen og i en af V�rkstedshallerne i Brdr. Volkerts Tekstilfabrikker. Desuden er der flere Steder i Oplandet oprettet Flygtningelejre.

Fredericia: Fredag Eftermiddag spr�ngte det tyske Politi Handelsgartner Chr. Petersens store Gartneri paa Calvigsvej [i. e. Calvinsvej] i Luften. Der blev anbragt 10 Bomber i Drivhusene. Indehaveren blev for kort Tid siden arresteret, efter at der var fundet Vaaben paa hans Grund. En Timestid senere i Fredags spr�ngte det tyske Politi et Beboelseshus, Treldevej 30, tilh�rende Fabriksarbejder Andersen, der ligeledes sidder arresteret, sigtet for ulovlig Vaaberibesiddelse. Fru Andersen fik Lov til at fjerne, hvad hun kunde b�re ud af Huset.

Silkeborg: S�ndag Aften kom et Tog med 250 Flygtninge her til Byen. De indkvarteredes i Arbejdernes Bygning "S�nderport".

Haderslev: Fru Overl�ge Harry Hansen, hvis Mand nu er i Tyskland, er blevet l�sladt efter at have siddet arresteret nogle Maaneder.

Aalborg: Efter et Bombeattentat mod et tysk Milit�rtog Syd for Aalborg, hvorved nogle Soldater blev dr�bt, blev nogle danske Civilpersoner, som opholdt sig i et Kolonihaveanl�g, tvunget til at f�lge med af det tyske Sikkerhedspoliti. En Del af dem blev frigivet, mens andre blev anbragt i den forreste Vogn i et tysk Tog og maatte g�re Rejsen med til Silkeborg. F�rst 2-3 Dage efter kom de tilbage.

Odense: Den 47-aarige Emil Valdemar Jacobsen, Dronningensgade 11, den 41-aarige Marius Magnus Matthiasen, Nyvangsvej 52, og den 53-aarige Viggo Harald M�ller, Tolderlundsvej 63, er d�d i Tyskland,

- I Gaarden til Ejendommen Nr. 66 i Vestergade fandt Gaardmanden L�rdag Morgen en mindre Bombe. En n�rmere Unders�gelse viste, at der laa ca. 25 kg Spr�ngstof i en Lyskasse. Det drejede sig om en plastisk Spr�ngmasse, der i Pakker paa ca. et halvt Kilo var fordelt i tre S�kke. Paa en eller anden Maade har Spr�ngmekanismen svigtet. Eksplosionen af en saa stor Spr�ngmasse vilde antagelig have lagt alle fire Hj�rner i Krydset Vestergade-Kongensgade-Magel�s i Ruiner og �delagt det omliggende Kvarter. Til Sammenligning kan anf�res, at der ved tidligere store Spr�ngninger i Byen menes anvendt kun 3-4 Halvkilopakker ved hver Ejendom.

Slagelse: L�rdag Aften indfandt det tyske Politi sig i et ubeboet Hus i Ollerup Nord for Slagelse, efter Sigende for at s�ge efter et Vaabenlager. Chauff�ren fra en Slagelsebil blev tvunget til at transportere 40 Tyskere til Ollerup. Her havde der forinden fundet en Ildkamp Sted mellem Sabot�rer og Tyskere. To Tyskere blev dr�bt og en tredie fik Hagen skudt af, mens en fjerde tilkaldte Hj�lp. Sabot�rerne flygtede og tiltvang sig Cykler og T�j paa en n�rliggende Gaard, hvorefter de forsvandt. Det ubeboede Hus blev senere spr�ngt og br�ndt.


745

Holb�k: Natten til den 16. Marts foretog det tyske Politi en Razzia, hvorved adskillige Personer blev hentet til Afh�ring. Saa vidt vides er f�lgende holdt tilbage: Formanden for Ligningskommissionen, Overofficiant P. K. Jensen, K�bmand Zacho, Slagtermester Knud Kristensen og Tandl�ge Fru S�nderbo. Blandt dem, der var til Afh�ring, men som er kommet tilbage, n�vnes L�ge Winther og Landstingsmand Axel Christensen. Fotograf Meldgaard, der tidligere har v�ret arresteret, og som fik at vide, at han ogsaa skulde afhentes, forsvandt.

 

Onsdag den 21. Marts 1945.

Atter 7 henrettet. L�rdag den 17. Marts blev f�lgende danske Statsborgere af den tyske Krigsret d�mt til D�den og siden henrettet:

Radiotekniker J�rn Andersen, f. 9. August 1909 i Italien.

Urmager Georg Wilhelm Staugaard, f. 26. Oktober 1912 i Hammel

S�mand Hans Brahe-Salling, f. 17. April 1917 i Gentofte.

Politibetjent Svend Georg Jensen, f. 19. December 1909 paa Frederiksberg

Vulkanis�r Kaj Leo Christensen, f. 7. November 1917 i Vraaby.

L�rling Einar Ole Masolff, f. 26. April 1925 i K�benhavn.

Kontorist Kaj Olsen, Herlev, f. 11. Maj 1911 i Slagslunde.

De 6 f�rstn�vnte er hjemmeh�rende i K�benhavn, medens den 7. som n�vnt var bosiddende i Herlev. De Paar�rende er underrettet gennem Udenrigsministeriet.

"Lille Amalienborg" som Lazaret. Direkt�r Harald Simonsens tidligere Villa paa �sterbrogade, "Lille Amalienborg", der sidst har v�ret beboet af General von Hanneken, skal nu indrettes til Lazaret. M�blerne, som tildels er indk�bt for K�benhavns Kommunes Regning, overf�res til Christiansborg.

Villa spr�ngt i Luften. Natten til i Gaar blev Murer P. Holms Villa, Sognevej 45, spr�ngt i Luften paa Foranledning af det tyske Politi. Der opstod Brand, men Brandv�senet fik ikke Lov til at foretage Slukningsarbejde. Huset beboedes af en Arbejdsmand og en Forretningsf�rer.

Evakueringsproblemerne. En n�rmere Orientering om den eventuelt forestaaende Evakuering af Stor-Aalborg viser, at der endnu ikke er fremsat Evakueringskrav fra tysk Side. Grundlaget for den i Gaar gengivne Indberetning til Udenrigsministeriet maa derfor i nogen Grad tages som Udtryk for den Bed�mmelse, Direkt�r Ruge, Aarhus Oliefabrik, anl�gger paa Grundlag af den senere Tids Udvikling. Dir. Ruge er Kommitteret for Statens civile Luftv�rn i Jylland.

Henrettet paa Stedet. Uniformerede, dansktalende Medlemmer af det tyske Politi forfulgte i Gaar en ung Mand. Flygtningen l�b ind i K�lde-


746

ren under Villaen, L�vsangervej 4, hvor han blev fanget. Den unge Mand blev f�rt med ud paa Vejen og dr�bt af flere Skud gennem Hovedet. Den Dr�bte blev saa stoppet ned i Bagagerummet i Politifolkenes Bil. Forinden Vognen k�rte bort, blev der kastet en Haandgranat ind i Villaens Lejlighed, hvis Indehavere, en fhv. K�bmand og Hustru, fik et Chok.

Razzia paa Maltegaardsvej. Ved 21-Tiden i Gaar blev Gentofte Vagtv�rn kaldt ud til Maltegaardsvej 17 i Anledning af nogle Skyderier paa Vejen. Fra en lille Vogn var der blevet skudt ind gennem Vinduet paa Maltegaardsvej 15, dog uden at nogen Mennesker blev saaret. Da Vagtv�rnet kom til Stede, var Hipo i F�rd med at foretage Razzia i Badmintonhallen, Maltegaardsvej 18, og det menes, at 3-4 Mennesker er blevet taget med herfra.

Sabotage mod det k�benhavnske Jernbanenet. I Aftes og i Nat er der for�vet en omfattende Sabotage paa Jernbanenettet i K�benhavns N�rhed. Spr�ngningerne begyndte Kl. 21,30 paa Flintholm Station ved Damhus. Sporskiftemotor- og Forbindelsesst�nger �delagdes, og desuden spr�ngtes nogle Skinner. Al Trafik mellem Vigerslev og Frederiksberg og Lers�en blev indstillet. I Morges kunde Trafikken til Frederiksberg gennemf�res med Forsigtighed, medens det stadig ikke var muligt at etablere Forbindelse mellem Godsbanegaarden og Lers�en. Senere paa Natten skete nye Spr�ngninger i et Sporskifte ved Damhus paa det Sted, hvor Godsforbindelsesbanen fra Godsbaneterr�net deler sig til Frederiksberg og Lers�en. Endvidere meldes om Spr�ngninger paa St�kningen Herlev-Vanl�se samt mellem Aalholmsvej og Jyllingevej.

Fra det �vrige Land foreligger i Dag til Morgen ingen Meldinger om Jernbanesabotage udover, at der har fundet nogle Spr�ngninger Sted mellem Marslev og Odense.

8 Bombeeksplosioner i Kolding. Natten til Tirsdag blev Kolding h�rget af 8 Bombeeksplosioner. Den f�rste og mest omfattende indtraf i Helligkorsgade ved Indgangen til Herremagasinet "Rio" og til Biografen. Det indre af Bygningerne blev h�rget og en Del Flygtninge, der var anbragt paa f�rste Sal, maatte bjerges ad Brandv�senets Stiger. Flere var forskaaret af Glassplinter. N�sten alle Bygninger i Helligkorsgade blev ramponeret og Ruderne spr�ngt, ligesom Ruderne knustes i �stergade og Klostergade.

Kl. 23,15 spr�ngtes Politikens Telegrafhal i Bibliotekets Bygning i Jernbanegade. Telegramhallen blev pulveriseret, men heller ikke her opstod Brand, derimod var der omfattende Skade paa de omliggende Ejendommes og Forretningers Vinduer.

Lidt efter Midnat skete fire Eksplosioner i Nordre Ringvej-Kvarteret; bortset fra Rudeknusninger var disse af mindre skadevoldende Virkning,


747

og man mener, at de blot skulde bortlede Opm�rksomheden fra Byens Centrum. Kl. 1 eksploderede nemlig en Bombe hos Firmaet I. P. Jensen paa S�nderbro. Her havde der for faa Dage siden v�ret en Eksplosion, og man var i Kvarteret nogenlunde f�rdig med at udbedre Skaderne og inds�tte nye Ruder. Nu knustes paany en M�ngde Ruder ved S�nderbro, og der udbr�d Brand hos I. P. Jensen.

Kl. 1,15 l�d en Maskingev�rsalve paa Kirketorvet, og Vagten foran Vagtlokalet blev holdt op af Revolverm�nd, som anbragte en Bombe ved Indgangen til Vagtlokalet. Man fik alarmeret M�ndene i Vagtlokalet, ligesom Beboerne i de omliggende Ejendomme blev evakueret. Bomben sprang Kl. 1,30, den var lige saa kraftig som Aftenens f�rste Bombe; Vagtlokalet raseredes, og der skete meget omfattende Rudeknusninger. Vinduerne spr�ngtes i Forretningerne paa Kirketorvet, i hele Raadhuset, paa Svietorv og ande [i. e. andre] Steder. De store blyindfattede Ruder i Sct. Nikolai Kirke, der vender mod Raadhuset, blev trykket ind, og der blev revet en Del Tagsten af Kirken. Eksplosionerne bevirkede, at Gadebelysningen i en stor Del af den nordlige Bydel gik ud.

Attentatm�ndene k�rte i en lille Opel med Z-Nummerplader.

F�lleslejr for danske Fanger i Neuengamme. Afdelingschef Hvass, Udenrigsministeriet, er nu vendt hjem fra Berlin efter at have forhandlet om en Bedring af de internerede danske Statsborgeres Forhold. Forhandlingerne, som ogsaa Svensk R�de Kors Leder, Grev Folke Bernadotte, har deltaget i, er endt med det Resultat, at alle Danske i tyske Koncentrationslejre og F�ngsler nu kan ventes overflyttet til en F�lleslejr i Neuengamme. I Lejren vil der v�re Repr�sentanter for Svensk R�de Kors. Flytningen, der vil omfatte ca. 4.000 Danske, omfatter ogsaa J�derne i Theresienstadt og som sagt de internerede i F�ngslerne. Det drejer sig om 3-400. Med Hensyn til Kommunisterne er Hovedparten nu i russisk Varet�gt. Kommunisterne - ialt 110-15 - var oprindelig samlet i Lejren i Stutthof. Herfra blev de flyttet til Lauenberg, der nogle Dage senere blev indtaget af de sovjet-russiske Tropper. Efter de sidste Hjemf�rsler fra Buchenwalde opholder der sig nu ingen Betjente i denne Lejr, og hvad angaar de �vrige, der har v�ret interneret i M�hlberg, er der givet Tilsagn om, at alle over 50 Aar efter Overflytningen til Neuengamme kan ventes hjemsendt til Fr�slev, naar deres Forhold er unders�gt. Muligvis vil de endda saa senere kunne l�slades. Der er i�vrigt en Mulighed for, at Halvdelen af de resterende Politibetjente under 50 Aar ogsaa vil kunne hjemf�res til Fr�slev, der i �jeblikket udvides til den dobbelte Kapacitet.

50.000 tyske Flygtninge i Danmark. Antallet af ankomne tyske Flygtninge anslaas, med et rundt Tal til omkring 50.000. Fra tysk Side er det antydet, at der ialt kan ventes 150.000. Om der i dette Tal er indbefattet


748

baade Flygtninge og saarede tyske Soldater, er der ikke antydet noget om. Forplejningen skal fortsat overtages af V�rnemagten, der har meddelt, at der til private Indk�b daglig vil blive udbetalt hver Flygtninge-Families Overhoved 1 Kr., til andre voksne 50 �re og til B�rn 25 �re. Officielt er Flygtningene saaledes ikke udstyret med st�rre Pengemidler, men efter Indberetninger fra jydske Byer ser det ud til, at flere af dem er i Besiddelse af private Midler og ogsaa f. Eks. engelsk og amerikansk Valuta. Disse Flygtninge har fors�gt at g�re Indk�b i de danske Butikker og har i mange Tilf�lde optraadt truende, naar de ikke har kunnet faa, hvad de forlangte. For de Handlende kan det imidlertid ikke v�re noget Problem, hvorledes de skal optr�de i saadanne Situationer. Vareknapheden er paa alle Omraader saa stor, at de Handlende f�rst og fremmest har Pligt til at forsyne deres s�dvanlige Kunder, og det g�lder ogsaa for Ikke-K�bekortvarer som f. Eks. Ure og Manufakturvarer. I Konflikt-Situationer vil der i�vrigt kunne henvises til den danske Centraladministration, altsaa for Jyllands Vedkommende til Stiftamtmand Herschend. Det er sket i nogle Tilf�lde. Som Eksempel kan n�vnes en Henvisning fra Borgmesteren i Silkeborg, der af V�rnemagten blev anmodet om Tilladelse til Indk�b af Barnesenge udover 200 Kr.-Gr�nsen og om Udf�rdigelse af Rekvisitioner til Indk�b af B�rnet�j til Brug for de tyske Flygtninge.

Provinsen.

Aabenraa: Mandag Aften eksploderede en Bombe i en Jernbanetankvogn i Benzinhavnen. Vognen indeholdt 15 Tons Benzin, som skulde sendes til Aarhus. Ilden bredte sig til D.D.P.A.s Kontorbygninger, hvor der anrettedes betydelig Skade.

Kolding: V�rnemagten har beslaglagt Kolding B�rnehjem og i Stedet frigivet Villa "Fjordbakken", hvortil B�rnehjemmet nu er flyttet.

S�by: Byen har faaet Besked om, at der hertil ankommer 2,000 Flygtninge. Antallet svarer til Halvdelen af Byens Indbyggertal.

Aalborg: En Lastbil uden F�rer blev Mandag Aften sat i Gang mod Havnekajen med Spr�ngstof. Spr�ngladningen eksploderede imidlertid for tidligt. Vognen var rettet mod nogle Skibe ved Kajen.


Forrige Indhold N�ste

Tilbage til toppen

Klik og print sidens tekst

Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


Opdateret: 29. september 2005
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |

For at afv�rge spam, bruger vores e-mail links javascript.
Du skal have javascript sl�et til i din browser for at kunne sende e-post
til os via disse links. Vi beklager besv�ret.

Klik her for at se min e-mailadresse i grafisk format.

Eller brug denne maskerede adresse: jms($nabe|_a)kobenhavnshistoriezdk
Erstat parenteserne og deres indhold med det velkendte e-mail tegn.
Erstat z med punktum.


© Selskabet for K�benhavns Historie 2005 - 2006